1. wstęP 2 rozwój systemów wspomagania zarządzaniem 6Pobieranie 158.81 Kb.
Strona1/5
Data02.05.2016
Rozmiar158.81 Kb.
  1   2   3   4   5

M. Orzyłowski, PRZEMYSŁOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE, 2002

Cz.2. Rodzaje i charakterystyka systemów wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem

RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIEM PRZEDSIĘBIORSTWA


1. WSTĘP 2

2. ROZWÓJ SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIEM 6

3. SYSTEMY DZIEDZINOWE I ZINTEGROWANE 9

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE 9

3.2. SYSTEMY ZINTEGROWANE 10

4. PRZEGLĄD SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIEM 14

5. WSPOMAGANIE PODSTAWOWYCH FUNKCJONALNYCH DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO 21

5.1. DZIAŁ KONSTRUKCYJNY 21

5.2 DZIAŁ TECHNOLOGICZNY 22

5.3. PLANOWANIE SPŁYWU PRODUKCJI (MPS) 22

5.4. PLANOWANIE ZAPASÓW 23

5.5. ZAOPATRZENIE 24

5.6. SPRZEDAŻ 25

5.7. GOSPODARKA MAGAZYNOWA 25

5.8. ANALIZA KOSZTÓW WYROBU 26

5.9. KSIĘGOWOŚĆ 27

6. REALIZACJA SYSTEMU ZSI 28

6.1. SPECYFIKA PROJEKTOWANIA SYSTEMU WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIEM PRZEDSIĘBIORSTWA 28

6.2. TWORZENIE SYSTEMU ZSI 30

LITERATURA 371. WSTĘP


Współczesna działalność gospodarcza, prowadzona zazwyczaj w warunkach ostrej konkurencji, wymaga wykorzystywania dokładnych, szybko dostępnych informacji. Brak takich informacji powoduje, że decyzje muszą być podejmowane na podstawie przypuszczeń, zgrubnych szacunków, dotychczasowych doświadczeń lub fragmentarycznych danych.

Podstawą do podejmowania decyzji i określaniu strategii prowadzących do podniesienia wydajności i obniżenia kosztów produkcji są informatyczne systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem. Dzięki temu, że systemy te umożliwiają całościową obsługę bieżącej działalności przedsiębiorstwa oraz prognozowanie i planowanie tej działalności w przyszłości, pośrednio przyczyniają się one do sukcesów przedsiębiorstwa.


Badania, prowadzone m.in. w USA wykazują, że np. 3050% czasu pracy kadry inżynieryjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego pochłania tworzenie dokumentów oraz prezentowanie ich treści na różnego rodzaju naradach, dyskusjach, negocjacjach, szkoleniach itp. Czynności te można znacząco usprawnić stosując systemy informatyczne, wykorzystujące informacje, które są zawarte bezpośrednio w bazie danych przedsiębiorstwa lub mogą być przetworzone, zgodnie z aktualnie wykonywanym zadaniem.

Systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem, które ułatwiają tego rodzaju prace, są ukierunkowane na potrzeby kadry kierowniczej przedsiębiorstwa na trzech poziomach zarządzania: 1. Kierownictwa przedsiębiorstwa, które rozważa problemy strategiczne, a zwłaszcza kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w skali rocznej lub wieloletniej. Istotne są tu relacje między macierzystą organizacją a konkurencją i klientami (trójkąt strategiczny).

 2. Średnim szczeblu zarządzania, który jest zainteresowany głównie informacjami związanymi z planowaniem działalności przedsiębiorstwa w krótszym horyzoncie np. kwartalnym lub rocznym, modelowaniem optymalizacyjnym itp.

 3. Szczeblu operacyjnym, który wymaga planowania działalności przedsiębiorstwa w krótkim okresie czasu, np. dziennym, tygodniowym lub miesięcznym, z wykorzystaniem danych operacyjnych aktualizowanych na bieżąco, takich jak stan zamówień czy zapasy magazynowe.

Główne składowe przedsiębiorstwa, istotne ze względu na proces zarządzania, przedstawione na rys. 1 [Adamczewski (2003), są następujące: • Procesy służące realizacji przyjętych zadań z wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstwa. Zadania są na ogół formułowane na podstawie długofalowych strategii działania i korygowane na podstawie aktualnej analizy rynku.

 • Technologie produkcyjne obejmujące sposoby wytwarzania, urządzenia oraz wymianę informacji,. Powinny być one doskonalone w przedsiębiorstwie, często we współpracy z placówkami naukowo-badawczymi, zmieniane na podstawie nabytych licencji i know-how itp.

 • Pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach, które powinny być sukcesywnie podnoszone, zgodnie z aktualnymi i przyjętymi na przyszłość zadaniami.

 • Organizacja, która powinna być ciągle racjonalizowana wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i jego warunków działania. Dotyczy to zarówno struktur organizacyjnych jak i procedur ich działania.


Rys. 1. Główne składowe przedsiębiorstwa


Jak wspomniano w nowoczesnym przedsiębiorstwie powinna być określana strategia rozwoju przedsiębiorstwa wraz z jego informatyzacją. Przesłanki tego rozwoju ilustruje rys. 2 {Adamczewski (2003)]. Uwzględniają one:

 • przyjętą misję przedsiębiorstwa,

 • mocne i słabe strony przedsiębiorstwa,

 • szanse i zagrożenia związane z otoczeniem przedsiębiorstwa,

 • badania rynku.

 • badania perspektyw przyjętych i planowanych technologii,

Strategia powinna brać pod uwagę wpływ informatyzacji na obecne i przyszłe wyniki przedsiębiorstwa.Rys. 2. Określanie strategii działania przedsiębiorstwa


Zakres informatycznego wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego ilustruje schemat, przedstawiony na rys. 1 [Adamczewski (2000)].

Rys. 3. Obszary informatycznego wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa produkcyjnego2. ROZWÓJ SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIEM


W trakcie rozwoju informatycznych systemów wspomagania zarządzania, począwszy od lat pięćdziesiątych do chwili obecnej powstawało wiele rodzajów systemów, które nosiły nazwy [Adamczewski (2000), Lewandowski (1999)]:

 • TPSTransaction Processing Systems, czyli systemy ewidencyjno-transakcyjne

 • MISManagement Information Systems, czyli systemy informacyjno-decyzyjne,

 • DDS – Decision Support Systems, czyli systemy wspomagania decyzji,

 • ESExpert Systems, czyli systemy eksperckie, zwane też systemami ekspertowymi,

 • EIS – Executive Information Systems, czyli systemy informowania kierownictwa,

 • SIS – Artificial Intelligence Systems, czyli systemy sztucznej inteligencji,

 • ANN – Artificial Neuron Systems, czyli systemy sieci neuronowych,

 • JIT – Just-in-Time, czyli dostawa dokładnie na czas. Unika się wówczas potrzeby magazynowania materiałów i podzespołów.

 • TQA – Total Quality Management, czyli kompleksowe zarządzanie jakością. Jest ono związane ze standardem jakości ISO 900x.

 • DEM – Dynamic Enterprise Modelling, czyli dynamiczne modelowanie przedsiębiorstwa.

 • IMIS – Integrated Management Information Systems, czyli zintegrowane systemy informatyczne, które doczekały się też polskiego skrótu ZSI.

Poniżej przedstawione są dodatkowe informacje na temat wymienionych systemów.
Systemy Ewidencyjno-Transakcyjne pojawiły się na początku lat pięćdziesiątych. Rola ich ograniczała się do ewidencji procesów gospodarczych, głównie masowych transakcji gospodarczych. Systemy te wykorzystywane są głównie w księgowości, operacjach materiałowych oraz do obliczania płac

Systemy Informacyjno-Decyzyjne opisywane są angielskim terminem Management Information Systems, co można przetłumaczyć jako Systemy Informowania Kierownictwa lub też Systemy Informacyjne Zarządzania. Podstawowym ich zadaniem jest wspieranie najwyższego szczebla kierownictwa w podejmowaniu strategicznych decyzji ze zbioru decyzji dopuszczalnych. Systemy te dostarczają informacje, zawarte w bazach danych podsystemów dziedzinowych o różnym stopniu szczegółowości. Dostarczane informacje odnoszą się głównie do:

 • oceny stopnia realizacji zaplanowanych zamierzeń,

 • analizy działalności poszczególnych działów przedsiębiorstwa,

 • oceny solidności i wypłacalności klientów.

W praktyce nadają się do rozwiązywania prostych rutynowych działań decyzyjnych.

Systemy wspomagania decyzji pojawiły się w latach 70-tych. Po raz pierwszy umożliwiły bezpośrednia komunikację operatora z systemem, dzięki zastosowaniu interfejsu użytkownika. Klasa ta umożliwiała wsparcie procesu decyzyjnego na wszystkich szczeblach zarządzania. Oprócz baz danych systemy te wykorzystują bazy modeli matematycznych. Modele (metody) te ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów takich jak: planowanie finansowe, planowanie produkcji i kontrola zapasów. Systemy wspomagania decyzji umożliwiły również rozwój tzw. strategicznych systemów wczesnego ostrzegania, które z wyprzedzeniem sygnalizują kierownictwu zagrożenia w realizacji zadań przedsiębiorstwa.

Systemy eksperckie są zaliczane do grupy systemów wspomagających podejmowanie decyzji. Podstawą ich rozwoju były tzw. systemy przyjazne, które umożliwiły szerokim kręgom użytkowników, nie będących informatykami, użytkowanie komputerów w formie dialogowej, prowadzonej w języku naturalnym. Systemy te oprócz informacji, zgromadzonych w bazie danych wykorzystują bazę wiedzy, gromadzącą wiedzę ekspertów. Systemy eksperckie samodzielnie generują ilościowe i jakościowe modele sytuacji decyzyjnych, prezentują w przystępnej formie rozwiązania oraz objaśniają je. Są stosowane do wspomagania decyzji o charakterze strategicznym, także w dużej skali i długim horyzoncie czasowym.

Systemy Sztucznej Inteligencji uczą się na podstawie własnego doświadczenia. Ich podstawowymi elementami są tzw. neurony, które przetwarzają sygnały wejściowe w pojedyncze sygnały wyjściowe. Neurony połączone ze sobą tworzą sieć neuronową. Jest struktura i organizacja są wynikiem procesu uczenia się oraz gromadzenia doświadczeń. Stosowane są w wielu dziedzinach, jednak do celów wspomagania zarządzaniem rzadko i w niewielkim stopniu.

Zintegrowane Systemy Informatyczne stanowią najbardziej zaawansowaną formę wspomagania procesów zarządzania. Do głównych ich cech należy zaliczyć [Adamczewski (1997)]:

 • funkcjonalną kompleksowość obsługi działalności przedsiębiorstwa,

 • integrację danych i procesów wewnątrz przedsiębiorstwa i wymienianych z otoczeniem za pośrednictwem EDI (Electronic Data Interchange – elektroniczny transfer dokumentów),

 • elastyczność funkcjonalną i strukturalną, która pozwala na dostosowywanie do potrzeb przedsiębiorstwa w czasie instalacji i przemian w trakcie eksploatacji.

 • otwartość systemu, która umożliwia jego rozbudowę,

 • zawansowanie merytoryczne, które zapewnia pełne informatyczne wsparcie procesów informacyjno-decyzyjnych,

 • zaawansowanie technologiczne, które gwarantuje zgodność z aktualnymi standardami i rozwój,

 • dopasowanie do polskich przepisów finansowych.

W rzeczywistości występują różne połączenia wymienionych systemów.  1   2   3   4   5


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna