1. charakterystyka gminy synteza diagnozy połOŻenie fizyko geograficzne I środowisko naturalne gminy



Pobieranie 322.99 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar322.99 Kb.
  1   2   3   4


1. CHARAKTERYSTYKA GMINY - SYNTEZA DIAGNOZY
1. 1. POŁOŻENIE FIZYKO - GEOGRAFICZNE I ŚRODOWISKO NATURALNE GMINY


 1. Gmina miejsko - wiejska Gryfów Śląski leży w południowo - zachodniej części województwa dolnośląskiego (w zachodniej części powiatu lwóweckiego). Jest położona na wysokości 325 m n.p.m. W odległości 15 km od miasta Gryfowa, które jest usytuowane w centralnej części całej gminy położony jest Lubań, a 18 km dzieli mieszkańców gminy od stolicy powiatu - Lwówka Śląskiego. Z Gryfowa do Złotoryi są 43 km, 34 km do Bolesławca, a 18 km do Świeradowa Zdroju. 65 km jest z Gryfowa do Legnicy, a 29 km od Jeleniej Góry. W odległości 134 km od Gryfowa Śląskiego znajduje się miasto Wrocław, zaś do granicy z Czechami (w Miłoszowie) jest z Gryfowa Śląskiego ok. 20 km, a do przejścia w Jakuszycach trzeba przejechać 50 km. Od Drezna jest Gryfów Śląski oddalony o 140 km, a od Berlina o 296 km.

 2. Bezpośrednio sąsiaduje z następującymi gminami: od północy z gminą (m - w) Nowogrodziec, od zachodu z gminami (w) Lubań i Olszyna oraz gminą (m - w) Leśna, natomiast od południa z gminami (m - w) Mirsk i Lubomierz, a od wschodu z gminą (m - w) Lwówek Śląski.

 3. Miasto i gmina Gryfów Śląski rozpościera się na Pogórzu Izerskim (wysoczyźnie charakteryzującej się pagórkowatą rzeźbą, a różnice wysokości względnych dochodzą do 150 m). W rejonie Gryfowa Śląskiego falista konfiguracja Pogórza Izerskiego przecięta jest szeroką, płaską i wysłaną madami oraz piaskami rzecznymi Doliną Kwisy. W górnym brzegu rzeki, między Leśną a Gryfowem położone są zbiorniki zaporowe, a najbardziej malownicze z nich to jezioro Złotnickie.

 1. Za Doliną Kwisy rozpościera się wschodnia część Pogórza Izerskiego, podobnie urozmaicona pod względem geologicznym jak i zachodnia. Na południu wyodrębnia się Przedgórze Rebiszowskie składające się z granitognejsów i szarogłazów pokrytych glebami gliniastymi. W północnej części rozmieszczone są płaskie pagóry gnejsowe Wzniesienia Radoniowskiego i kolejne wysoczyzny Wzgórz Radomickich i Wzniesień Gradowskich.

 2. Do charakterystycznych szczytów pasma wzgórz części północno - wschodniej zalicza się Łoszag (427 m n.p.m.), Wiatraczną (437 m n.p.m.), Podskale (422 m n.p.m.) i Górę Modrak (399 m n.p.m.). Natomiast na południu - w rejonie Proszówki - występują bazaltowe kulminacje, tj. Góra Zamkowa (447,9 m n.p.m.) oraz Leopoldówka (427 m n.p.m.).

 3. Do najważniejszych surowców mineralnych odnotowanych na terenie gminy zaliczyć można surowce skalne i kruszywa naturalne oraz surowce ilaste (gnejsy, kwarcyty, wapienie krystaliczne, bazalty i wyrobisko granitognejsu; piaski i żwiry oraz gliny).

 4. Obszar gminy wliczony został do najcieplejszego w Sudetach rejonu zgorzeleckiego, strefy klimatu umiarkowanego, ciepłego i wilgotnego, charakteryzującego się dość łagodnymi parametrami.

 5. Podłoże geologiczno - morfologiczne warunkuje występowanie kilku poziomów wodonośnych. Pierwsze zwierciadło wód podziemnych leży na głębokości 5 do 20 m (od Gryfowa do Ubocza), natomiast dalej na północ poniżej 20 m., zaś w mieście i na południowych terenach miasta wody podziemne zalegają znacznie płyciej (0 do 5 m). W dolinach rzek i potoków woda gruntowa występuje w piaskach i żwirach.

 6. Na terenie gminy w rejonach wysoczyznowych występują gleby bielicowe i brunatne, natomiast na obszarach dolinnych mady.

 7. Gmina Gryfów Śląski jest jednostką, w której największy obszar użytków rolnych to gleby wytworzone z pyłów ilastych i glin średnich - są to w przeważającej mierze gleby klas IIIa - IVa (należą do kompleksu pszennego górskiego). Tereny wysoczyznowe charakteryzują się glebami bielicowymi i brunatnymi, natomiast rejony dolinne madami. Z pozostałych gleb występujących na obszarze wymienić należy gleby klasy IVa - IVb (kompleks pszenny wadliwy), IVb - V (kompleks żytni dobry), V - VI (kompleks żytni słaby) oraz mady i mady średnie (użytki zielone).


1. 2. RYS HISTORYCZNY1

 1. Nie jest jasne, kto założył Gryfów, ponieważ różnorodność danych najstarszych kronikarzy Śląska i miasta dowodzi, że i oni nie znali żadnych pewnych dokumentów, które albo zaginęły albo też nie istniały w ogóle. Jak podaje jeden z nich Gryfów istniał już w 969, a na rynku w roku 1025 wybudowano drewniany ratusz, a wg Conrada von Sternberg, arcybiskupa z Magdeburga, miał być on wybudowany początkowo w 1276 roku. Pewne jest jedynie, że na miejscu gdzie w XIX w. znajdowała się gospoda “Grodzka" - okolice byłego kina i budynku przy ul. Zaułek 1 - stał gród, który został wybudowany w celach obronnych przeciwko napadom Czechów prawdopodobnie przez Bolesława Starego lub Wysokiego, który w latach 1163-1201 panował na Śląsku. Wokół tego pierwszego grodu zaczęły pojawiać się dalsze zabudowania tak, że całość już w roku 1242 otrzymała od Bolesława Łysego prawa miejskie.

 2. Nazwy twierdzy, przygranicznej budowli Greiffenstein, czy też miasta granicznego Greiffenberg, mogą więc pochodzić od napadu lub najazdu wroga (niem. angreifen – napadać, atakować). Wprawdzie w opisie geograficznym Śląska z roku 1832 widnieje, że nazwa “Greiffenstein” została nadana grodowi, ponieważ przy rozpoczynaniu budowy grodu znaleziono gniazdo młodych gryfów. Jednakże jest to podanie, które mogło powstać później w celu wyjaśnienia godła miasta - przedstawiające tego bajkowego ptaka trzymającego w szponach opancerzonego rycerza. Godło Gryfowa wykazuje heraldyczne pokrewieństwo z herbem hrabiego Schaffgotscha.

 3. Prawa miejskie w zasadniczy sposób podniosły rangę Gryfowa i przyczyniły się do szybkiego wzrostu zamożności i znaczenia miasta. Piętnaste stulecie przyniosło szereg klęsk w postaci gwałtownych niszczących burz połączonych z powodziami, epidemii, które zredukowały liczbę mieszkańców do 12 osób i spustoszyły okoliczne wsie nad Kwisą, suszy i pożarów niemal całego miasta. Trwające z przerwami od 1427 do 1431 wojny husyckie stały się również przyczyną wielu zniszczeń. Klęski żywiołowe i zarazy nie zdołały złamać mieszczaństwa, skoro dowiadujemy się, że w 1512 r. odbudowano murowany kościół i budynek parafii. W 1524 r. mieszczanie wznieśli okazały ratusz oraz przyległe do niego dwa kramy (solny i mięsny), a także winiarnię. W 1542 r. podwyższona została w kościele dzwonnica. W 1544 r. Hans Schafgotsch nakazał budowę młyna nad Kwisą z 6-cioma kołami młyńskimi, a za bramą jeleniogórską z bratem Krzysztofem postawili szpital.

 4. W 1561 r. w kościele katolickim została wybudowana wieża, której zwieńczenie pokryto blachą miedzianą. W 1562 r. został zawieszony dzwon wykonany przez ludwisarzy z Lwówka. W 1581 r. podwyższono gryfowski ratusz o jedno piętro. W 1589 r. wybudowano nową aptekę. Wiek XVI jest dla Gryfowa, jak i dla całego Śląska okresem spokoju i prosperity. Bogacące się rozbudowane miasto stanowiło znaczną atrakcję dla wszelkiego rodzaju rzemieślników. Interesy miasta wykraczały nawet poza jego granicę. Najważniejszym czynnikiem miastotwórczym był dla Gryfowa handel. Zapoczątkowane szczęśliwie przez burmistrza Mateusza Rothe, w 1555 r. kontakty handlowe z Holandią, Augsburgiem, Lipskiem i innymi miastami stale dawały wyższe obroty.

 5. W połowie XVII w. notowano już 26 domów handlowych, zawierających poważne transakcje wewnątrz kraju i za granicą. Powstanie manufaktur w 1764 r. przeobraża drobną produkcję chałupniczą w formy bardziej zorganizowane. Zakłady uruchomiły produkcję adamaszku lnianego i innych tkanin. W 1783 r. pożar strawił browar, słodownię, budynek parafialny i 120 kamienic mieszczańskich. Ocalały jedynie domy przy ulicy Rzecznej i dwóch pierzejach rynkowych południowej i zachodniej.

 6. W 1865 r. Gryfów otrzymał połączenie kolejowe z Jelenią Górą, Lwówkiem Śląskim, Świeradowem Zdrój i Zgorzelcem, a także linię telegraficzną. Miejska Kasa Oszczędności emitowała gryfowskie monety i banknoty zastępcze. Po pożarze wieży ratuszowej w roku 1929 uległ zmianie jej wygląd zewnętrzny, a zastosowana przy budowie i zachowana do dnia dzisiejszego konstrukcja żelbetonowa była jedną z pierwszych tego typu na Dolnym Śląsku.

 7. W 1996 r. przyjęto dla gminy historyczne barwy (niebiesko-żółte) Górnych Łużyc, których wschodnia granica rozpoczynała się na Kwisie.

1.3. STATUS GMINY ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY SPOŁECZNO -GOSPODARCZE



 1. Gmina Gryfów Śląski jest gminą miejsko – wiejską. Na jej terenie znajduje się 8 miejscowości z czego 1 to miasto (Gryfów Śląski), a 7 to miejscowości wiejskie (każda z nich tworzy oddzielne sołectwo). Powierzchnia gminy wynosi 66,6 km2.

 1. Gmina miejsko - wiejska Gryfów Śląski wchodzi w skład powiatu lwóweckiego. Powiat ten obejmuje 5 gmin miejsko - wiejskich, i są to: Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń i Gryfów Śląski.

 2. W skład województwa dolnośląskiego wchodzi 26 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu. Powiat lwówecki należy do średnich powiatów dolnośląskich zarówno pod względem powierzchni (710 km2) jak i pod względem liczby mieszkańców (51562 osoby). Pod względem powierzchni plasuje się powiat lwówecki na 14 miejscu, zaś pod względem liczby mieszkańców na 19. Jest 250 pod względem liczby ludności powiatem w Polsce i 211 pod względem powierzchni. Jeśli zsumujemy dochody budżetów poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu lwóweckiego (dane za 1998 rok) otrzymujemy kwotę 54485 tys zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje wartość 1056 zł (dla porównania dla województwa dolnośląskiego 1394 zł). Wartość ta lokowała powiat lwówecki na 21 miejscu w województwie.

 3. Drogi przecinające teren gminy stwarzają odpowiednie uwarunkowania dla rozwoju gospodarczego, pozwalają także na łatwy dojazd do innych ośrodków miejskich i dogodne skomunikowanie miejscowości wchodzących w skład gminy.

 4. Odmienne warunki orograficzne, glebowe i klimatyczne warunkują występowanie na terenie gminy kilku siedliskowych rodzajów lasów – najwięcej jest lasów mieszanych. Lasy gminy należą do Śląskiej Krainy Przyrodniczo - Leśnej, dzielnicy pogórza sudeckiego.

 5. Na terenie gminy występuje bogata fauna i flora.

 6. W Gryfowie Śląskim żyje ponad 11 tys. osób (faktycznie zamieszkuje według stanu na 31.12.98 r. 11168 osób, z czego w mieście 7800 osób, a w części wiejskiej 3368 osób). Ogólna liczba ludności w gminie kształtowała się (1.03.99) na poziomie 11013. Oznacza to spadek liczby ludności gminy (o 146) w porównaniu z rokiem 1997 (11159). Strukturę wiekową ludności obrazuje poniższy wykres. Wskazuje on, że ok. 60% mieszkańców gminy jest obecnie w wieku produkcyjnym.

Rys. 1. Ludność gminy w podziale na grupy wiekowe



 1. Zauważalne jest jednak zróżnicowanie w rozkładzie przestrzennym poszczególnych grup. Przy planowaniu procesów zrównoważonego rozwoju istotne są relacje pomiędzy liczebnością grupy w wieku produkcyjnym a pozostałymi, szczególnie zaś w wieku poprodukcyjnym. Najliczniejsza grupa w wieku poprodukcyjnym występuje na terenach wiejskich w:

- Młyńsku ok. 25%,

- Proszówce ok. 18,8%,

- Krzewiu Wielkim ok. 18,6%.

Tendencje te nasilają się, co jest efektem ujemnego salda migracji na terenach o dominującej funkcji rolniczej.



 1. W 1994 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 72 osoby w wieku nieprodukcyjnym, a w 1998 wskaźnik ten zmniejszył się i wynosił 69. Liczba osób bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym w 1994 roku wynosiła 17, w 1997 roku 11,8, zaś w 1998 roku 13.

 2. Należy zauważyć utrwalającą się w gminie tendencję do spadku liczby ludności wiejskiej i powolnego jej wzrostu w mieście. (zob. rys.2)

Rys. 2. Liczba ludności w gminie z podziałem na miasto i wieś






 1. Dochody gminy Gryfów Śląski w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły w 1997 roku 771 zł, co było kwotą niższą o 27% niż średnia dla byłego województwa jeleniogórskiego wynosząca 1058 zł (dla makroregionu dolnośląskiego 1106 zł).

 2. W 1998 roku dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 902 zł, co jest kwotą niższą o 35% niż średnia dla województwa dolnośląskiego wynosząca 1394 zł (przykładowo w innych gminach powiatu lwóweckiego wskaźnik ten wynosił we Lwówku Śląskim - 901 zł, w Mirsku - 1051 zł, Lubomierzu - 1243 zł, Wleniu - 1773 zł. W całym powiecie lwóweckim dochód na mieszkańca wyniósł 1056 zł. Ocenić zatem można, że na tle innych gmin powiatu „zamożność” gminy miejsko - wiejskiej (mierzona wielkością dochodów przypadających na mieszkańca) kształtuje się na poziomie niskim - jedynie we Lwówku Śl. dochody na mieszkańca są minimalnie niższe.

 3. Znaczną część dochodów własnych gminy stanowią wpływy z podatku od nieruchomości - 30%. W dochodach ogółem wpływy z podatku od nieruchomości stanowią ponad 7%. W dochodach z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 98% stanowią udziały w podatku od osób fizycznych (ich udział w dochodach budżetu gminy miejsko - wiejskiej ogółem wynosi 16,9%).

 4. Gminę od kilku lat charakteryzuje wysoka stopa bezrobocia (dane US Jelenia Góra).

Tabl. 1. Bezrobocie w gminie miejsko - wiejskiej Gryfów Śląski w latach 1994 - 1999



Rok

Liczba bezrobotnych

Bezrobotni z prawem do zasiłku

Stopa bezrobocia

1992

774

371

15,1

1993

1083

441

20,8

1994

1089

472

23,1

1995

1019

491

22,3

1996

941

411

19,8

1997

768

189

16,7

1998

866

b.d.

21,7

VII. 1999

963

227

b.d.




 1. Do roku 1996 osoby bezrobotne z prawem do zasiłku stanowiły ponad 40% całej zbiorowości bezrobotnych, natomiast od roku 1997 udział osób uprawnionych do pobierania zasiłku zmniejszył się do ok. 24%.

 2. Największą grupę bezrobotnych zgrupowanych według wieku stanowią osoby od 35 do 44 lat (tj. 29,4% łącznej liczby bezrobotnych). W ogólnej liczbie bezrobotnych ponad 67% stanowią osoby do 44 roku życia. Kobiety do 34 roku życia to 63% całej zbiorowości bezrobotnych kobiet, a zatem niemal 2 z 3 bezrobotnych kobiet to osoby młode.

 3. W gminach w pobliżu Gryfowa Śląskiego stopa bezrobocia jest jeszcze wyższa, a zatem gmina miejsko - wiejska stanowi raczej chłonny rynek pracy dla okolicznych mieszkańców, zaś mieszkańcom gminy trudniej szukać pracy w pobliskich miejscowościach.

 4. W Gryfowie Śląskim jak i na terenie całego powiatu lwóweckiego gros jednostek prowadzących działalność gospodarczą to przedsięwzięcia sektora prywatnego (blisko 98% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w gminie, stanowią firmy prywatne, w powiecie wskaźnik ten wynosi 96,6%).

 5. W ogólnej liczbie jednostek gospodarczych działających w gminie 83% stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Firmy osób fizycznych działające na terenie gminy miejsko - wiejskiej Gryfów Śląski stanowią 25% wszystkich firm osób fizycznych funkcjonujących w powiecie lwóweckim.

 6. W mieście jest umiejscowionych 83% wszystkich firm działających na terenie prezentowanej jednostki terytorialnej. Na terenach innych miejscowości wchodzących w skład gminy działa 27% firm. Większość firm zarejestrowanych w 1998 roku w systemie KRUPGN - REGON to jednostki zajmujące się handlem i naprawami, działalnością produkcyjną, transportem, składowaniem i łącznością oraz budownictwem.

 7. Na podstawie informacji dotyczących liczby pracujących w sektorach własności (sektor publiczny i prywatny) i według sekcji EKD, w jednostkach zatrudniających powyżej 5 osób w 1998 r. można stwierdzić, że największą liczbę miejsc pracy kreował w Gryfowie Śląskim sektor publiczny, w którym zatrudnienie znalazło 60% ogółu pracujących. Jednak dane nie obejmują firm, w których zatrudnienie znajduje mniej niż 5 osób, a takich w sektorze prywatnym jest bardzo wiele. Większość pracujących w jednostkach zatrudniających powyżej 5 osób to kobiety, które stanowią 57% ogółu pracujących.

 8. Największą liczbę miejsc pracy (rozpatrując rynek pracy w podziale na poszczególne sekcje EKD - Europejska Klasyfikacja Działalności) kreuje działalność produkcyjna (52,8%). Na drugim miejscu znajdują się szeroko pojęte usługi nierynkowe - łącznie sekcje L, M. i N to blisko 27% wszystkich pracujących - a najwięcej ochrona zdrowia i opieka socjalna - tj. 16,3%) oraz rynkowe: handel hurtowy i detaliczny.

 9. Analiza danych dotyczących udziału pracujących w poszczególnych sektorach ekonomicznych (rolnictwo, przemysł, usługi) skłaniała do wniosku, że pod względem struktury zatrudnienia gmina miejsko - wiejska Gryfów Śląski ma charakter jednostki przemysłowo - usługowej (w sektorze przemysłowym ponad 53% pracujących, zaś w usługach 46% pracujących). Jednak dodając do danych o zatrudnieniu liczbę pracujących we własnych gospodarstwach rolnych - 670 osób, w tym wyłącznie w rolnictwie 540 uzyskujemy następujący obraz struktury pracujących w gminie:

Tabl. 2. Struktura pracujących w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej.

Wyszczególnienie

(%)

Rolnictwo

19,9

Przemysł

45,5

Usługi

34,6

Można zatem wskazać, że gmina ma charakter jednostki o wysokim udziale pracujących w przemyśle i przeciętnym (jak na warunki polskie) w usługach ale stosukowo wysokim udziale pracujących w rolnictwie.



 1. Powierzchnia gminy miejsko - wiejskiej wynosi 6661 ha, z czego użytki rolne zajmują 4106 ha (w gospodarstwach indywidualnych 3538 ha, tj. 86% ogółu użytków rolnych), lasy i grunty leśne 1590 i pozostałe 965 ha. Lasy zajmują 23,9% powierzchni.

 2. Na obszarze gminy działalność rolniczą prowadzi 388 rolników indywidualnych oraz m.in. AWRSP Wrocław - we władaniu której, jest (po przejęciu gruntów PFZ - 696 ha i PGR - 713 ha) niemal 1410 ha gruntów.

 3. Podłoże glebowe oraz długi okres wegetacji (warunki klimatu lokalnego) to warunki dogodne do rozwoju rolnictwa. Jednak coraz mniejsza opłacalność pracy w rolnictwie nie sprzyja jego dalszemu rozwojowi na terenie gminy.

 4. W strukturze rodzinnych gospodarstw rolnych przeważały gospodarstwa małe (1-5 ha), ich udział w ogólnej liczbie gospodarstw wynosił niemal 62% (dla rejonu jeleniogórskiego 55,6%). Gospodarstwa między 30 a 50 ha stanowiły 2% łącznej liczby gospodarstw, zaś w województwie 3,2%. Średnia wielkość gospodarstwa indywidualnego wynosiła 7,9 ha (dla byłego województwa jeleniogórskiego 9,6, a dla Polski 8 ha, w Unii Europejskiej 16 ha). Z danych uzyskanych w ODR wynika, że zmniejsza się powierzchnia gospodarstw.

 5. Zboża w strukturze zasiewów zajmują ponad 74% powierzchni, co jest przeciętną niekorzystnie wysoką - m. in. brak zmianowania. Na terenie gminy miejsko - wiejskiej występują tereny podgórskie, a gros obszarów położona jest powyżej 350 m. n.p.m., położenie takie determinuje określone warunki klimatyczne i w konsekwencji podstawowe znaczenie mają rośliny zbożowe i ziemniaki. Razem pod zasiewami znajdowało się w 1999 roku 1721 hektarów. Zarówno hodowla zwierząt jak i produkcja zwierzęca są słabo rozwinięte.

 6. Problemem osób posiadających gospodarstwa rolne jest, w związku z niską opłacalnością pracy w rolnictwie, poszukiwanie i pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu potrzebnych w gospodarstwach oraz bezrobocie.

 7. Na opisywanym terenie zlokalizowanych jest kilka zakładów zatrudniających większą liczbę osób, a należą one do różnych branż: Zakłady Przemysłu Odzieżowego GRYFEX, Fabryka Nawozów Fosforowych UBOCZ, Fabryka Odzieży i Tkanin Żaroodpornych „IZO - TERM” spółka z o.o, Zakład Produkcyjny HÖRNER spółka z o.o., Spółdzielnia Inwalidów KARKONOSZE.

 8. W grudniu 1998 roku zarejestrowanych było w systemie KRUPGN- REGON 661 podmiotów gospodarczych z terenu gminy. W roku 1997 było w Gryfowie Śląskim 631 jednostek gospodarczych, co oznacza, że na przestrzeni roku przybyło 30 podmiotów gospodarczych. Od 1990 do 1998 liczba podmiotów gospodarczych wzrosła w Gryfowie Śląskim 13-krotnie. Największy przyrost w skali roku nastąpił w roku 1992 w stosunku do roku poprzedniego (liczba podmiotów podwoiła się).

 9. W całym powiecie lwóweckim zarejestrowano ponad 2,6 tys. jednostek gospodarczych, z czego ponad 0,6 tys. w gminie miejsko - wiejskiej Gryfów Śląski. Wynika z tego, że podmioty gospodarcze z terenu Gryfowa Śląskiego stanowią ponad 25% ogółu podmiotów gospodarczych powiatu.

 10. Jako miernik przedsiębiorczości społeczności lokalnej przyjmuje się liczbę zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przypadających na 1000 mieszkańców. W Gryfowie Śląskim przyjmuje on wartość 59 i jest on wyższy od wartości wyznaczonej dla całego powiatu lwóweckiego (51).

 11. Teren Gryfowa Śląskiego jest atrakcyjny pod względem turystycznym, a niezaprzeczalną zaletą gminy miejsko - wiejskiej jest położenie nad rzeką Kwisą i jeziorem Złotnickim, na Pogórzu Izerskim, na obrzeżach pasma Karkonoszy. Umiejscowienie w bliskości miejscowości górskich (Karpacz, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój) jest szansą na stworzenie doskonałej bazy wypadowej dla wycieczek. Także położony w odległości niecałych 15 km zamek Czocha i zalew Leśniańsko - Złotnicki stwarzają warunki do rozwoju funkcji turystycznej.

 12. Rozmieszczone w gminie gospodarstwa agroturystyczne pozwalają na silny kontakt z naturą, a blisko położony zalew oraz basen miejski i ośrodek wypoczynkowy z campingami i miejscami na rozbicie namiotów oraz caravaning sprzyjają różnym formom wypoczynku letniego, a także uprawianiu wędkarstwa.

 13. W Gryfowie Śląskim zlokalizowany jest Punkt Jeleniogórskiej Sieci Informacji Turystycznej. Sieć ta oparta jest na komputerowym systemie wymiany informacji o zasobach bazy turystycznej regionu pomiędzy połączonymi siecią gminami. Obecnie pracuje 16 punktów JSIT. W każdym z nich można uzyskać aktualną i kompletną informację o każdym miejscu objętym tą siecią. Informacje te dostępne są również poprzez INTERNET.

 14. Gmina Gryfów Śl. jest członkiem Związku Gmin Kwisa, wchodzi w skład Euroregionu Nysa, nawiązała współpracę z Miastem Bischfswerda (Niemcy) i Miastem Raspenava (Czechy).




  1. MOCNE I SŁABE STRONY GMINY




MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

 1. Korzystne położenie geograficzne:

a/ bliskie sąsiedztwo 2 państw,

b/ przy znaczących szlakach komunikacyjnych,

c/ tereny o walorach turystyczno – rekreacyjnych,

d/ bliskość dużych ośrodków miejskich (miejsca pracy, rynki zbytu)

e/ na terenie projektowanego Złotnicko –Leśniańskiego Parku Krajobrazowego.


 1. Niewykorzystany potencjał położenia:

a/ niedostateczna oferta turystyczna,

b/ nieodpowiednie zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.



2. Bogactwo fauny i flory.

2. Problemy w zakresie ochrony środowiska, brak wdrożonego systemu segregacji i nowoczesnej utylizacji odpadów.

3. Relatywnie dobre gleby i warunki klimatyczne do rozwoju specjalistycznego rolnictwa

3. Zaniedbane zabytki kultury i pomniki przyrody.

4. Poprawiający się stan czystości wód i powietrza.

4. Bliskość silnych ośrodków miejskich (konkurowanie o inwestorów, migracje mieszkańców).

5. Wysoki udział terenów zielonych w przestrzeni gminy i znaczne powierzchnie lasów.

5. Niski stan bezpieczeństwa.

6. Bogate zasoby kultury.

6. Brak organizacji pozarządowych (mała aktywność społeczna).

7. Stosunkowo dobrze skomunikowane tereny wewnątrz gminy.

7. Wzrastające natężenie ruchu na drogach przecinających miasto.

8. Na terenie gminy działają placówki służby zdrowia o znaczeniu ponadlokalnym.

8. Rozdrobnione gospodarstwa rolne - bez specjalizacji.


9. Duży udział podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w sferze handlu, gastronomii i transportu.

9. Słaba kondycja ważnych pracodawców w gminie.

10. Oferta inwestycyjna

10. Niekompletne wyposażenie terenów peryferyjnych gminy w urządzenia infrastruktury technicznej.

11. Wysoki stopień komputeryzacji Urzędu Gminy i Miasta.

11. Brak atrakcyjnego i zróżnicowanego rynku ofert pracy.

12. Udział w przedsięwzięciach transgranicznych (Euroregion NYSA, Miasta partnerskie).

12. Relatywnie niski udział środków pozabudżetowych w dochodach gminy.

13. Postępujący proces likwidacji lokalnych kotłowni.




14. Dobrze rozwinięta promocja i reklama gminy (Punkt Informacji Turystycznej, Internet).




1.5. PROBLEMY ZWIĄZANE Z ROZWOJEM GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI



SFERA SPOŁECZNA



PROBLEMY:





Utrudniony dostęp do podstawowych usług medycznych




Niedostateczna i przestarzała baza oświatowa




Brak mieszkań na rynku




Brak wody pitnej





Niedostateczna infrastruktura techniczna




Niezadowalający stan bezpieczeństwa




Brak możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu


PRZYCZYNY:





Mały wachlarz usług medycznych





Brak sal gimnastycznych













































































Brak opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych


















































































ŚRODOWISKO I JEGO OCHRONA:



PROBLEMY:





Brak ochrony prawnej zbiornika Leśniańsko – Złotnickiego





Brak systemu segregacji i przerobu odpadów




Zanieczyszczone cieki wodne Niewystarczające skanalizowanie gminy





Niska świadomość ekologiczna mieszkańców





Dzikie wysypiska śmieci (szczególnie na wsi)





Duże zanieczyszczenie powietrza





Zły stan lasów i nadmierne wycinanie drzew




Istnieją podmioty gospodarcze uciążliwe dla środowiska









PRZYCZYNY:
























































Brak punktów skupu surowców wtórnych





Niewystarczające skanalizowanie gminy




Niewystarczająca edukacja ekologiczna





















































































Nieuzgadnianie sposobu postępowania z odpadami stałymi przez podmioty gospodarcze








































GOSPODARKA:


PROBLEMY:





Niedostateczne przygotowanie oferty gospodarczej dla inwestorów




Mała liczba nowych miejsc pracy




Nieodpowiednia struktura i brak specjalizacji w rolnictwie




Bardzo niski stopień rozwoju działalności turystycznej w gminie


PRZYCZYNY:











Trudna sytuacja największych pracodawców




Brak małych przedsiębiorstw przetwórstwa rolno - spożywczego














































Brak drobnej przedsiębiorczości na terenach wiejskich















































Brak grup producenckich
























































ZARZĄDZANIE:

PROBLEMY:















Niezadowalająca współpraca w ramach Związku Gmin „KWISA”




Mała współpraca między gminami ościennymi

























 1. CHARAKTERYSTYKA PROCESU OPRACOWYWANIA

STRATEGII ROZWOJU


  1. PRZYJĘTA KONWENCJA TERMINOLOGICZNA

1. Agenda 21 to program działań na rzecz ekorozwoju w perspektywie XXI wieku. Działania te tworzą uspołeczniony (partnerski), dynamiczny proces wprowadzania w życie idei ekorozwoju, w którym społeczności uczestniczą w podejmowaniu kluczowych decyzji. Agenda 21 wskazuje w jaki sposób rozwój może zostać praktycznie zrównoważony. Oznacza ona w praktyce konieczność budowania:



 1. międzysektorowego partnerstwa (lobbingu) dla ekorozwoju,

 2. systemu informacji o stanie ekorozwoju, w tym informacji o zasobach naturalnych, kulturowych itp.,

 3. programu ekorozwoju (strategii zrównoważonego rozwoju),

 4. systemu zarządzania realizacją programu, w tym monitoringu społecznego i systemu aktualizacji.

Pojęcie Agendy 21 pochodzi od nazwy jednego z podstawowych dokumentów Konferencji Narodów Zjednoczonych “Środowisko i Rozwój” (Szczytu Ziemi), jaka miała miejsce w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku.



2. Rozwój zrównoważony to rozwój społeczno – gospodarczy z poszanowaniem i wykorzystaniem dóbr przyrody. W praktyce sprowadza się on do integracji pięciu ładów:

 • ekologicznego,

 • społecznego,

 • gospodarczego,

 • przestrzennego,

 • instytucjonalno – politycznego.

3. Strategia to kompletny plan określający główne, długofalowe cele oraz wskazujący działania (zadania), które powinny być podjęte aby te cele zostały osiągnięte. Strategia rozwoju gminy zawiera 5 zintegrowanych ze sobą programów:

 • Program zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska,

 • Program rozwoju społecznego,

 • Program rozwoju gospodarczego,

 • Program usprawnienia zarządzania gminą,

 • Program zagospodarowania przestrzennego gminy.


2.2. STRUKTURA STRATEGII ROZWOJU
W ramach strategii rozwoju występują trzy poziomy planowania:


 • Wizja ekorozwoju gminy- czyli pożądany ogólny obraz przyszłości gminy funkcjonującej według reguł gwarantujących jej zrównoważony rozwój,

 • Cele strategiczne to stany, które gmina chce w pełni osiągnąć w zaplanowanym okresie dla rozwiązania określonych problemów i w ten sposób zbliżyć się do zrealizowania wizji rozwoju.

 • Zadania strategiczne to zadania, które należy wypełnić aby osiągnąć poszczególne cele strategiczne.

Rys. Struktura strategii



  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna