1. Wstęp – historia I teraźniejszość języka basicPobieranie 192.46 Kb.
Strona2/7
Data03.05.2016
Rozmiar192.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3.2.Stałe w języku QBasic


Stałe mogą w języku QBASIC być liczbami lub ciągami znaków (tekstami)

Stałe liczbowe można zapisywać według następujących reguł:

  • liczby ujemne poprzedza znak minus

  • liczby dodatnie może ale nie musi poprzedzać znak plus

  • część ułamkową musi poprzedzać kropka a nie przecinek

  • można używać tzw. "notacji naukowej" zapisu liczb gdzie zamiast "razy 10 do potęgi n" występują symbole:

E+n, E-n (dla typu pojedynczej precyzji) lub D+n, D-n (dla typu podwójnej precyzji)

gdzie n jest wykładnikiem (konkretną liczbą całkowitą).

Notacji "naukowej" można używać przy wpisywaniu wartości programach a także może się ona pojawiać się na wydrukach.

Na przykład zamiast wpisać 300000 można napisać 3E5 lub 3E+5

a zamiast 0.00023 można zapisać 2.3E-4 (t.zw. "notacja naukowa").

Zmienna typu string może przechowywać tekst liczący (razem z odstępami i wszelkimi znakami)maksimum: 32767 znaków


3.3.Zmienne w języku QBasic


Nazwa zmiennej w QBASIC'u może mieć max.40 znaków i to tylko liter angielskich i cyfr a pierwszym znakiem musi być litera. Oprócz zmiennych prostych stosowane są złożone typy danych (zmienne złożone) jak tablice i rekordy. Używa się także nazw: zmienna indeksowana (zamiast tablica) oraz zmienna rekordowa (zamiast rekord).

4.Proste typy danych i ich deklarowanie


W języku QBASIC są typy proste (dla zmiennych i stałych) i złożone (dla innych struktur danych).

4.1.Proste typy zmiennych i stałych w języku QBasic:


W języku QBasic można używać następujących typów prostych:

Nazwa typu

Określa

Zakres wartości

od do

String

łańcuchy znaków

czyli tekstypusty

32767 znaków

Integer

liczby całkowite

-32 768

32 767

Long

liczby całkowite długie

-2 147 483 648

2 147 483 647

Single

liczby rzeczywiste

pojedynczej precyzji

 2.802597E-45

 3.402823E+38

Double

liczby rzeczywiste

podwójnej precyzji

 4.940656458412465D-324

 1.79769313486231D+3084.2.Deklarowanie typów zmiennych


W jęz. BASIC w programach operujących na liczbach nie jest konieczne deklarowanie typu użytych zmiennych i wtedy BASIC domyślnie przyjmie, że są one takiego typu liczbowego jaki jest najczęściej stosowany (liczby rzeczywiste pojedynczej precyzji - SINGLE ) a tam gdzie będą wymagane liczby całkowite zostanie automatycznie pominięta część ułamkowa.

Jest to duże ułatwienie szczególnie dla początkujących, jednak na wyższym stopniu zaawansowania powinno się raczej przestrzegać zasady deklarowania typów obowiązującej w innych językach (jak Pascal, C, C++, Java) albo przynajmniej być świadomym jakiego typu są użyte w programie zmienne.

Jeśli deklarujemy typy zmiennych (a dla typów tekstowych i złożonych musimy to zrobić) to można to zrobić na dwa sposoby:

a) przez deklaracje zapisane na początku programu lub jego podprogramu, mające postać:DIM lista nazw zmiennych AS typ
zamiast słowa typ musi wystąpić jedna z nazw typów:

String, Integer, Long, Single, Double
Przykład: DIM alfa, beta, x, y AS DOUBLE
b) drugi sposób: zamiast deklarowania można typ zmiennej zaznaczyć

ostatnim znakiem nazwy zmiennej:


Znak

Dla typu

Przykład

$

String

ZmiennaTekstowa$

%

Integer

ZmiennaCalkowita%

&

Long

ZmCalkowitaDluga&

!

Single

ZmRzeczywista!

#

Double

ZmPodwojnejPrecyzji#

5.Złożone typy danych


Typy złożone to tablice oraz rekordy. Muszą one koniecznie być deklarowane.

Tablice (ang.:arrays):

Przykład zadeklarowania tablicy jednowymiarowej czyli ciągu o nazwie "a" i 100 elementach:

DIM a(1 TO 100) AS INTEGER

albo:


DIM a%(1 TO 100)

Gdzie symbol % zastępuje wyraz integer. Każdy ze 100 elementów może przechowywać inną wartość na przykład można podstawić:

a%(1) = 10

a%(2) = 29

a%(3) = 39
A oto przykład deklaracji tablicy dwu-wymiarowej w matematyce zwanej macierzą

DIM a$( 1 TO 4, 1 TO 3)

Posiada ona 3x4 czyli 12 elementów i każdy może mieć inną wartość:

a$(1,1) a$(1,2) a$(1,3)

a$(2,1) a$(2,2) a$(2,3)

a$(3,1) a$(3,2) a$(3,3)

a$(4,1) a$(4,2) a$(4,3)

Na tablicach operujemy przy pomocy pętli FOR .. NEXT .. lub innych


1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna