§ OrganizatorzyPobieranie 18.22 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.22 Kb.
REGULAMIN KONKURSU

Wakacyjny portret” - edycja 2006§ 1. Organizatorzy


  1. Organizatorem IV edycji konkursu „Wakacyjny portret” na zdjęcie z wakacji 2006 (zwanego dalej „Konkursem”) jest spółka Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, odział Kraków (zwana dalej Organizatorem), z siedzibą w Krakowie, ul. Szewska 5, wydawca „Gazety Wyborczej”.

  2. Sponsorem nagrody głównej jest UPC Polska. Sponsorem pozostałych nagród jest Organizator.

  3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora ani Sponsora, pracownicy i współpracownicy podmiotów zajmujących się kolportażem (w tym sprzedażą) „Gazety Wyborczej”, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób.


§ 2 Zasady konkursu

1. Konkurs ma zasięg małopolski i prowadzony będzie na łamach krakowskiego wydania „Gazety Wyborczej” oraz w portalu internetowym www.gazeta.pl/krakow w terminie od 1 lipca do 1 września 2006 r.

2. Zadaniem uczestników Konkursu jest nadesłanie do siedziby Organizatora zdjęć z wakacji (portretów osób, fotografii letnich przygód, zabawnych sytuacji itp.) wykonanych przez uczestników w dowolnym miejscu, w czerwcu, lipcu i sierpniu 2006 roku. Uczestnik może przysłać najwyżej jedno zdjęcie podczas każdego tygodnia konkursowego, o którym mowa w pkt. 3.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w 9 (dziewięciu) tygodniowych edycjach. Pierwsza edycja potrwa od soboty do środy (01-05.07), pozostałe od czwartku do środy następnego tygodnia (kolejno: 06-12.07, 13-19.07, 20-26.07, 27.07-02.08, 03-09.08, 10-16.08, 17-23.08 i 24-30.08).

4. Zdjęcia można dostarczać:

e-mailem - na adres: wakacyjny_portret@krakow.agora.pl (zdjęcie powinno mieć format JPG i rozmiar 100-300 kB);

pocztą - na adres: „Gazeta Wyborcza”, 31-009 Kraków, ul. Szewska 5, z dopiskiem „Wakacyjny portret” (odbitki fotograficzne w formacie 10x15 cm - 20x30 cm);

osobiście do siedziby Organizatora: Kraków, ul. Szewska 5, III piętro (parametry jw.).

Autor nadesłanego zdjęcia musi podać swoje imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy.

5. Za datę przesłania zdjęcia uznaje się datę otrzymania go przez Organizatora.

6. Poprzez przysłanie zdjęcia uczestnik wyraża zgodę na:

- wzięcie udziału w Konkursie na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;

- nieodpłatną publikację nadesłanych zdjęć na łamach krakowskiego wydania „Gazety Wyborczej” oraz na stronach internetowych Organizatora i Sponsora;

- przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu;

- opublikowanie na łamach „Gazety Wyborczej” oraz stronach internetowych Organizatora i Sponsora imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika w przypadku, gdy zdjęcie uczestnika zostanie nagrodzone lub wyróżnione w Konkursie.

7. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie przez Autora wszelkich praw do zgłoszonego zdjęcia, w tym zgody fotografowanych osób na publikację ich wizerunku.


§ 3. Wyłanianie zwycięzców

1. Zdjęcia nadsyłane w cotygodniowych edycjach będą oceniane przez powołaną przez Organizatora komisję konkursową w składzie:  • Adam Golec - kierownik działu fotograficznego,

  • Józef Stachów - z-ca redaktora naczelnego,

  • Grzegorz Strzeboński - kierownik działu promocji.

2. Po każdej cotygodniowej edycji Konkursu, komisja wyłoni spośród nadesłanych zdjęć fotografię tygodnia, biorąc pod uwagę m.in. kompozycję pracy, jej jakość oraz pomysłowość autora zdjęcia.

3. Fotografie tygodnia będą publikowane w każdy piątek po danej tygodniowej edycji konkursu, począwszy od 7 lipca do 1 września 2006 r. na łamach krakowskiego wydania „Gazety Wyborczej” oraz na stronie internetowej www.gazeta.pl/krakow.

4. Spośród wszystkich zdjęć nadesłanych na konkurs, komisja wybierze trzy najciekawsze wakacyjne portrety, a ich autorów wyróżni nagrodami, o których mowa w par. 4. Wybrane zdjęcia zostaną opublikowane 8 września w „Gazecie Wyborczej” wraz z obszernym przeglądem najlepszych fotografii Konkursu, oraz na www.gazeta.pl/krakow.

5. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu Konkursu podejmuje komisja konkursowa. Decyzje komisji co do przyznania nagród są nieodwołalne.


§ 4. Nagrody

1. Nagrodą główną w Konkursie jest cyfrowy aparat fotograficzny Canon PowerShot S3 IS o wartości 2000 zł brutto.

2. Nagrodą za II miejsce w Konkursie jest zaproszenie do udziału w dwugodzinnej lotniczej sesji zdjęciowej nad Krakowem, prowadzonej przez fotografa „Gazety Wyborczej”.

3. Nagrodą za III miejsce w Konkursie jest album fotograficzny „Ziemia z nieba”.

4. Nagrodami tygodnia są wydawnictwa książkowe - albumy fotograficzne „Gazety Wyborczej” oraz gadżety Organizatora i Sponsora.

5 Warunkiem odbioru nagrody jest:

5.1. zgłoszenie się do biura Organizatora w Krakowie, ul. Szewska 5. w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników danej edycji Konkursu;

5.2. okazanie do wglądu dowodu tożsamości i podanie danych osobowych: imienia, nazwiska i dokładnego adresu;

5.3. złożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnik nie podlega wyłączeniu z udziału w Konkursie na podstawie § 1 ust. 3 Regulaminu.

5.4. w przypadku nagrody głównej - uiszczenie należnego w związku z przyznaniem nagrody podatku dochodowego od osób fizycznych, a to zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 41 ust. 4 i 7 ustawy o podatku dochodowym (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

6. Niedopuszczalna jest wypłata równowartości nagrody w gotówce lub zamiana na inną nagrodę. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.

7. W przypadku niezgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym w par. 4 powyżej, albo w razie niespełnienia warunków tam określonych, prawo do nagrody wygasa.

8. Nagrody, które nie zostały odebrane przez zwycięzców Konkursu lub jego poszczególnych tygodniowych edycji z uwagi na niespełnienie wymogów określonych w par. 4 regulaminu, przepadają.
§ 5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora (Kraków, ul. Szewska 5).

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Komisji Konkursowej.

3. W przypadku zastrzeżeń uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 4 dni od dnia publikacji wyników Konkursu stosownie do par. 3 ust. 3 regulaminu. Reklamacja winna być przesłana listem poleconym na adres: 31-009 Kraków, ul. Szewska 5, z dopiskiem „Reklamacja w sprawie konkursu”. Przedmiotem reklamacji nie może być ocena merytoryczna zdjęcia dokonana przez Komisję Konkursową.

4. Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni przez Organizatora.

Za Organizatora:
Grzegorz Strzeboński

kierownik działu promocji„Gazeta Wyborcza” oddział Kraków

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna