1 Część ogólna raportu 3 1 Dane identyfikujące jednostkę dominującą 3Pobieranie 75.55 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar75.55 Kb.


GRUPA KAPITAŁOWA AGORA SA

RAPORT

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Spis treści

1 Część ogólna raportu 3

1.1 Dane identyfikujące jednostkę dominującą 3

1.2Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 3

1.3Dane identyfikujące biegłego rewidenta 4

1.4 Podstawy prawne 5

1.5 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy 7

1.6 Zakres prac i odpowiedzialności biegłego rewidenta 7

1.7 Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 8

2 Analiza finansowa Grupy Kapitałowej 9

2.1 Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego 9

2.2 Wybrane wskaźniki finansowe 11

2.3 Interpretacja wskaźników 11

3 Część szczegółowa raportu 13

3.1 Księgi rachunkowe 13

3.2 Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13

3.3 Metoda konsolidacji 13

3.4 Zasady zastosowane do wyliczenia i odpisywania wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 13

3.5 Metody konsolidacji kapitałów i ustalenia kapitałów mniejszości 14

3.6 Wyłączenia wzajemnych rozrachunków 14

3.7 Wyłączenia obrotów wewnętrznych 14

3.8 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 14

3.9 Dodatkowe informacje i objaśnienia 14

3.10 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej 15

3.11 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta 15

1 Część ogólna raportu

1.1 Dane identyfikujące jednostkę dominującą


1.1.1 Nazwa jednostki dominującej

Agora SA

1.1.2 Siedziba jednostki dominującej


00-732 Warszawa

ul. Czerska 8/10


1.1.3 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym


Siedziba sądu: Warszawa

Data rejestracji: 12 grudnia 2001 r.

Numer KRS: 0000059944

1.1.4 Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym


NIP: 526-030-56-44

REGON: 011559486


  1. Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej


Na dzień 31 grudnia 2002 r. w skład Grupy Kapitałowej Agora SA wchodziły następujące jednostki:
Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Jednostka dominująca:
Agora SA
Jednostki zależne objęte konsolidacją:
Agora-Poligrafia Sp. z o.o.

KKK FM SA

Elita Sp. z o.o.

Radio Trefl Sp. z o.o.

IM 40 Sp. z o.o.

Lokalne Rozgłośnie Radiowe Sp. z o.o.

O’le Sp. z o.o.

Karolina Sp. z o.o.

City Radio Sp. z o.o.

Barys Sp. z o.o.

ZUH Uznam Sp. z o.o.

Twoje Radio Sp. z o.o.

ROM Sp. z o.o.

Radio Pomoże Sp. z o.o.

Radio Mazowsze Sp. z o.o.

Art. Marketing Syndicate S.A.

Adpol S.A.

Akcent Madia Sp. z o.o.


Jednostki objęte wyceną metodą praw własności:
Jan Babczyszyn Radio Jazz FM Sp. z o.o.

Biuro Obsługi Radiowej Sp. z o.o.

Multimedia Plus Sp. z o.o.

Wibor Sp. z o.o.

Inforadio Sp. z o.o.

Radio Wanda Sp. z o.o.

Agencja Reklamowa Jowisz Sp. z o.o.

Jednostki nie objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Radio Wawel Sp. z o.o.

Centrum Handlu Internetowego Sp. z o.o.

Jamar Sp. z o.o.

Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o.

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o.

Aktis Media Sp. z o.o.

IDM Serwis Sp. z o.o.

Polskie Badania Reklamy Zewnętrznej Sp. z o.o.

Active Media Sp. z o.o.
Wyżej wymienione jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Agora SA nie zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

  1. Dane identyfikujące biegłego rewidenta


KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym na listę pod numerem 458.


1.4 Podstawy prawne

1.4.1 Kapitał zakładowy jednostki dominującej


Jednostka dominująca Agora SA została założona zgodnie ze statutem spółki z 11 marca 1998 r. na czas nieokreślony.

Kapitał zakładowy jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2002 r. wynosił 56.757.525 złotych i dzielił się na 56.757.525 akcji o wartości nominalnej 1 złotych każda.


1.4.2 Kierownik jednostki dominującej


Funkcje kierownika jednostki dominującej sprawuje jej Zarząd.

W skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2002 r. wchodzili:
1.4.3 Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej


Przedmiotem działalności jednostki dominującej jest w szczególności:


 • wydawanie gazet,

 • wydawanie książek,

 • wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,

 • pozostała działalność wydawnicza,

 • drukowanie gazet,

 • działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

 • składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich,

 • działalność usługowa związana z poligrafią pozostała,

 • reklama,

 • działalność radiowa i telewizyjna,

 • wydawanie nagrań dźwiękowych,

 • produkcja filmów i nagrań wideo,

 • działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych,

 • działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem,

 • przetwarzanie danych,

 • działalność w zakresie oprogramowania,

 • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,

 • telefonia stacjonarna i telegrafia,

 • transmisja danych i teleinformatyka,

 • badanie rynku i opinii publicznej,

 • działalność galerii i salonów wystawienniczych,

 • sprzedaż detaliczna książek, gazet, artykułów piśmiennych,

 • działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi,

 • pozostała działalność związana ze sportem,

 • pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

 • działalność związana z zarządzaniem holdingami,

 • działalność rachunkowo-księgowa,

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

 • zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 • zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi,

 • zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi,

 • pozostałe formy udzielania kredytów,

 • pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

 • działalność agencji informacyjnych,

 • działalność związana z bazami danych,

 • działalność archiwów,

 • działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

 • działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.

Głównym przedmiotem działalności jednostek zależnych jest:
 • Agora Poligrafia Sp. z o.o. - prowadzenie działalności poligraficznej;

 • AMS S.A. i spółki z Grupy AMS – reklama zewnętrzna, reklama;

 • spółki radiowe – nadawanie lokalnych programów radiowych.1.5 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej za poprzedni rok obrotowy


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora SA za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zostało zbadane przez KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. i uzyskało opinię biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2002 r., złożone w Sądzie Rejestrowym w dniu 5 lipca 2002 r. oraz ogłoszone w "Monitorze Polskim" B nr 592 z 27 listopada 2002 r.

1.6 Zakres prac i odpowiedzialności biegłego rewidenta


Niniejszy raport został przygotowany dla Akcjonariuszy Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, i dotyczy skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na które składa się wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.431.759 tys. złotych, skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zysk netto w kwocie 52.405 tys. złotych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 43.828 tys. złotych, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88.363 tys. złotych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzono zgodnie z umową z dnia 17 czerwca 2002 r.
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych, rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694), oraz norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Celem niezależnego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest przedstawienie Akcjonariuszom pisemnej opinii niezależnego biegłego rewidenta wraz z jego raportem na temat zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zarząd jednostki dominującej złożył w dniu 28 kwietnia 2003 r. oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawionego do badania oraz niezaistnieniu do dnia zakończenia badania zdarzeń wpływających w sposób znaczący na wielkość danych wykazywanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok badany.
W trakcie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jednostka dominująca udostępniła nam wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wydania opinii i przygotowania raportu.
KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. jest niezależna od jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i zakres planowanej i wykonanej przez nią pracy nie został w żaden sposób ograniczony. Zakres i sposób przeprowadzonego badania wynika ze sporządzonej przez nas dokumentacji roboczej, znajdującej się w siedzibie KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

1.7 Informacja o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym


Sprawozdania finansowe jednostki dominującej oraz jednostki zależnej Agora-Poligrafia Sp. z o.o., zostały zbadane zbadane przez KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. Warszawa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 458, i uzyskały opinie bez zastrzeżeń.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy AMS S.A. zostało zbadane przez Ernst and Young Audit Sp. z o.o. Warszawa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 130, i uzyskało opinię z następującym zastrzeżeniem:
„W związku z badaniem sprawozdania finansowego za 2002 rok uzyskaliśmy pisemne oświadczenie Zarządu między innymi o kompletnym ujęciu danych w księgach rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym, ujawnieniu wszelkich istotnych zdarzeń po dacie bilansu oraz przekazaniu na potrzeby badania rzetelnych i kompletnych informacji. Oświadczenie to dotyczy zdarzeń, działań, zaniechania działania, planów i innych faktów, które miały miejsce po dniu 2 września 2002 roku, w którym to dniu został powołany nowy Zarząd Spółki. W trakcie badania nie uzyskaliśmy oświadczenia dotyczącego okresu sprzed 2 września 2002 roku”.
Ponadto opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy AMS S.A. zawiera następujące uwagi:


 1. „Spółka dominująca wyodrębniła wbudowane instrumenty pochodne z umów zawieranych w walucie innej niż waluta funkcjonalna jednej ze stron umowy. Spółka dominująca dokonała wyceny tych instrumentów przyjmując założenie, że umowy zawierające powyższe instrumenty były podpisane 1 stycznia 2002 roku. Uważamy, że Spółka dominująca powinna wycenić te instrumenty biorąc pod uwagę kurs forward z dnia podpisania umowy zawierającej dany instrument wbudowany, a następnie upewnić się, że nie nastąpiła trwała utrata wartości wyliczonego aktywa. Metodologia zastosowana przez Spółkę dominującą prowadzi do innej wyceny, jednakże różnica wynikająca z porównania obu metod nie wpłynęła w sposób istotny na rachunek zysków i strat za 2002 rok, oraz na kapitały własne na dzień 31 grudnia 2002 roku.

 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Art. Marketing Syndicate S.A. obejmuje informacje finansowe dwóch spółek zależnych, tj. Adpol Sp. z o.o. oraz Akcent Media Sp. z o.o. które były badane przez biegłych działających dla innych podmiotów uprawnionych. Otrzymaliśmy, wydane przez powyższych biegłych, opinie z badania o sprawozdaniach finansowych tych jednostek zależnych. Udział w sumie bilansowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdań finansowych, badanych przez biegłych działających dla innych podmiotów uprawnionych, wynosi 9%, natomiast w wyniku finansowym Grupy Kapitałowej Art. Marketing Syndicate S.A. 12%.

 3. W dniu 1 stycznia 2002 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości. Grupa wprowadziła w związku z powyższym zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości.”

Badania sprawozdań finansowych spółek Inforadio Sp. z o.o. oraz KKK FM S.A. nie zostały zakończone do dnia wydania raportu.

Pozostałe podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie podlegały obowiązkowi badania.

2 Analiza finansowa Grupy Kapitałowej

2.1 Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego

2.1.1 Skonsolidowany bilans

   1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
2
.2 Wybrane wskaźniki finansowe

 • Zobowiązania krótkoterminowe obejmują krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania, zobowiązania krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

 • Przychody netto ze sprzedaży obejmują przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

2.3 Interpretacja wskaźników


Rentowność sprzedaży i rentowność kapitału własnego

Spadek wskaźnika rentowności sprzedaży i rentowności kapitału własnego wynika głównie z faktu, iż w roku ubiegłym Agora SA osiągnęła zysk na sprzedaży akcji Telewizyjnej Korporacji Partycypacyjnej („TKP”). Transakcja sprzedaży akcji w TKP spowodowała zwiększenie w ubiegłym roku zysku netto o kwotę ok. 102 mln. złotych. Ponadto na pogorszenie wskaźników wpływ miała gorsza koniunktura na rynku reklamy, która spowodowała, iż przychody z reklam w jednostkach Grupy Kapitałowej uległy obniżeniu, co spowodowało pogorszenie zysku operacyjnego.Szybkość obrotu należnościami

Wskaźnik szybkości obrotu należnościami wzrósł w stosunku do roku ubiegłego głównie ze względu na objęcie konsolidacją Grupy AMS S.A. w czwartym kwartale roku 2002.Stopa zadłużenia

Stopa zadłużenia wzrosła głównie w związku z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego przez jednostkę dominującą, wykorzystanego do nabycia Grupy AMS S.A., oraz włączeniem do konsolidacji Grypy AMS S.A. w czwartym kwartale 2002 r.Wskaźnik płynności

Znaczący spadek wskaźnika płynności w stosunku do roku ubiegłego wynika przede wszystkim z niższego salda inwestycji krótkoterminowych na koniec roku 2002, związanym z zakupem przez Agora SA akcji AMS S.A. oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa od Prószyński i S-ka Sp. z o.o.3 Część szczegółowa raportu

3.1 Księgi rachunkowe


Jednostki należące do Grupy Kapitałowej stosują jednakowe zasady rachunkowości, zgodne z zasadami stosowanymi przez jednostkę dominującą.
Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.
Jednostki Grupy Kapitałowej posiadają zakładowe plany kont opracowane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3.2 Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego


Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Agora SA sporządzone zostało zgodnie z wymogami odnośnie sprawozdań finansowych jednostek powiązanych zawartymi w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, jak również wymogami dotyczącymi emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Zmiany zasad rachunkowych wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości zostały przedstawione w punkcie 17 dodatkowych informacji i objaśnień.Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja konsolidacyjna, obejmująca m.in.:

 • sprawozdania finansowe jednostek objętych konsolidacją,

 • korekty dostosowawcze sprawozdań finansowych jednostek objętych konsolidacją,

 • wyliczenie wartości firmy jednostek podporządkowanych oraz jej odpisów,

 • wyliczenie ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych oraz jej odpisów,

 • ustalenie kapitałów własnych akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych,

 • ustalenie wyłączeń.

3.3 Metoda konsolidacji


Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora SA konsolidacja podmiotów zależnych została dokonana metodą pełną, natomiast podmiotów stowarzyszonych metodą praw własności.

3.4 Zasady zastosowane do wyliczenia i odpisywania wartości firmy oraz ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych


Wartość firmy z konsolidacji reprezentuje nadwyżkę kosztów nabycia nad wartością netto aktywów zakupionych przez podmiot dominujący.
Wartość firmy odpisywana jest w okresie od 5 do 20 lat.

3.5 Metody konsolidacji kapitałów i ustalenia kapitałów mniejszości


Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej.
Wyliczenia pozostałych składników kapitału własnego Grupy Kapitałowej dokonano poprzez dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, odpowiadających udziałowi jednostki dominującej we własności jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostek zależnych, które powstały od dnia objęcia kontroli nad nimi przez jednostkę dominującą.
Wyliczenia kapitału własnego udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych w jednostkach zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym dokonano na podstawie udziału tych udziałowców (akcjonariuszy) we własności jednostek zależnych według stanu na dzień bilansowy.

3.6 Wyłączenia wzajemnych rozrachunków


Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących rozrachunków wewnątrz Grupy Kapitałowej.
Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych Agora SA (lub jednostek zależnych) i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych.

3.7 Wyłączenia obrotów wewnętrznych


Dokonano wyłączeń konsolidacyjnych dotyczących sprzedaży dokonanej pomiędzy jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. Ponadto dokonano eliminacji konsolidacyjnych pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych.
Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych Agora SA (lub jednostek zależnych) i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych.

3.8 Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego


Dane zawarte we wprowadzeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez jednostkę dominującą kompletnie i prawidłowo. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.9 Dodatkowe informacje i objaśnienia


Dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione przez jednostkę dominującą kompletnie i prawidłowo. Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.10 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej


Dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej sporządzonym przez Zarząd jednostki dominującej są zgodne ze sporządzonym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

3.11 Informacja o opinii niezależnego biegłego rewidenta


W oparciu o przeprowadzone badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Agora SA sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 r. wydaliśmy opinię niezależnego biegłego rewidenta bez zastrzeżeń.


.......................................................

.......................................................

Biegły rewident nr 90027/2766

Zofia Popławska, Członek ZarząduZa KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

Biegły rewident nr 90027/2766

Zofia Popławska, Członek Zarządu
.......................................................
Za KPMG Polska Audyt Sp. z o.o.

ul. Chłodna 51, 00-867 WarszawaRobert Novakowski, DyrektorWarszawa, 28 kwietnia 2003 r.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna