05. Zaopatrzenie w energię elektryczną



Pobieranie 31.43 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar31.43 Kb.







Nr projektu:

Str./str.:







W-490.05

/


















05. Zaopatrzenie w energię elektryczną


Spis treści:



4.1 Wprowadzenie 2

4.2 System zasilania gminy 2



4.2.1 Sieć 220 i 110 kV 2

4.2.2 GPZ-ty 2

4.2.3 Sieć rozdzielcza 15 kV. 3

4.3 Zużycie energii elektrycznej przez istniejących odbiorców. 6

4.4 Wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb grzewczych. 6

4.5 Źródła energii. 7

4.6 Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne. 7

4.6.1 Sieć 110 kV 7

4.6.2 Sieć rozdzielcza 15 kV. 7

4.7 Prognoza zużycia energii elektrycznej. 9









4.1 Wprowadzenie

Analiza pracy sieci 15 kV zasilającej miasto i gminę Leśnica została opracowana przy wykorzystaniu materiałów byłego Zakładu Energetycznego Opole S.A. obecnie EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu, a także w oparciu o informacje uzyskane w Rejonie Energetycznym w Strzelcach Opolskich.

EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu zajmuje się m.in. dystrybucją, obrotem, przetwarzaniem i produkcją energii elektrycznej zgodnie z uzyskaną koncesją

w 2004r.


4.2System zasilania gminy




4.2.1Sieć 220 i 110 kV


Przez teren gminy przebiegają linie o następujących napięciach:




  • 220 kV relacji Groszowice –Blachownia stanowiąca własność PSE S.A. Warszawa




  • 110 kV

-2 x 3 x 185 mm² AFl relacji Blachownia - Strzelce, Piastów (długość w obrębie

gminy 3,1km),
-2 x 3 x 240 mm² AFl

tor relacji Blachownia – Gorwap (długość w obrębie gminy 8,9km),

tor relacji Blachownia – Koksownia Zdzieszowice (długość w obrębie gminy

8,6 km).


4.2.2GPZ-ty


Na terenie miasta i gminy Leśnica nie ma żadnego GPZ-tu.

4.2.3Sieć rozdzielcza 15 kV.

Odbiorcy energii elektrycznej usytuowani na terenie miasta i gminy Leśnica zasilani są z 3 źródeł:

-z GPZ Zdzieszowice

-z GPZ Piastów usytuowanego w mieście Strzelce Opolskie

-z GPZ Chemik usytuowanego w mieście Kędzierzyn – Koźle
Około 55% stacji transformatorowych 15/0,4 kV z terenu gminy Leśnica zasilanych jest liniami 15 kV wyprowadzonymi z GPZ Zdzieszowice, ok. 38% - z GPZ Piastów, natomiast ok. 7% stacji transformatorowych zlokalizowanych na południowo - wschodnich terenach gminy zasilanych jest z GPZ Chemik.

Całkowita długość linii napowietrznych SN wynosi 53 km co stanowi 77% ogółu długości linii, ok. 16 km linii wykonanych jest kablem, co stanowi 23%.




  1. Miasto Leśnica

Miasto Leśnica zasilane jest liniami kablowymi i napowietrznymi o łącznej długości 11,2 km. Długość linii napowietrznych miejskich 15 kV wynosi ok. 5,9 km z czego 67% wykonanych jest przewodem o przekroju 70 mm²AFl, pozostałe odcinki mają przekrój 35 mm² tylko 0,1 km linii wykonanych jest linią o przekroju 50 mm² AFl.

Natomiast sieć kablowa miejska 15 kV wykonana jest w 100% kablem o przekroju 120 mm² AL.

Długość sieci miejskiej:

-napowietrznej

35 mm ²AFL – 1,8km

50 mm ²AFL - 0,1km

70 mm ²AFL – 4,0km

-kablowej

120 mm² AL - 5,3 km


Ze względu na pętlowy układ sieci miejskiej odbiorcy energii elektrycznej mają zapewnione zasilanie drugostronne.

Stan techniczny sieci miejskiej 15 kV ocenia się jako dobry.





  1. Gmina Leśnica / bez miasta/.

Wyprowadzone ciągi liniowe z GPZ-tów przebiegające przez gminę w przeważającej większości ( 82%) wykonane są jako napowietrzne z dominacją przekroju 70mm²AFL. Na odgałęzieniach występuje sieć przede wszystkim o przekroju 35 mm AFl. Długość linii napowietrznych wynosi ok. 47 km. W uzasadnionych przypadkach sieć terenowa wykonana jest kablem. W 85% dominuje przekrój 120mm² Al.

Wyszczególnienie linii poza granicami miasta / w granicach gminy/ wynosi:
-napowietrzna

25 mm ²AFL - 0,4 km

35 mm ²AFL - 24,6 km

50 mm ²AFL - 7,8 km

70 mm ²AFL - 14,2 km

-kablem


50 mm² AL - 1,0 km

70 mm² AL. - 0,6km

120 mm ²AL. - 8,9km

240 mm² AL - 0,1km

Obciążenie szczytowe linii wyprowadzonych z GPZ –tów przedstawia Tabela nr 1.
Z danych zamieszczonych w Tabeli nr 1 wynika, że linia wyprowadzona z GPZ Zdzieszowice z pola nr 29 ze względu na dominację przekroju 35 mm kwalifikuje się do modernizacji na odcinku Wielmierzowice ( miejscowość usytuowana poza granicami opracowania) - Łąka Kozielska.
Na przedmiotowym terenie zlokalizowanych jest 58 stacji transformatorowych 15/0,4 kV z tego 56 jest eksploatowanych przez EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu, pozostałe 2 należą do odbiorców.

Z tego na terenia miasta zlokalizowanych jest:



  • 13 stacji transformatorowych 15/0,4 kV z tego :

- 7 wnętrzowych,

- 3 wieżowe,

- 3 słupowe.

Dodatkowo przy ul. Dworcowej usytuowana jest nieczynna stacja słupowa (nie wykazana w Tabeli nr 2).

Na pozostałym terenie znajdują się 43 stacje transformatorowe:

- 21 słupowych,

- 16 wieżowych,

- 5 wnętrzowych (kablowe i wkomponowane),

- 1 kontenerowa.

W stacjach 15/0,4 kV Dolna JW i Raszowa SUW EneriaPro koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu posiada jedynie przelot po stronie 15 kV, natomiast transformator i rozdzielnia n.N. stanowi własność użytkownika (stacje wykazane są w wykazie tabelarycznym)


Wykaz stacji transformatorowych 15/0,4 kV wraz z ich szczegółowymi danymi zawiera Tabela nr 2.

Moce jednostek transformatorowych 15/0,4 kV zawarte są w przedziale od 25-630 kVA Średni stopień wykorzystania transformatorów wynosi ok. 51 %. Większość stacji transformatorowych wybudowana była w latach 1945-94 jedynie stacje wieżowe pochodzą z okresu przedwojennego. Z uwagi na stan techniczny sukcesywnie wymienione będą stacje wieżowe. Stacje transformatorowe na terenie miasta i gminy Leśnica pracujące przelotowo w ciągach głównych mają w sytuacjach awaryjnych lub w przypadku planowanych prac możliwość zasilania rezerwowego. Jedynie stacje pracujące na odgałęzieniach linii nie mają takiej możliwości. Największe zagrożenia w dostawie energii elektrycznej mają odbiorcy w miejscowości Poręba, którzy zasilani są 3 stacjami transformatorowymi pracującymi w odgałęzieniu od ciągu głównego. Problem o tyle istotny, że na tym odgałęzieniu znajduje się stacja transformatorowa zasilająca wodociąg dostarczający wodę do większości miejscowości w gminie w tym także do miasta.

Suma mocy zainstalowanych transformatorów 15/0,4 kV będących własnością EneriaPro Koncern Energetyczny SA Oddział w Opolu wynosi 5.790 kVA

Obciążenie stacji transformatorowych po uwzględnieniu współczynnika obciążenia wynosi ok. 2,9 MW.




4.3Zużycie energii elektrycznej przez istniejących odbiorców.

Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom zlokalizowanym na terenie m-ta i gminy Leśnica obrazuje Tabela nr 3, która ujmuje również strukturę odbiorców energii elektrycznej oraz zużycie w podziale na miejscowości. Dane te dotyczą 2003 r. i można przyjąć, że od 3 lat są stałe.

Z zestawienia wynika, że na tym terenie nie ma odbiorców o charakterze przemysłowym. Największych odbiorców ujęto dla celów poglądowych w Tabeli nr 4 .

4.4Wykorzystanie energii elektrycznej dla potrzeb grzewczych.

Zestawienie odbiorców wykorzystujących energię elektryczną do celów grzewczych z podziałem na miejscowości zawiera Tabela nr 5.



4.5Źródła energii.

Na rozpatrywanym terenie nie ma innych źródeł energii elektrycznej.



4.6Zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne.




4.6.1Sieć 110 kV

Ze względu na mały pobór mocy przez odbiorców z tego terenu i duże rezerwy mocy w 3 GPZ- tach ok. 70 MW EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu nie przewiduje budowy nowego GPZ na omawianym terenie dla potrzeb istniejących odbiorców . W przypadku pojawienia się nowych odbiorców o dużym poborze mocy w zależności od ich lokalizacji wskazane będzie wykorzystanie istniejących GPZ-tów np. Piastów zlokalizowanego w Strzelcach Opolskich w którym istnieje 6 pól wolnych 15 kV.



4.6.2Sieć rozdzielcza 15 kV.





  1. W Planie Rozwoju na lata 2003-06 dla poprawy warunków napięciowych ujęto budowę 1 stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Popice wraz z napowietrzną linią 15 kV dł. ok. 0,3 km wraz z powiązaniem po stronie n.N.

  2. W okresie późniejszym przewiduje się poprawę warunków napięciowych wśród istniejących odbiorców.

Planuje się budowę w n.w. miejscowościach:

- Dolna – 1 stacja transformatorowa wraz z powiązaniem po stronie 15 kV długości 0,7 km oraz po stronie n.N.


- Góra Św. Anny – 1 stacja transformatorowa wraz z powiązaniem po stronie 15 kV dł. 0,4 km oraz po stronie n.N.

- Kadłubiec - 1 stacja transformatorowa wraz z powiązaniem po stronie 15 kV długości 0,2 km oraz po stronie n.N.


- Krasowa -1 stacja transformatorowa wraz z powiązaniem po stronie 15 kV długości 0,7 km oraz po stronie n.N.
- Raszowa -1 stacja transformatorowa wraz z powiązaniem po stronie 15 kV długości 0,3 km oraz po stronie n.N.
- Wysoka -2 stacje transformatorowe wraz z powiązaniem po stronie 15 kV długości łącznej 1,5 km oraz po stronie n.N.
- Zalesie Śląskie -3 stacje transformatorowe wraz z powiązaniem po stronie 15 kV długości łącznej 0,6 km oraz po stronie n.N.

C) Istniejąca sieć elektroenergetyczna pozwala na wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych. W Tabeli nr 6 ujęto odbiorców którym wydano warunki przyłączenia.


D) Celem zwiększenia pewności zasilania odbiorców w energię elektryczną planuje się zabudowę łączników sterowanych radiowo w węzłowych stacjach transformatorowych.

4.7Prognoza zużycia energii elektrycznej.

Analizując dotychczasowe tempo zmian w zapotrzebowaniu na energię elektryczną w EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Opolu przyjmuje się, że przyrost energii elektrycznej odbywać się będzie w granicach ok. 0,1 % - 0,3 %. W latach następnych można przyjąć większy wzrost zużycia energii elektrycznej w mieście i gminie Leśnica.


Natomiast w przypadku pojawienia się nowych odbiorców istnieje możliwość dociążenia sieci mocą ok. 3 MW.







©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna