1. wstęp przedmiot sstPobieranie 24.43 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar24.43 Kb.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA U-03.02.01.
KANALIZACJA DESZCZOWA
1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przykanalików kanalizacji deszczowej realizowanych w ramach zadania: zadania „Przebudowa ul. Radosnej w Szczecinku wraz z odwodnieniem”.


1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST


Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót :
a) Budowa przykanalików do wpustów ulicznych

b) Budowa nowych wpustów ulicznych Dn500, betonowych.


Lokalizację projektowanych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym w skali 1:500 załączonym do projektu.
2. MATERIAŁY

Dopuszcza się do stosowania:

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń;

2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy:

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski:

- w zgodzie z istniejącą Polska Norma, a producent załączył deklarację zgodności z tą normą,

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,

- posiada znak budowlany świadczący o zgodności wyrobu z Polską Normą albo z aprobatą techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;

b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z tą aprobatą;

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.2.1. Wpusty uliczne klasy D 400 o formie płaskiej i wymiarach rzutu 500 x 305(500x400) mm z kołnierzem. Dla zapewnienia trwałości studzienki, wpusty żeliwne uliczne należy osadzić na pierścieniu odciążającym z betonu minimum C35/45. Studzienki wpustowe z rur żelbetowych klasy wytrzymałości III – beton C45/55 np. WIPRO DN 500 mm. Wysokość części osadowej studzienki min 0,5m. Wewnątrz studzienek ściekowych montować wiaderka na zanieczyszczenia z blachy ocynkowanej o wysokości min. 0,5 m. Studzienki wpustowe należy wykonywać łącznie z podstawą.
2.2. Materiał na podsypkę i obsypanie rur – pospółka.
2.3. Materiały izolacyjne:

 • lepik asfaltowy

 • abizol „R” – roztwór asfaltowy do gruntowania

 • abizol „P” –roztwór asfaltowy do zabezpieczeń przeciwwilgociowych obiektów z betonu

2.4. Materiały na włączenie do rur do studni i wpustów ulicznych – adaptory 200 mm
2.5. Przykanaliki kanalizacji deszczowej wykonać z rur i kształtek z nie zmiękczonego polichlorku winylu

PVC-U kielichowego, litego o sztywności obwodowej SN8 KN/m2.

Rurociągi muszą odpowiadać normie wg PN-EN1401-1:1999, PN-EN1452-1,2,3:2000, PN-EN 476:2001.
3. SPRZĘT

Do zagęszczenia należy zastosować zagęszczarki płytowe, ubijaki spalinowe . Do robót montażowych

stosować wciągarkę ręczną, mechaniczną , żurawie samochodowe.
4. TRANSPORT

4.1. Rury PVC należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur wystające poza pojazd nie powinny być dłuższe niż 1 m.
4.2. Pozostałe materiały przewozić zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów,

- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem,

- kontrolę załadunku i wyładunku.

Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem.


5. WYKONANIE ROBÓT.

Tolerancja rzędnych dla dna wykopu wynosi ±1 cm. W miejscach skrzyżowania kanałów z istniejącym uzbrojeniem wykonać zabezpieczenia przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie istniejącego uzbrojenia .

Rurociągi układać na podsypce z pospółki grubości co najmniej 10 cm i obsypać piaskiem do 20 cm nad wierzch rury. Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym ubiciem warstwami grubości 10-20 cm .

Wykopy z obrębie pasa drogowego pod jezdnią zasypać gruntem niewysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum 1,03 i wtórnego modułu odkształcenia 120 natomiast w obrębie pozostałych nawierzchni zasypać gruntem niewysadzinowym typu piasek, żwir, pospółka i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum 1,0 i wtórnego modułu odkształcenia 100.

Zewnętrzne betonowe ściany studni należy zaizolować 2x Abizolem R . Studnie posadowić na warstwie podsypki z pospółki grubości 15 cm. Styki elementów prefabrykowanych studni wypełnić zaprawą cementową klasy M-8.

Wprowadzenie rur kanalizacyjnych z PVC do studni, komór kanalizacyjnych betonowych poprzez wmontowaną tuleję przejściową.

Rurociągi układać zgodnie z normą PN-B10725:1997 oraz instrukcją montażowa producenta.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.

W szczególności kontrola powinna obejmować:


 • badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

 • badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

 • sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

 • sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

 • sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

 • badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

 • sprawdzenie rzędnych posadowienia studni, studzienek ściekowych (kratek),

 • sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2. Badania odbiorcze
Badania odbiorcze przykanalików polegają na sprawdzeniu :

 • właściwych spadków,

 • szczelności wykonania połączeń,

 • zastosowania właściwych materiałów.


6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 • odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm,

 • odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

 • odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,

 • odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,

 • wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt 5,

 • rzędne kratek ściekowych powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm.


7. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte Umową oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, których konieczność wykonania uwzględniona będzie w trakcie trwania Robót między Wykonawcą a Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.

Jednostką obmiarową zasypania wykopów jest 1m3.

Pomiaru długości układanych kolektorów wykonuje się w metrach bieżących, natomiast dla warstwy podsypkowej, ław fundamentowych pod studnie 1 m2.

Dla studzienek ściekowych ulicznych jednostką obmiarową jest 1 sztuka .
8. ODBIÓR ROBÓT.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymogami Inspektora , jeżeli pomiary i badania dały wynik pozytywny. Na odbiór Wykonawca dostarczy inwentaryzacje geodezyjna

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI .

Cena jednostkowa obejmuje dla :

9.1. robót ziemnych


 • oznakowanie robót ,

 • zasypanie i zagęszczenie wykopów,

 • pomiary i badania sprawdzające , uporządkowanie terenu.

9.2. dla przykanalików


 • przygotowanie podłoża ,

 • ułożenie przykanalików ,

 • ułożenie taśmy ostrzegawczej

9.3. dla wpustów:

 • dostarczenie materiałów na budowę,

 • przygotowanie podłoża,

 • wykonanie ław fundamentowych ,

 • wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych

 • wykonanie studni z elementów prefabrykowanych ,

 • inwentaryzacja powykonawcza .


10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewnętrzna. Przekroje poprzeczne zamkniętych kanałów ściekowych.

PN-EN 752-1:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.PN-EN 752-7:2002 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 7: Eksploatacja i użytkowanie.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 13598-1:2004 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej
kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod ziemią. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Wymagania dla kształtek pomocniczych łącznie z płytkimi studzienkami rewizyjnymi.

PN-ENV 1401-2:2003 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności.

PN-ENV 1401-3:2002 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji.

PN-C-89222:1997 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 206-1:2003 - Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.PN-EN 13101:2005 - Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego.Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna