1. Założenia i celePobieranie 46.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar46.78 Kb.

isa_listownik_szablon_kolor1


Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 1/13

1. Założenia i cele


W celu zapewnienia trwałości rezultatów realizowanego przez Związek Powiatów Polskich projektu pn. "Innowacyjna i sprawna administracja źródłem sukcesu w gospodarce opartej na wiedzy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) planuje się zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie, w oparciu o materiały szkoleniowe przygotowane w ramach poszczególnych komponentów projektu, kursów e-learningowych i platformy je udostępniającej i obsługującej. Wdrożone szkolenia online przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, którym jest poprawa jakości usług świadczonych przez 12 JST, poprzez modernizację procesów zarządzania, wdrożenie metody PRI oraz podniesienie kwalifikacji pracowników JST, którzy nie korzystają z wsparcia oferowanego w ramach 5.2.1., a pochodzących z województw o najniższych wskaźnikach sprawności instytucjonalnej w okresie od 1 lipca 2012 roku do 30 czerwca 2015 roku. Cele szczegółowe to:

 • Usprawnienie systemów zarządzania w 12 JST w zdiagnozowanych obszarach:, infrastruktura drogowa, ochrona zdrowia, ochrona środowiska i rolnictwo.

 • Podniesienie kompetencji pracowników samorządowych w zakresie umiejętności miękkich, w tym co najmniej 60% K i 40% M.

 • Podniesienie kwalifikacji kompetencji pracowników samorządowych w zakresie umiejętności twardych, w tym co najmniej 60% K i 40% M.

 • Upowszechnianie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań.

 • Zmniejszanie nierówności płci i zapobieganie dyskryminacji.

W celu udostępnienia szkoleń online planowane jest wdrożenie platformy Moodle oraz konfiguracja i dostosowanie wyglądu zapewniające wysoki poziom użyteczności, a przez to łatwy dostęp do materiałów szkoleniowych, postępów w nauce zarówno dla uczestników szkoleń jak i kadry kontrolującej postępy.


Zastosowanie tej formy przekazywania wiedzy, umożliwi rozwój kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego, którzy nierzadko rezygnują z udziału w szkoleniach prowadzonych w formie tradycyjnej z uwagi na koszty jakie się z tym wiążą.
Kursy zostaną opublikowane w na przygotowanej platformie LMS, która zostanie zbudowana z wykorzystaniem platformy Moodle. Wybór tej platformy podyktowany jest istniejącą konfiguracją i planowanymi wdrożeniami.

2. Zakres pracy


Przedmiot zamówienia stanową:

2.1. Zaprojektowanie i opracowanie użytecznego szablonu dla platformy Moodle.

2.2. Wybór i przygotowanie usługi hostingowej,

2.3. Wdrożenie i konfiguracja platformy Moodle wraz z opracowanym szablonem

2.4. Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie trzech szkoleń online

2.5. Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie trzech gier edukacyjnych

Opis szczegółowy

2.1. Zaprojektowanie i opracowanie użytecznego szablonu dla platformy Moodle.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie zaprojektowanie, a następnie wdrożenie i przetestowanie opracowanego szablonu graficznego dla platformy Moodle w wersji nie wcześniejszej niż 2.0. Ze szczególnym uwzględnieniem:

- zgodności ze standardem HTML4.0 *sprawdzić standard* i wynikającymi z tego rekomendacjami dotyczącymi w szczególności funkcjonalnego użycia określonych elementów,

- korekcjami i uzupełnieniem brakujących elementów tłumaczeń,

- umożliwieniem dostępu do platformy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych,

- zapewnienie podstawowego poziomu dostępności, zgodnie z wytycznymi Web Accessibility Initiative (WAI)
Wdrożona i skonfigurowana platforma powinna umożliwiać realizację następujących założeń:

Nauka powinna odbywać się na wielu poziomach: indywidualnym – uczestnik korzysta z interaktywnych treści na platformie, indywidualnym kierowanym – uczestnik korzysta z treści na platformie pod kierunkiem trenera, zespołowym – w ramach grup szkoleniowych uczestnicy pracują w zespołach zadaniowych do realizacji mini-projektów, grupowym – uczestnicy pracują w ramach grupy szkoleniowej, międzygrupowym – uczestnicy z różnych grup zapisują się na wybrane tematy w celu pogłębiania umiejętności, społeczności uczącej się – uczestnicy wymieniają się wiedzą i doświadczeniem oraz budują zasoby społecznościowe


2.2. Wybór i przygotowanie usługi hostingowej, a następnie wdrożenie i konfiguracja platformy Moodle wraz z opracowanym szablonem.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie wybór i zakup usługi hostingowej, która służyła będzie jako miejsce wdrożenia platformy Moodle. Usługa musi pozwalać na udostępnienie około 5GB materiałów szkoleniowych oraz sprostać obciążeniu do 5000 jednoczesnych uczestników korzystających z materiałów szkoleniowych, a także pozwolić na swobodne działanie zautomatyzowanych funkcji platformy Moodle (CRON).


2.3. Wdrożenie i konfiguracja platformy Moodle wraz z opracowanym szablonem.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności wdrożenie, odpowiednia konfiguracja, uruchomienie opracowanego w ramach działania 2.1. szablonu oraz powdrożeniowe testy (włączając testy obciążeniowe) i dostarczenie szczegółowych raportów Zamawiającemu.


Skonfigurowana platforma powinna:

 • Umożliwiać importowanie danych użytkowników z pliku XLS.

 • Umożliwiać tworzenie kategorii i podkategorii kursów

 • Umożliwiać tworzenie kopii zapasowych i przenoszenie danych pomiędzy kursami.

 • Rejestrować aktywności użytkowników.

 • Posiadać mechanizm forum dyskusyjnego z możliwością umieszczania załączników w postach.

 • Posiadać chat.

 • Udostępniać mechanizm Wiki lub podobny umożliwiający współtworzenie dokumentów przez kilka osób.

 • Udostępniać mechanizm słownika.

 • Oferować możliwość tworzenia ankiet.

 • Oferować możliwość tworzenia testów obejmujących pytania różnych rodzajów:

 • Umożliwiać wgrywanie własnych plików przez uczestników kursu w celu ich oceny przez prowadzącego, pliki takie powinny być dostępne dla uczestnika i trenera.

 • Umożliwiać definiowanie własnej skali ocen.

 • Posiadać funkcję kalendarza.

 • Pokazywać informacje o zalogowanych użytkownikach.

 • Pokazywać informacje o zmianach w kursie.

 • Mieć możliwość publikowania aktualności i dowolnych stron informacyjnych.

2.4. Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie trzech szkoleń online.


Do zakresu zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności przygotowanie na podstawie materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego, trzech szkoleń online z następujących tematów:

- zarządzanie infrastrukturą drogową w JST;

- ochrona środowiska i rolnictwa w JST;

- zarządzanie ochroną zdrowia w JST;


Szkolenia online będą realizowane w trybie asynchronicznym, a dostęp do nich nie będzie w limitowany w sposób inny niż działania platformy LMS. Szkolenia online będą w pełnej dyspozycji Zamawiającego. Podstawowym wymaganiem w każdym ze szkoleń online jest odpowiednia, bardzo dokładna realizacja głównych i szczegółowych celów szkoleniowych oraz dokładne sprawdzenie ich realizacji.
Każde ze szkoleń powinno zawierać etap analizy potrzeb szkoleniowych w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności powiązanych z przedstawionymi materiałami źródłowymi oraz informacjami uzyskanymi od wskazanych ekspertów.
Każde ze szkoleń powinno zaczynać się pre-testem, a kończyć post-testem, którego zaliczenie powoduje automatyczne wygenerowanie certyfikatu w formie pliku PDF.
W celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości przedmiotowych kursów powinny zostać one przygotowane z wykorzystaniem modelu ADDIE podzielonego na pięć etapów:

- Analizę (Analyze),

- Projektowanie (Design) uwzględniając projektowanie dydaktyczne (Instructional Design), prototypowanie i projektowanie graficzne,

- Prace rozwojowe (Development),

- Wdrożenie (Implementation),

- Ewaluację (Evaluation), która powinna uwzględniać dokumentację postępowania, która pozwoli na dokonanie ewaluacji co najmniej na trzecim poziomie modelu Kirkpatricka.


Każdy z wyżej wymienionych etapów powinien kończyć się protokołem zdawczo-odbiorczym, którego podpisanie będzie jednoznaczne z możliwością rozpoczynania realizacji kolejnego etapu dla poszczególnego szkolenia.
Poprzez przygotowanie pojedynczego szkolenia online rozumie się w szczególności:

- analizę grupy docelowej i opracowanie person (profili uczestników),

- opracowanie opisów identyfikujących ogólne i szczegółowe cele szkoleniowe oraz sposobu ich realizacji dla różnych profili uczestników,

- opracowanie scenariusza kursu na postawie określonych profili odbiorców i celów,

- opracowanie projektu dydaktycznego (Instructional Design) z uwzględnieniem różnorodnych metod i przekazywania informacji w zależności od profilu uczestnika, jak i celów.

- określenie struktury materiału dydaktycznego (kursu) - podział na rozdziały i poszczególne strony kursu (ekrany główne, okienka, linki itd.),

- redakcję tekstów w przystępnej dla uczestników kursu formie (na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego),

- opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu projektów elementów interaktywnych, testowych, angażujących i motywujących do nauki (nie mogą one stanowić mniej niż 25% szkolenia i powinny być bezpośrednio powiązane z realizacją celów szkoleniowych)

- przygotowanie graficzne i programistyczne komponentów multimedialnych i poszczególnych ekranów kursu (w tym zaprojektowanie użytecznego layoutu szkolenia online),

- opracowanie dokumentu w formacie PDF, zawierającego opis wszystkich stron i stanów elementów interaktywnych kursu. Dokument powinien zawierać zrzut ekranu każdej strony oraz opis interakcji oraz elementów sprawdzających ze wskazaniem prawidłowych odpowiedzi (element dokumentacji szkolenia),

- przygotowanie ścieżki dźwiękowej, która poszerzała będzie zakres informacji przedstawianych na poszczególnych ekranach, będzie stanowiła pomoc w realizacji ćwiczeń, zadań, interakcji i testów.

- opracowanie samouczka w postaci screencastów, które pozwolą na zapoznanie się z platformą szkoleniową, w szczególności uwzględniając działania związane z: rejestracją, logowaniem, zmianą danych uczestnika, zmianą i odzyskiwaniem haseł dostępu, uruchamianiem szkoleń, zgłaszaniem błędów.

- przygotowanie kursu w standardzie SCORM 1.2, plik manifestu musi być utworzony w standardzie 1.2, oraz SCORM 2004

- dostarczenie kursu wraz z opisem w plikach .doc zawierających charakterystykę wszystkich treści i interakcji zawartych w kursie,

- uruchomienie i przetestowanie we wdrożonej platformie Moodle w wersji co najmniej 2.0 (w standardzie SCORM 1.2), oraz dostosowanie do uruchomienia w wersji wcześniejszej 1.9.x

- uruchomienie i przetestowanie szkoleń online na platformie Zamawiającego.

Wszystkie prace będą realizowane w oparciu o infrastrukturę (sprzęt, technologię) oraz personel Wykonawcy.
2.5. Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie trzech gier edukacyjnych.

Do zakresu zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności przygotowanie na podstawie materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zamawiającego, trzech gier symulacyjnych.


Każda gra symulacyjna będzie zawierać elementy, w których uczestnik podejmuje decyzję w sytuacjach zbliżonych do sytuacji w środowisku pracy, a po serii decyzji poznaje ich skutki oraz ma szansę podjąć kolejną próbę prowadzącą do uzyskiwania jak najlepszego wyniku.
Każda z gier powinna być podzielona na minimum trzy poziomy zaawansowania i związane z tym scenariusze oraz cele edukacyjne powiązane z adekwatnym szkoleniem online realizowanych w ramach punktu 2.4 SIWZ.
Zliczane będą punkty za wykonanie zadań i prezentowana będzie suma punktów oraz graficznie będą prezentowane postępy. Gra będzie podzielona na podstawowe elementy – fazy: wstęp do gry, wybór postaci zgodny z polityką równości płci, wprowadzenie do świata gry, rozgrywka, zakończenie gry, ekran podsumowujący. Gra powinna współgrać z platformą LMS zgodnie ze standardem SCORM, będzie przygotowana w technologii Flash, będzie zawierać animacje, wybór postaci, podkład dźwiękowy, podkład 2 zmienne współczynniki, możliwość modyfikowania wysokości progu zaliczenia wystarczającego do uznania gry za zaliczoną na platformie LMS.

3. Wymagania ogólne

Platforma powinna zostać uruchomiona do15 czerwca 2013 r. Wykonawca musi zapewnić wykonywanie kopii bezpieczeństwa platformy oraz zawartych na niej informacji co 24 godziny.

Wykonawca zapewni działanie platformy e-learningowej do 30 czerwca 2015, a następnie dokona przeniesienia na infrastrukturę Zamawiającego.


Administracja platformą odbywać się będzie z wykorzystaniem personelu Wykonawcy, ale również Zamawiający ma mieć możliwość pełnego samodzielnego administrowania.

Wykonawca zapewni pomoc techniczną dla użytkowników platformy przez okres trwania gwarancji – min. poprzez pocztę elektroniczną z 24 godzinnym czasem reakcji oraz pomocą telefoniczną w godzinach pracy. Wykonawca przeszkoli ponadto osoby wskazane przez Zamawiającego (do10 osób) w zakresie używania platformy na różnych poziomach ról zdefiniowanych w serwisie. Szkolenie ma mieć charakter stacjonarny, i odbyć się w terminie (przed uruchomieniem platformy) wskazanym przez Zamawiającego w Biurze Związku Powiatów Polskich w Nowym Sączu lub innym miejscu w Nowym Sączu wskazanym przez Zamawiającego.


Kursy zostaną przygotowane w języku polskim. Pojedynczy kurs będzie składał się z nie mniej niż 160 zaprojektowanych i wykonanych ekranów merytorycznych, opracowanych metodycznie (liczba ekranów składających się na kurs powinna wynikać ze złożoności tematu kursu a zatem przede wszystkim powinna wyczerpywać temat), w tym:

 • nie mniej niż z 80 ekranów informacyjnych zawierających tekst, grafikę i animacje,

 • nie mniej niż 60 ekranów interaktywnych,

 • nie mniej niż z 20 ekranów ćwiczeniowych, zawierających ćwiczenia/pytania testowe (w trakcie trwania modułów).

Liczba ekranów nie może być mniejsza niż 160, jednocześnie musi odpowiadać objętości materiału szkoleniowego, w oparciu o który będzie przygotowywany kurs e-learningowy.


Zawartość merytoryczna każdego kursu zostanie przygotowana w oparciu o materiały, które zostaną przekazane przez Zamawiającego na zasadach określonych w umowie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu i korekty opracowanego scenariusza oraz tekstów.

Uczestnik kursu będzie miał możliwość wydrukowania streszczenia każdego modułu szkoleniowego będącego syntezą materiałów z każdego rozdziału poprzez opcję „drukuj" generującą automatycznie plik w formacie PDF.
Test podsumowujący każdy moduł tematyczny zawierać będzie min. 8 pytań wybranych losowo z bazy co najmniej 25 pytań (lub więcej, w zależności od objętości kursu). Pytania testowe, powinny być różnorodne i interaktywne. Sugerowane typy zadań:


 • zadania typu „suwak" - uczestnik kursu zaznacza prawidłową odpowiedź przesuwając wskaźnik w wybrane miejsce,

 • zadania typu „pole wielokrotnego wyboru" - uczestnik kursu może wybrać kilka odpowiedzi

 • zadania typu „opcja wyboru" - uczestnik kursu może wybrać jedną odpowiedź.

 • zadania typu „pole edycyjne" - sprawdzana jest odpowiedź tekstowa wpisana z klawiatury,

 • zadania „przeciągnij i upuść" - uczestnik kursu przesuwa wybrane elementy strony w odpowiednie miejsca.

 • zadania typu „prawda-fałsz",

 • krzyżówki,

 • odgadywanie hasła na podstawie otrzymanej definicji. Definicje pojawiają się w losowej kolejności z puli nie mniejszej niż 30 definicji. Uczestnik kursu odgaduje litery znajdujące się w haśle klikając na poszczególne litery z alfabetu,

 • inne.

Wykonawca opracuje dokumentację kursu.

Minimalne wymagania sprzętowe:

Przeglądarka:

Firefox 3 i późniejsze;

Safari 3 i późniejsze;

Google Chrome 4 i późniejsze;

Opera 9 i późniejsze ;

Microsoft Internet Explorer 7 i późniejsze.
Rozdzielczość ekranu: 1024 x 768.

Przygotowane kursy winny spełniać wymagania standardu SCORM 1.2, gdyż docelowo będą publikowane na platformie e-learningowej LMS, która zostanie wdrożona jako realizacja jednego z zadań.


Nie przewiduje się kursów w formie off-line.

2.3. Opis definicji i zastosowanych standardów


Szkolenie online - kształcenie za pomocą mediów elektronicznych, edukacja na odległość przy użyciu Internetu. Uczestnicy kursu mają dostęp do materiałów szkoleniowych po zalogowaniu się na stronie kursu za pomocą przyznanej nazwy użytkownika oraz hasła. Internetowa formuła kursu umożliwia uczestnikom samodzielne studiowanie w dogodnym czasie i miejscu.
SCORM (Sharable Content Object Reference Model) - standard zawierający specyfikację dotyczącą tworzenia i dostarczania treści dydaktycznej oraz budowy platformy umożliwiającej udostępnianie treści stworzony przez ADL (Advanced Distributed Learning) - organizację powołaną przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych.
Platforma LMS (Learning Management System) - System Zarządzania Nauczaniem, system informatyczny przeznaczony do prowadzenia zdalnych kursów oraz do projektowania, tworzenia, składowania i udostępniania materiałów szkoleniowych, umożliwiający także komunikowanie się uczestnikom szkoleń (poprzez wbudowane narzędzia komunikacji synchronicznej i/lub asynchronicznej).
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamie Learning Environment) - system LMS dostarczany na licencji GNU GPL. Platforma moodle działa w oparciu o Apache, PHP i MySQL lub PostgreSQL. Moodle jest dystrybuowany jako oprogramowanie „open source", zgodnie z licencją GNU GPL.
2.4. Wymagania techniczne

Standardowi uczestnicy kursu będą z niego korzystali za pomocą własnych komputerów, z wykorzystaniem przeglądarki WWW, bez konieczności instalacji dedykowanego oprogramowania typu desktop. Minimalna rozdzielczość monitora, przy której kurs musi w pełni funkcjonalnie działać - 1024x768 pikseli.


Szkolenia online, gry edukacyjne oraz platforma Moodle muszą poprawnie działać z następującymi przeglądarkami WWW:

- Firefox 3 i późniejsze;

- Safari 3 i późniejsze;

- Google Chrome 4 i późniejsze;

- Opera 9 i późniejsze;

- Microsoft Internet Explorer 7 i późniejsze.


Elementy multimedialne szkoleń online i gry edukacyjne nie mogą stanowić samodzielnego nośnika treści. Muszą mieć charakter opcjonalny (wybór przez uczestnika kursu), uczestnik musi mieć możliwość zrezygnowania z nich.
2.5. Informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kursy e-learningowe stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostaną oznaczone zgodnie z aktualnymi Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kursy zostaną opatrzone logo Zamawiającego, logo Unii Europejskiej z podpisem: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto zawierać będą informację o współfinansowaniu kursów przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powyższe elementy będzie uwzględniał layout wykorzystywany w poszczególnych kursach.


Wyżej wymienione oznaczenia Wykonawca jest zobowiązany umieścić również na wszystkich opracowanych przez siebie materiałach oraz korespondencji prowadzonej w związku z realizacją zamówienia, z zastrzeżeniem, że w korespondencji Wykonawca nie może posługiwać się logo Zamawiającego.
Przygotowane kursy e-learningowe będą odpowiadać swoim standardem normom jakościowym uznawanym przez Zamawiającego, przy zachowaniu staranności wymaganej dla tworzenia tego rodzaju dzieł. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania wszelkich uwag (odnoszących się zarówno do kwestii merytorycznych, jak i szaty graficznej) Zamawiającego przy opracowywaniu przedmiotowych kursów.
2.6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zespołu realizującego zamówienie, składającego się z osób posiadających odpowiednie doświadczenie, dających rękojmię prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, spełniającego warunki określone w SIWZ.


Wykonawca, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu do akceptacji w szczególności propozycji: scenariuszy, koncepcji metodologicznej, layoutu , projektów interakcji, pełnej dokumentacji i plików źródłowych.
Wykonawca, jest zobowiązany przedstawić do akceptacji w formie elektronicznej (PDF, XLS) Zamawiającego sprawozdania okresowe z realizacji wszystkich działań, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie uwzględniając wszystkie zadania prowadzące do właściwej realizacji projektu.
Wykonawca, jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającego sprawozdanie końcowe (pierwotnie w wersji elektronicznej, a po akceptacji w wersji papierowej parafowanej na każdej ze stron) z realizacji wszystkich działań ze szczególnym uwzględnieniem raportów z testowania, które prezentowały będą wszystkie podejmowane kroki, status po ich przejściu oraz ewentualnie podjęte działania naprawcze.
3. Gwarancja

Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją trwającą do 30 czerwca 2015 roku . Wykonawca zapewnia działania platformy 7 dni w tygodniu. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni prawidłowe i funkcjonalne działania systemu. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za prace gwarancyjne, nie przysługuje mu również roszczenie o zwrot kosztów prac gwarancyjnych. Łączny czas naprawy awarii nie może być dłuższy niż wskazany poniżej, przy czym błąd krytyczny oznacza niedostępność funkcjonalności platformy, uniemożliwienie uruchamiania szkoleń i gier, zapisywania wyników. Błąd niekrytyczny oznacza inne błędne działanie funkcjonalności platformy inne niż wskazane w zdaniu poprzedzającym.

Błąd krytyczny: 20 godzin

Czas reakcji: 4 godziny od zgłoszenia

Czas analizy: 6 godzin

Czas naprawy: 10 godzin


Błąd niekrytyczny: 86 godzin

Czas reakcji: 4 godziny od zgłoszenia

Czas analizy: 10 godzin

Czas naprawy: 72 godziny
isa_listownik_szablon_kolor2©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna