0-15 ndst 16-20 dst 21-25 dst+ 26-30 db 31-35 db+ 36-40 bdbPobieranie 25.49 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.49 Kb.
******************************************************

TEST A

******************************************************

Data:

Imię i Nazwisko :

Grupa:
0-15 ndst 16-20 dst 21-25 dst+ 26-30 db 31-35 db+ 36-40 bdb
********************************************

Zad.1. Odpowiedz na pytaniaa. Co to jest klasa i czym różni się od obiektu

b. Jakie znaczenie mają słowa kluczowe public, private

c. Jaka jest różnica między strukturą i klasą w C++

d. co to jest konstruktor i destruktor, jakie mają znaczenie

e. do czego służy przeładowanie funkcji i operatorów

********************************************

Zad.2. Co wyświetli poniższy program:
#include

#include


class xx{int a,b,p;

public:


xx(int x=10, int y=10)

{a=x;b=y;cout<<"a="<

~xx(){cout<<"D";}

int ga(){return a;}

int gb(){return b;}

int gp(){return p;}

int pba(int d){b=d++;a=d;return a;}

};

main(){clrscr();

xx X,Y(1,5),Z(2);

int x=2,y=5;

cout<

X.pba(x);Y.pba(y);

xx H(8,8);

cout<

return 0;

}
********************************************

Zad.3. Co wyświetli poniższy program:
#include

#include


class A{static int e;

int x;


public:

A(int d=0){x=d;}

void inke(){e++;}

void inkx(){x++;}

int showe(){return e;}

int showx(){return x;}

};
int A::e=5;
main()

{ clrscr();


A B,C(0);

cout<<"stan poczatkowy: ";

cout<<" B.e: "<
<<" C.e: "<

B.inkx();

cout<<"B.inkx : ";

cout<<" B.e: "<

<<" C.e: "<B.inke();

cout<<"B.inke : ";

cout<<" B.e: "<
<<" C.e: "<C.inkx();

cout<<"C.inkx : ";

cout<<" B.e: "<
<<" C.e: "<C.inke();

cout<<"C.inke : ";

cout<<" B.e: "<
<<" C.e: "<return 0;

}
********************************************Zad.4. Co wyświetli poniższy program:
#include

#include


int main()

{

int sq(int i);float sq(float i);

float sq(float i=1,float j=1);

double sq(double i);
int (*adri)(int);

float (*adrf)(float);

float (*adrf2)(float=1,float=1);

double (*adrd)(double);


adrf=sq;adrf2=sq;adri=sq;adrd=sq;
cout<< sq(10)<<"\n";

cout<< sq(0.2)<<"\n\n";


cout<cout<

cout<

cout<
return 0;

}
int sq(int i){cout<<"int ";return i*i;}

float sq(float i){cout<<"float ";return i*i;}

float sq(float i,float j){cout<<"float 2 ";return i*j;}

double sq(double i){cout<<"double ";return i*i;}
********************************************

Zad.5. Napisz program, który definiuje klasę punkt, zawierającą:

prywatne zmienne x,y,p typu float,

publiczne funkcje:

konstruktor podstawiający pod zmienne x,y liczby 10 oraz 10.5

destrutor wyświetlający informację o zniszczeniu obiektu

prz_x, prz_y przypisujące zmiennym x, y wartości

przekazane jako parametr;

wys_x,wys_y wyświetlające wartości zmiennych x oraz y

wys_p, obliczającą iloczyn p=x*y i wyświetlającą go na ekranie

Następnie utwórz obiekt zdefiniowanej wcześniej klasy, przypisz polom x,y wartości 5 i 6 a następnie oblicz i wyświetl na ekranie iloczyn x*y;********************************************

Zad.6.Co wyświetli poniższy program:
#include
class punkt{public: int x,y,z;

public:


punkt(int a=0,int b=0, int c=0){x=a;y=b;z=c;};

punkt operator+(punkt ob);

punkt operator-(punkt ob);

punkt operator+(int a);

punkt operator-(int a);

punkt operator=(punkt ob);

};
punkt punkt::operator=(punkt ob)

{ x=ob.x;y=ob.y;z=ob.z;return *this;};


punkt punkt::operator+(int a)

{ punkt temp;

temp.x=x+a; temp.y=y+a; temp.z=z+a; return temp;

};
punkt punkt::operator+(punkt ob)

{ punkt temp;

temp.x=x+ob.x; temp.y=y+ob.y; temp.z=z+ob.z; return temp;

};
punkt punkt::operator-(int a)

{ punkt temp;

temp.x=x-a; temp.y=y-a; temp.z=z-a; return temp;

};
punkt punkt::operator-(punkt ob)

{ punkt temp;

temp.x=x-ob.x; temp.y=y-ob.y; temp.z=z-ob.z; return temp;

};
main()

{

punkt P[10]={punkt(1,2,3),punkt(4,5,6)};P[3]=P[1]+2;cout<

P[5]=P[1]+P[2]; cout<

P[4]=P[3]-P[1]; cout<

P[7]=P[5]-P[2]; cout<

return 0;

}
****************************************Zad.7.Co wyświetli poniższy program:
#include

#include


char a[]="raz dwa trzy";

char b[]="cztery piec szesc",c[50],d[50];


main()

{

strcpy(a,"dwa trzy raz");strcpy(c,"siedem osiem dziewiec");

cout<

cout<if (strstr(a,"dwa")) cout<<"osiem"<<"\n";

else cout<<"dziewiec"<<"\n";


strcpy(d,"");

strncpy(d,a+4,8);

cout<

if (strlen(d)<4) cout<<"jeden"; else cout<<"-jeden";

return 0;

}
******************************************Zad.8.Co wyświetli poniższy program:
#include

#include


class A{ int k;

public:


A(){cout<<"Ap ";}

~A(){cout<<"Ak \n";}

};

class B{ int l;public:

B(){cout<<"Bp ";}

~B(){cout<<"Bk ";}

};

class C:A,B{public: C(){cout<<"Cp \n";}

~C(){cout<<"Ck ";}

};
class D{ int a;

public:


D(){a=10;cout<int gD(){return a;}

};

class E:public D{};


main()

{clrscr();

E n;

cout<

C k,l;

return(0);}


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna