§ Zasady ogólnePobieranie 17.98 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar17.98 Kb.
Regulamin uczestnictwa w rejsie organizowanych przez AST Andrzej Stec.

§ 1. Zasady ogólne:


1. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w poszczególnych etapach rejsu, zwanych dalej Rejsami, organizowanych przez: AST Andrzej Stec z siedzibą w 72-003Dobra, Graniczna 39A, NIP 6741033579, zwanego dalej Organizatorem.

§ 2. Warunki uczestnictwa:


2. Warunkiem uczestnictwa w Rejsie jest:

  • zarezerwowanie miejsca na jachcie drogą mailową na stronie WWW.yacht-rocknroll.pl pod adresem: andste@wp.pl

  • wpłacenie na konto Andrzej Stec 21 1030 0019 0109 8510 0213 9633 ceny uczestnictwa w rejsie (za osobę lub za cały jacht), w terminie 5 dni od daty dokonania rezerwacji, z dopiskiem "opłata za etap .....")

3. Podane ceny dotyczą jednej osoby za cały Rejs wraz z: miejscem na jachcie, ubezpieczeniem NNW, gazem do kuchni, pościelą i ręcznikami.

Cena nie zawiera wyżywienia, dojazdu do miejsca zaokrętowania i powrotu do domu, opłat portowych, paliwa do silnika. Uczestnicy rejsu zastają jacht czysty i takim go pozostawiają. W przypadku rezygnacji z końcowego sprzątania skipper zleca te czynności ekipie zewnętrznej (koszt 80 euro).

Koszty dodatkowe: takie jak opłaty portowe, paliwo itp. pokrywane są ze wspólnej kasy pokładowej, do której uczestnik wpłaca na początku rejsu uzgodnioną kwotę. Skipper zwolniony jest z wnoszenia składki do kasy pokładowej!

4. W przypadku nie dotrzymania warunków płatności, rezerwacja zostaje anulowana.

5. W przypadku rezygnacji z rejsu przez Uczestnika, Organizator potrąca na poczet poniesionych kosztów wydatki poniesiona na zapłatę ubezpieczenia Uczestnika.

6. Uczestnik akceptuje fakt, że w przypadku zarezerwowania jednego miejsca w kabinie dwuosobowej, Organizator przyjmie rezerwację na drugie miejsce w tej kabinie od innego klienta, nie zwracając uwagi na jego płeć i wiek.

7. Zarezerwowanie miejsca w systemie komputerowym jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Dokonując rezerwacji Uczestnik oświadcza, że:  • posiada umiejętność pływania;

  • stan zdrowia zezwala na uczestnictwo w Rejsie;

  • posiada aktualne dokumenty umożliwiające przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Uczestnik zobowiązany jest do wstawiennictwa w miejscu i terminie rozpoczęcia Rejsu, które zostały określone w ofercie na własny koszt.

10. Organizator nie odpowiada za nieterminowe stawienie się Uczestnika w miejscu i terminie rozpoczęcia Rejsu oraz nie zwraca żadnych kosztów z tym związanych, w szczególności części ceny za niewykorzystaną część świadczenia.


§ 3. Obowiązki członków załogi:


10. Po zamustrowaniu na jachcie, Uczestnicy Rejsu stają członkami załogi jachtu turystycznego, zwanymi dalej „Załogantem”, na czele której, stoi kapitan jachtu.

11. W czasie Rejsu każdy Załogant jest zobowiązany stosować się do poleceń kapitana jachtu.

12. Załogant zobowiązany jest do przestrzegania zasad przebywania na jachcie, korzystania z instalacji i urządzeń na jachcie w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz przestrzegania innych zasad przedstawionych podczas szkolenia przeprowadzonego przez kapitana jachtu, zaraz po zamustrowaniu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia z przyczyn leżących po stronie Załoganta w trybie natychmiastowym, w trakcie jej realizacji, jeżeli Załogant utrudnia sprawne lub planowe realizowanie programu Rejsu lub nie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

14. W przypadku kiedy zachowanie Załoganta zagraża bezpieczeństwu pozostałych członków załogi, kapitan jachtu ma prawo usunąć Załoganta z jachtu w najbliższym odwiedzanym porcie.

15. Wszelkie koszty związane z zaprzestaniem świadczenia w trybie natychmiastowym ponosi Załogant, natomiast kwoty wpłacone z tytułu uczestnictwa w Imprezie nie podlegają zwrotowi.

16. W przypadku powstania dodatkowych kosztów wynikających z działania lub zaniechania Załoganta utrudniającego realizowanie programu Rejsu (przedłużenie postoju w porcie, uszkodzenia sprzętu, straty w wyposażeniu jachtu itp.), Załogant będzie zobowiązany do ich pokrycia w całości.

17. Na jachcie zabronione jest spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających podczas żeglugi.

18. Do obowiązków Załoganta należy branie czynnego udziału w czynnościach związanych z prowadzeniem jachtu, których zakres określa Kapitan Jachtu.

19. W zależności od umiejętności Załoganta, może on być wyznaczony do: uczestnictwa w wachcie, prowadzenia obserwacji i obsługi jachtu, prowadzenia nawigacji, przygotowywania posiłków, utrzymania porządku na jachcie itp.

20. Każdy członek załogi zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celno – dewizowych i porządkowych, przepisów portowych i innych obowiązujących w miejscu pobytu.

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje obciążające Załoganta z tytułu niestosowania się do tych przepisów.

22. Załogant ma obowiązek stosować się do poleceń przedstawiciela Organizatora, a w szczególności kapitana jachtu, mających na względzie właściwą realizację „Umowy na Rejs”.

§ 4. Obowiązki organizatora:


23. Organizator dokłada wszelkich starań, aby każdy Rejs przebiegał zgodnie z terminarzem podanym na stronie internetowej.

24. Organizator spełnia obowiązek posiadania przez jacht wszystkich niezbędnych dokumentów, atestów, certyfikatów ważnych w danym roku kalendarzowym.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rejsu w każdym czasie, z przyczyn na które nie ma wpływu i których nie jest w stanie usunąć pomimo podjęcia wszelkich starań (warunki hydrometeorologiczne, decyzja władz państwowych, poważna awaria jachtu uniemożliwiająca bezpieczną żeglugę, nagła choroba kapitana jachtu itp.).

26. Organizator zobowiązuje się w takich przypadkach do jak najszybszego poinformowania Uczestników o zaistniałej sytuacji i podjęcia wszelkich starań, aby nie narazić Uczestników na poniesienie dodatkowych kosztów.

27. Organizator może odwołać Imprezę z przyczyny zbyt małej liczby uczestników (minimalna liczba Uczestników to 4 osób), jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Rejsu.

28. Organizator zwraca wszystkie wpłacone kwoty za udział w Rejsie, w przypadku odwołania go lub nie spełnienia świadczeń zagwarantowanych w umowie, z przyczyn leżących po stronie Organizatora.

29. Z tytułu odwołania Rejsu lub Czarteru, Uczestnikowi oprócz zwrotu wniesionych opłat nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe odszkodowanie.

30. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (między innymi: spóźnienie się na miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub z całości Rejsu, zatrzymanie Uczestnika przez organy ścigania, niewydanie przez władze graniczne odwiedzanych krajów zezwolenia na wjazd Uczestnika na teren danego państwa, nagłe zachorowanie Uczestnika nie pozwalające na dalsze jego uczestnictwo w Rejsie).

31. Organizator nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie Rejsu nastąpiła zmiana programu z przyczyn niezależnych od Organizatora.

32. Organizator ma obowiązek zapewnienia świadczenia zastępczego o tym samym standardzie, co nie stanowi wady świadczonej usługi. Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać do Organizatora roszczeń odszkodowawczych.

33. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji wniesionej przez Uczestnika w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Termin składania reklamacji wraz udokumentowaniem ewentualnych wydatków stosownymi rachunkami, upływa po 14 dniach kalendarzowych od zakończenia Rejsu.

34. Organizator dokonuje zwrotu kwot w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji, przelewem na konto wskazane przez Uczestnika.


§ 5. Postanowienia końcowe:


35. Planowana trasa Rejsu jest tylko propozycją i może ulec zmianie w zależności od warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub innych nieprzewidzianych wcześniej wypadków, a także sugestii uczestników.

36. Ostateczną decyzję co do przebiegu trasy Rejsu podejmuje Kapitan jachtu po uprzednim ustaleniu warunków pogodowych, umiejętności i sprawności Uczestników.

37. Za zmiany trasy rejsu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

38. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bagaż lub rzeczy osobiste Uczestnika, pozostawione przez niego bez nadzoru lub zniszczone podczas Rejsu.39. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (z późniejszymi zmianami).

40. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna