1. Wstęp – historia I teraźniejszość języka basicPobieranie 192.46 Kb.
Strona3/7
Data03.05.2016
Rozmiar192.46 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

6.Wyrażenia


W określonych miejscach instrukcji języka BASIC mogą występować wyrażenia:

 • matematyczne

 • tekstowe

 • logiczne

których składnikami mogą być odpowiedniego typu: stałe, zmienne, funkcje, operatory działań oraz nawiasy

6.1.Operatory, funkcje i wyrażenia matematyczne


W wyrażeniach matematycznych (algebraicznych) mogą występować takie składniki jak:

 • stałe typów liczbowych czyli liczby np.: 7645, -1.02233, -5.6e-9, 4.71645243945d87

 • zmienne typów INTEGER, LONG, SINGLE, DOUBLE

 • nawiasy okrągłe

 • operatory działań: +, -, *, /, ^ (potęga), \ (dzielenie całkowite z odrzuceniem reszty)

 • funkcje o wartościach liczbowych

Ważniejsze funkcje matematyczne przedstawiono w tabeli:

Funkcja QBASIC'a

Objaśnienie

ABS(x)

wartość bezwzględna

ATN(x)

arcus tangens

COS(x)

cosinus

EXP(x)

e do potęgi x

INT(x)

część całkowita

LOG(x)

logarytm naturalny

RND(x)

liczba pseudolosowa

SGN(x)

znak (+1 lub -1)

SIN(x)

sinus

SQR(x)

pierwiastek kwadratowy

TAN(x)

tangens

6.2.Operatory, funkcje i wyrażenia tekstowe


W wyrażeniach tekstowych czyli posiadających wartość typu STRING mogą występować takie składniki jak:

 • stałe czyli łańcuchy znaków czyli teksty ujęte w cudzysłowy np.: "Ala ma kota", "Delta12", "12-65-23"

 • zmienne typu string np.: a$, tekst$, x1$

 • nawiasy okrągłe

 • operator łączenia tekstów: +

 • funkcje o wartościach tekstowych

Funkcja

Opis

ASC

kod podanego znaku

CHR$

znak o podanym kodzie

HEX$

zamiana na postać liczby szesnastkowej

INSTR

szuka fragmentu w tekście

LCASE$

zamiana na małe litery

LEFT$

pobiera fragment z lewej

LEN

wyznacza długość tekstu

LTRIM$

usuwa spacje przed tekstem

MID$

pobiera fragment z wnętrza

OCT$

zamiana na postać liczby ósemkowej

RIGHT$

pobiera fragment z prawej

RTRIM$

usuwa spacje za tekstem

SPACE$

wytwarza ciąg spacji

STR$

zamiana liczby na łańcuch tekstowy

STRING$

wielokrotne powtarzanie znaku

UCASE$

zamiana na małe litery

VAL

wartość liczbowa pewnych tekstów6.3.Operatory, funkcje i wyrażenia logiczne


Wyrażenia logiczne są niezbędne dla instrukcji warunkowych sterujących wykonywaniem programu jak instrukcja IF i niektóre instrukcje pętli.

W języku QBASIC nie ma formalnie zmiennych i stałych logicznych jednakże wszystkie wyrażenia posiadające wartości liczbowe mogą być traktowane jak wyrażenia logiczne a mianowicie: • jeśli są różne od zera to mają wartość logiczną PRAWDA

 • jeśli są równe zero to mają wartość logiczną FAŁSZ

A więc przykładowo instrukcje:

IF x<>0 THEN PRINT "NIE ZERO"

oraz

IF x THEN PRINT "NIE ZERO"równoważne

Najprostszym typem wyrażeń logicznych są relacje składające się z dwu wyrażeń matematycznych przedzielonych operatorem relacji, jednym z wymienionych w tabeli poniżej.Operatory relacji

Operator

Opis

>

większy

>=

większy lub równy

<

mniejszy

<=

mniejszy lub równy

=

równy

<>

nie równy

Przykłady relacji:

x > 3, a >= b, (m*x^2-12.342) <> (b-x)/(b^3-x^2)

Dodatkowe zastosowanie operatorów logicznych pozwala tworzyć złożone wyrażenia logiczne


Operatory logiczne

Operator

Opis

NOT

nie

AND

i

OR

lub

Istnieją również operatory: XOR - Exclusive OR, EQU - Equivalence, IMP - Implication

1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna