1 tytuł programu 2 Organizacja(e) proponująca(e)Pobieranie 158.91 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar158.91 Kb.
Ref.ARES(2009)347563-27/11/2009

AGRI-2009-63560-02-00-PLFormularz wniosku dotyczącego

programów PROMOCYJNYCH współfinansowanych przez UE12

1 tytuł programu
2 Organizacja(e) proponująca(e):
2.1 Prezentacja

Nazwa, adres, adres elektroniczny, telefon, faks, osoba, z którą należy się kontaktować

W przypadku propozycji prezentowanej przez wiele organizacji wskazać, kto koordynuje program.
2.2 Reprezentatywność organizacji proponującej(ych) w odpowiednich sektorach:

(W razie potrzeby należy odnieść się do załącznika)
2.3 Zaświadczenie o zdolności finansowej

(W kwestii koniecznych załączników zob. nota wyjaśniająca)
3 organ(y) wdrażający(e)

(W przypadku, gdy organ wdrażający nie został jeszcze wybrany, zob. punkt 3.4)
3.1 Prezentacja

Nazwa, adres, adres elektroniczny, telefon, faks, osoba, z którą należy się kontaktować

W przypadku, gdy wybrano kilka organów wskazać, jakie działania będą wdrażane przez każdy z nich
3.2 Opis procedury przetargu i kryteriów wyboru zaproponowanego organu

Liczba wysłanych zaproszeń do składania ofert i liczba otrzymanych ofert przetargowych
3.3 Zaświadczenie o kompetencjach technicznych i możliwości realizacji programu

Wyjaśnienie możliwości technicznych i finansowych organu wdrażającego. W kwestii koniecznych załączników zob. nota wyjaśniająca.
3.4 W przypadku, gdy organ wdrażający nie został jeszcze wybrany:

Planowany harmonogram i procedura przetargu przewidziana dla wyboru
3.5 W przypadku, gdy organizacja proponująca decyduje się na realizację pewnej części programu:

Warunki przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 501/2008 powinny zostać spełnione.
4 szczegóły programu
4.1 Odpowiednie produkt(y) i sektor(y)
4.2 Rodzaj programu: informacyjny/promocyjny/mieszany
4.3 Właściwe państwo(a) członkowskie:

W przypadku propozycji prezentowanej przez wiele państw członkowskich wskazać państwo członkowskie, które koordynuje program.
4.4 Docelowe państwo(a) członkowskie – dla rynku wewnętrznego

Docelowy(e) rynek(i)– dla rynków państw trzecich


4.5 Czas trwania

12-24-36 miesięcy
4.6 Czy chodzi o przedłużenie wcześniejszego programu dla tej samej/tych samych organizacji proponującej(ych)?
5 Opis programu
5.1 Kontekst ogólny – sytuacja na rynku i popyt
5.2 Cel(e)
5.3 Strategia programu
5.4 Grupa(y) docelowa(e)
5.5 Tematyka
5.6 Główne przesłanie
5.7 Działania

Opis każdego działania

Uzasadnienie zaproponowanego budżetu dla każdego działania
6 oczekiwany wpływ

Uściślić i, w miarę możliwości, wyrazić liczbowo przewidywany wpływ wyrażony w formie wyników

Wyjaśnić, w jaki sposób będą mierzone wyniki/wpływy
7 Wspólnotowy wymiar programu

Wskazać korzyści wynikające z działania na poziomie UE

8 Budżet
Zestawienie podsumowujące w podziale na państwa docelowe, działania i lata

Prezentacja budżetu powinna mieć tę samą strukturę i ten sam porządek działań jak opis działań (punkt 5.7). Zobacz wzór w załączniku.
9 plan finansowania

Zobacz wzór tabeli w załączniku.
10 POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

* * * * *
obowiązkowe załączniki
Załącznik 1 Podpisane zobowiązanie finansowe organizacji proponującej(ych) w celu zapewnienia finansowania przez cały czas trwania programu.
Załącznik 2 Podpisane oświadczenie organizacji proponującej(ych), że program nie korzysta z żadnej innej formy wsparcia finansowego ze strony UE.
Załącznik 3 Karta identyfikacyjna programu (dołączona do niniejszego formularza) – do złożenia w wybranym jednym z trzech języków roboczych Komisji Europejskiej (angielski, francuski, niemiecki)
nota wyjaśniająca do różnych punktów

Formularza wniosku3

PUNKT 2 organizacja(e) proponująca(e)
2.2 Udzielić informacji na temat reprezentatywności organizacji proponującej(ych) w odpowiednim(ich) sektorze(ach) na poziomie krajowym i/lub europejskim (na przykład: udział w rynku, produkty i/lub objęte regiony).
2.3 W odniesieniu do każdej organizacji konieczne jest potwierdzenie, że dysponuje ona zasobami technicznymi i finansowymi niezbędnymi dla zapewnienia skutecznego wdrożenia środków. Państwo członkowskie wymaga dokumentów, które uznaje za najbardziej odpowiednie do tego celu, na przykład kopii sprawozdań finansowych i/lub sprawozdań rocznych z trzech ostatnich lat. Należy opisać wcześniejsze doświadczenia dotyczące realizacji porównywalnych programów krajowych i regionalnych.

PUNKT 3 organ(y) wdrażający(e)
W przypadku, gdy organ wdrażający został wybrany
3.2 Opisać szczegółowo, w jaki sposób została przeprowadzona procedura przetargu i uzasadnić wybór zaproponowanego(ych) organu(ów). Do formularza wniosku należy załączyć ofertę organu, który został wybrany.

Uwaga: Organ(y) wdrażający(e) powinien(ny) być niezależne od organizacji proponującej(ych).


3.3 Należy wykazać zdolności techniczne i finansowe organu(ów) wdrażającego(ych) do wykonania danej pracy, uwzględniając zasoby finansowe w stosunku do wagi programu. Omówić znaczenie i charakter ewentualnych partnerstw.
W przypadku, gdy organ wdrażający nie został jeszcze wybrany
3.4 Należy przedstawić wstępny harmonogram i przewidzianą do jego wyboru procedurę przetargu. W każdym przypadku wybór powinien mieć miejsce przed podpisaniem umowy. Niezwłocznie po wyborze organu wdrażającego należy przedstawić informacje wymienione w punktach 3.2 i 3.3 formularza wniosku.
W przypadku, gdy organizacja proponująca decyduje się na realizację pewnej części programu
3.5 Organizacja proponująca może realizować pewne części programu, jeżeli spełni warunki przewidziane w art. 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/20084.

PUNKT 4 szczegóły programu
4.1 Produkty kwalifikowalne są wymienione w załączniku I część A i załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 501/2008. Promocja produktów markowych nie kwalifikuje się do współfinansowania ze strony UE. Każda wzmianka o pochodzeniu produktów powinna mieć znaczenie podrzędne w stosunku do głównego przesłania, choć można wspomnieć o pochodzeniu produktów zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym (chroniona nazwa pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne, gwarantowana tradycyjna specjalność, produkcja ekologiczna).
4.2 Poinformować, czy program opiera się głównie na elementach informacyjnych, promocyjnych czy obydwu.
4.3 W przypadku gdy program prezentowany jest wspólnie przez wiele organizacji w więcej niż jednym państwie członkowskim, należy otrzymać zgodę każdego z państw członkowskich w odniesieniu do części programu, która go dotyczy.
4.4 Wykaz rynków kwalifikujących się do realizacji programów w państwach trzecich znajduje się w załączniku II część B do rozporządzenia (WE) nr 501/2008. W przypadku programów dotyczących rynku wewnętrznego, państwami docelowymi mogą być jedynie państwa członkowskie UE.
4.5 Minimalny czas trwania programu wynosi 12 miesięcy, a maksymalny czas trwania programu wynosi 36 miesięcy (24 miesiące w odniesieniu do jaj i drobiu). Program powinien być podzielony na 12 miesięcznych faz.
4.6 Jeżeli propozycja dotyczy kontynuacji jednego lub kilku wcześniejszych programów lub jeśli podobne programy są w trakcie realizacji lub zostały niedawno zakończone:

 • podać nazwę, okres trwania i rynki docelowe poprzedniego programu/poprzednich programów;

 • wskazać uzyskane wyniki, o ile są one znane w momencie przedstawiania programu.

W razie potrzeby dołączyć sprawozdania.

PUNKT 5 Opis programu
Ta część dokumentu zawiera niezbędne informacje dotyczące sposobu przygotowania programu promocji. Zawiera ona wskazówki i kierunki refleksji dla reprezentatywnych organizacji zawodowych w zakresie sposobu opracowywania ich programów promocji. Może też później służyć jako pomoc metodyczna podczas prac związanych z opracowaniem, planowaniem, realizacją i monitorowaniem propozycji programów adresowanych do państw członkowskich oraz do Komisji.
Poniższe punkty przedstawiają w formie pięciu kryteriów najważniejsze kwestie, które należy wziąć pod uwagę:

- spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia;- działania, wykorzystywane kanały informacyjne oraz ich opłacalność;

- zakres i zawartość programów;

- oddziaływanie i skuteczność działań, oraz

- komplementarność programów państw członkowskich i programów przedstawianych przez organizacje zawodowe.


W odniesieniu do każdego z tych kryteriów przedstawione są pytania i sugestie sposobu myślenia, które mają umożliwić opracowanie programu promocji. Owe pytania i sugestie nie wymagają odpowiedzi „tak” lub „nie”; należy traktować je jako pomoc w podejściu do tworzenia programu promocji.
5.1 Ogólny kontekst – sytuacja na rynku i popyt

Opisać powody przedstawienia propozycji, na przykład w odniesieniu do sytuacji na rynku lub popytu na dany(e) produkt(y) lub potrzeb rozpowszechnienia informacji za pomocą programu. Wykorzystać aktualne statystyki.


Powody mogą być na przykład następujące:

 • spadek spożycia (na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich)

 • potencjał wzrostu spożycia (głównie w państwach trzecich)

 • nadwyżki produkcji + potencjał wzrostu spożycia

 • niedostateczna akceptacja produktu

 • niewystarczająca wiedza ze strony konsumenta.

Należy ponadto uwzględnić następujące elementy:


Kryterium 1 ­- Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia

  - Jak się mają proponowane działania do celów rozporządzenia w kontekście mocnych i słabych stron, możliwości i trudności z jakimi trzeba się zmierzyć?

  - Czy jest jasno określone, że program nie służy promowaniu poszczególnych marek ani zachęcaniu do spożycia produktów ze względu na ich pochodzenie?

  - Jakie są wyzwania promocji produktu ze strukturalnego punktu widzenia?Kryterium 3 - Zakres i zawartość programów

- W jaki sposób program uwzględnia szczególny charakter rynków docelowych: bliskość geograficzną, rozmiar, ograniczenia, konkurencję, możliwą pozycję produktu.


Kryterium 4 - Oddziaływanie i skuteczność działań

  - Czy z punktu widzenia określenia potrzeb grup / państw docelowych koncepcja programu umożliwia konkretyzację wyznaczonych celów? Uzasadnić.

  - Czy przedstawiono statystyki dotyczące zmian popytu / sprzedaży / spożycia przedmiotowego produktu w państwach, których dotyczy program?

Uwzględnić na potrzeby pkt 5.2 – 5.7, że cele, grupy docelowe, tematyka i przesłanie programu powinny stanowić spójną całość.

5.2 Cel(e)

Przedstawić szczegółowo założenia programu w postaci konkretnych celów, wyrażonych ilościowo jeśli jest to możliwe. W stosownych przypadkach należy dołączyć opis w podziale na poszczególne grupy docelowe i/lub rynki docelowe. Należy ponadto uwzględnić następujące elementy:


Kryterium 1 ­- Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia

  - Czy cele programów są spójne z celami rozporządzenia?

  - Czy cele zostały przyjęte na podstawie poprzedniego programu?

  - Czy cele dostosowano do potrzeb grup docelowych/państw docelowych?

  - Czy cele są S.M.A.R.T. (konkretne, wymierne, osiągalne, stosowne i określone w czasie)  1. konkretne: cele muszą być dokładnie określone, aby umożliwić ich jednoznaczne rozumienie;

  2. wymierne: osiągnięcie celów musi dać się zmierzyć przy pomocy wskaźników;

  3. osiągalne: cele muszą być realistyczne;

  4. stosowne: cele muszą odpowiadać wyzwaniom programu;

  5. określone w czasie: cele muszą być możliwe do osiągnięcia w czasie trwania programu.


5.3 Strategia programu

W przypadku propozycji dotyczących rynku wewnętrznego czuwać nad tym, aby strategia programu i jego główne działania i instrumenty były zgodne z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 501/2008. W odniesieniu do wszystkich propozycji należy zwrócić uwagę na następujący element:


Kryterium 1 ­- Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia

  - Czy program obejmuje jasno określoną strategię opartą o wyzwania i cele w zakresie czasu trwania promocji, zasobów finansowych i ludzkich?


5.4 Grupa(y) docelowa(e)

W przypadku programów dotyczących rynku wewnętrznego, wytyczne znajdujące się w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 501/2008 obejmują informacje dotyczące grup docelowych dla różnych sektorów. Należy ponadto uwzględnić następujące elementy:


Kryterium 1 - Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia

  - W jaki sposób wybrano państwa lub obszary geograficzne do danego programu?

  - Na jakiej podstawie wybrano grupy docelowe?
Kryterium 4 - Oddziaływanie i skuteczność działań

  - Czy przed realizacją działania, w wystarczającym stopniu określono liczebność grup docelowych/państw docelowych?

  - Czy uwzględniono miejscowe praktyki lub ograniczenia?

  - Jaka jest pozycja produktu na rynku: produkt wiodący, niszowy, nowy.5.5/5.6 Tematyka i główne przesłanie

Kryterium 1 ­- Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia

  - Jakie są najczęściej wykorzystywane tematy, przekazy i kanały informacyjne?

  - Czy w świetle celów starannie przeanalizowano zależności środków komunikacji, przekazów, grup docelowych/państw docelowych? Wyjaśnić.


Jeżeli nawiązuje się do wpływu spożycia produktów na zdrowie lub do ich wartości odżywczych, należy określić podstawy naukowe takich stwierdzeń. Wszystkie tego typu wzmianki powinny być zgodne z ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym w dziedzinie zdrowia. W przypadku programów dotyczących rynku wewnętrznego, materiał zawierający stwierdzenia dotyczące zdrowia powinien być zatwierdzony przez właściwe organy krajowe.

Jeżeli wymienia się państwo lub region pochodzenia produktu, wzmianka ta powinna mieć znaczenie podrzędne w stosunku do głównego przesłania zawierającego informacje na temat cech i jakości produktu.
W odniesieniu do programów realizowanych w państwach trzecich, organizacja proponująca powinna potwierdzić, że przesłania informacyjne i/lub promocyjne przekazywane konsumentom i innym grupom docelowym są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem w państwach docelowych.
5.7 Działania

Należy zauważyć, że „program” rozumiany jest jako zestaw spójnych działań (czyli więcej niż jedno działanie). Należy udzielić wystarczających informacji dotyczących działań i instrumentów, które będą wykorzystane do ich realizacji, w tym dotyczących liczby, objętości i/lub wymiarów i przewidzianych jednostkowych kosztów w taki sposób, aby uzasadnić zaproponowany budżet. Działania muszą być zgodne z celami rozporządzenia.


Wszystkie działania objęte programem powinny zawierać jasny opis składu różnych powiązanych kosztów. Na przykład:
Działanie X „Uczestnictwo w wystawie AAA”

Wynajem powierzchni

EUR/m²

Koszt całkowity

Budowa stoiska

EUR/m²

Koszt całkowity

Personel obsługujący stoisko

EUR/osobę/dzień

Koszt całkowity

Pozostałe koszty (proszę wyszczególnić kolacje, transport itd.)

EUR/uczestnika

Koszt całkowity


Jednak w przypadku, gdy przewidziana jest duża liczba podobnych działań (np. punkty sprzedaży) wystarczy opisać skład struktury kosztów jednego z tych działań.


Działania muszą służyć rozpowszechnianiu tematyk i przekazów oraz osiągnięciu wyznaczonych celów. Muszą być zgodne z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 3/2008 oraz z wytycznymi określonymi w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 501/2008.

Należy zauważyć, że wszelkie odwołanie się do pochodzenia produktu (państwa lub regionu pochodzenia) powinno być drugorzędne w stosunku do przekazywanego w kampanii przesłania głównego (cech charakterystycznych i zalet).


Propozycja powinna zawierać wstępny harmonogram wdrożenia różnych działań. Należy podać miejsca, w których działania będą prowadzone (nazwę miasta / miast lub w szczególnych przypadkach regionu / regionów; np. określenie „Stany Zjednoczone” nie jest wystarczająco precyzyjne). Jeżeli proponowane są działania w mediach, należy zamieścić w załączniku wstępny plan działań w mediach.
Opis działań powinien mieć tę samą strukturę (tytuły/kategorie) i porządek (numerację) co tabela zestawienia budżetowego (zob. punkt 8 poniżej). Propozycje uwzględniają też następujące kwestie:
Kryterium 2 - Działania, wykorzystywane kanały informacyjne oraz ich opłacalność

  - Jakie działania w dziedzinie informacji są w przedmiotowym sektorze najskuteczniejsze?

  - Czy program zawiera wystarczające informacje na temat każdego z wybranych działań?Kryterium 3 - Zakres i zawartość programów

  - Na jakiej podstawie wybrano działania aby ograniczyć do minimum ich koszt, maksymalnie zwiększając wyniki/oddziaływanie?

  - Czy działania adresowane do różnych grup/państw docelowych zostały opracowane z uwzględnieniem cech charakterystycznych każdego/każdej z nich?

  - Czy istnieją kosztorysy działań pod kątem oczekiwanych wyników/oddziaływania na wybrane grupy docelowe/ w wybranych państwach docelowych?
Kryterium 4 - Oddziaływanie i skuteczność działań

  - Czy sytuacja / badanie rynku, które wykorzystano jako podstawę tej propozycji stanowi solidną bazę oceny celów SMART?

  - Czy istnieją statystyki dotyczące zmian popytu / sprzedaży / spożycia przedmiotowego produktu w państwach, których dotyczy program?

  - W oparciu o jakie elementy będzie można stwierdzić, że program jest skuteczny?
PUNKT 6 oczekiwany wpływ / ocena
Wyszczególnić przewidywany wpływ programu w odniesieniu do popytu, renomy i/lub wizerunku produktu i/lub każdego innego aspektu związanego z celami programu. W miarę możliwości wyrazić w liczbach oczekiwane wyniki realizacji programu (koncepcja SMART, zob. punkt 5.2).

Opisać krótko metodę(y), która(e) będzie(ą) stosowana(e) każdego roku w celu zmierzenia oddziaływania. Należy zmierzać do tego, by ocena była możliwie najbardziej ilościowa. Określić dokładnie, kiedy będzie dokonana ocena: na zakończenie każdej fazy? na zakończenie programu?PUNKT 7 Wspólnotowy wymiar programu
Opisać wynikające z programu potencjalne korzyści na poziomie UE uzasadniające jego współfinansowanie przez UE.


  - Na czym polega europejski wymiar programu pod względem: rozpowszechniania europejskich norm produkcji, synergii między organizacjami i organami wielu państw członkowskich, promocji wizerunku europejskich produktów na rynkach międzynarodowych, jakości i bezpieczeństwa europejskich produktów spożywczych, poprawy znajomości produktów europejskich wśród ogółu społeczeństwa oraz przedstawicieli branży, rozpowszechnianych zwyczajów żywieniowych i związanej z nimi kultury itd.PUNKT 8 Budżet
Budżet należy przedstawić w formie zestawienia podsumowującego wszystkie działania przewidziane w ramach programu ze wskazaniem ich kosztów rocznych i całkowitych. Należy przedstawić szczegółowo koszty w podziale na działania, lata i cele. Należy zagwarantować, że koszt działań nie przekracza aktualnych stawek rynkowych. Jeżeli w programie uczestniczy wiele krajów i/lub organizacji proponujących, należy przedstawić jeden skoordynowany budżet obejmujący całość programu.
W przypadku gdy niektóre przewidziane działania są identyczne albo bardzo do siebie podobne, należy załączyć jasny, szczegółowy i uporządkowany podział na pozycje budżetowe „typowych” działań.
Budżet (w euro) powinien mieć tę samą strukturę (tytuły/kategorie) i porządek (numerację) co wykaz działań wymienionych w punkcie 5.7.
Wynagrodzenia organu(ów) wdrażającego(ych) należy przedstawić osobno.
Jeżeli wynagrodzenia organu(ów) wdrażającego(ych) są przedstawione w formie kwoty zryczałtowanej, ich maksymalny poziom wynosi 13 % rzeczywistych kosztów realizacji działań w przypadku programów zaproponowanych przez jedno państwo członkowskie i 15 % w przypadku programów zaproponowanych przez kilka państw członkowskich. Jeśli przewiduje się naliczanie wynagrodzeń organu(ów) wdrażającego(ych) na podstawie faktycznie wykonanej pracy, propozycja powinna zawierać szacunkową liczbę godzin potrzebnych na jej wykonanie oraz ich koszt jednostkowy.
Należy poświęcić szczególną uwagę wydatkom, które nie kwalifikują się do współfinansowania przez Wspólnotę (zob. załącznik III wzoru umowy).
Zestawienia podsumowujące budżetu w euro (EUR).
Zestawienia te można dostosowywać do potrzeb w zależności od programu, rodzaju działań i poziomu podziału na pozycje budżetowe uważanego za niezbędny przez zainteresowane państwo(a) członkowskie.


DZIAŁANIA

(na każde państwo docelowe)1 ROK

2 ROK

3 ROK

RAZEM

Działanie 1*

Działanie 2*

Działanie N*


Działania ogółem (1)

Koszty gwarancji należytego wykonania zamówienia

Wynagrodzenia organu wdrażającego (maksymalnie 13/15 % z (1), załącznik III, pkt B.1.2 umowy)

Pomiar wyników działań (maksymalnie 3 % z (1), załącznik III, pkt C.5 umowy)

Koszty bezpośrednie programu ogółem (2)

Koszty ogólne (maksymalnie [3-5 dla rynku wewnętrznego][4-6 dla państw trzecich] % z (2), pkt A.2 załącznika III do umowy)

CAŁOŚĆ PROGRAMU
* W tym wynagrodzenia naliczone na podstawie stawki godzinowej (pkt B.1.1 załącznika III do umowy).


Jeżeli część programu będzie realizowana przez organizację proponującą, odpowiednią część kosztów należy przedstawić w następujący sposób:DZIAŁANIA

(na każde państwo docelowe)1 ROK

2 ROK

3 ROK

RAZEM

Działanie 1*

Działanie 2*

Działanie N*


Działania razem

Program łącznie

Część (w %) finansowana przez organizację proponującą
Należy pamiętać o uwzględnieniu następujących elementów:


Kryterium 1 - Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia

  - Czy budżet przedstawiono w podziale na poszczególne lata i państwa?

  - Czy koszty opisano w podziale na poszczególne działania?

  - Czy sprawdzono koszt jednostkowy każdego działania?

  - Czy program informacyjny i promocyjny zostałby zrealizowany bez udziału finansowego UE? Jeśli tak, dlaczego? W jaki sposób?  - Czy współfinansowanie wspólnotowe wnosi jakąś wartość dodaną do przedmiotowego programu informacyjnego i promocyjnego? W jaki sposób? Dlaczego?


PUNKT 9 plan finansowania
Wkład finansowy Wspólnoty nie przekracza 50 % rzeczywistych kosztów w każdym roku realizacji programów. Organizacja proponująca finansuje przynajmniej 20 % rzeczywistych kosztów programu, a pozostała część finansowania przypada na zainteresowane państwo członkowskie. Wkład finansowy państwa członkowskiego może wahać się między 0 a 30 %, ale nawet jeśli państwo członkowskie nie uczestniczy w finansowaniu programu, powinno go zatwierdzić i przedstawić Komisji. Wkład finansowy organizacji zawodowej(ych) jednego lub więcej państw członkowskich może pochodzić z dochodów podatkowych lub składek obowiązkowych.
Wkład finansowy Wspólnoty, o którym mowa w akapicie pierwszym, nie przekracza 60 % w odniesieniu do środków promocji owoców i warzyw przeznaczonych dla dzieci w szkołach we Wspólnocie. Odsetek, o którym mowa w akapicie pierwszym, wynosi 60 % w odniesieniu do środków wprowadzanych w życie we Wspólnocie dotyczących informacji na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu oraz szkód związanych z nadmiernym jego spożywaniem.
Jeśli program prezentowany jest wspólnie przez wiele organizacji zawodowych i państw członkowskich, wkład finansowy każdej ze stron powinien zostać jasno określony, zanim program zostanie przedstawiony Komisji.WKŁAD FINANSOWY

1 ROK

2 ROK

3 ROK

RAZEM

EUR

%

EUR

%

EUR

%

EUR

%

Komisja Europejska
(nie więcej niż 50 % lub 60 %)


Państwo członkowskie


Organizacja proponująca
(nie mniej niż 20 %)

RAZEM
100
100
100
100


PUNKT 10 POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
W niniejszym punkcie można dodać wszelkie inne informacje wymagane przez państwo członkowskie lub uznane za istotne przez organizację proponującą.
http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_fr.htm

ZAŁĄCZNIK 3
Karta identyfikacyjna programu
(wypełnić w jednym z OFICJALNYCH języków roboczych Komisji Europejskiej: angielskim francuskim lub niemieckim)
I. Dane identyfikacyjne programu
Państwo(a) członkowskie:
Tytuł programu:
Właściwy(e) organ(y):
Organizacja(e) proponująca(e):
Organ(y) wdrażający(e):
Rodzaj środka : informacyjny/promocyjny/mieszany
Produkt(y):
Docelowe państwo(a) członkowskie:
Czas trwania:
Budżet ogółem:
Propozycja otrzymana dnia:

II . II. OPIS PROGRAMU:
Cel(e): 1.
2.Strategia: (nie więcej niż ½ strony)

Cele: 1.
2.

Tematy: 1.
2.


Uwzględnione aspekty5: jakość;

bezpieczeństwo żywności;

specyficzne metody produkcji;

zagadnienia żywieniowe;

zagadnienia zdrowotne;

oznakowanie;

dobrostan zwierząt;

ochrona środowiska naturalnego;

wizerunek produktów wspólnotowych;

systemy wspólnotowe chroniona nazwa pochodzenia/chronione oznaczenie geograficzne/gwarantowana tradycyjna specjalność;


produkty ekologiczne;

symbole graficzne dla regionów najbardziej oddalonych;

wina o chronionej nazwie pochodzenia lub chronionym oznaczeniu geograficznym, wina o podanej nazwie odmiany winorośli, napoje spirytusowe o chronionym oznaczeniu geograficznym
Przesłanie:
1.
2.
Działania w podziale na państwa, w tym ich zakres/objętość i planowany harmonogram:
1.
2.Przewidywany wpływ i metoda(y) oceny:

  III. BUDŻET

  - ZestawieniE podsumowujące budżetu: EUR

  DZIAŁANIE

  Rok I

  Rok II

  Rok III

  RAZEM

  1.

  2.

  3.


  RAZEMPlanowane finansowanie w euro:


WSPÓŁFINANSOWANIE


ROK I

%

ROK II

%

ROK III

%

RAZEM

%

UE
PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE
ORGANIZACJA PROPONUJĄCA50
20
30

RAZEM

100
100
100
100

AGRI-2009-62965-02-00
OCENA PROGRAMóW PROMOCYJNYCH

Celem niniejszego załącznika jest zapewnienie ram odniesienia i wskazówek dotyczących sposobu przeprowadzania retrospektywnych ocen programów promocyjnych. Celem jest uzyskanie podczas realizacji programu promocyjnego i po jej zakończeniu pełnych lub cząstkowych wiarygodnych informacji na temat następujących kwestii:

- czy program i realizowane w jego ramach działania są uzasadnione z punktu widzenia stosowności, spójności, gospodarności, skuteczności, wartości dodanej i wykonalności;

- czy program i realizowane w jego ramach działania: • doprowadziły do osiągnięcia celów, czy też odniosły nieprzewidziane skutki;

 • były prowadzone skutecznie oraz efektywnie z punktu widzenia kosztów;

 • przyniosły oczekiwane wyniki i czy są one trwałe;

 • stanowiły najlepszy środek dla osiągnięcia ustalonych celów; czy ich realizację należy kontynuować, a jeśli tak, to czy w taki sam, czy raczej w inny sposób;

- jakie cele programu pozostaną aktualne w przyszłości.
Kluczowe kwestie, które należy przeanalizować, przedstawiono przy pomocy następujących pięciu kryteriów:

- spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia;- działania, wykorzystywane kanały informacyjne oraz ich opłacalność;

- zakres i zawartość programów;

- oddziaływanie i skuteczność działań; oraz

- komplementarność programów państw członkowskich i programów przedstawianych przez organizacje zawodowe.


W odniesieniu do każdego z tych kryteriów zaproponowano pytania i sugestie, które należy rozważyć przy ocenie programu promocyjnego i które należy traktować jako pomoc w ocenie programu.
Niniejszy załącznik skierowany jest przede wszystkim do podmiotów przeprowadzających ocenę, do których zwróciły się organizacje zawodowe w ramach 3% przyznawanych rocznie na ocenę programów promocyjnych. Należy zatem w odpowiedni sposób określić funkcję oceny oraz oddzielić ją wyraźnie od funkcji innych działań, takich jak zarządzanie, monitorowanie i kontrola.

5.1 Ogólny kontekst
Kryterium 1 – Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia

  - Czy cele i działania podjęte podczas realizacji programu odbiegły od pierwotnego planu? Jeśli tak, na jakiej podstawie cele i działania zostały dostosowane lub zmienione podczas realizacji programu?Kryterium 2 – Działania, wykorzystywane kanały informacyjne oraz ich opłacalność

  - Czy w celu promocji danego produktu były realizowane inne inicjatywy nieobjęte współfinansowaniem?

  - Czy programy są w odpowiedni sposób monitorowane?

  - Czy są dostępne sprawozdania z postępu prac lub czy sprawozdania takie przekazano?

  - Czy są dostępne sprawozdania z oceny zewnętrznej?

  - Czy kampanie objęte współfinansowaniem przyczyniły się do podniesienia i poprawy stanu wiedzy konsumenta na temat danego produktu? Dlaczego tak/nie?Kryterium 4 – Oddziaływanie i skuteczność działań

  - Czy kampanie objęte współfinansowaniem przyczyniły się do poprawy wizerunku danego produktu? Ankiety publiczne, liczba kontaktów/odwiedzin/pytań na stronie internetowej.Kryterium 5 – Komplementarność programów państw członkowskich i programów przedstawianych przez organizacje zawodowe

  - Czy programy nieobjęte współfinansowaniem różniły się pod względem przekazywanych treści, wykorzystywanych kanałów informacyjnych, grup docelowych i realizowanych celów?

  - Czy programy korzystały z bardziej ograniczonego budżetu nieobejmującego współfinansowania ze strony UE?

  - Czy programy współfinansowane przez UE przyczyniły się do rozwoju innych programów nieobjętych współfinansowaniem ze strony UE?

  - Czy programy współfinansowane przez UE przyczyniły się do zwiększenia współpracy na poziomie wspólnotowym? W jaki sposób? Dlaczego?
5.2 Cel/cele

Kryterium 3 – Zakres i zawartość programów

  - W jakim stopniu zrealizowane działania pozwoliły na osiągnięcie celów?


5.3 Strategia programu

Kryterium 1 – Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia

  - Proszę przedstawić powody, dla których strategię programu można uznać za zakończoną (lub nie) powodzeniem z każdego punktu widzenia.

Czy program wpisał się w ramy krajowej lub regionalnej strategii promocji danych produktów lub sektorów?
5.4 Grupa(y) docelowa(e)

Kryterium 3 – Zakres i zawartość programów

  - Czy możliwe było dotarcie do odbiorców docelowych? Dlaczego tak/nie?

  - Czy wkład ze strony grup odpowiada temu, co uznaje się za normalny wkład w przypadku tego rodzaju kampanii?

  - Czy wyniki były wystarczające dla skutecznego dotarcia do grup docelowych?5.5 + 5.6 Tematyka i główne przesłanie

Kryterium 1 – Spójność realizowanych działań z celami rozporządzenia

  - Czy istnieją różnice pod względem tematów, kanałów, przesłania lub grup docelowych?


5.7 Działania

Kryterium 2 – Działania, wykorzystywane kanały informacyjne oraz ich opłacalność

  - Czy osiągnięto zgodność z prognozami?

  - Czy stosunek kosztów działań do efektów dotarcia do docelowych grup był zgodny z pierwotnymi prognozami?

  - Które z działań były najbardziej skuteczne pod względem informacji i promocji danego produktu/sektora?
6. Wpływ

Kryterium 2 – Działania, wykorzystywane kanały informacyjne oraz ich opłacalność

  - Jakie wnioski wyciągają Państwo w odniesieniu do kosztów i skuteczności zrealizowanych działań?Kryterium 4 – Oddziaływanie i skuteczność działań

  - Czy możliwy jest pomiar skuteczności programu przy pomocy następujących wskaźników?

  Wskaźniki monitorowania, np.:

  rozwój liczby zorganizowanych degustacji,

  rozwój liczby przedstawicieli branży, do których dotarto za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Wskaźniki wyników, np.:

  rozwój liczby przedstawicieli branży, którzy wzięli udział w degustacjach,

  rozwój liczby przedstawicieli branży, którzy wzięli udział w degustacjach, i którzy nawiązali kontakt z organizacją zawodową lub z producentami,

  rozwój liczby artykułów prasowych, które pojawiły się w miesiącu następującym po działaniu promocyjnym,

  rozwój w zakresie sprzedaży w miesiącach następujących po działaniu.

  Wskaźniki skutków, np.:

  rozwój w zakresie sprzedaży w ciągu jednego roku w regionie, w którym realizowano działania promocyjne,

  rozwój w zakresie spożycia produktu w danym kraju,

  rozwój w zakresie średniego kosztu jednostkowego produktu eksportowanego do kraju, w którym realizowano działania,

  rozwój w zakresie wizerunku europejskich produktów jakościowych.

  Wskaźniki te należy uzyskać odpowiednio na podstawie danych statystycznych, kwestionariuszy (przed rozpoczęciem realizacji programu, w jej trakcie i po jej zakończeniu), itp.

  - Proszę określić kryteria powodzenia, porównując wyniki oczekiwane do uzyskanych, uwzględniając w szczególności wskaźniki wyników i wskaźniki skutków.

  - W przypadku gdy zamierzacie Państwo przedstawić nowy program, proszę wskazać warunki jego powodzenia oraz możliwe trudności.7. Europejski wymiar programu

  - Jaka jest największa uzyskana wartość dodana z punktu widzenia europejskiego wymiaru programu? W jaki sposób wartość tę można określić?


8. Budżet

Kryterium 2 – Działania, wykorzystywane kanały informacyjne oraz ich opłacalność

- Czy stosunek kosztów programu do jego wyników był odpowiedni?  - Czy budżet został wydatkowany zgodnie z przewidywaniami?

  - Czy miał miejsce transfer środków budżetowych między różnymi modułami programu podczas jego realizacji? Dlaczego?

Kryterium 3 – Zakres i zawartość programów

  - Czy budżet był wystarczający dla zapewnienia odpowiedniego zakresu programu?

- Czy budżet był wystarczający dla zapewnienia celów geograficznych i odpowiedniego czasu trwania programu?

AGRI-2009-63558-00-00Informacje wymagane od właściwych organów administracji krajowej

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 3/2008 przedstawiono globalną i spójną politykę informacyjną i promocyjną w zakresie produktów rolnych. W motywie 4 rozporządzenia wyznaczono między innymi następujący cel: korzystnie uzupełniać i wzmacniać działania prowadzone przez państwa członkowskie.

W związku z tym do projektów programów informacyjnych i promocyjnych reprezentatywnych organizacji branżowych należy załączać dokument ilustrujący działania prowadzone przez wszystkie instytucje państwa członkowskiego.

Mając to na uwadze, poniżej przedstawiono kilka pytań, na które właściwe organy administracji krajowej powinny odpowiedzieć w wymienionym dokumencie:

Czy w celu promocji przedmiotowego produktu podjęto inne działania nieobjęte współfinansowaniem? Inicjatywy krajowe, regionalne, prywatne? Na czym one polegały?

Czy przed zatwierdzeniem współfinansowania programów identyfikowane są ewentualne synergie między nimi?

Czy da się sformułować sugestie, które posłużyłyby zwiększeniu synergii między programami?

Czy synergie mogłyby powodować jakieś problemy lub przynosić korzyści?

Czy państwa członkowskie określiły i wdrożyły odrębną strategię służącą promocji przedmiotowego produktu? Jeśli tak, to jaką? Jeśli nie, dlaczego?

Czy państwa członkowskie określiły strategię promocji, w którą wpisuje się przedmiotowy program?1 Na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 501/2008 programy są przedkładane w formie określonej przez Komisję. Szczegóły dotyczące informacji wymaganych w każdym punkcie są omówione w nocie wyjaśniającej znajdującej się w załączniku. Odpowiednie rozporządzenia w sprawie promocji (rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 501/2008) oraz inne informacje można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/prom/index_fr.htm


2 Należy zauważyć, że program oraz skrócone zestawienie ostatecznego budżetu, które zostaną włączone do załącznika do umowy o wykonanie podpisanej w celu realizacji programu, powinny również uwzględniać wszystkie możliwe zmiany wprowadzone do programu pierwotnie zatwierdzonego przez Komisję.

3 Niniejsza nota krótko wyjaśnia kilka ważnych punktów formularza wniosku. W celu otrzymania dodatkowych informacji należy skontaktować się z właściwymi organami państw członkowskich.

4 Dz.U. L 147 z 6.6.2008, s. 34.

5 Niepotrzebne skreślić.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna