1. Przez pracą dyplomową rozumie się pracę licencjacką i magisterskąPobieranie 47.42 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar47.42 Kb.
REGULAMIN PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH ORAZ EGZAMINU LICENCJACKIEGO I MAGISTERSKIEGONA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

§ 1. SEMINARIA DYPLOMOWE

1. Przez pracą dyplomową rozumie się pracę licencjacką i magisterską.
2.1. Pracę dyplomową na studiach II stopnia student wykonuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Rada wydziału powierza w wyjątkowych sytuacjach kierowanie pracą

dyplomową nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora.


2.2. Pracę dyplomową na studiach I stopnia student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego stopień co najmniej doktora.
3.Dziekan określa liczbę grup seminaryjnych wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia procesu dyplomowania.
4.1. Dla studiów II stopnia Dziekan sporządza imienną listę promotorów spośród profesorów i doktorów habilitowanych.
p.4, pp.2. Dla studiów I stopnia Dziekan sporządza imienną listę promotorów spośród pracowników posiadających stopień co najmniej doktora.
5. Listy promotorów oraz zakresy tematyczne proponowanych przez nich prac dyplomowych, są podawane na co najmniej dwa tygodnie przed terminem dokonania wyboru, do publicznej wiadomości ogółu studentów przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i stronie www.wp.ajd.wp.pl
6. Student ma prawo do wyboru seminarium dyplomowego i tematu pracy dyplomowej. Każdy student ma obowiązek zapisania się do wybranego przez siebie promotora z listy przygotowanej przez dziekana. W szczególnych przypadkach, za zgodą dziekana student ma prawo do wyboru seminarium dyplomowego i tematu pracy dyplomowej poza wydziałem. W każdym przypadku tematyka pracy musi pozostawać w określonym związku z kierunkiem lub specjalnością studiów.
7. Student może wpisać się tylko na jedno seminarium. W przypadku wpisania na więcej niż jedną listę, dziekan decyduje na którym seminarium pozostawić studenta.
8. Termin i zasady wyboru seminarium ustalany jest przez Dziekana (załącznik 1).
9. W przypadku zmiany przez studenta grupy seminarium, wpis na nową listę może nastąpić po uzyskaniu zgody poprzedniego i nowego prowadzącego seminarium.
10. Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów może nastąpić jedynie po przyjęciu i pozytywnej ocenie przez promotora pracy dyplomowej.
11. Rada wydziału zatwierdza ogólna tematykę seminariów dyplomowych. Tematy prac dyplomowych zatwierdza rada instytutu prowadzącego dany kierunek studiów.

§ 2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH


1. Objętość pracy określona jest w załączniku precyzującym wymogi formalne pracy (załącznik 2).
2. Praca dyplomowa powinna mieć charakter badawczy, monograficzny, może posiadać cechy projektu. W specjalizacji nauczycielskiej pracą dyplomową mogą być zweryfikowane empirycznie scenariusze autorskie proponowanych zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Na specjalnościach pedagogicznych pracą dyplomową mogą być zweryfikowane empirycznie scenariusze i projekty autorskie zgodne z profilem specjalności.
3. Praca licencjacka może mieć charakter ilościowy, jakościowy lub też może być wynikiem łączenia podejścia ilościowego z jakościowym.
4. Temat pracy powinien jednoznacznie wykazywać związek z kierunkiem studiów, na którym praca jest pisana i tematyką działalności naukowej prowadzących seminaria dyplomowe.
5. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej powinny być brane pod uwagę zainteresowania naukowe studenta.
6. Praca dyplomowa może być napisana w języku obcym, jeśli wniosek studenta w tej sprawie zostanie pozytywnie zaopiniowany przez promotora pracy i uzyska zgodę dziekana.
7. W pracy student powinien uwzględnić formaty redakcyjne opracowane odrębnie dla każdego kierunku funkcjonującego w obrębie Wydziału Pedagogicznego (załącznik 2)
8. Praca nie może nosić cech plagiatu.
9. Losowo wybrane prace muszą być sprawdzone przez program Plagiat (lub inny program pozwalający określić samodzielność pisanej pracy). W przypadku wątpliwości promotor może każdą prace sprawdzić w programie Plagiat. Dziekan określa ile prac podlega sprawdzeniu w danym roku akademickim.
10. Praca podlega recenzji dokonywanej przez promotora i recenzenta zgodnie z opisem w § 4 niniejszego regulaminu.
11. Przygotowanie pracy dyplomowej powinno ukształtować umiejętności:

- samodzielnego studiowania i krytycznej analizy literatury,

- diagnozowania i oceny instytucji, zjawisk, sytuacji, zdarzeń społecznych oraz problemów indywidualnych i zbiorowych mieszczących się w ramach zagadnień poruszanych w treściach i programach kształcenia obowiązujących na kierunku oraz wybranej przez studenta specjalności,

- obserwowania i analizy zjawisk społecznych, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce, dostrzegania prawidłowości występujących w życiu społecznym (indywidualnym i zbiorowym), wyciągania właściwych wniosków, podejmowania działań praktycznych (np. profilaktycznych, edukacyjnych, informacyjnych, terapeutycznych, itp.),

- posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w praktyce

- posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem oraz prowadzenia logicznego wywodu.


12. Praca powinna być napisana poprawnym językiem, bez błędów gramatycznych i stylistycznych. Promotor ma prawo odrzucić pracę z istotnymi błędami merytorycznymi, formalnymi, gramatycznymi i stylistycznymi. Prace zawierające wspomniane uchybienia mogą być także dyskwalifikowane przez recenzentów i przez komisję egzaminacyjną.

§ 3. WYMOGI FORMALNE I REDAKCYJNE PRACY DYPLOMOWEJ


1. Wymogi formalne stawiane pracom dyplomowym są właściwe dla kierunku studiów. Na Wydziale Pedagogicznym przyjmuje się odrębne wymogi formalne dla każdego kierunku funkcjonującego w obrębie Wydziału Pedagogicznego (załącznik 2)
2. Przyjmuje się wymogi redakcyjne prac dyplomowych tożsame z wymogami Wydawnictwa AJD.
3. Dopuszcza się stosowanie odnośników do literatury innych niż przypis dolny. W pracach dyplomowych można stosować odnośniki tradycyjnie stosowane w poszczególnych dyscyplinach naukowych. O ich stosowaniu decyduje promotor.
4. Oświadczenie o autorstwie pracy wynikające z § 27 p. 4 regulaminu studiów student podpisuje i umieszcza na końcu pracy.

§ 4. OCENA PRACY DYPLOMOWEJ


1. Przy ocenie pracy dyplomowej stosuje się arkusz zawierający elementy

  1. Ocenę czy treść pracy odpowiada tematowi określonemu w tytule,

  2. Ocena układu pracy, struktury podziału treści kolejność rozdziałów, kompletności tez

  3. Merytoryczną ocenę pracy

   1. w zakresie teoretycznego opracowania badanego zagadnienia

   2. w zakresie metodologii badań

   3. w zakresie oceny wyników badań i wniosków

  4. Czy i w jakim zakresie praca stanowi nowe ujęcie problemu

  5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł

  6. Ocena formalnej strony pracy (poprawność języka, opanowanie techniki pisania, spis rzeczy, odsyłacze)

  7. Sposób wykorzystania pracy (publikacja, udostępnienie instytucjom, materiał źródłowy)

2. Oceny pracy dyplomowej dokonuje promotor oraz jeden recenzent, posiadający stopień naukowy lub zatrudniony na stanowisku profesora, którego powołuje dziekan. W uzasadnionych przypadkach dziekan może powierzyć przygotowanie recenzji osobie niespełniającej tego warunku. W przypadku rozbieżności ocen (pozytywna negatywna) dziekan powołuje drugiego recenzenta, którego ocena jest ostateczna.

§ 5. ZŁOŻENIE PRACY


1. Student składa pracę dyplomową w Dziekanacie w 2 egzemplarzach (podpisanych przez promotora) w formie papierowej (wydruk komputerowy) i jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. Jeden egzemplarz student dostarcza do promotora w formie określonej przez niego. W pracy zaleca się stosowanie druku dwustronnego. Jeden egzemplarz dostarczony do dziekanatu musi być w twardej oprawie.

.

2. W pracy zaleca się stosowanie druku dwustronnego. Praca może być bindowana lub oprawiona w twarde okładki.§ 6. EGZAMIN DYPLOMOWY
1. Komisja egzaminacyjna
1.1. Komisje do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego powołuje Dziekan Wydziału
.1.2. Komisja egzaminacyjna do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego liczy nie mniej niż 3 osoby.
1.3. Komisji do odbioru egzaminu magisterskiego przewodniczy Dziekan lub jeden z Prodziekanów. W składzie komisji musi być co najmniej jedna osoba z tytułem profesora lub doktora habilitowanego. W komisji musi znaleźć się promotor i recenzent pracy dyplomowej
1.4. Komisji do odbioru egzaminu kończącego studia pierwszego stopnia przewodniczy Dyrektor Instytutu nadzorującego kierunek studiów lub jeden z jego zastępców, lub wyznaczona przez Dziekana inna osoba. W składzie komisji musi być co najmniej jedna osoba przynajmniej z tytułem naukowym profesora lub doktora habilitowanego. W komisji musi znaleźć się promotor i recenzent pracy dyplomowej
2. Egzamin dyplomowy
2.1. Egzamin dyplomowy jest jednocześnie egzaminem ukończenia studiów.
2.2. Warunkiem zdania egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena z odpowiedzi udzielonej przez magistranta na każde z trzech pytań. Pytania te dotyczą odpowiednio:
2.3. Zestawu pytań obowiązujących dla studentów danej specjalności lub specjalizacji studiów udostępnionych na początku ostatniego semestru studiów (jeśli pytania takie zostały opracowane dla danego kierunku)

2.3.1. Tematyki pracy magisterskiej;

2.3.2. Tematyki zrealizowanego kierunku
3. Sposób ustalania oceny z ukończenia studiów określa § 30 regulaminu studiów.
4. Tryb dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, jego termin i charakter oraz inne wymagania określa § 29 regulaminu studiów

Załącznik 1

Terminy i zasady wyboru seminariów dyplomowych


 1. Jeżeli student w wyznaczonym terminie nie zapisze się na seminarium dyplomowe, dziekan wpisuje go administracyjnie na dowolną listę.
 1. Dziekan przekazuje listy studentów studiów II stopnia, którzy zapisali się na seminaria dyplomowe do odpowiednich profesorów lub doktorów habilitowanych.
 1. Prowadzący seminarium dla studentów studiów II stopnia profesor lub doktor habilitowany dokonuje wyboru studentów oraz określa liczby grup seminaryjnych przez siebie prowadzonych (maksymalnie 2 grupy).
 1. Studenci studiów II stopnia nie wybrani przez prowadzącego seminarium profesora lub doktora habilitowanego mają obowiązek przystąpić do ponownego wyboru promotorów w drugim etapie zapisów na seminarium dyplomowe ogłoszonym przez Dziekana
 1. Wybór promotora w drugim etapie obejmuje:

5.1. ustalenie przez Dziekana listy promotorów, spośród doktorów uprawnionych do prowadzenia seminarium dyplomowego przez Radę Wydziału Pedagogicznego


5.2. Listy promotorów oraz zakresy tematyczne proponowanych przez nich prac dyplomowych, są podawane na co najmniej dwa tygodnie przed terminem dokonania wyboru, do publicznej wiadomości ogółu studentów przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń i stronie www.ajd.wp.pl
5.3. Student w drugiej turze wyboru ma obowiązek zapisania się do wybranego przez siebie doktora prowadzącego seminarium dyplomowe
5.4. Student może wpisać się tylko na jedno seminarium. W przypadku wpisania na więcej niż jedna listę, dziekan decyduje na którym seminarium pozostawić studenta.
5.5. Jeżeli student w wyznaczonym terminie nie zapisze się na żadne seminarium, dziekan wpisuje go administracyjnie na listę na której są wolne miejsca.
5.6. Prowadzącemu seminarium doktorowi można powierzyć kierowanie pracą co najwyżej dwóch grup seminaryjnych.
5.7. Wyboru promotora na studiach pierwszego stopnia dokonuje się zgodnie z trybem określonym w p.5. załącznika pp. 1, 2, 4, 5.
Załącznik 2

Wymogi formalne dla prac dyplomowych na poszczególnych kierunkach.

1. W pracach dyplomowych na kierunku Pedagogika zaleca się następującą strukturę pracy zawierającą:


 1. stronę tytułową wraz z pełną nazwą uczelni, wydziału, kierunek i specjalność studiów, numer indeksu studenta, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, informację pod czyim kierunkiem praca została przygotowana, miejscowość (miasto, gdzie obrona się odbędzie) i rok złożenia pracy

 2. spis treści, w którym zawieramy informacje o zawartości pracy

 3. wstęp (zawierający: ogólne tło badanego problemu, przesłanki wyboru tematu pracy, cel i zakres pracy, informacje o zawartości poszczególnych rozdziałów (części) pracy oraz podstawy źródłowe)

 4. rozdziały lub części dotyczące:

  1. teoretycznych podstaw pracy (np.: wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w pracy, analizę literatury dotyczącej podjętego zagadnienia badawczego);

  2. rozdział (lub część) metodologiczny w zależności od zastosowanej strategii pracy (badania ilościowe i (lub) jakościowe) zawierający: cel (cele) badań, przedmiot badania, problem główny wraz z problemami szczegółowymi, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody i techniki badań, narzędzia badawcze, informacje dotyczące organizacji i przebiegu badania, w których należy umieścić czas i miejsce prowadzenia badań oraz charakterystykę (w zależności od rodzaju pracy) badanej grupy lub instytucji oraz charakterystykę zebranego materiału badawczego;

  3. rozdział(y) (część(ci)) zawierający (w zależności od rodzaju pracy) analizę i interpretację wyników badań własnych (opis wyników i dyskusję);

  4. zakończenie (podsumowanie), w którym autor zawiera wnioski końcowe z pracy (wnioski);

 5. bibliografię,

 6. wykazy: tabel, wykresów, rysunków, schematów, map, zdjęć, itp.,

 7. aneksy (załączniki należy dodać na końcu pracy)

2. Struktura prac dyplomowych na kierunku Wychowanie Fizyczne zależy od podjętej tematyki badawczej:

a) W pracach o tematyce historycznej zaleca się strukturę pracy zawierającą:

1. stronę tytułową wraz z pełną nazwą uczelni, wydziału, kierunek i specjalność studiów, numer indeksu studenta, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, informację pod czyim kierunkiem praca została przygotowana, miejscowość (miasto, gdzie obrona się odbędzie) i rok złożenia pracy,

2. spis treści, w którym zawieramy informacje o zawartości pracy,

3. wstęp obejmujący cel pracy, zakres chronologiczno-terytorialny, stan badań i omówienie wykorzystanych źródeł, metody i hipotezy badawcze, opis struktury pracy,

4. rozdziały zasadnicze,

5. zakończenie składające się z odpowiedzi na hipotezy, problemy badawcze postawione we wstępie pracy,

6. aneks,

7. bibliografię, której struktura obejmuje:

A. Źródła

I. Źródła archiwalne

II. Źródła drukowane

III. Prasa codzienna i czasopisma

IV. Relacje

V. Źródła internetowe

B. Literatura

I. Publikacje

II. Prace niepublikowane,

III. wykaz skrótów, tabel, rycin,


b) W pracach z zakresu nauk biologiczno-medycznych zaleca się strukturę pracy zawierającą:

 1. Stronę tytułową wraz z pełną nazwą uczelni, wydziału, kierunek i specjalności studiów, numer indeksu studenta, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, informacje pod czyim kierunkiem praca została napisana, miejscowość ( gdzie obrona się odbędzie) i rok złożenia pracy

 2. Spis treści w którym zawarte są informacje o zawartości pracy

 3. Wstęp który zawiera ogólne tło problemu,

 4. Podrozdziały będące częścią wstępu, które stanowią przedstawienie badanego problemu w oparciu o literaturę przedmiotu

 5. Rozdział poświecony założeniom i celowi pracy. W tej części należy przedstawić założenia badawcze, cel główny lub cele szczegółowe, badania badawcze, hipotezy pracy.

 6. Rozdział dotyczący materiału badań i metodyki. W nim powinno się znaleźć prezentacja materiału badawczego, czyli charakterystyka grupy badawczej, opis doboru próby oraz metody, techniki i narzędzia badawcze z uzasadnieniem decyzji ich wyboru oraz omówienia sposobu ich realizacji w pracy badawczej.

 7. Analizy wyników badań są przejrzystym przedstawieniem własnych wyników badań. Opis wyników badań powinien zawierać najważniejsze i istotne dane liczbowe, ewentualnie poparte tabelami, wykresami, diagramami, itp. Nie należy wyników prezentować podwójnie np. tabelami, wykresami. Można stworzyć alternatywnie jeden rozdział pt: „Analiza wyników badań i ich omówienie”.

 8. Dyskusję lub omówienie wyników. W tej części autor odnosi swoje wyniki badań do danych literaturowych oraz przeprowadza sprawną polemikę z innymi badaczami pogłębiającymi podobne zagadnienia. W tej części powinna znaleźć się weryfikacja hipotez. Można stworzyć alternatywnie jeden rozdział pt: „Analiza wyników badań i ich omówienie”.

 9. Zakończenie zawiera konkluzje całej pracy. Podsumowanie lub obalenie założonej przez autora tezy poparte odpowiednimi argumentami.

 10. Wnioski są kwintesencją pracy naukowej. Powinny być sporządzone krótka zwięźle( w punktach), będąc jednocześnie odpowiedziami na założenia badawcze. Powinny one płynąc z uzyskanych wyników i uogólnień z przeprowadzonej dyskusji. Nie powinny być wyłącznie wynikami pracy. Części pracy „zakończenie” oraz „wnioski” mogą być połączone w jeden punkt pt: „Zakończenie i wnioski”.

 11. Bibliografię sporządzoną wg alfabetycznej kolejności nazwisk pierwszych autorów lub wg kolejności cytowań. Struktura jej obejmuje:

 1. w przypadku artykułów: nazwisko lub nazwiska wszystkich autorów z inicjałami imion, tytuł publikacji, tytuł czasopisma, rok wydania, tom/rocznik, str od-do. W przypadku dwóch autorów cytuje się obydwu. Gdy występuje duża liczba autorów np. jak wyżej cytujemy nazwiska trzech pierwszych autorów

Król P.: Rehabilitacja w bólach kręgosłupa; Rehabilitacja medyczna;2010,XV,211-222.

 1. w przypadku książek: : nazwiska wszystkich autorów z inicjałami imion, tytuł, wydawnictwo, rok wydania.

Kwolk A.: Rehabilitacja medyczna, PZWL ,2010.

 1. w przypadku pozycji internetowych: powinna zawierać pełną nazwę strony, datę oraz godzinę odczytania

http://www.pubmed.pl/WWW.pubmed.pl data pobrania: 2.01.2012 godzina 15:14.

 1. Spis tabel, wykresów, rycin

 2. Aneksy ( umieszczone na końcu pracy)

Przypisy w pracy powinny być zawarte w treści pracy, w nawiasie wraz z podaniem pierwszego nazwiska autora lub dwóch autorów gdy tylu występuje w pracy wraz z rokiem i numerem strony np.: ( Król P, 2010, s.25) lub w formie numerycznej, gdzie dany numer przypisany jest pod daną publikacje w bibliografii np.: [1],[2] itp.

3. W pracach dyplomowych na kierunku turystyka i rekreacja zaleca się następującą strukturę pracy dyplomowej:
 1. Stronę tytułowa pracy:

 • pełna nazwą uczelni, wydziału, instytutu;

 • nazwa kierunku i specjalności studiów;

 • numer indeksu studenta;

 • imię i nazwisko autora pracy;

 • tytuł pracy;

 • informacja pod czyim kierunkiem praca została przygotowana;

 • miejscowość (miasto, gdzie obrona się odbędzie) i rok złożenia pracy.

 1. Strona z podziękowaniami dla podmiotów i osób (fakultatywnie), np. za udostępnienie danych, zgodę na wykorzystanie rysunków i fotografii; podziękowania osobiste.

 2. Spis treści (informacja o zawartości pracy z wykazem stron).

 3. Wstęp:

 • zarys problemu badawczego,

 • stan badan nad zagadnieniem,

 • cele badań,

 • hipotezy badawcze,

 • metody badań oraz materiały źródłowe (metody i techniki badań, narzędzia badawcze, informacje dotyczące organizacji i przebiegu badania, w których należy umieścić czas i miejsce prowadzenia badań oraz charakterystykę – w zależności od rodzaju pracy – przedmiotu badań oraz charakterystykę zebranego materiału badawczego);

 • zakres chronologiczny i/lub terytorialny (okres objęty badaniami; obszar badań).

5. Rozdziały analityczne (dobór zróżnicowany w zależności od specyfiki pracy):

 • teoretyczne podstawy pracy (np. wyjaśnienie podstawowej terminologii, analiza problemu badawczego w świetle istniejącego zasobu danych);

 • charakterystyka środowiska geograficznego (charakterystyka fizycznogeograficzna i/lub charakterystyka społeczno-ekonomiczna);

 • prezentacja wyników badań i ich omówienie.

 1. Rozdział syntetyczny (fakultatywnie).

 2. Wnioski lub – w przypadku braku rozdziału syntetycznego – podsumowanie i wnioski.

 3. Bibliografia (wykaz cytowanej literatury, wykaz cytowanych witryn internetowych z hasłowym ich opisem oraz datą tzw. dostępu, wykaz aktów prawnych).

 4. Spis tabel, spis rysunków, spis fotografii (na odrębnych stronach z wykazem stron).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna