1. Oblicz długości pozostałych boków trójkąta abc przedstawionego na rysunkuPobieranie 24.74 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar24.74 Kb.
Zadania na grudzień

1. Oblicz długości pozostałych boków trójkąta ABC przedstawionego na rysunku:a) b) c)2. Oblicz odległość każdej pary punktów:

Spróbuj obliczyć pole trójkąta ABC.

3. Sprawdź, czy wymiary trapezu prostokątnego ABCD są podane prawidłowo?

a) b)

4. Rabata kwiatowa ma kształt prostokąta o wymiarach 5 m na 12 m. Wzdłuż przekątnej rabaty posadzono bratki w odstępach co 20 cm. Ile bratków posadzono?

5. Kiedy w ogrodzie pani Malwiny, z zasadzonej przed pięciu laty jabłoni zebrano owoce, ogrodniczka posadziła nowe drzewo. Mała jabłoń o wysokości 50 cm znalazła swoje miejsce w odległości 2 m od starszej jabłoni. Wierzchołki drzew są w odległości 2,5 m od siebie. Oblicz wysokość starszego drzewa.

6. Dwuskrzydłowy most zwodzony na rzece Suir umożliwia żeglugę jednostkom pływającym. Obie klapy przęseł, o długości 13 m każda, są umocowane jedną krawędzią do pomostu, a druga przeciwległa, ruchoma może unieść się na wysokość 12 m nad poziomem pomostu (jezdni). Jaka będzie wtedy największa odległość x między uniesionymi krawędziami ruchomych przęseł?7. Dwa statki stoją na morzu zakotwiczone w miejscach D i E wzdłuż linii prostej w kierunku latarni morskiej. Latarnia ma wy­sokość 33 m npm. Kąty padania promieni świetlnych (czyli kąty, jakie promień świetlny tworzy z prostą prostopadłą do tafli wody) z latarni AB, w danej chwili, mają odpowiednio miarę 45° i 30°. Oblicz przybliżoną odległość między statkami.

8grupa 20grupa 46. Oblicz pole zamalowanej figury:

9. Pole prostokąta ABCD podzielono na trzy prostokąty i kwadrat. Oblicz brakujące pole prostokąta.

10. Belgia ma powierzchnię 30509 km2 . Ile to jest hektarów?

11. Na jeziorze o powierzchni 2,7 ha wydzielono kąpielisko w kształcie prostokąta o wymiarach 36 m na 25 m. Oblicz, ile razy powierzchnia jeziora jest większa od powierzchni kąpieliska.

Zadania zamknięte.

1. W trójkącie równobocznym promień okręgu opisanego na nim ma długość równą  .

Czy podane niżej zdania są prawdziwe? Zaznacz właściwą odpowiedź.

1) Wysokość tego trójkąta ma długość równą  . Tak □ Nie □

2) Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt ma długość równą  Tak □ Nie □

3) Bok trójkąta ma długość 3. Tak □ Nie □

4) Pole trójkąta jest równe . Tak □ Nie □

2. Na rysunku obok wielokąt ABCDEF jest sześciokątem foremnym, a punkt O jest środkiem okręgu opisanego na nim. Bok tego sześciokąta ma długość 6.

Czy podane niżej zdania są prawdziwe? Zaznacz właściwą odpowiedź.

1) Czworokąt OBCD jest rombem. Tak □ Nie □

2) Przekątna DB ma długość równą  . Tak □ Nie □

3) Pole trójkąta AOB jest równe  . Tak □ Nie □

4) Pole sześciokąta ABCDEF jest równe  . Tak □ Nie □

3. Boki trójkąta ABC mają długości 5; 12 i 13. Pole tego trójkąta jest równe polu prostokąta KLMN, którego jeden z boków ma długość 5.

Czy podane niżej zdania są prawdziwe? Zaznacz właściwą odpowiedź.

1) Trójkąt ABC jest prostokątny. Tak □ Nie □

2) Pole trójkąta ABC jest równe 60. Tak □ Nie □

3) Dłuższy bok prostokąta ma długość 6. Tak □ Nie □

4. Punkty E i F są środkami boków AB i DC kwadratu ABCD (rysunek obok). Jeżeli pole trójkąta

AFE jest równe 10, to bok kwadratu ABCD ma długość równą:

A  B 6 C  D 

5. Trójkąt prostokątny równoramienny rozcięto na trzy figury w spo­sób podany na rysunku obok. Której z poniższych figur nie da się zbudować z tych części?


A B C D

6. Jeśli pole trójkąta prostokątnego jest równe 16, to przyprostokątne tego trójkąta mogą mieć długości:

A) 10 i 6, B) 32 i 1, C) 20 i 12

7. Przed przystąpieniem do budowy latawca w kształcie deltoidu, Tomek narysował jego model w skali 1 : 10. Jeśli Tomek zbuduje swój latawiec, to będzie on miał powierzchnię równą:

A) 4cm2, B) 40cm2 , C) 400cm2, D) 800cm28. Pole figury zbudowanej z pięciu przystających kwadratów

(rysunek obok) jest równe 180. Zatem obwód tej figury jest równy :

A 120 B 80 C 72 D 649. Trójkąty ABC i DEF (rysunek obok) połączono w ten sposób, że powstał równoległobok. Pole tego równoległoboku jest równe:A  B  C 24 D 

10. Na rysunku obok czworokąty ABCD i EBCF to prostokąty. Pole prostokąta EBCF stanowi ¼ część powierzchni pola pro­stokąta ABCD. Zatem odcinek EB ma długość równą:

A 3 B 4 C 5 D 6.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna