1. Jakie podstawowe elementy z działalności człowieka są zagrożeniem dla środowiska naturalnego?Pobieranie 63.73 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar63.73 Kb.
1. Jakie podstawowe elementy z działalności człowieka są zagrożeniem dla środowiska naturalnego?
A. Wzrost temperatury, podwyższenie poziomu wód, ochrona flory i fauny.

B. Zjawiska pogodowe, niszczenie roślinności, dzikiej przyrody jezior i rzek.


C. Emisja dwutlenku węgla, poziom zanieczyszczenia zbiorników wodnych, powstawanie odpadów.

2. Instytucjami polityki ekologicznej są:

A. Komisja Ochrony Środowiska, ISPA, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

B. Europejska Agencja Ochrony Środowiska, Komisja Ochrony Środowiska.

C. Komisja Europejska, „Agenda 21”, Europejska Agencja Ochrony Środowiska.

3. Kraje, w których energia wytwarzana jest w elektrowniach jądrowych to:

A. Francja, USA, Rosja.

B. Japonia, Polska, Francja.

C. Francja, Rosja, Polska.


 1. Pomoc „ de minis” to:

 1. Pomoc o wartości nie przekraczającej 200.000 euro uzyskana przez przedsiębiorcę w ciągu trzech kolejnych lat

 2. Pomoc o wartości nie przekraczającej 100.000 euro uzyskana przez przedsiębiorcę w ciągu jednego roku

 3. Pomoc o wartości przekraczającej 200.000 euro uzyskana przez przedsiębiorcę w ciągu trzech kolejnych lat

 4. Pomoc o wartości nie przekraczającej 200.000 euro uzyskana przez przedsiębiorcę w ciągu jednego roku 1. Kompetencji w tworzeniu i wykonywaniu polityki konkurencji nie posiada:

 1. Rada Unii Europejskiej

 2. Komisja Europejska

 3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości

 4. Rada Ministrów

 5. Kto jest pomysłodawcą i patronem nagrody pieniężnej przyznawanej Europejskiej Stolicy Europejskiej?

a) Jeorios Andreas Papandreu,

b) Costas Karamanlis,

c) Melina Mercouri,

d) Michael Liapis.

2) Który Program, w 2000 roku zastąpił trzy dotychczasowe: Ariane, Kaleidoskope 2000 oraz Raphel:

a) eContect,

b) Kultura 2000,

c) Media,

d) Leonardo da Vinci.
3) Program ‘Media 2007’ dotyczy:
a) promocji kultury europejskiej oraz poprawy konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego,

b) pomocy w tworzeniu, wykorzystywaniu i dystrybucji treści cyfrowych, czyli każdego rodzaju informacji publikowanych na dowolnych platformach internetowych,

c) współpracy europejskiej w zakresie edukacji, poprawy jakości kształcenia i wzbogacenia ofert edukacyjnych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, poszerzania wiedzy na temat innych państw Europy, rozwijania poczucia jedności w Europie oraz wspomagania procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy,

d) umożliwienia młodym ludziom nawiązania kontaktów międzynarodowych i wymiany doświadczeń, podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.

4) Które z działań NIE NALEŻĄ do zakresu działań prowadzonych przez Program „Europa dla Obywateli”?

a) Aktywna pamięć europejska,

b) Razem dla Europy,

c) Aktywne społeczeństwo obywatelskie w


Europie,

d) Aktywna Europa dla obywateli.1. Co to jest FRONTEX i jakie są jego główne zadania?

a) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Wewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej- koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami zewnętrznymi


b) Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej- wspomaga państwa członkowskie w szkoleniu funkcjonariuszy straży granicznej, w tym w ustanowieniu wspólnych standardów szkoleniowych, przeprowadza analizy ryzyka, śledzi rozwój badań mających znaczenie dla kontroli i ochrony granic zewnętrznych
c) Europejska Fundacja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Wewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej- koordynuje współpracę operacyjną między państwami członkowskimi w dziedzinie zarządzania granicami wewnętrznymi.
d) Europejska Fundacja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Wewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej- udziela państwom członkowskim niezbędnego wsparcia w organizowaniu wspólnych działań dotyczących powrotów


2. Co to jest EURODAC i od kiedy jest używany w Polsce?


 1. System informatyczny służący do porównania odcisków palców w celu wykrywania wniosków azylowych składanych przez te same osoby w różnych państwach członkowskich. – 15 stycznia 2003 roku.

 2. System informatyczny służący do porównania tęczówki w celu wykrywania wniosków azylowych składanych przez te same osoby w różnych państwach członkowskich. – 25 stycznia 2002 roku.

 3. System informatyczny służący do porównania odcisków palców w celu wykrywania wniosków azylowych składanych przez te same osoby w różnych państwach członkowskich. – 15 stycznia 2000 roku.

 4. System informatyczny służący do porównania odcisków palców w celu wykrywania wniosków o statut uchodźcy składanych przez te same osoby w różnych państwach członkowskich. – 15 stycznia 2005 roku

3. Cudzoziemcy nie mogą uzyskać ochrony w postaci statutu uchodźcy ,gdy:


a) Przybywają z bezpiecznego kraju, Statut uchodźcy został im już nadany w innym kraju, Przybywają z bezpiecznego kraju trzeciego, który zapewnia im dostęp do postępowania o nadanie statutu uchodźcy.
b) Przybywają z bezpiecznego kraju, Statut uchodźcy nie został im już nadany w innym kraju, Przybywają z kraju trzeciego, który zapewnia im dostęp do postępowania o nadanie statutu uchodźcy
c) Podlegają wyłączeniom z mocy Konwencji Genewskiej, czyli: popełnili zbrodnię przeciwko pokojowi lub ludzkości, poważne przestępstwo o charakterze niepolitycznym przed przybyciem do Polski, lub inne akty sprzeczne z zasadami i celami Narodów, a także gdy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. Oraz statut uchodźcy nie został im już nadany w innym kraju.
d) Statut uchodźcy został im już nadany w innym kraju, Przybywają z niebezpiecznego kraju.
3. SIS to:


 1. System Informacji Stałej - Utworzony i działający na podstawie Konwencji Wykonawczej system informacji, składający się z części krajowej i technicznej jednostki wspierającej

 2. System Informacji Stałej- System służy do wyszukiwania osób i rzeczy na potrzeby kontroli granicznych, policyjnych i celnych, postępowania azylowego czy wydania prawa pobytu

 3. System Informacji Schengen- System służy do wyszukiwania osób ubiegających się o azyl, Utworzony i działający na podstawie Konwencji Genewskiej.

 4. System Informacji Schengen- Utworzony i działający na podstawie Konwencji Wykonawczej system informacji, składający się z części krajowej i technicznej jednostki wspierającej. System służy do wyszukiwania osób i rzeczy na potrzeby kontroli granicznych, policyjnych i celnych, postępowania azylowego czy wydania prawa pobytu

1. Kto z niżej wymienionych wywalczył upust w wysokości składki wpłacanej przez Wielką Brytanię do kasy Unii Europejskiej?

a) Tony Blair

b) Margaret Thatcher

c) James Callaghan

d) John Major


2. Jaki procent wydatków UE na lata 2007-2013 przeznacza się na obywatelstwo UE, wolność, bezpieczeństwo i wymiar sprawiedliwości?

a) 6%


b) 44%

c) 1%


d) 3%
3. Propozycje zmian systemu finansowego Wspólnoty na lata 1993-1999, które doprowadziły m.in. do obniżenia jednolitej stawki VAT do 1% w 1999r. zawarto w:

a) Rabacie Brytyjskim

b) I Pakiecie Delorsa

c) II Pakiecie Delorsa

d) III Pakiecie Delorsa


 1. Wymień Państwa UE, które wydają najwięcej środków pieniężnych na zbrojenia

a)wielka Brytania , Francja

b)Cypr, Słowenia

c)polska , Hiszpania

d)Wielka Brytania, Niemcy 1. Podstawowymi przesłankami rozpoczęcia procesów Integracyjnych dążących do powołania wspólnej polityki obronne były:

a) zagrożenia ze strony ZSRR

b) zagrożenia ze strony USA

c) niestabilna sytuacja w Europie zachodniej

d) niestabilna sytuacja na świecie

       3.    W których krajach EU miały  zostać umieszczona tarcza Antyrakietowa

a) Niemcy , Francja

b) Czechy, Słowacja

c)Polska , Czechy

d)polska , Słowacja

4.    W którym Traktacie wprowadzono Agencję do spraw rozwoju zdolności obronnych , badań, zakupów i uzbrojenia

       a) Traktat z Maastricht

       b) Traktat z Lizbony

       c) Traktat z Amsterdamu

      d) Traktat z Nicei
 1. Czym jest program TEN-T?

 1. program pomocowy Unii Europejskiej w dziedzinie transportu wykorzystujący m.in. środki z Funduszu Spójności

 2. polski program zakładający wybudowanie 500 km autostrad w ramach Euro 2012

 3. program unijny zakładający budowę dróg wyłącznie w krajach członkowskich UE
 1. Który z programów zakłada m. in. budowę autostrad i dróg szybkiego ruchu w Polsce?

 1. Program Pomoc Techniczna 2007-2013

 2. Program Infrastruktura i Środowisko

 3. Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej.
 1. Główny priorytet polityki transportowej UE to:

 1. poprawa bezpieczeństwa drogowego

 2. pomoc w budowie sieci dróg w krajach członkowskich UE

 3. modernizacja transportu kolejowego w krajach Europy środkowej

ERM II Europejski Mechanizm Kursowy : 1. w chwili obecnej powiązany jest z walutą ECU

 2. oparty jest na powiązaniu i usztywnieniu kursów wymiany walut państw członkowskich

 3. Od 1993 r. zakres wahań kursowych wynosi 5%

Waluta Euro : 1. o kształcie symbolu euro zadecydowała Komisja Europejska

 2. awers monety przedstawia mapę Europy i symbolizuje jedność Unii Europejskiej

 3. obie odpowiedzi są prawidłowe

Europejski Bank Centralny 1. nie dysponuje własnym budżetem

 2. odpowiada za nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii

 3. może udzielić kredyt organom wspólnotowym i podmiotom sektora publicznego w poszczególnych krajach

1. Program szczegółowy Comenius dotyczy:

A. szkolenia i kształcenia zawodowego;

B. studiów wyższych , również doktoranckich;

C. wszelkich form kształcenia dorosłych;

D. edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym.
2. Administrowaniem oświatą we Wspólnocie zajmuje się Komisja poprzez trzy dyrekcje:

A. polityka edukacyjna i oświatowa; badania i nauka;

B. badania; oświata; edukacja;

C. edukacja zawodowa; badania, nauka i edukacja; polityka oświatowa;

D. polityka oświatowa; edukacja zawodowa; polityka badań i rozwoju.
3. Od którego roku Polska bierze udział w programie Erasmus:


 1. 1998 / 1999

 2. 1997 / 1998

 3. 2000 / 2001

 4. 2001 / 2002

 5. Kiedy nastąpiło przyjęcie polityki zatrudnienie do kompetencji UE:

a/ w Traktacie z Amsterdamu

b/ w Traktacie z Masstricht

c/ w Traktacie o Unii Europejskiej

d/ w Jednolitym Akcie Europejskim
 1. Aby cele „Wytycznych dla polityk zatrudnienia” zostały osiągnięte niezbędne jest by państwa członkowskie uwzględniły w narodowych politykach zatrudnienia zadania do których należą:

a/ zwiększenie umiejętności ulokowania się na rynku pracy w tym wzmocnienie polityk równości szans dla kobiet i mężczyzn

b/ rozwijanie klimatu przedsiębiorczości i tworzenia miejsc pracy

c/ zwiększanie umiejętności dostosowanie się przedsiębiorstw i ich pracowników do zmieniającego się otoczenia

d/ wszystkie wyżej wymienione
 1. Sposób przejęcia polityki zatrudnienia przez UE ma postać „otwartej metody koordynacji” tzn.?

a/ każdy stosuje takie metody jakie uznaje za stosowne

b/ każdy kraj może narzucić innym swoje metody w „otwartej dyskusji” i reszta musi je zastosować

c/ UE określa wspólne zasady działania - Wytyczne w sprawach zatrudnienia - zostawiając ich wykonanie w kompetencji państw członkowskich

d/ UE określa wspólne zasady działania - Wytyczne w sprawach zatrudnienia - zostawiając ich wykonanie lub nie w kompetencji państw członkowskich
 1. Program Operacyjny Kapitał Ludzi wykorzystuje środki z:

a/ Europejski Fundusz Społeczny

b/ Europejski Fundusz Socjalny

c/ Europejski Fundusz Rozwoju Pomocy

d/ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


1. Traktatem, który jako pierwszy normował postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej Unii Europejskiej był:

 1. Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

 2. Traktat o Unii Europejskiej

 3. Jednolity Akt Europejski

 4. Traktat Lizboński

2. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony głównym narzędziem wspólnej polityki zagranicznej jest: 1. Wspólna strategia

 2. Decyzja

 3. Umowa międzynarodowa

 4. Wspólne stanowisko

3. Akcjami humanitarnymi UE kieruje:

a) Echo


b) Wysoki przedstawiciel do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa

c) ESDZ


d) Europejski Komisariat Obrony
4. Oficjalny status kandydata do UE mają:

a) Chorwacja i Turcja

b) Turcja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina

c) Turcja, Macedonia, Chorwacja

d) Bośnia i Hercegowina, Turcja, Macedonia


 1. Na mocy jakiego traktatu powołany został Trybunał Sprawiedlowości?
  1. Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE)

  2. Traktatu Rzymskiego

  3. Traktatu o EWWiS.

  4. Traktatu o Unii Europejskiej

2. CEPOL to ?

a) Europejski Urząd Policji czyli europejska agencja policyjna z siedzibą w Hadze

b) Zespół ds. Współpracy Sądowej w Unii Europejskiej czyli jedna z agencji Unii Europejskiej o charakterze prokuratorskim

c) Europejskie Kolegium Policyjne, jedna z agencji Unii Europejskiej ds. współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (czyli III filaru) Jego zadaniem jest promowanie międzynarodowej współpracy na polu zwalczania przestępczości, a także utrzymywania prawa i porządku oraz bezpieczeństwa publicznego.

d) Wewnętrzna grupa ds. bezpieczeństwa utworzona przez Radę Europejską. Stała się ona pierwszym sygnałem współpracy ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości krajów Wspólnoty Europejskiej w zakresie polityki bezpieczeństwa
 1. Ile wynosi kadencja przewodniczącego Trybunału Sprawiedliwości ?

 1. 6 lat bez prawa wielokrotnego wyboru

 2. 5 lata z prawem wielokrotnego wyboru

 3. 6 lat z prawem wielokrotnego wyboru

 4. 5 lat bez prawa wielokrotnego wyboru
 1. Prawdą jest że:

 1. Od orzeczeń wydanych przez Sąd I Instancji przysługuje ograniczone do kwestii prawnych odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości w terminie 2 miesięcy

 2. Od orzeczeń wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości przysługuje ograniczone do kwestii prawnych odwołanie w terminie 6 miesięcy miesięcy

 3. Od orzeczeń wydanych przez Sąd I Instancji przysługuje ograniczone do kwestii prawnych odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości w terminie do 6 miesięcy

 4. Od orzeczeń wydanych przez Trynunał Sprawiedliwości przysługuje ograniczone do kwestii prawnych odwołanie w terminie do 2 miesięcy 1. Europejski Fundusz Socjalny został utworzony na mocy którego Traktatu?

A: Traktatu Rzymskiego

B: Traktatu z Nicei

C: Traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

D: żadnego z powyższych
 1. Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników została przyjęta:

A: 9 grudnia 1989r.

B: 23 września 1986r.

C: 17 maja 1969r.

D: 1 stycznia 1980r.
 1. Który z następujących obszarów na pewno nie jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny?

A: aktywne formy walki z bezrobociem

B: kształcenie ustawiczne

C: przeciwdziałanie korupcji

D: aktywizacja zawodowa kobiet
 1. Do strefy EOG nie zdecydowała się na wejście:

 1. Szwajcaria

 2. Islandia

 3. Norwegia

 4. Liechtenstein 1. Podstawowe unormowania prawne w zakresie WPH zostały zawarte w:

 1. Traktacie Rzymskim

 2. Traktacie o UE z Maastricht

 3. Traktacie amsterdamskim

 4. Traktacie Paryskim

 1. W latach 90- tych istotną reformę dotychczasowej polityki rolnej wprowadzała:

 1. Traktat amsterdamski

 2. Reforma McSharry’ego

 3. Tzw. „Health Check” czyli bilans WPR

 4. Agenda 2000

 1. Wydatki na rolnictwo są finansowane z:

 1. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 2. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

 3. Częściowo z budżetu UE oraz budżetów krajowych

 4. Od 2007 r. Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 1. Do trzech najważniejszych filarów WPR należą:

 1. Jednolitość rynku europejskiego, priorytet wspólnotowy oraz solidarność finansowa,

 2. Stabilizacja rynków, polityka podtrzymywania cen, system kwot produkcyjnych

 3. Antyimportowa ochrona rynku, utrzymanie cen na poziomie wyższym od światowego,

 4. ochrona produkcji krajowej, potrzeba skierowania popytu z towarów importowanych na krajowe, przeciwdziałanie deficytowi bilansu handlowego 1. Udział Polski w produkcji rolnej Unii Europejskiej wynosi około:

 1. 14,2 %

 2. 2,1 %

 3. 4,9 %

 4. 3,16 % 1. W ramach WPR obowiązują ceny:

 1. Wejścia, wyjścia, stabilizacyjna

 2. Minimalna, maksymalna, końcowa,

 3. Netto, brutto, detaliczna

 4. Końcowa, progowa, interwencyjna 1. Środki przeznaczone dla Polski na lata 2007 –2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosą wstępnie około:

 1. 23 mld EUR

 2. 13,23 mld EUR

 3. 3,5 mld EUR

 4. 17 mld EUR 1. Pierwszy partner handlowy Polski to:

 1. Niemcy

 2. Włochy

 3. Szwajcaria

 4. Korea Południowa

 1. GATT został podpisany w Genewie:

 1. 30.10.1947

 2. 01.01.1948

 3. 31.12.1994

 4. 12.02.1995

 1. Do najważniejszych partnerów handlowych UE należą:

 1. USA, Japonia, Chiny

 2. USA, Niemcy, Rosja

 3. Japonia, Chiny, Rosja

 4. USA, Chiny, Niemcy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna