1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy. 1/ Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego Sądu Rejonowego w LipniePobieranie 11.24 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar11.24 Kb.
A 11- 5 /09
Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie

ogłasza konkurs na stanowisko

Głównego Księgowego w Sądzie Rejonowym w Lipnie

Prezes Sądu Rejonowego w Lipnie ogłasza nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w Sądzie Rejonowym w Lipnie ul. Piłsudskiego 15/17 – 1 etat, w pełnym wymiarze czasu pracy.


1/ Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego Sądu Rejonowego w Lipnie
- prowadzenie rachunkowości jednostki,

- organizacja pracy w księgowości;


- prawidłowe i terminowe prowadzenie ksiąg finansowych sądu;
- współtworzenie krótko – i długoterminowych planów finansowych sądu;
- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym;

- czynności związane z naliczaniem w systemie informatycznym wynagrodzeń osobowych ( płace, program Płatnik),


- sporządzanie sprawozdawczości finansowej na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne sądu;
- sporządzanie deklaracji podatkowych i innych wymaganych prawem oraz sprawozdań finansowych dla odpowiednich instytucji.

2/ Wymagania:
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów
i prokuratury (Dz. U Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.) oraz art. 45 § 2 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na staż urzędniczy związany z objęciem stanowiska głównego księgowego Sądu Rejonowego w Lipnie może być przyjęta osoba, która:

◊ ma pełną zdolność do czynności prawnych;


ma nieposzlakowaną opinię;
◊ korzysta w pełni z praw publicznych;
◊ nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
◊ przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
◊ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
◊ posiada znajomość przepisów: ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;
◊ ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości.

Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.


o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U Nr 162, poz. 1125 z późn. zm.) od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską lub referendarską, co oznacza konieczność odbycia
ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku.

3/ Wymagania dodatkowe
◊ bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz przepisów podatkowych;
◊ zdolności analityczne;
◊ bardzo dobra obsługa komputera;
◊ doświadczenie w zakresie informatycznych systemów finansowo - księgowych;

4/ Wymagane dokumenty
Osoby zainteresowane winny złożyć w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w LIPNIE (tel. 054 287 22 05 wew. 329), w pokoju nr 211 w budynku sądu
ul. Piłsudskiego 15/17 w Lipnie, następujące dokumenty:
◊ podanie adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie o przyjęcie na stanowisko głównego księgowego Sądu Rejonowego w Lipnie

◊ list motywacyjny z klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.;


◊ szczegółowe CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;
◊ odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów oraz kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
◊ inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i

umiejętności;


◊ oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
◊ świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia;
◊ oświadczenie, iż nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Termin składania dokumentów : 29 stycznia 2010r.

(decyduje data stempla pocztowego)

6. Termin, miejsce i zakres przedmiotowy konkursu.


Konkurs na stanowisko głównego księgowego Sądu Rejonowego w Lipnie odbędzie się w budynku sądu – Lipno, ul. Piłsudskiego 15/17, pokój 211 (dokładny termin przeprowadzenia konkursu podany zostanie po dacie składania dokumentów wraz z listą kandydatów oraz na polecenie Przewodniczącego komisji kandydaci zostaną zawiadomieni na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, o zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu wraz z informacją o terminie i miejscu jego przeprowadzenia).

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia


17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U Nr 21, poz. 129 z dnia 08.02.2008r. ) konkurs składa się z trzech etapów:
◊ etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
◊ etapu drugiego i trzeciego – sprawdzianu umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana Zarządzeniem Nr 33/09 z dnia 17.12.2009r. przez Prezesa Sądu Rejonowego w Lipnie.

Lista osób dopuszczonych do drugiego i trzeciego etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej sądu (www.lipno.sr.gov.pl) i na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w lipnie, ul. Piłsudskiego 15/17. Osoby, które nie złożą kompletu dokumentów, także osoby, które nie będą spełniały warunków ustawowych, nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu postępowania konkursowego.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.Prezes Sądu Rejonowego

Elżbieta Brzościkowska


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna