1. Wprowadzenie. 3 Przedmiot, zakres i cel opracowaniPobieranie 194.1 Kb.
Strona1/4
Data06.05.2016
Rozmiar194.1 Kb.
  1   2   3   4PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części wsi Józefowo

ZESPÓŁ AUTORSKI:


mgr inż. Katarzyna Kielar
mgr inż. Karolina Reczulska

grudzień 2015


Spis treści:

1. Wprowadzenie. 3

1.1. Przedmiot, zakres i cel opracowania. 3

1.2. Podstawa prawna opracowania. 4

1.3. Metody zastosowane przy sporządzania prognozy. 4

1.4. Materiały źródłowe 5

2. Zawartość i główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego powiązania z innymi dokumentami. 5

2.1. Założenia i główne cele planu. 5

2.2. Opis ustaleń planu. 6

2.3. Dokumenty powiązane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblach wyższego rzędu. 8

3. Ocena stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 10

3.1. Charakterystyka środowiska. 10

Położenie fizycznogeograficzne 10

Gleby 12

Wody powierzchniowe i podziemne 12

Warunki klimatyczne 12

Obszary i obiekty prawnie chronione 163.2. Stan środowiska i jego zagrożenia. 19

3.3. Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 22

4. Prognoza zmian środowiska w wyniku realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 22

4.1. Analiza i ocena możliwości oddziaływania planu na elementy środowiska. 22

4.2. Wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym powiązaniu. 23

4.3. Analiza i ocena znaczącego oddziaływania rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych projektu planu na środowisko. 25

4.4. Analiza i ocena znaczącego oddziaływania rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych projektu planu na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 27

4.5. Proponowane rozwiązania mające na celu zapobieganie oraz ograniczanie ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko. 28

5. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 28

6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 28

7. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 29

8. Streszczenie i wnioski. 29

9. Załącznik graficzny do Prognozy. 29

1.Wprowadzenie.

1.1.Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Józefowie (dalej zwane odpowiednio prognozą oraz planem) jest opracowaniem sporządzanym w ramach strategicznej oceny oddziaływania wymaganej dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zakres przestrzenny prognozy obejmuje obszar planu wraz z otoczeniem pozostającymi w zasięgu potencjalnego oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń planu. Zakres i problematykę prognozy oparto i dostosowano do wymagań określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uzgodniono z właściwym organem, uzgadniającym zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w opracowaniu. Prognoza składa się z części tekstowej oraz części graficznej – rysunku prognozy w skali 1:1000.

Nadrzędnym celem prognozy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska poprzez ocenę stopnia i sposobu uwzględniania aspektów środowiskowych w planie. Opracowanie określa potencjalne uciążliwości oraz korzyści, które mogą wystąpić wskutek zagospodarowania analizowanego obszaru zgodnie z ustaleniami planu, wskazuje rozwiązania planistyczne najkorzystniejsze dla stanu środowiska, jak również formułuje wnioski w zakresie ograniczenia ewentualnego niekorzystnego oddziaływania na środowisko.


1.2.Podstawa prawna opracowania.

Projekt planu opracowany został w oparciu o uchwałę Nr XXXII/374/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo.

Podstawę prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią:


 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443), dalej zwaną Ustawą o planowaniu;

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133, z 2015 r. poz. 200, 277) dalej zwane Ustawą o ocenach.

1.3.Metody zastosowane przy sporządzania prognozy.

Prognozę oddziaływania na środowisko dla omawianego projektu planu sporządzono w oparciu o materiały źródłowe oraz wizję lokalną w terenie pozwalającą rozpoznać i ocenić cechy terenu, m.in.: stopień jego degradacji, formę użytkowania. Podstawę odniesienia w prognozie stanowi stan istniejący środowiska i istniejące zagospodarowanie terenu.

Zakres merytoryczny prognozy obejmuje kompleks zagadnień związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz kulturowego, ochroną zdrowia ludzi i zasobów naturalnych, kształtowaniem i ochroną walorów krajobrazowych.

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe, analizy jakościowe, wykorzystujące dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku. W celu zidentyfikowania potencjalnych oddziaływań na środowisko będących rezultatem realizacji planu przeprowadzono analizę i przyjęto następujące kryteria oceny oddziaływania:


 • charakter zmian (pozytywne, bez znaczenia, negatywne);

 • sposób oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane);

 • okresu trwania oddziaływania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe);

 • częstotliwość oddziaływania (stałe, chwilowe);

 • skala oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne).

Następnie dla lepszego zobrazowania wyników oceny dokonano klasyfikacji terenów pod względem ich potencjalnego oddziaływania na środowisko, przyjmując trzystopniową skalę:

 • „A” – pozytywne dla środowiska, proekologiczne, gdzie realizacja ustaleń planu może przyczynić się do poprawy obecnego stanu środowiska;

 • „B” – obojętne charakteryzujące się utrzymaniem obecnego stanu środowiska lub mało istotnym oddziaływaniem postanowień planu na środowisko;

 • „C” – negatywne charakteryzujące się skumulowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko ustaleń planu.

1.4.Materiały źródłowe

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano następujące materiały:


 • Projekt uchwały Rady Gminy Lubicz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo,

 • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubicz przyjęty uchwałą nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 11.10.2011 r.,

 • Strategia Rozwoju Gminy Lubicz na lata 2013-2020 przyjęty uchwałą Rady Gminy Lubicz nr XXXII/370/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku OPRACOWANIE: Jacek Błażejewski, Agnieszka Syrocka-Sijka, Maria Wykrzykowska-Murawska Lubicz, grudzień 2012r.,

 • PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY LUBICZ na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 Toruń 2004 r.,

 • Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2012 roku, Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013,

 • Rozporządzenie nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23 września 2005r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody „Drwęca –Jedwabno” tj.: ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Drwęcy km 11+ 420 w m. Lubicz pn. „Drwęca”, ujęcia wód podziemnych i infiltracyjnych w km 15 rzeki Drwęcy w rejonie wsi Jedwabno, gm. Lubicz pn.„Jedwabno” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 112 poz. 1938),

 • Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo.

2.Zawartość i główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego powiązania z innymi dokumentami.

2.1.Założenia i główne cele planu.

Plan jako narzędzie kształtowania polityki przestrzennej gminy, określa rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, przeznaczenie terenów, zasady ich zagospodarowania oraz warunki zabudowy. Jest aktem prawa miejscowego wydawanym przez radę gminy w formie uchwały. Jego głównym celem jest regulacja działań inwestycyjnych na obszarze objętym planem, poprzez stworzenie prawnych warunków do korzystania z prawa własności nieruchomości, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań środowiska i istniejącego zagospodarowania oraz wymogów zawartych w przepisach odrębnych.

Obszar zajmuje 3,19ha powierzchnię w sąsiedztwie rzeki Drwęca. Podstawowym założeniem planu jest przeznaczenie terenu pod usługi kuracyjno-opiekuńcze.
2.2.Opis ustaleń planu.

Podstawowym założeniem planu jest przeznaczenie terenu pod usługi kuracyjno-opiekuńcze. W związku z konstrukcją planu niżej przytoczono ustalenia szczegółowe dla terenu.


Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 1U ustala się:


  • przeznaczenie terenu:

   • podstawowe – teren zabudowy usługowej kuracyjno-opiekuńczej,

   • dopuszczalne - mieszkanie związane z prowadzeniem działalności, drogi wewnętrzne, infrastruktura techniczna (w tym obiekty kubaturowe);
  • zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

   • w liniach nieprzekraczalnych dopuszcza się lokalizację budynków na granicy działek objętych jednym pozwoleniem na budowę,

   • zakaz stosowania ogrodzeń o przęsłach z prefabrykatów żelbetowych i betonowych;
   • w sposobie zagospodarowania, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody „Drwęca-Jedwabno” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 112, poz. 1938),

   • w sposobie zagospodarowania, zastosowanie mają przepisy uchwały nr X/260/15 Sejmiku Województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2581),

   • dla terenów w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Drwęcy” (PLH280001), zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101, 1863),

   • obowiązek zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu, zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów szpitali poza miastem;
  • zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: ustala się strefę ochrony archeologicznej „OW” obejmującą zabytek archeologiczny ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków, w obrębie której obowiązują ograniczenia jak dla zabytku archeologicznego zgodne z wymogami przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1446);
  • wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie występuje potrzeba określenia;
  • zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

   • w obrębie terenu dopuszcza się realizację 1 mieszkania związanego z prowadzeniem działalności jako wbudowane w budynek o funkcji podstawowej lub w odrębnym budynku,

   • nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

   • wysokość zabudowy do 9 m oraz maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, z zastrzeżeniem lit. b,

   • dla budynków gospodarczych maksymalna wysokość zabudowy do 6 m,

   • dachy budynków płaskie lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° do 45°,

   • intensywności zabudowy 0,1÷ 0,4,

   • powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni działki budowlanej,

   • powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej,

   • minimalna szerokość dróg wewnętrznych 4m,

   • wskaźniki w zakresie komunikacji; obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest inwestycja w ilości nie mniejszej niż:

   • 1 miejsce do parkowania na każde 50m2 powierzchni użytkowej budynków usługowych,

   • 1 miejsce do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową na każde 10 miejsc do parkowania, lecz nie mniej niż 1,

   • 2 miejsca do parkowania na 1 mieszkanie,

   • sposób realizacji miejsc do parkowania: jako naziemne lub w budynku;
  • granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

   • dla fragmentu terenu w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zastosowanie mają zapisy art. 88l ust.1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 145, 951, 1513, z 2013 r. poz. 21, 165, z 2014 r. poz. 659, 822, 850, 1146),

   • fragment terenu znajduje się w obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;  • szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

   • dla działek budowlanych uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

    • minimalna powierzchnia 1,5ha,

    • minimalna szerokość frontu 80m,

    • kąt położenia granic w stosunku do drogi od 70° do 110°,

   • dla pozostałych nieruchomości gruntowych uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

    • minimalna powierzchnia 1m2,

    • minimalna szerokość frontu 1m,

    • kąt położenia granic w stosunku do drogi od 20° do 160°,

   • ustalenia, o których mowa w lit. a i b nie dotyczą wydzieleń pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne,

   • nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
  • szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nie występuje potrzeba określenia;
  • zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

   • obsługa komunikacyjna terenu - z drogi poza granicami obszaru objętego planem,

   • w zakresie zaopatrzenia w wodę – z sieci wodociągowej,

   • w zakresie oprowadzania ścieków komunalnych – do sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem pkt 11, (patrz sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów),

   • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – w obrębie działki lub/i do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,

   • zaopatrzenie w ciepło - obowiązek stosowania ekologicznych systemów i urządzeń grzewczych o technologiach opartych o paliwa bezpieczne ekologiczne,

   • zaopatrzenie w energię elektryczną - z sieci elektroenergetycznej, z indywidualnych źródeł energii,

   • dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
  • sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ograniczeniami wynikającymi z uchwały nr X/260/15 Sejmiku Województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 2581), oraz rozporządzenia nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 23 września 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody „Drwęca-Jedwabno” (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 112, poz. 1938);
  • stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 30%.

Plan uwzględnia ochronę wynikającą z przepisów odrębnych odwołując się do konkretnych aktów. Parametry dla zabudowy i kształtowania terenu są adekwatne do przyjętej funkcji. Usługi kuracyjno-opiekuńcze plan definiuje jako usługi obejmujące pomoc świadczoną osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, polegającej na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej jak również na poddawaniu zabiegom rekonwalescencyjnym i rehabilitacyjnym oraz zapewnieniu kontaktu z otoczeniem.


2.3.Dokumenty powiązane z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblach wyższego rzędu.

Dokumenty powiązane z planem, które miały bezpośredni wpływ na jego ustalenia: • Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lubicz przyjęty uchwałą nr XV/176/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 11.10.2011 r.,

 • PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY LUBICZ na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 Toruń 2004 r.,

 • Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefowo.

Najważniejszym dokumentem powiązanym z planem jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz”, dalej zwane studium. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego jest elementem polityki przestrzennej, przygotowywanej na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym i krajowym. W celu zachowania spójności tej polityki wszystkie prace, przygotowywane dokumenty planistyczne muszą być ze sobą skoordynowane, a opracowania niższego szczebla (miejscowe plany) uwzględniać ustalenia opracowań wyższych szczebli (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju), w tym cele ochrony środowiska, zawarte w tych opracowaniach. Zgodnie z Ustawą o planowaniu ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest narzędziem kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy. Określa ogólne kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego gminy.


Zgodnie z ustaleniami studium obszar przedmiotowego planu znajduje się w jednostce ekologicznej, strefie rekreacyjno-leśnej o przeznaczeniu terenu zabudowa rekreacyjna, dla którego studium ustala:

Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy o charakterze rekreacji indywidualnej.

Przeznaczenie uzupełniające: usługi kuracyjno opiekuńcze, tereny zieleni towarzyszącej i urządzonej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: • maksymalna wysokość zabudowy 8 m, do 2 kondygnacji nadziemnych z dachami wielospadowymi o kącie nachylenia połaci dachowych 20° - 45°, w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej w najbliższym sąsiedztwie, krytymi materiałami nawiązującymi charakterem do tradycyjnej dachówki,

 • maksymalna wysokość zabudowy 9 m, do 3 kondygnacji nadziemnych dla usług kuracyjno opiekuńczych z dachami płaskimi, wielospadowymi o kącie nachylenia połaci dachowych 20° - 45°, w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej w najbliższym sąsiedztwie, krytymi materiałami nawiązującymi charakterem do tradycyjnej dachówki,

 • zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych,

 • utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i przebudowy,

 • wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na terenach zagospodarowanych wyznaczonej istniejącą zabudową, o ile nie naruszone zostały przepisy odrębne,

 • zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne w rozumieniu przepisów odrębnych,

 • dopuszcza się czasowe rozwiązania indywidualnej gospodarki ściekowej,

 • zagospodarowanie terenów o charakterze rekreacyjnym,

 • postulowana minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki 1500 m², dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek w uzasadnionych przypadkach lub jeżeli wynika to z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • co najmniej 70% powierzchni poszczególnych działek powinna stanowić powierzchnię biologicznie czynną.

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby planu postuluje wprowadzenie do Planu następujących ograniczeń: • Linia zabudowy 100m od linii brzegowej rzeki Drwęca,

 • Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 60%,

 • Maksymalna powierzchnia zabudowa 30% powierzchni terenu,

 • Zakaz grodzenia od strony rzek w odległości nie mniejszej niż 10m od linii brzegowej,

 • Zakaz realizacji indywidualnych ujęć wody,

 • Zakaz realizacji mini oczyszczalni,

 • Nakaz stosowania systemów ogrzewania opartych o spalanie niskoemisyjnych paliw.

3.Ocena stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.1.Charakterystyka środowiska.

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna