1. Australia to najmniejszy (ok. 7,7 mln km2) i najsłabiej zaludniony (ok. 21 mln ludzi) kontynent na ZiemiPobieranie 73.15 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar73.15 Kb.
AUSTRALIA
1. Australia to najmniejszy (ok. 7,7 mln km2) i najsłabiej zaludniony (ok. 21 mln ludzi) kontynent na Ziemi.

2. Niemal całe wnętrze Australii znajduje się w zasięgu klimatu zwrotnikowego suchego i skrajnie suchego. Północ kontynentu znajduje się w klimacie podrównikowym, a południowa część w zasięgu klimatu podzwrotnikowego śródziemnomorskiego.

3. Na kontynencie australijskim w podłożu skalnym znajdują się zbiorniki wód podziemnych, zwane basenami artezyjskimi.

4. Na kontynencie leży tylko jedno państwo – Związek Australijski.

5. Rdzennymi mieszkańcami Australii są Aborygeni, którzy stanowią 1% społeczeństwa.

6. Związek Australijski należy do państw wysoko rozwiniętych gospodarczo.

7. Kraj ten zajmuje czołowe miejsce na świecie w wydobyciu m.in. boksytów, diamentów, złota, rud żelaza i uranu.

8. Podstawą rolnictwa jest hodowla zwierząt, głównie owiec. Grunty orne to 6,5% powierzchni kraju, uprawia się pszenicę, bawełnę, winorośl i owoce cytrusowe. Główne obszary upraw to południowo-wschodni i południowo-zachodni obszar kraju. Tam warunki rolne są najkorzystniejsze.

9. Oceanię tworzą tysiące wysp położonych w środkowej oraz zachodniej części Oceanu Spokojnego.

10. W jej obrębie wyróżniamy cztery regiony: Melanezję, Mikronezję, Polinezję i Nową Zelandię.


ZADANIA PRAKTYCZNE
1. Spośród poniższych zdań podkreśl te, które dotyczą Australii.

a) W całości położona jest na półkuli południowej

b) Jest jednym z najwyższych kontynentów na Ziemi.

c) Jej linia brzegowa jest bardzo silnie rozwinięta.

d) Najwyższym szczytem na kontynencie jest Góra Kościuszki
2.Podkreśl nazwę największego jeziora Australii.

a) Jezioro Wiktorii.

b) Jezioro Kościuszki .

c) Eyre.


d) Murray.
3. Wymień dwa endemity żyjące w Australii.

………………………………………………………….

………………………………………………………….
Endemity to organizmy, które można spotkać tylko w jednym regionie świata. Ze względu na izolację kontynentu australijskiego większość żyjących tam zwierząt i roślin to endemity ( np. torbacze, stekowce, wśród roślin różne gatunki eukaliptusów).
4. Podkreśl nazwę stolicy Związku Australijskiego

a) Sydney

b) Brisbane

c) Canberra

d) Melbourne
5. Wymień nazwy dwóch surowców mineralnych, w których wydobyciu Australia zajmuje czołowe miejsce na świecie

…………………………………………..

…………………………………………..
6. Rdzennymi mieszkańcami Australii są:
a) Malgasze.

b) Zambosi.

c) Aborygeni.

d) Metysi.
7. Przyporządkuj do poniższych nazw obiektów geograficznych litery, którymi oznaczono te obiekty na mapie konturowej.

Wielka Rafa Koralowa – . . . . . .


Tasmania – . . . . . .
Darling – . . . . . .
Góra Strzeleckiego – . . . . . .
7. Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.
Australia jest najmniejszym / największym kontynentem na Ziemi. Przeważająca część jej obszaru znajduje się w strefie klimatów równikowych / zwrotnikowych. Zachodnią / Wschodnią część kontynentu australijskiego oraz jego wnętrze zajmują pustynie / lasy równikowe.
8. Przyporządkuj poniższym terminom odpowiednie opisy.
a) creeks . . . . .

b) endemit . . . . .

c) skrub . . . . .
A. gatunek roślin lub zwierząt niespotykany w naturalnych warunkach na innych kontynentach

B. wiecznie zielony las równikowy występujący m.in. w ujściach rzek

C. formacja roślinna, którą tworzą sucholubne, krzaczaste zarośla

D. rzeka epizodyczna w Australii


9. Na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w tabeli wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.


Kraj

Udział w światowym pogłowiu owiec

(w %)

Udział w światowej produkcji owczej wełny (w %)

Chiny

13,3

18,1

Związek

Australijski


7,8

21,3


Indie

5,9

2,0

Iran

4,9

3,4

Sudan

4,6

2,1

Nowa

Zelandia

3,5

10,0


Dane z 2007 r.
a) Związek Australijski odznacza się największym pogłowiem owiec na świecie. . . . . .

b) Łączna produkcja owczej wełny w Indiach, Iranie i Sudanie jest mniejsza niż produkcja owczej wełny w Nowej Zelandii. . . . . .

c) Chiny są największym producentem owczej wełny na świecie. . . . . .

d) Chiny odznaczają się największym udziałem w światowym pogłowiu owiec oraz w światowej produkcji owczej wełny. . . . . .

e) Największym producentem owczej wełny na świecie jest Związek Australijski. . . . . .

f) Nowa Zelandia odznacza się większym udziałem w światowej produkcji owczej wełny niż w światowym pogłowiu owiec.


10. Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.
a) Ponad połowę powierzchni Związku Australijskiego zajmują grunty orne / łąki i pastwiska.

b) Zdecydowana większość Australijczyków żyje w miastach / na wsi.

c) Najludniejszym australijskim miastem jest Melbourne / Sydney.
11. Podaj nazwę basenu artezyjskiego, którego obszar zaznaczono na poniższej mapie konturowej cyfrą 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Uzupełnij schemat, wpisując brakujące nazwy regionów geograficznych wyróżnianych w obrębie Oceanii.

13. Oto schematyczne rysunki przedstawiające baseny artezyjskie. Opisz elementy niecki oznaczone jako A i B na obu rysunkach.
Sieć rzeczna Australii jest bardzo uboga, we wnętrzu kontynentu ( w klimacie zwrotnikowym suchym i skrajnie suchym) występują tylko rzeki okresowe i epizodyczne – creeks i słone jeziora.

W podłożu skalnym kontynentu znajdują się jednak bogate zasoby wód podziemnych zwane wodami artezyjskimi. Występują one w basenach ( nieckach) artezyjskich. Naprzemianlegle ułożone są warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. Woda w warstwie wodonośnej znajduje się pod ciśnieniem i wystarczy przewiercić górną warstwę skał nieprzepuszczalnych, by woda samoczynnie wypłynęła na powierzchnię. Warstwy skalne wodonośne zasilane są w wilgotniejszych obszarach kontynentu, głównie na wschodzie w Górach Wododziałowych. Baseny artezyjskie mają ogromne znaczenie gospodarcze dla mieszkańców żyjących we wnętrzu kontynentu. Największy z nich to Wielki Basen Artezyjski ( 20 tys. studni artezyjskich).

14. Wpisz nazwy obiektów geograficznych oznaczonych symbolami15. Przyporządkuj do poniższych nazw obiektów geograficznych litery, którymi oznaczono te obiekty na mapie konturowej.Półwysep Jork – . . . . . .


Eyre – . . . . . .
Góra Kościuszki – . . . . . .
Wielka Pustynia Piaszczysta – . . . . . .
16. Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.
Australia odznacza się niewielkimi / ogromnymi zasobami wód powierzchniowych. Występują tam głównie rzeki stałe / okresowe. Największy system rzeczny tworzą Missisipi-Missouri / Murray i Darling. Charakterystyczne dla krajobrazu tego kontynentu są też słone / słodkie jeziora.

17. Przyporządkuj poniższym terminom odpowiednie opisy.


a) Aborygen . . . . .

b) las namorzynowy . . . . .

c) endemit . . . . .
A. wiecznie zielony las równikowy, występujący m.in. w ujściach rzek

B. słone jezioro w Australii

C. rdzenny mieszkaniec Australii

D. gatunek roślin lub zwierząt niespotykany w naturalnych

warunkach na innych kontynentach
18. Wyjaśnij znaczenie poniższego terminu.

Creeks – . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.


a) Zdecydowana większość ludności Australii mieszka

w jej zachodniej / wschodniej części.

b) Na obszarze Australii znajduje się wiele / niewiele surowców mineralnych.

c) Podstawę rolnictwa Związku Australijskiego stanowi uprawa cytrusów / hodowla zwierząt.


20. Podaj nazwę basenu artezyjskiego, którego obszar zaznaczono na poniższej mapie konturowej cyfrą 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


21. Uzupełnij schemat, wpisując brakujące nazwy regionów geograficznych wyróżnianych w obrębie Oceanii. (0–2 p.)

…………………………………………………
22. Rozwiąż logogryf.
1. Duża australijska wyspa.

2. Formacja roślinna złożona z sucholubnych krzaczastych zarośli.

3. Wielkie Góry… .

4. Endemit australijski.

5. Najdłuższa rzeka Australii.

6. Pustynia w środkowej Australii.

7. Jeden z regionów Oceanii.

8. Stolica Australii.Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Związek Australijski należy do krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo. . . . . .

b) Kraj ten zajmuje czołowe miejsce w wydobyciu boksytów, diamentów oraz złota. . . . . .

c) Australia to gęsto zaludniony kontynent. . . . . .

d) Rdzenni mieszkańcy, Aborygeni, stanowią zaledwie 1% ludności Australii. . . . . .


24. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne i przedmioty związane z Australią.

a) Największa bariera koralowa, ciągnąca się wzdłuż kontynentu australijskiego.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Jeden z symboli Australii; rzucony w powietrze powraca do osoby, która go wyrzuciła.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25. Rozwiąż logogryf.
1. Ich największym przedstawicielem jest kangur.

2. Najwyższy australijski szczyt to Góra… .

3. Jeden z regionów Oceanii.

4. Najważniejsze zwierzęta hodowane w Australii.

5. Największe słone jezioro w Australii.

6. Główny składnik pożywienia koali.

7. Nizina w południowej części Australii.

8. Rdzenna ludność Australii.
Hasło: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26. Obok zdania prawdziwego wpisz literę P, a obok fałszywego – literę F.
a) Około 90% Australijczyków żyje w miastach. . . . . .

b) Grunty orne zajmują 30% powierzchni kraju. . . . . .

c) W rolnictwie dominuje hodowla zwierząt,

głównie owiec. . . . . .

d) Ponad 90% obywateli ma pochodzenie europejskie. . . . . .


27. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj obiekty geograficzne i miejsca związane z Australią i Oceanią.

a) Samotna formacja skalna zbudowana z odpornych na wietrzenie piaskowców; święte miejsce Aborygenów.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Znajduje się na niej około sześciuset kamiennych posągów o wysokości od 1 do 15 m.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna