1. Food idioms a Cele lekcjiPobieranie 31.01 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar31.01 Kb.

1.Food idioms

a.1. Cele lekcji

i.a) Wiadomości


Uczeń zna:

 • wybrane słownictwo dotyczące jedzenia,

 • wybrane idiomy związane z jedzeniem.

ii.b) Umiejętności


Uczeń:

 • mówi o swoim ulubionym jedzeniu,

 • używa nowo poznanych idiomów w zdaniach,

 • rozwiązuje krzyżówkę w języku angielskim,

 • korzysta z angielsko-angielskiego słownika.

b.2. Metoda i forma pracy


Metoda: praca ze słownikiem

Forma: praca w grupie, praca w parach, praca indywidualna


c.3. Środki dydaktyczne


Karty pracy z przygotowanym ćwiczeniem na idiomy i krzyżówką, słowniki angielsko – angielskie

d.4. Przebieg lekcji

i.a) Faza przygotowawcza


 1. Czynności organizacyjne.

 2. Nauczyciel wypisuje na tablicy wyrażenia i słowa: crack a nut, spill milk, potato, cucumber, apple, piece of cake, cup of tea, daily bread. Sprawdza, czy uczniowie je rozumieją. Prosi poszczególnych uczniów o ułożenie przykładowych zdań z tymi wyrazami.

ii.b) Faza realizacyjna


 1. Nauczyciel rozdaje karty pracy i słowniki angielsko-angielskie. Uczniowie, pracując w grupach, próbują odgadnąć znaczenie idiomów za pomocą słowników i wymyślić ich polskie odpowiedniki (załącznik 1).

 2. Ustaliwszy znaczenie idiomów, uczniowie wstawiają idiomy w odpowiednie zdania na karcie pracy.

 3. Po sprawdzeniu poprzedniego ćwiczenia uczniowie mają za zadanie ułożyć krótkie dialogi, w których użyją minimum dwóch wyrażeń idiomatycznych, które poznali na lekcji.

 4. Uczniowie w parach przeprowadzają ze sobą w parach krótkie wywiady na podstawie pytań w karcie pracy (załącznik 2). Po przeprowadzeniu wywiadów referują odpowiedzi partnera albo partnerki reszcie grupy.

iii.c) Faza podsumowująca


Uczniowie rozwiązują krzyżówkę związaną z jedzeniem (załącznik 3). Mogą korzystać ze słowników angielsko-angielskich.

e.

f.5. Bibliografia


 1. Kay S., Jones V., Inside Out Pre-Intermediate, Macmillan ELT, Oxford 2001.

 2. http://iteslj.org/cw/1/vm-food.html


g.6. Załączniki

i.a) Karta pracy ucznia


Załącznik 1.

Put these expressions into the right places.

A tough nut to crack, To cry over spilt milk, A hot potato, As cool as a cucumber, To be the apple of someone's eye, As easy as a piece of cake, Not my cup of tea, Someone's daily bread

A: something that is difficult or dangerous to deal with.
The abortion issue is a political ……………………………… in the United States.

B: to be the person who someone loves most and is very proud of.


His youngest son was the…………………………...

C: if someone or something is not your cup of tea, you do not like them or you are not interested in them


If Yeats isn't ……………………., why not try some of the more contemporary Irish poets?

D: something that you say which means you should not get upset about something bad that has happened that you cannot change


Sometimes I regret not taking that job in London. Oh well, there's no point………………………….

E: a person's food or money that he needs in order to live.


He's just lost his job. I don't know how he's going to earn……………………………...

F: a difficult problem to solve


A company whose product has sold well in the States may find the European market a ………………………………………..

G: to be very easy


'How was the test?' '…………………………………………………….!'

H: to be very calm and relaxed, especially in a difficult situation


I expected him to be all nervous before his interview but he was ………………………………….

Odpowiedzi do ćwiczenia:: A a hot potato, B the apple of his eye, C my/your cup of tea, D crying over spilt milk, E his daily bread, F a tough nut to crack, G as easy as a piece of cake, H as cool as cucumber

Załącznik 2.


QUESTIONNAIRE A:

 1. What was the hardest nut you had to crack in your life?

 2. Give at least three things that are a piece of cake for you.

 3. Give three subjects that are not your cup of tea.

 4. In what way would you like to earn/ do you earn your daily bread?

QUESTIONNAIRE B:

 1. What are the three issues that you think are a hot potato?

 2. Who is an apple of your eye?

 3. Give three examples of a situation when you should be as cool as a cucumber.

 4. Have you ever cried over spilt milk? In what situation?

Załącznik 3.

Do the crossword.

1

2
34
5
678

Across

1. Many people drink it in the morning with milk or cream.


4. British people drink it at 5 o' clock.
5. Juicy, round fruit with a stone-like seed.
7. You make wine from this fruit.
8. You make lemonade from this fruit.

Down

1. You serve it at birthday parties.


2. You can find them in an aquarium.
3. Hens lay it.
5. Meat from a pig.
6. Eve gave one to Adam.

Odpowiedzi do krzyżówki: Across: 1. coffee, 4. tea, 5. peach, 7. grape. 8. lemon; Down: 1. cake, 2. fish, 3. egg, 5. pork, 6. apple

ii.b) Zadanie domowe


Uczniowie mają za zadanie odnaleźć w słowniku trzy idiomy związane z jedzeniem, inne niż poznane na lekcji, i użyć ich w zdaniach.

h.7. Czas trwania lekcji


45 minut

i.8. Uwagi do scenariusza


brak


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna