1. Człowiek np dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczuciaPobieranie 66.03 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar66.03 Kb.

1. Człowiek – np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia

i emocje, zainteresowania2. Dom – np. jego położenie, pomieszczenia i ich wyposażenie

3. Życie rodzinne i towarzyskie – np. członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, znajomi, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości

4. Szkoła – np. przedmioty nauczania, życie szkoły

5. Praca – np. popularne zawody i czynności z nimi związane, miejsce pracy

6. Żywienie – np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne

7. Zakupy i usługi – np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie, kupowanie, reklama, korzystanie z usług, reklamacja

8. Podróżowanie i turystyka – np. wycieczki, zwiedzanie, środki transportu, informacja turystyczna, orientacja w terenie

9. Kultura – np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestniczenie w kulturze

10. Środki masowego przekazu

11. Sport – np. dyscypliny sportu, obiekty i sprzęt sportowy, imprezy sportowe

12. Zdrowie – np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich

leczenie


13. Nauka i technika – np. wynalazki, podstawowe urządzenia techniczne

i korzystanie z nich14. Świat przyrody – np. pogoda, rośliny, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska

naturalnego15. Elementy wiedzy o świecie i krajach danego obszaru językowego


ZAKRES STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH
I. INFORMACJA1. Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu

Np.: This tall girl is my sister. Are you Miss Wilson? John is standing behind the

teacher. Susan is in London now. My flat is on the ground floor. Your book is on

the table. There is a kitchen on the right and a bathroom on the left.

2. Pytanie i prośba o informację

Np.: Who is that girl? What’s her name? How old is she? Where are you from?

Where do you live? What does your father do? Which of these men is your

teacher? What is there in this building? What are you doing tonight? Can you

swim? Do you speak Japanese? What time does the match start? Can you tell me

the way to the Old Town? Where should I get off? How much does it cost? When

will you come? What is the date today? What will the weather be like tomorrow?

What did she say? Where are you going? Why didn’t you come to the meeting

yesterday? Have you ever been to England?3. Opis

a) postaci

cechy fizyczne, wygląd, osobowość, charakter

Np.: He is tall and slim. He has a beard. She wears glasses. They have fair

hair and blue eyes. She is clever. Our teacher is very patient.

dane personalne, np. narodowość, zawód, wiek; pokrewieństwo

Np.: He is Mexican. He is from Ireland. She works as a cook. Her brother is

a waiter. Mark is seventeen years old. Uncle Charles is my mother’s

brother. I was born in 1984.b) stanu emocjonalnego

Np.: He is happy. They are sad. We were shocked.c) miejsca i przedmiotu

Np.: It’s large. It’s far away. It’s very quiet there. There aren’t any cinemas

here.

d) czynności zwyczajowych i odbywających się w momencie mówienia

Np. I get up at seven o’clock every day. She never smiles. Her mother doesn’t

smoke any more. I am taking a rest now. We are watching TV.

e) planów i zamierzeń

Np.: He is coming in June. I will do it in a minute. We’d like to go to Italy in

summer. I want to phone him. I am not going to invite him. We will talk about it

when we meet.

4. Określenie czasu, odległości, miary, wagi, ceny

Np.: It’s half past eight. The train leaves at 11 o’clock. The concert starts at 5 p.m.

He never goes to bed before midnight. We are having a party on Saturday. It’s

10th March. I haven’t seen him for three weeks. He lives nearby. She is 160 cm

tall. These suitcases are very heavy. The apples are $1 a kilo. The tickets are £10

each.
5. Porównanie cech osób, przedmiotów, miejsc, sytuacji, czynności

Np.: He is more intelligent than his brother. She is like her sister. He is as nice as

his wife. These two T-shirts are not the same colour. It’s the oldest building in the

city. It was the best day of my life. Travelling by plane is safer than driving.

6. Informacja o czynnościach i sytuacjach w przeszłości

Np.: I saw him a few days ago. Columbus discovered America in 1492. We were

at the seaside last year. I got up early, had breakfast and went to school. When

I was a child, I wanted to be a pilot. I was leaving the house when the phone

rang. It was made in France.7. Przekazanie informacji podanej przez osobę trzecią

Np.: He says he can’t come. The teacher wants us to learn some words for the

next lesson.8. Wyrażenie przyczyny, skutku, warunku, celu; powiązanie informacji

Np.: I don’t want to talk to you now because I have a headache. He was very

busy, so he couldn’t see us. If we win the match, we will celebrate. I am going to

join a computer course to learn new programmes. He is very good at maths, and

he is going to study it at university. I like walking, but my friend prefers cycling.
II. OPINIA1. Wyrażenie własnej opinii, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji

Np.: I think he is very rude. In my opinion, this film is very funny. I think skiing here

may be dangerous. I think there is a chance that …2. Prośba o opinię, np. na temat osoby, przedmiotu, sytuacji

Np.: What do you think of our new teacher? Do you like my new shoes? Did you

like the concert? How was your weekend? Do you agree with me? And you?

What’s your opinion?
3. Wyrażenie zgody lub sprzeciwu

Np.: Good. I agree. OK. All right. No way. No chance. That’s not a good idea.4. Potwierdzenie i zaprzeczenie zasłyszanej opinii

Np. That’s right. I think he is right. Certainly. Of course. That’s not true. That’s impossible.

I don’t agree with you, sir / madam.


5. Przedstawienie odmiennego punktu widzenia

Np.: This will not be possible, I am afraid. That’s true, but it seems to me that …

I don’t think you can do it.


6. Przekazanie opinii osób trzecich

Np.: My teacher thinks I should work harder. In our friend’s opinion, our project is

not very original.III. ZNAJOMOŚĆ PRZEDMIOTU I STOPIEŃ PEWNOŚCI

1. Zapytanie o znajomość osoby, przedmiotu, faktu, tematu

Np.: Do you know this man? What do you know about … ?2. Potwierdzenie znajomości lub nieznajomości osoby, przedmiotu, faktu, tematu

Np.: I know her well. I don’t know anything about it. I can tell you a lot about …

I have no idea.3. Wyrażenie

a) pewności lub niepewności; prośba o potwierdzenie

Np.: I am sure. That’s true. Perhaps. I don’t think so. I think you’re wrong.

Is that true? Are you sure? Isn’t it strange? Do you think that’s possible?

b) prawdopodobieństwa, przypuszczenia

Np.: He may come next week. Probably. Perhaps I will go with you.

IV. UCZUCIA, ŻYCZENIA, PREFERENCJE


1. Zapytanie

a) o uczucia, upodobania, chęci, pragnienia

Np.: Do you love him? Do you like ice cream? Would you like to go for a walk?

Do you want to meet him? What are your dreams?

b) o stan fizyczny i emocjonalny rozmówcy i osób trzecich

Np.: What’s the matter with you? Are you all right? How are you? Is everything

all right? Are you happy? How is your mother?2. Wyrażenie

a) uczuć, upodobań, chęci, pragnień

12

Np.: I love you. We hate singing. I want to be alone. I don’t want to go there.I would like to travel round the world.

b) stanu fizycznego i emocjonalnego

Np.: I feel awful. I want to go to sleep. I am sleepy / tired / hungry. I feel disappointed.

I have toothache.


3. Prośba o wybaczenie i reakcja na taką prośbę

Np.: Forgive me. I am very sorry. I want to say sorry. That’s all right. It doesn’t

matter. Never mind.4. Wyrażenie

a) zainteresowania, zdziwienia, radości, żalu, rozczarowania, zmartwienia

itp.

Np.: Really? Are you serious? You must be joking. That’s great. Wonderful.

What a pity! I am really sorry. I can’t believe that. I am sorry to hear that. I feel

worried about her.b) braku zainteresowania, obojętności, znudzenia

Np.: I am not interested. That’s not my problem. I don’t care. I am bored.
5. Dodanie otuchy, pocieszenie, uspokojenie

Np.: Cheer up. That’s not the end of the world. Don’t worry. Don’t get angry. Take

it easy. Calm down.


V. OBOWIĄZEK, PRZYZWOLENIE, SUGESTIA, PROŚBA, ROZKAZ
1. Zapytanie o możliwość lub konieczność zrobienia czegoś; prośba

o przyzwolenie

Np.: Do I have to do all these exercises? Can I ask about something, sir? May

I go out? Will you lend me your bike? Let me go out, please.


2. Zezwolenie i negacja przyzwolenia

Np.: Yes, of course. Please, do. You are welcome. Do what you want. It’s out

of the question. No way. You mustn’t come so late.


3. Udzielenie zezwolenia pod określonym warunkiem

Np.: You can go to the cinema, but you must do your homework first.4. Propozycja, sugestia

Np.: Let’s go for a walk. Would you like some tea? Help yourself. Why don’t you

do it now? Shall we meet tonight? How about taking a taxi?


5. Akceptacja i odrzucenie

Np.: Yes, please. With pleasure. Why not? No, thank you. All right, but not at the

moment. I am sorry, but … Are you crazy?6. Prośba o zrobienie czegoś; polecenie, rada, zakaz; instrukcja, oficjalny komunikat

Np.: Do it for me, please. Can you give me a towel? Take a seat. Phone him as

soon as possible. My advice is – think about it. You should be more careful. You

shouldn’t go there because it’s too dangerous. If I were you, I’d see the dentist.

Don’t open the window or you will catch a cold. It’s not a good idea to eat so much

fast food; it’s bad for your health. You mustn’t come late. Shake before use.

Please insert your card and enter your PIN. Please, leave your message after the

tone. Fasten your seat belts.
7. Prośba o przekazanie wiadomości lub polecenia

Np.: Tell her I’ve got some good news. Ask her to be back as soon as possible.

Can you take the message, please?8. Zaoferowanie pomocy i prośba o pomoc; przyjęcie jej i odrzucenie

Np.: Can I help you? How can I help you? Do you need some help? Help me to

open this box. Could you help me? Thank you very much. No, thanks. I can do it

myself. I’ll manage.

VI. ZACHOWANIA SPOŁECZNE; INTERAKCJA1. Sposoby zwracania się do rozmówcy

Np.: Listen. How can I help you? Excuse me, (Sir / Madam) … Here you are.2. Powitanie i pożegnanie; życzenia przy pożegnaniu

Np.: Hi, how are you? Good morning. Good bye. See you later. Good luck! Have

a good time. Take care.3. Przedstawianie się, reakcja na przedstawianie się, przedstawianie kogoś

komuś, formy zwracania się do kogoś

Np.: My name is Piotr. This is my best friend, Mary. How do you do? Nice to meet

you. Pleased to meet you. Let me introduce my sister? Please, meet my parents.

Call me Jack.

4. Podziękowanie i reakcja na podziękowanie

Np.: Thanks (a lot). Thank you very much. Not at all. You’re welcome. It was

a pleasure. That’s very kind of you.


5. Złożenie gratulacji i życzeń

Np.: Congratulations. All the best. Merry Christmas and a happy New Year.

Happy Easter. Happy birthday.6. Zasygnalizowanie braku zrozumienia, prośba o powtórzenie, mówienie wolniej,

głośniej itp.

Np.: I don’t understand. What did you say? Can you repeat, please? Say it again.

I am sorry, but I didn’t understand. What do you mean? Could you speak more

slowly? Speak up, please.
7. Przeliterowanie i prośba o przeliterowanie (nazwiska, nazwy własnej itp.)

Np. Can you spell your name? How do you spell sandwich?8. Pytanie o znaczenie wyrazu lub wyrażenia, prośba o jego wyjaśnienie

Np.: What’s the Polish for dictionary? How do you say dworzec in English? Whatdoes hole mean?

Grid for noughts and crosses

Grid to be filled with vocabulary in a given topic
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna