1. Działalność naukowo – badawcza 3 Działalność statutowa w dziedzinie nauki 3Pobieranie 0.58 Mb.
Strona1/5
Data30.04.2016
Rozmiar0.58 Mb.
  1   2   3   4   5


Politechnika Lubelska


Sprawozdanie

z badań naukowych oraz współpracy

naukowo - badawczej z zagranicą

w roku 2011
Lublin, marzec 2012

SPIS TREŚCI1.Działalność naukowo – badawcza 3

1.1. Działalność statutowa w dziedzinie nauki 3

1.2. Badania własne 5

1.3. Projekty badawcze MNiSzW 5

1.4. Prace wykonywane na bezpośrednie zamówienie przedsiębiorców lub innych podmiotów 7

1.5. Inne prace badawcze 14

1.6. Awanse naukowe 23

1.7. Publikacje i cytowania 23

1.8. Punktacja MNiSW 24

2.Współpraca z zagranicą 27

2.1. Programy Ramowe Unii Europejskiej Badań Rozwoju Technicz­nego
i Prezentacji 27


2.2. Międzynarodowe Programy Edukacyjne 31

2.3. Inne formy międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej PL 37

2.4. Statystyka dotycząca współpracy zagranicznej 42

3.podsumowanie 50


 1. Działalność naukowo – badawcza

Jednostką podstawową prowadzącą badania naukowe w Politechnice Lubel­skiej jest instytut, katedra lub zespół badawczy powołany do spełnienia określonych zadań.

W obowiązującym obecnie systemie finansowania nauki, badania naukowe dzielimy na następujące grupy w zależności od źródła ich finansowania:


 • badania wynikające z działalności statutowej Uczelni w dziedzinie nauki;

 • badania własne podporządkowane rozwojowi i doskonaleniu kadry realizowane poprzez tzw. granty wewnętrzne;

 • projekty badawcze własne, promotorskie, habilitacyjne MNiSzW;

 • projekty badawcze celowe MNiSzW,

 • projekty badawcze rozwojowe MNiSzW;

 • projekty badawcze zamawiane MNiSzW;

 • badania naukowe realizowane w ramach umów z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz międzynarodowych programów edukacyjnych;

 • prace naukowo-badawcze wykonywane na zamówienie podmiotów gospodar­czych,

 • inne prace badawcze, w szczególności współfinansowane z różnych programów Unii Europejskiej.

Obowiązujący obecnie i ciągle doskonalony system organizacji i zarządzania badaniami na­ukowymi ukierunkowany jest na stwarzanie optymalnych warunków prowadzenia badań i rozwoju kadry naukowej Uczelni. Jego miernikami są takie wskaźniki jak: liczba uzyskiwanych stopni i tytułów naukowych, liczba punktów liczonych zgodnie ze standardami MNiSW, liczba publikacji znajdujących się na liście filadelfijskiej oraz liczba cy­towań prac z afiliacją Politech­niki Lubelskiej.
1.1. Działalność statutowa w dziedzinie nauki

Wysokość dotacji na działalność statutową Politechniki Lubelskiej w roku 2011 wynosiła 3.060.152 zł (w stosunku do 2.638.139 zł w roku 2010). Po odpisie czę­ści dotacji na dofinansowanie funduszu płac, wydzieleniu środków na łączność kom­puterową, zakup nośników informacji naukowej, pozostałą kwotę po­dzielono pomiędzy poszczególne jednostki PL, we­dług kryteriów określonych przez odpowiednie rady wydziałów. W ramach działalności statutowej w roku 2011 wydat­kowano kwotę 3.480.483,40 zł, której strukturę w układzie wydziałowym przedsta­wiono w tabeli nr 1.1.Tab. 1. 1. Zestawienie kosztów działalności statutowej w układzie wydziałowym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, w zł.

Dotacja w roku 2011 – 3.060.152 zł

Lp.

Wydziały

Materiały, aparatura, usługi, import czaso­pism, łączność kom­puterowa

Osobowy f. płac, bezosobowy f. płac, honoraria + ZUS

Delegacje krajowe i zagraniczne

Koszty pośrednie

Razem

1

Mechaniczny

449 848,88

116 497,46

102 124,23

74 388,25

742 858,82

2

Elektrotechniki

i Informatyki585 201,94

452 278,38

427 885,48

187 995,99

1 653 361,79

3

Budownictwa

i Architektury254 685,39

109 134,26

86 969,90

59 686,93

510 476,48

4

Zarządzania

22 284,98

-

10 832,35

4 596,49

37 713,82

5

Inżynierii Środowi­ska

233 679,46

102 000,00

122 643,07

42 514,55

500 837,08

6

Podstaw Techniki

17 055,35

-

12 046,56

6 133,50

35 235,41

7

Ogółem

1 562 756,00

779 910,10

762 501,59

375 315,71

3 480 483,40

8

%

44,90

22,41

21,91

10,78

100

1.2. Badania własne

System finansowania badań własnych ukierunkowany był na stymulację roz­woju kadry naukowej. Rozdział środków odbywał się poprzez tzw. granty we­wnętrzne przydzielane indywidualnie (ostatni raz w 2010 roku): profesorom tytularnym w związku z tworzeniem szkoły naukowej; doktorom habilitowanym na przygotowanie do­robku naukowego do wniosku o tytuł profesora; adiunktom, którzy podjęli pracę nad habilitacją oraz asystentom pracującym nad doktoratami. Ocena wyników badań własnych dokonywana była komisyjnie na podstawie złożonych sprawozdań.

W 2010 roku Ministerstwo przyznało Uczelni po raz ostatni dotację na badania własne, która musiała być wydatkowana najpóźniej do końca 2011 roku. Zestawienie dotacji na badania własne przyznawanych Politechnice Lubelskiej w okresie ostatnich lat przedstawia się następująco: • rok 2002 – 1.363.000 zł,

 • rok 2003 – 823.000 zł,

 • rok 2004 – 806.000 zł,

 • rok 2005 – 780.000 zł,

 • rok 2006 – 780.000 zł,

 • rok 2007 – 818.000 zł,

 • rok 2008 – 834.000 zł,

 • rok 2009 – 413.000 zł,

 • rok 2010 – 427.000 zł.

Zestawienie kosztów badań własnych za 2011 rok podaje tabela nr 1.2. Prawie 57% środków przeznaczonych na badania własne zostało wykorzy­stanych na zakup aparatury, materiałów i usług.

Ta forma finansowania prac badawczych wygasła wraz z zakończeniem roku kalendarzowego 2011.


1.3. Projekty badawcze MNiSzW

Istotnym źródłem finansowania Uczelni jest udział zespołów badawczych bądź indywidualnie nauczycieli akademickich, w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach Narodowego Centrum Nauki lub Narodowego Centrum Badań i Rozwoju).W roku 2011 pracownicy naukowo-dydaktyczni Politechniki Lubelskiej reali­zowali 60 projektów badawczych (o 6 mniej niż rok wcześniej) własnych, promotor­skich, habilitacyjnych MNiSzW o łącznej wartości 4.986.067,89 zł (dla porównania w roku 2010 była to kwota 3.393.703,26 zł).
Tab. 1.2. Zestawienie kosztów badań własnych w układzie wydziałowym za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 w złLp.

Wydziały

Materiały, apara­tura, usługi

Osobowy f. płac, bezosobowy f. płac, honoraria + ZUS

Delegacje krajowe i zagraniczne

Koszty pośred­nie

Razem

1

Mechaniczny

116 126,47

4 303,80

32 840,96

24 427,52

177 698,75

2

Elektrotechniki i Informatyki

8 390,65

-

30 087,15

11 543,33

50 021,13

3

Budownictwa i Architek­tury

17 806,76

-

14 744,60

7 687,83

40 239,19

4

Zarządzania

33 960,35

-

18 373,25

10 300,27

62 633,87

5

Inżynierii Środowiska

40 570,86

-

5 555,72

4 287,86

50 414,44

6

Podstaw Techniki

4 998,60

-

1 952,95

2 085,41

9 036,96

7

Ogółem

221 853,69

4 303,80

103 554,63

60 332,22

390 044,34

8

%

56,88

1,10

26,55

15,47

100

Ponadto, w Wydziale Mechanicznym w roku 2011 re­alizowany był projekt badawczy celowy o wartości 386.732,93 zł.

W roku sprawozdawczym w Politechnice Lubelskiej realizowano także projekty badawcze rozwojowe, wykonywane w Wydziałach: Mecha­nicznym, Elek­trotechniki i Informatyki, Budownictwa i Architektury, Zarządzania oraz In­żynierii Środowiska na łączną kwotę 2.462.841,85 zł.

Szczegółowe informacje na temat kosztów projektów badawczych MNiSzW realizowanych w Politechnice Lubelskiej w roku 2010, z podziałem na poszczególne rodzaje i wydziały, przedstawiają tabele od 1.3 do 1.6.

1.4. Prace wykonywane na bezpośrednie zamówienie przedsiębiorców lub innych podmiotów

Politechnika Lubelska jako jedyna uczelnia techniczna w Makroregionie Środkowo -Wschodnim prowadzi w szerokim zakresie tematycznym badania na­ukowe oraz usługi na rzecz podmiotów gospodarczych.

Należy podkreślić, że możliwości Uczelni w zakresie świadczenia prac ba­dawczych i usług na rzecz otoczenia są wykorzystywane ciągle w stopniu niezado­walającym.

Zestawienie kosztów prac naukowo-badawczych wykonanych na zlecenia przedsiębiorców lub innych podmiotów z podziałem na wydziały i rodzaje kosztów przedstawia tabela nr 1.7.

Całkowita wartość prac realizowanych na zlecenia w roku 2011 wynosiła 1.719.246,65 zł, w stosunku do sumy 2. 875.780,73 zł odnotowanej w roku 2010. Oznacza to spadek środków pozyskiwanych przez Uczelnię w ramach tej formy działalności naukowo-badawczej na poziomie ok. 40%.

Należy przy tym zauważyć bardzo duże dysproporcje w pozyskiwaniu środków przez poszczególne jednostki PL. I tak Wydział Mechaniczny pozyskał 44,8% środków, Wydział Elektrotechniki i Informatyki 48,9%, Wydział Budownictwa i Architektury 3,2%, Wydział Zarządzania 2,8%, a Wydział Inżynierii Środowiska 0,3%.Sumaryczne zestawienie kosztów działalności naukowo-badawczej realizo­wanej w roku 2011 r., w rozbiciu na poszczególne jednostki Politechniki Lubelskiej, zestawiono w tab. 1.8. Należy odnotować spadek o 15,3% środków finansowych przeznaczonych na działalność naukowo-badawczą w stosunku do roku poprzedniego (osiągnięto poziom roku 2009). Ilościowo kwoty przeznaczone na badania przedstawiały się następująco: 13.425.417,06 zł w roku 2011, w stosunku do 15.852.377,58 zł w roku 2010.


Tab. 1.3. Zestawienie liczby i kosztów projektów badawczych własnych, promotorskich, habilitacyjnych finansowanych przez MniSzW w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011, w złLp.

Wydziały

Liczba realizowanych PB własnych, promotorskich, habilitacyjnych MNiSW

Materiały, aparatura, usługi

Honoraria + bezosobowy f. płac +ZUS

Delegacje kra­jowe i za­gra­niczne

Koszty pośred­nie

Razem

1

Mechaniczny

20

573 314,37

1 107 514,26

133 982,04

277 182,34

2 091 993,01

2

Elektrotechniki
i Informatyki

11

241 094,83

397 678,82

62 420,15

108 733,86

809 927,66

3

Budownictwa
i Archi­tektury

5

69 724,98

167 015,48

60 611,82

50 198,50

347 550,78

4

Zarządzania

7

69 055,15

186 306,48

46 422,06

52 603,64

354 387,33

5

Inżynierii Środowiska

16

669 108,91

400 394,10

57 370,70

217 213,88

1 344 087,59

6

Podstaw Techniki

1

5 898,26

8 944,22

16 342,12

6 936,92

38 121,52

7

Ogółem

60

1 628 196,50

2 267 853,36

377 148,89

712 869,14

4 986 067,89

8

%

-

32,66

45,48

7,56

14,30

100

Tab. 1.4. Wykaz liczby projektów badawczych MNiSzW realizowanych w latach 2000 – 2011


Lp.

Wydziały

Lata realizacji projektów badawczych własnych MNiSzW 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

Mechaniczny

20 

23 

25 

22 

25 

22 

24 

18 

18 

18

19

20

2

Elektrotechniki
i Informatyki11 12 

13 

13

14

11

3

Budownictwa
i Architektury

20 

21 

19 

13 

16 

10 

13 

11 9

7

5

4

Zarządzania

10 

14 

11 

10 

12 

3

8

7

5

Inżynierii
Środo­wiska

 -

 -

 -

 11

 10

 6

8

12

13

16

6

Podstaw Techniki6

5

1

7

Ogółem:

 57

67 

64 

52 

 53

58

 68

54

 

52


61

66

60


Tab. 1.5. Zestawienie kosztów projektów badawczych celowych w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011, w złLp.

Wydziały

Materiały, apara­tura, usługi

Honoraria, bezoso­bowy f. płac +ZUS

Delegacje krajowe i zagraniczne

Koszty pośrednie

Podatek VAT

Razem

1

Mechaniczny

1 049,09

247 942,04

13 804,90

52 558,83

71 378,07

386 732,93

2

Elektrotechniki
i Informatyki

-

-

-

-

-

-

3

Budownictwa
i Archi­tektury

-

-

-

-

-

-

4

Zarządzania

-

-

-

-

-

-

5

Inżynierii Środowiska

-

-

-

-

-

-

6

Podstaw Techniki

-

-

-

-

-

-

7

Ogółem

1 049,09

247 942,04

13 804,90

52 558,83

71 378,07

386 732,93

8

%

0,27

64,11

3,57

13,59

18,46

100
  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna