Zamieszczanie obowiązkowe / Obligatory announcement Zamieszczanie nieobowiązkowe / Non-obligatory announcementPobieranie 144.27 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar144.27 Kb.
  1   2   3Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

European Funds for Development of the Lodz Region

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU / PUBLIC PROCUREMENT NOTICE


 Zamieszczanie obowiązkowe / Obligatory announcement

 Zamieszczanie nieobowiązkowe / Non-obligatory announcement

TYTUŁ PROJEKTU / TITLE OF THE PROJECT:

“WZROST KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACJI S. I A. PIETRUCHA POPRZEZ WDROŻENIE NOWEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI GEOSIATEK DWUOSIOWYCH”.

DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS AND INNOVATIVENESS OF S. I A. PIETRUCHA BY IMPEMENTATION PRODUCTION TECHNOLOGY OF BIAXIAL GEOGRID
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III OSI PRIORYTETOWEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁODZKIEGO NA LATA 2007-2013: GOSPODARKA, INNOWACYJNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,

A Project which is being completed as a part of IIIrd Priority axis of Regional Operational Programme for the Lodzkie Voivodship for the years 2007-2013: Economy, innovativeness, entrepreneurship.

DZIAŁANIE III.2 PODNOSZENIE INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW.

Operation III.2: Enhancing innovation and competitiveness of enterprises.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDŻETU PANSTWA

A project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund and National Budget.SEKCJA I: BENEFICJENT / Section I: Beneficiary


I.1) Nazwa i adres / NAME AND ADDRESS

Nazwa / Name:

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „S. i A. PIETRUCHA”Adres pocztowy / Postal address : UL. PRZEMYSŁOWA 10

Miejscowość / Town:

BŁASZKI


Kod pocztowy / Postal code :

98-235


Województwo / Province:

ŁÓDZKIE


NIP / Tax Identification Number:

827-001-47-37REGON / National Business Registry Number:

730179169Tel./ Telephone number:

43 829 20 51Faks / Fax number:

43 829 23 55Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada) / Internet address (if any) :

www.pietrucha.com.plI.2) Rodzaj beneficjenta / Description of Beneficiary

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ; STATUS – ŚREDNIE PRZEDSIEBIORSTWO.

NATURAL PERSON CONDUCTING BUSINESS ACTIVITY; STATUS – MEDIUM ENTERPRISE

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / SUBJECT OF THE CONTRACT

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia / Description of the subject of the Contract

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Beneficjenta / Name of the Contract adapted by the Beneficiary :

ZAKUP URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH A SKŁAD CIAGU TECHNOLOGICZNEGO DO PRODUKCJI GEOSIATKI DWUOSIOWEJ: LINIA WYTŁACZARSKA DO PRODUKCJI GEOSIATKI, OZNACZENIE SPRAWY: 2/2010/RPO WŁ 2007-2013

PURCHASE OF DEVICES INCLUDED IN PROCESS LINE FOR PRODUCTION OF BIAXIAL GEOGRID: EXTRUSION LINE FOR PRODUCTION OF GEOGRID, REGISTER NUMBER :2/2010/RPO WŁ 2007-2013


II.1.2) Rodzaj zamówienia / Type of contract

Roboty budowlane / Construction work 

Dostawy / Delivery 

Usługi / Services 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia / Description of the Subject of the Contract and the scope of the Contract

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE LINII WYTŁACZARSKIEJ DO PRODUKCJI GEOSIATKI

MINIMUM TECHNICAL REQUIREMENTS OF EXTRUSION LINE FOR PRODUCTION OF GEOGRID
1.Geosiatka produkowana metodą wytłaczania z dwukierunkowym rozciąganiem.

1.Geogrid produced by extrusion process with two-directional stretching


2. Linia wytłaczarska obejmuje wytłaczarkę z podajnikiem tworzywa oraz urządzenia formujące geosiatkę wraz

z nawijakiem.

2. Extrusion line includes extruder with raw material loader and geogrid forming devices with winding devices.

3.Minimalna szerokość geosiatki 4000 mm.

3.Minimum width of geogrids: 4000 mm
4.Materiał geosiatki PE i PP z dodatkami.

4.Raw material of geogrids PE and PP with Additives


5.Wydajność minimalna linii 300 kg/h.

5.Minimum output of the line 300 kg/h


6.Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / wszerz pasma geosiatki od 15/15 kN/m do 40/40 kN/m.

6.Tensile strength in lingitudinal/transverse direction from 15/15 to 40/40 kN/mDopuszcza się składanie oferty na linie wytłaczarskie do produkcji geosiatki o podobnych parametrach spełniających minimalne wymagania techniczne.
Offers for process lines with similar parameters which fulfill the minimum technical requirements are allowed.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających tak / yes nie / no 
Are the supplementary contracts anticipated?

II.1.5) Opis sposobu obliczenia ceny / Manner of price calculation:

 1. Zamawiana jest jedna sztuka linii wytaczarskich do produkcji geosiatki.

One item of extrusion line for production of geogrid is ordered.

 1. Oferta musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

The offer shall include all costs related to the delivery of the subject of the Contract.

 1. Cena oferty może być podana w PLN, EURO lub USD z tym, że cena oferty podana w walucie obcej zostanie przeliczona przez komisję przetargową według średniego kursu opublikowanego przez NBP na dzień podania ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia do wiadomości publicznej.

The price of the offer may be estimated in PLN, EURO or USD and the price of the offer given in the foreign currency shall be calculated by the tender committee in accordance with the average NBP exchange rate as at the day of the PUBLIC PROCUREMENT NOTICE announcement.

 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

If an offer has been submitted and the choice of this offer would lead to the tax point of the ordering party according to the rules of Value Added Tax (VAT) relating to intracommunitary purchase of goods, to evaluate such an offer the ordering party shall add VAT that they would pay in accordance with binding rules to the presented price..

 1. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że co najmniej dwie oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, beneficjent dokonuje wyboru oferty z niższą ceną.

If the choice of the most convenient offer is not possible, as at least two offers present the same balance of price and other criteria of the evaluation of the offers, the Beneficiary will choose the offer presenting a lower price.

 1. Cena określona w ofercie jest ceną ryczałtową. Cena ryczałtowa będzie traktowana jako cena ostateczna i nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.

The price determined in the offer is a lump sum price. The lump sum price shall be the final price and shall not be the subject to further negotiations.

 1. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.

Correct determination of the VAT shall be the duty of the Contractor, under the terms of the rules of the Act on VAT and the excise duty.


II.1.6) Opis sposobu przygotowania ofert / Descripion of the offer preparation:

 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

The Contractor is allowed to submit only one offer. The Contractor who submits more than one offer shall be excluded from the proceedings.

 1. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

The Contractors present an offer in accordance with the demands specified in the notice.

 1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

The Contractors bear all the costs related to the preparation and presentation of the offer.

 1. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim lub angielskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę oraz kolejno ponumerowane i trwale spięte. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

The offer shall be drawn, otherwise it is not valid, in writting (handwritten, typewritten or in the form of a computer outprint) in Polish and English in the condition enabling full readability of its content. All written pages of the offer shall be signed or initialed by the Contractor, paginated in order and stapled. All the changes in contents (amendments, strokes, postscripts) shall be signed or initialed by the Contractor – otherwise they shall not be acknowledged.

 1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona w formie lub na druku „Formularza oferty” – wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

The offer presented by the Contractor must be drawn in the form of or on the Offer Form – the template can be found in Attachment 1 herein.

 1. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie III.4) niniejszego ogłoszenia.

Documents and statements listed in point III.4) herein shall be submitted along with the offer.

 1. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na formularzach, oświadczeniach i załącznikach.

Persons authorized to represent the Contractor or their legal agent are obliged to sign the forms, statements and attachments.

 1. Za podpis osoby uprawnionej uznaje się własnoręczny, czytelny podpis lub imienną pieczątkę z parafą osoby upoważnionej.

A personal, readable signature or a name stamp with an initial of a person authorized shall be considered a signature of an authorized person.

 1. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana, celem uchronienia przed zdekompletowaniem oferty.

It is advised to paginate all written pages of the offer with following numbers and initialed in order to prevent incompleteness.

 1. Dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej, na każdej stronie kopii, celem potwierdzenia całej treści dokumentu.

Documents presented in the form of a photocopy shall be affixed with the provision „Certified to be a true copy” and the signature of the Contractor or a person authorized by the Contractor on each page of the copy in order to certify the entire content of the document.

 1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawierania umowy. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców i załączone do oferty.

The Contractors acting jointly (for example a civil partnership, syndicate) shall appoint a legal agent to represent them in proceedings and concluding the Contract. The agency authorization shall be signed by the accredited representatives of all the remaining Contractors and attached to the offer.

 1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Beneficjenta, każdy z przedsiębiorców występujących wspólnie oddzielnie musi złożyć:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

  2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

  3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie potwierdzenia faktu , iż nie otwarto jej likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Relating to the Beneficiary requirements every entrepreneur acting jointly shall submit separately:

a. declaration on meeting the requirements concerning the participation in the proceedings,

b. declaration on the lack of grounds for exclusion from the proceedings hereunder,

c. up to date copy from the adequate register, if separate rules shall require a register entry in order to present

that their disposal was not opened and the bankruptcy was not declared, issued not earlier than 6 months

before the deadline for submitting offers, and as far as natural persons are considered in order to confirm the fact

that their disposal was not opened and bankruptcy was not declared, issued not earlier than 6 months

before the deadline for submitting the offers.

 1. Wszyscy partnerzy występujący wspólnie będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych.

All partners acting jointly shall be liable jointly and severally for the execution of the contractual obligations.

 1. Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej w sposób następujący:

The offer should be placed in the envelope and labeled in the following manner:


NAZWA I ADRES WYKONAWCY / NAME AND THE ADDRESS OF THE CONTRACTOR

NAZWA I ADRES BENEFICJENTA / NAME AND THE ADDRESS OF THE BENEFICIARY

OFERTA NA ZAKUP URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH A SKŁAD CIAGU TECHNOLOGICZNEGO DO PRODUKCJI GEOSIATKI DWUOSIOWEJ: LINA WYTŁACZARSKA DO PRODUKCJI GEOSIATKI, OZNACZENIE SPRAWY: 2/2010/RPO WŁ 2007-2013

OFFER FOR PURCHASE OF DEVICES INCLUDED IN PROCESS LINE FOR PRODUCTION OF BIAXIAL GEOGRID: EXTRUSION LINE FOR PRODUCTION OF GEOGRID, REGISTER NUMBER :2/2010/RPO WŁ 2007-2013


Nie otwierać do dnia 22.03.2010 do godz. 10.10 /

DO NOT OPEN UNTIL 10.10 a.m. 22 MARCH 2010


 1. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić do swojej oferty zmiany lub ofertę swą wycofać.

Before the deadline for submitting offers the Contractor may introduce changes to their offer or withdraw their offer.

 1. Zmiany do oferty, Wykonawca składa na piśmie, według zasad regulujących złożenie oferty. Wprowadzane zmiany Wykonawca składa w sekretariacie Beneficjenta przed upływem terminu składania ofert, w kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem stanowiącym pkt 14. z dopiskiem „ZMIANA”. Wykonawca musi jednoznacznie określić zakres i rodzaj wprowadzanych zmian. Jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć.

The Contractor shall introduce changes to the offer in writting according to the rules regulating submitting offers. Introduced changes are submitted in the secretariat of the Beneficiary before the deadline for submitting offers, in an envelope labeled in accordance with the template constituting point 14. with a postscript „Change”. The Contractor shall unequivocally determine the scope and nature of introduced changes. If the declaration on change requires the exchange or submitting new documents, the Contractor shall submit these documents.

 1. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę. Wykonawca zawiadamia wówczas Beneficjenta pisemnie (nie faksem) o wycofaniu swojej oferty. Zawiadomienie to winno wpłynąć do sekretariatu Beneficjenta przed upływem terminu składania ofert, w kopercie oznaczonej zgodnie ze wzorem stanowiącym pkt 14.opatrzonej dopiskiem „WYCOFANIE”.

The Contractor is allowed to withdraw his offer before the deadline for submitting offers. Then the Contractor notifies the Beneficiary in writting (not through the fax) about withdrawing of the offer. This notice shall appear in the secretariat of the Beneficiary before the deadline for submitting offers in an envelope labeled in accordance with the template constituting point 14. with a postscript „Withdrawn”

 1. UWAGA: Złożone zmiany lub zawiadomienie o wycofaniu oferty nie skutkuje zwrotem oferty pierwotnej. Złożonej.

Remark: Submitted changes and a notice of the offer withdrawal do not result in restitution.

 1. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

An offer submitted after the deadline shall be immediately returned to the Contractor.

 1. Beneficjent zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Beneficjenta i Wykonawców będą odnosiły się do zmienionego terminu.

The Beneficiary reserves the right to postpone the deadline for submitting offers. In such a case all rights and duties of the Beneficiary and the Contractors shall relate to the changed date.

 1. Koperta winna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

The envelope should be sealed in the manner guarantying confidentiality of its content and inviolability until the time of opening it.

 1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny oferty, udzielonej gwarancji, terminu realizacji zamówienia, zaawansowania technologicznego oferowanych rozwiązań podlegających ocenie.

Information that constitutes the trade secret according to regulations in the Unfair Competition Act shall not be revealed to other participants of the proceedings if the Contractor not later than at the time of submitting offers stipulates that this information cannot be revealed. The Contractor cannot stipulate information related to the price of the offer, provided warranty, the time of the realization of the order, technological advancement, offered solutions which are to be estimated.

 1. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być wyodrębnione i oznaczone (np. złożyć ofertę w częściach jawnej i tajnej).

If an offer includes information that constitutes the trade secrets, they should be educed and marked (for example by submitting an offer in a public and confidential form).

   1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy): tak / yes liczba części:       nie / no /number of parts

Is placement of a partial offer possible? (if applies)

   1. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): tak / yes nie / no 

Is placement of a variant bid possible? (if applies)

II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA / DELIVERY TIME


DO 9 MIESIĘCY OD DATY PODPISANIA UMOWY. TERMIN REALIZACJI OBEJMUJE URUCHOMIENIE CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO W SIEDZIBIE BENEFICJENTA

9 MONTHS FORM THE DATE OF SIGNING THE CONTRACT. THE DELIVERY TIME INCLUDES URUCHOMIENIE CIĄGU TECHNOLOGICZNEGO W SIEDZIBIE BENEFICJENTA
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna