1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (pesel/nip)Pobieranie 118.28 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar118.28 Kb.


POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (PESEL/NIP)
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/86/2012

Rady Gminy Śniadowo

z dnia 31 stycznia 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IR-1

INFORMACJA O GRUNTACH


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.).

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Śniadowo

ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo


B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.


3. Okoliczności powodujące obowiązek enia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok) __/____

C. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna 4. Spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel 2. Współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości) 3. Współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości)
 4. Posiadacz samoistny 5. Współposiadacz samoistny 6. Użytkownik wieczysty 7. Współużytkownik wieczysty
 8. Posiadacz zależny (np. dzierżawca) 9. Współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek

     

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów

     

8. Nazwisko

     

9. Pierwsze imię, drugie imię

     

10. Identyfikator REGON / PKD

      /      

Pola 11, 12, 13 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.


11. Data urodzenia

12. Imię ojca

13. Imię matki

     

     

     

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA
15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

     

cdcddvdvds

     
18. Gmina

19. Ulica

20. Nr domu

21. Nr lokalu

     

     

     

     
22. Miejscowość

23. Kod pocztowy

24. Poczta

     

     

     D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (WŁĄCZNIE ZE ZWOLNIONYMI)
Klasy użytków wynikające
z ewidencji gruntów i budynków

Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych

orne

rolne zabudowane

łąki

pastwiska

sady

zadrzewione i zakrzewione położone na UR

ogółem

I

25.

     

26.

     

27.

     

28.

     

30.

     

31.

     

32.

     

II

32.

     

33.

     

34.

     

35.

     

36.

     

37.

     

38.

     

III

39.

     

40.

     

41.

     

42.

     

43.

     

44.

     

45.

     

IIIa

46.

     

47.

     

48.

     

49.

     

50.

     

51.

     

52.

     

IIIb

53.

     

54.

     

55.

     

56.

     

57.

     

58.

     

59.

     

IV

60.

     

61.

     

62.

     

63.

     

64.

     

65.

     

66.

     

IVa

67.

     

68.

     

69.

     

70.

     

71.

     

72.

     

73.

     

IVb

74.

     

75.

     

76.

     

77.

     

78.

     

79.

     

80.

     

V

81.

     

82.

     

83.

     

84.

     

85.

     

86.

     

87.

     

VI

88.

     

89.

     

90.

     

91.

     

92.

     

93.

     

94.

     

VIb

95.

     

96.

     

97.

     

98.

     

99.

     

100.

     

101.

     

rowy

102

     

Grunty pod stawami:

a) zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem103.

     

b) zarybionymi innymi gatunkami ryb niż w punkcie a)

104.

     

c) niezarybionymi

105.

     

Razem

106.

     

107.

     

108.

     

109.

     

110.

     

111.

     

112.

     

group 7


E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntu zwolnionego oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)


113.

     


F. ULGI W PODATKU ROLNYM
1. ulga z tytułu nabycia lub przyjęcia w zagospodarowanie gruntów – w przypadku korzystania z ulgi po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć właściwy kwadrat)

114.

 75% 50%

2. ulga inwestycyjna (zaznaczyć właściwy kwadrat)

115.

 tak nie

3. ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej (zaznaczyć właściwy kwadrat)

116.

 tak nie

4. inne

(należy podać rodzaj i wysokość ulgi)117.

     


G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.


118. Imię

119. Nazwisko

     

     

120. Data wypełnienia informacji (dzień – miesiąc – rok)

121. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

     

     H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
122. Uwagi organu podatkowego

123. Identyfikator przyjmującego formularz

124. Data i podpis przyjmującego formularz

IR-1(1)

/
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna