§ 1 Postanowienia wstępnePobieranie 19.41 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.41 Kb.
Regulamin Konkursu „Bohater na Medal”

§ 1

Postanowienia wstępne


 1. Organizatorem Konkursu jest:

Telewizja Polska S.A. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100679, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 521-04-12-987 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 266 596 500,00 zł

zwana dalej Organizatorem 1. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę Konkursu

 2. Konkurs organizowany jest w ramach akcji „Bohater na Medal”, która rozpocznie się 21 marca 2009 roku i zakończy 31.12.2009 roku.

 3. Obszar, na którym przeprowadzony będzie Konkurs obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej, teren Mazowsza

 4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 21.03.2009 r. – 31.12.2009 r. a jego promocja odbywać się będzie na antenie TVP Warszawa oraz w mediach patronackich

 5. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które mają ukończone 18 lat (dalej zwane Uczestnikami) W przypadku udziału młodszych osób wymagana jest zgoda prawnego opiekuna.

 6. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Straż Graniczna)

§ 2

Zasady uczestnictwa i ogłoszenia laureata Konkursu


 1. Kandydatów na „Bohatera na medal” zgłaszają - telefonicznie pod numerem tel

022 507 0 507 lub drogą mailową na adres goracalinia@tvp.pl widzowie

TVP Warszawa i czytelnicy Życia Warszawy 1. Kapitule zostaną przedstawione zaopiniowane przez odpowiednie władze (Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna) kandydatury „Bohaterów”, spośród których Kapituła wyłoni laureatów.

 2. Skład Kapituły Konkursu

Piotr Jagiełło - Dyrektor TVP Warszawa

Zbigniew Leszczyński – Komendant Warszawskiej Straży MiejskiejInspektor Adam Mularz – Komendant Stołecznej Policji

§3

Wyłonienie laureata konkursu


 1. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wygranej w terminie 1 dnia od momentu zakończenia Konkursu

 2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.


§4

Wyłonienie Super Bohatera

 1. Spośród laureatów konkursu „Bohater na medal” za pośrednictwem głosowania zostanie wyłoniony Super Bohater.

 1. Osoby głosujące mogą oddać swój głos za pomocą formularza online znajdującego się na stronie internetowej www.warszawa.tvp.pl lub www.zyciewarszawy.pl/bohater.

3. Osoba głosująca może zagłosować wypełniając formularz online tylko jeden raz.

§ 5

Nagrody


 1. Nagrodą w konkursie jest symboliczny Medal Bohatera.

 2. Nagroda zostanie wręczona po zakończeniu Konkursu przez Dyrektora TVP Warszawa w siedzibie Organizatora konkursu.

 3. Nagrodą dla trzech losowo wybranych osób głosujących na Super Bohatera jest zestaw upominków TVP Warszawa


§ 6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać do TVP Warszawa, ul. Jasna 14/16

00-054 Warszawa

 1. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizator.

 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.


§ 7

Ochrona danych osobowych

  1. Uczestnicy konkursu wypełniając formularz o którym mowa w §4 ust.2 składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych przez TVP S.A oraz Życie Warszawy w celu realizacji i rozstrzygnięcia konkursu oraz wydania nagrody zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.2002.101.926 ).

  2. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia.

  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania nagrody uznana zostanie za odstąpienie od udziału w Konkursie przez uczestnika.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.


 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje organizator.

4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, tj. w siedzibie TVP Warszawa, oraz na stronie internetowej www.warszawa.tvp.pl

5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach określonych w ust. 36.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna