1. Rzeźba – kierunki, twórcy, dzieła Cele lekcjiPobieranie 12.23 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar12.23 Kb.

1.Rzeźba – kierunki, twórcy, dzieła

1.1. Cele lekcji

1.a) Wiadomości


Uczeń w oparciu o dostarczane mu informacje w trakcie zajęć winien:

 • rozpoznać artystę w oparciu o charakterystykę jego twórczości,

 • przyporządkować artystę do stylu i kierunku,

 • zidentyfikować wybrane dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych,

 • przyporządkować dzieła autorom,

 • związać prezentowane dzieła z miejscem, w którym się znajdują,

 • rozpoznać technikę rzeźbiarską i określić jej cechy charakterystyczne,

 • przypisać techniki rzeźbiarskie do epok,

 • przypisać technikę rzeźbiarską twórcom, którzy się w niej specjalizowali,

 • wskazać przykłady dzieł wprowadzających nową technikę rzeźbiarską,

 • zdefiniować pojęcia: „relief”, „wosk tracony”, „abakan”, „moai”, „kontrapost”, „figura serpentinata”, „stabile”, „mobile”, „ołtarz szafiasty”, „tumba”, „medalion”, „biust portretowy”, „rzeźba arboralna”, „instalacja”, „happening”, „fotogram”.

2.b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 • rozpoznać w dziele sztuki temat,

 • rozpoznać w dziełach sztuki oraz wyjaśnić podstawowe symbole i charakterystyczne atrybuty postaci,

 • dostrzec i określić zależność dzieła sztuki od jego funkcji i środowiska powstania,

 • opisać dzieło sztuki pod względem formy i treści,

 • opisać fakty i zjawiska, które miały wpływ na formę dzieła,

 • wskazać elementy formalne w rzeźbie (opisać bryłę, kompozycję i fakturę),

 • wykazać różnice i podobieństwa między dziełami sztuki powstałymi w różnych epokach,

 • wykazać zależność między miejscem powstania dzieła, sytuacją społeczno – polityczną, kręgiem artystycznym a kształtem dzieła,

 • podać fakty z życia artystów mające wpływ na cechy charakterystyczne ich twórczości,

 • wskazać podobieństwa i różnice w zastosowaniu środków formalnych i na tej podstawie sformułować wnioski,

 • przeprowadzić analizę porównawczą dzieł i stylów na podstawie dowolnie wybranych przykładów,

 • określić znaczenie i rolę dzieł dla przemian w sztuce.

2.2. Metoda i forma pracy


Prezentacja multimedialna, pogadanka, praca w grupach.

3.3. Środki dydaktyczne


Prezentacja multimedialna, podręcznik, tablice z reprodukcjami.

4.4. Przebieg lekcji

1.a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel powtarza z uczniami podstawowe wiadomości na temat znaczenia i roli rzeźby, jako dziedziny artystycznej oraz wyjaśnia pojęcia: relief, wosk tracony, abakan, moai, kontrapost, figura serpentinata, stabile, mobile, ołtarz szafiasty, tumba, medalion, biust portretowy, rzeźba arboralna, instalacja, happening, fotogram.

2.b) Faza realizacyjna


Uczniowie śledzą tok prezentacji multimedialnej „Rzeźba. Przegląd problematyki”, wykonują notatki. Grupy uczniów otrzymują tablice z reprodukcjami, wyszukują dzieła rzeźbiarskie zgodnie z określoną techniką ich wykonania, grupują je zgodnie z danymi twórcy, ustalają elementy formalne w dziełach rzeźbiarskich (opisują kompozycję, bryłę i fakturę), odwołując się do wiedzy uzyskanej z prezentacji multimedialnej określają charakterystyczne cechy twórczości poszczególnych rzeźbiarzy, ustalają, w jakich muzeach znajdują się ich dzieła.

3.c) Faza podsumowująca


Poszczególne grupy uczniów prezentują wyniki swoich prac i robią notatki; ustalają, jakimi technikami wykonane są określone dzieła rzeźbiarskie; określają, w jakich tematach specjalizowali się poszczególni rzeźbiarze i jak je realizowali; wskazują na znaczenie rzeźby w dziejach sztuki, w tym zwracają uwagę na rolę polskich rzeźbiarzy w rozwoju sztuki rodzimej. Na koniec zajęć uczniowie otrzymują polecenie wypełnienia w domu testu sprawdzającego ze zbioru zadań (K. Jarkiewicz, Twoja Matura. Historia sztuki. Testy dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2003, s.42-43).

5.5. Bibliografia


 1. Domański M., Poczet wielkich rzeźbiarzy, „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1981

 2. Hansen O., Forma rzeźbiarska: zagadnienia wybrane, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa 1972.

 3. Jarkiewicz K., Twoja Matura. Historia sztuki. Testy dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwo Piątek Trzynastego, Łódź 2003, s.42-43.

 4. Kotkowska – Bareja H., Polska rzeźba współczesna, „Interpress”, Warszawa 1974.

 5. Nowoczesna rzeźba polska 1955-1992, red. R. K. Bochyński, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1995.

 6. Osińska B., Sztuka i czas. Od klasycyzmu do współczesności, WSiP, Warszawa 2005.

 7. Potocka M.A., Rzeźba. Dzieje teoretyczne, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 2002.

 8. Zieliński J.A., Stasiak J.., Świat sztuki. Podręcznik dla klas 1-3 gimnazjum, WSiP, Warszawa 2002.

6.6. Załączniki


brak

7.7. Czas trwania lekcji


45 minut

ewentualnie 2 x 45 minut

8.8. Uwagi do scenariusza


Scenariusz może być realizowany zarówno na poziomie gimnazjalnym, jak i w liceum ogólnokształcącym (ewentualnie liceum plastycznym). Na poziomie licealnym praca zespołowa winna być rozbudowana do analizy zagadnień bardziej szczegółowych (temat prac, technika wykonania dzieł, symbolika).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna