1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informacjęPobieranie 85.26 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar85.26 Kb.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (PESEL bądź NIP)
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/86/2012

Rady Gminy Śniadowo

z dnia 31 stycznia 2012 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IN-1

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992); 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
2. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Śniadowo

ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo


B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.


3. Okoliczności powodujące obowiązek enia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy  2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc – rok) __/____

C. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego informację (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. Spółka nie mająca osobowości prawnej

5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. właściciel  2. współwłaściciel (nieprowadzący gospodarstwa w całości)  3. Współwłaściciel (prowadzący gospodarstwo w całości)
 4. Posiadacz samoistny  5. Współposiadacz samoistny  6. Użytkownik wieczysty  7. Współużytkownik wieczysty
 8. Posiadacz zależny (np. dzierżawca)  9. Współposiadacz zależny (np. dzierżawca)

6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek

     

7. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów

     

8. Nazwisko

     

9. Pierwsze imię, drugie imię

     

10. Identyfikator REGON / PKD

      /      Pola 11, 12, 13 należy wypełnić w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
11. Data urodzenia

12. Imię ojca

13. Imię matki

     

     

     

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

     

     

     
17. Gmina

18. Ulica

19. Nr domu

20. Nr lokalu

     

     

     

     
21. Miejscowość

22. Kod pocztowy

23. Poczta

     

     

     

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH)

D.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW (UWAGA! WYKAZUJEMY Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1m2)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

24.

     m22. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych


25.

     ha3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

26.

     m2D.2. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI *

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
1. mieszkalnych ogółem:

27.

     m2w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni):     m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m:

     m2

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem:

28.

     m2w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni):     m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m:

     m2

3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem:

29.

     m2w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni):     m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m:

     m2

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

30.

     m2w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni):     m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m:

     m2

5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

31.

     m2w tym:

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20m (zaliczyć 50% powierzchni):     m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m:

     m2

D.3. BUDOWLE


Podstawa opodatkowania
1. budowle

(wartość, o której mowa w  przepisach o podatkach i opłatach lokalnych (art.4, ust.1, pkt. 3   i ust. 3-7) - ogółem:32.

     złgroup 7


E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

1. budynki gospodarczelub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych służących wyłącznie działalności rolniczej

33.

     m22. grunty np. nieużytki

34.

     m2F. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu Karnego Skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.


35. Imię

36. Nazwisko

     

     

37. Data wypełnienia informacji (dzień – miesiąc – rok)

38. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika

     

     G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
39. Uwagi organu podatkowego

40. Identyfikator przyjmującego formularz

41. Data i podpis przyjmującego formularz


IN-1(1)

/
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna