1. Zasady ogólne, struktury ifq wprowadzenie do zabawyPobieranie 54.4 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar54.4 Kb.
Rozdział 1
1. Zasady ogólne, struktury IFQ
1.1. Wprowadzenie do zabawy
1.1.1. Internet Football Quiz jest zabawą, mającą na celu szerzenie wiedzy o piłce nożnej, poprzez rywalizację w Internecie. Uczestnikiem zabawy może zostać każda osoba mająca dostęp do własnego komputera i łącza internetowego (istnieje możliwość korzystanie z kafajek internetowych). Uczestnictwo w IFQ jest dobrowolne i bezpłatne - w każdej chwili można dołączyć, jak i zrezygnować z zabawy.
1.1.2. Udział w jakichkolwiek rozgrywkach objętych ramami IFQ oznacza akceptacje całości niniejszego regulaminu. Wszelkie modyfikacje regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji i obowiązują wszystkich uczestników zabawy.
1.1.3. Miejscem prowadzenia zawodów IFQ są internetowe chaty Polchatu, oraz Gazety.pl
1.1.3.1 Mecz, podczas którego sędzia nie posiadał funkcji operatora pokoju, uznaje się za nieważny.
1.1.4. Podczas zawodów na chacie wszyscy uczestnicy, poza sędziami i trenerami, mają obowiązek używać czcionki koloru czarnego, nie pogrubionej i nie podkreślonej. Trenerzy mają prawo korzystać z kolorowej czcionki (nie pogrubionej i nie podkreślonej), a sędziowie z czcionki kolorowej oraz pogrubionej (nie podkreślonej). Kolory wykorzystywane przez sędziego głównego i sędziego technicznego to –odpowiednio- czerwony i niebieski. Zabronione jest korzystanie z możliwości wstawiania obrazków.
1.1.5. Każdy zawodnik IFQ musi posiadać stały Nick na polchacie. Podczas meczów oraz rozgrywek oficjalnych, zobligowany jest do korzystania z Nicku wyszczególnionego w kontrakcie.
1.1.6. We wszystkich sprawach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem, załącznikami oraz komunikatami, decyzje podejmuje Rada IFQ w oparciu o własne przekonanie.
1.2. Zachowanie
1.2.1. Uczestnicy zabawy zobowiązani są przestrzegać zasad kultury osobistej. W ramach oficjalnych rozgrywek IFQ niedozwolone jest używanie wulgarnego słownictwa, niekulturalne odnoszenie się do współuczestników (sędziów, rywali, widzów). Podczas zawodów należy panować nad nerwami w każdej sytuacji, aby zabawa była dla wszystkich przyjemniejsza.
1.2.2. Za niestosowne zachowanie lub łamanie regulaminu podczas zawodów sędzia główny lub techniczny ma prawo upomnieć, bądź ukarać zawodnika, poprzez -odpowiednio- udzielenie reprymendy lub bezpośredniej kary (w postaci kartki).
1.2.2.1. Za niestosowne zachowanie uważa się: użycie słowa/słów obrażających (w mniemaniu sędziego) jakiegokolwiek uczestnika spotkania, używanie słów ogólnie przyjętych za wulgaryzmy, wklejanie obrazków, używanie przez osobę nieuprawnioną kolorowej(innej niż czarna)/pogrubionej/podkreślonej czcionki.
1.2.3. Zawodnik, który ze względu na otrzymane kartki, musi opuścić jeden lub więcej spotkań swojej drużyny, pauzuje w następnych meczach wedle terminarza.
1.2.3.1. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę podczas oficjalnego turnieju (np. IM IFQ), pauzuje w najbliższej kolejce ligowej swojej drużyny (zgodnie z terminarzem). W przypadku Pucharu IFQ mechanizm jest identyczny (tzn. kara za czerwoną kartkę przechodzi na ligę) tylko w przypadku gdy dana drużyna w Pucharze nie ma już żadnych spotkań do rozegrania (zgodnie z terminarzem)
Przykład:
- zawodnik, który otrzymał drugą żółta kartkę w meczu 4 kolejki, pauzuje w 5 kolejce (bez względu na to czy zespół ma wcześniej jakieś zaległe spotkania do rozegrania)
- zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę w meczu 7 kolejki i musi pauzować w 2 kolejnych meczach, pauzuje w 8, 9 kolejce.
- zawodnik, który występując w IMJ, przed 6 kolejką ligową otrzymał czerwoną kartkę, pauzuje w meczu 6 kolejki.
1.3. Rada IFQ
1.3.1. Rada IFQ jest naczelnym organem Quizu. Do jej zadań należy:
a) ustalanie zasad, regulaminów zabawy
b) dbanie o wysoki poziom zabawy
c) egzekwowanie przestrzegania niniejszego regulaminu
d) ustalanie obsady sędziowskiej na zawody oficjalne, szkolenia sędziów
e) rozstrzyganie sporów, odwołań
f) szeroko pojęte podejmowanie decyzji dotyczących spraw bieżących i przyszłości IFQ
1.3.2. Oficjalne komunikaty wydawane przez Radę IFQ umieszczane są w odpowiednim wątku na oficjalnym forum i obowiązują wszystkich uczestników zabawy od momentu publikacji do ewentualnego, zatwierdzonego przez Radę odwołania.
Pod względem rangi, traktuje się je na równi z zapisami regulaminu, a łamanie ich jest równoznaczne z łamaniem niniejszego regulaminu.
Rozdział 2
2. Odsłona, zasady sędziowania
2.1. Formuła odsłony
2.1.1. Każde zawody IFQ składają się z określonej liczby biegów i odbywają się zgodnie z ustaloną wcześniej tabelą biegów. Podczas każdego biegu na chacie obecny musi być sędzia główny i sędzia techniczny, posiadający prawa operatora pokoju. Z każdych oficjalnych zawodów obowiązkowo musi być robiony transcript. Transcript (robiony przez sędziego technicznego, lub inną osobę z prawami operatora na czacie) powinien obejmować zakres czasu od pierwszej odsłony, do upływu 2 minut, liczonych od podania przez sędziego technicznego statystyk z meczu. W ciągu owych 2 minut, zawodnicy obu drużyn, którzy brali udział w meczu –nie dotyczy osób zmienionych w trakcie spotkania- mają obowiązek pozostania na czacie. W czasie meczu funkcje operatora pokoju posiadają technik, sędzia główny oraz trener drużyny gospodarzy.
2.1.2. Podczas trwania odsłony (czas od momentu wklejenia pytania na czat przez sędziego głównego, do momentu zakończenia biegu przez sędziego głównego lub technicznego) na czacie panuje cisza. Odzywać się mogą jedynie sędziowie oraz zawodnicy uczestniczący w odsłonie. W uzasadnionych przypadkach (słuszny protest, zwrócenie uwagi sędziego na dane niedopatrzenie/błąd) trenerzy zespołów (lub podczas ich nieobecności, osoby pełniące funkcję trenera) mają prawo zabrania głosu. O słuszności ewentualnych protestów decyduje sędzia główny.
2.1.3. Sygnał do rozpoczęcia odsłony daje sędzia techniczny, podając jej numer oraz obsadę wynikająca z tabeli zawodów i ustalonej wcześniej listy startowej. W przypadku nieobecności na czacie zawodnika znajdującego się w obsadzie odsłony lub na wniosek trenera zespołu ligowego, sędzia główny ma obowiązek zrobić przerwę w zawodach. Czas oczekiwania na danego zawodnika -odmierzany przez sędziego technicznego- nie może przekroczyć 45 sekund. Po upływie czasu , w przypadku gdy trenerzy nie wykorzystają przywileju wzięcia czasu, lub już z tego przywileju w danej odsłonie skorzystali, sędzia główny rozpoczyna odsłonę, a zawodnikom nieobecnym zapisuje się zero punktów. Czas jednej minuty trenerzy w razie potrzeby mogą wykorzystywać bez ograniczeń, lecz nie częściej niż raz na bieg.
2.1.4. W zawodach ligowych trenerzy obu drużyn mają prawo jednokrotnie skorzystać z przerw: jednominutowej (lub trzyminutowej między odsłonami, przy czym przerwa na życzenie jednego trenera lub asystenta między odsłonami nie może być dłuższa niż trzy minuty (po wykorzystaniu przerwy jednominutowej, przerwa trzyminutowa przybiera rozmiar czasowy równy dwóm minutom)
2.1.5. W zawodach ligowych sędzia główny po podaniu obsady ma obowiązek zapytać trenerów o ewentualne zmiany i poczekać na ich odpowiedź 30 sekund. Dopiero po otrzymaniu w tej kwestii odpowiedzi lub po upłynięciu czasu równego połowie minuty, sędzia –w przypadku braku wykorzystywania przez trenerów przywileju wzięcia czasu- może zadać pytanie. Zasady wprowadzania zmian dopuszczają wymianę maksymalnie dwóch zawodników z podstawowego składu, z zaznaczeniem, że są to zmiany nieodwracalne, (czyli takie, jakie obowiązują we wszystkich oficjalnych rozgrywkach piłkarskich).
2.1.6. Po ewentualnym wprowadzeniu zmian i przerwie, jeśli na czacie panuje wymagana cisza, sędzia główny pisze komendę "pytanie/pyt", po czym w oddzielnej linii podaje klucz wymaganej odpowiedzi, następnie w kolejnej linii podaje treść pytania. Sędzia musi korzystać z przygotowanych wcześniej pytań (niedozwolone jest układanie pytań w trakcie zawodów), wklejając je za pomocą funkcji "kopiuj - wklej".

2.1.6.1. Klucz wymaganej odpowiedzi i jego kształt pozostaje w gestii sędziego głównego. Przydomek danego piłkarza, może figurować w kluczu jako nazwisko. W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do klucza, arbiter zobowiązany jest do wytłumaczenia niejasności.2.1.7. W I i II lidze od momentu zadania pytania sędzia techniczny odmierza czas trwania odsłony, informując na czacie o upływie 30 i 45 sekund. Sędzia główny może w każdej chwili przerwać odsłonę komendą "stop". Upłynięcie czasu 45 sekund wiąże się z automatycznym zakończeniem biegu.
2.1.8. Podpowiedz do pytań może udzielać tylko i wyłącznie sędzia zawodów i tylko jego podpowiedzi są ważne. W przypadku, gdy podpowiedzi udzieli kibic, zawodnik lub sędzia techniczny, arbiter główny zawodów ma prawo zarządzić powtórkę.
2.1.9. Zawodnicy podani w obsadzie odsłony, po zadaniu pytania, udzielają odpowiedzi. Zabronione jest korzystanie z funkcji priv. Zawodnik, który jako pierwszy udzieli prawidłowej odpowiedzi, otrzymuje 3 punkty, drugi - 2 pkt, trzeci - 1 pkt. Zawodnik, który nie udzieli prawidłowej odpowiedzi, udzieli ją po czasie, lub udzieli ja jako czwarty - punktów nie otrzymuje. O przyznanych punktach, niezwłocznie po pojawieniu się prawidłowej odpowiedzi, informuje sędzia główny. W przypadku przeoczenia lub pomyłki, sędzia kierując się własnym przekonaniem i doświadczeniem, powinien możliwie jak najszybciej podjąć możliwie jak najsłuszniejszą decyzję (uznanie prawidłowej kolejności/powtórzenie biegu).
2.1.10.1. W przypadku, gdy w limicie czasu prawidłową odpowiedz zdąży udzielić tylko jeden zawodnik, sędzia zarządza odsłonę dodatkową dla trójki lub dwójki pozostałych zawodników, w której za zwycięstwo otrzymuje się 2 pkt. Nie zarządza się powtórki dla jednego zawodnika, gdy w obsadzie pierwotnej biegu występowało dwóch zawodników. Jeśli w limicie czasu prawidłową odpowiedz udzieli dwóch zawodników, odsłony dodatkowej o 1 pkt. nie rozgrywa się, a pozostałym zawodnikom zapisuje się 0 punktów.
2.1.11. Zawodnik ma prawo do udzielenia trzech odpowiedzi w odsłonie. Jeśli żadna z trzech pierwszych odpowiedzi nie jest prawidłowa, zawodnik zostaje z odsłony wykluczony, do programu zapisuje się mu zero punktów, a jego kolejne odpowiedzi nie są brane pod uwagę. Informuje o tym sędzia główny w trakcie odsłony lub po jej zakończeniu. Za odpowiedź uważa się każdą wypowiedź danego zawodnika, którą sędzia główny zawodów zinterpretuje jako odpowiedź na zadane przez niego pytanie.
2.1.12. Aby odpowiedz była uznana za prawidłową, mogą w niej występować co najwyżej dwa błędy, zwane literówkami. Za literówkę uznaje się: - brak litery, np. "Kosowki" (także brak spacji pomiędzy wyrazami, np. "andrzejniedzielan") - nadmiarowa litera lub znak, np. "Krakoow", "zuraw ski" (nadmiar spacji pomiędzy wyrazami nie jest traktowany jako literówka; spacje wewnątrz wyrazu z kolei są literówkami) - zamianę sąsiednich liter, np. "saganwoski" - nieprawidłowa litera, np. "Manchester Sity".
"FIFA", "EPZP", "Jan" - nie są liczone jako literówki – odpowiedzi będące skrótem, lub mające do czterech liter muszą być ściśle zgodne z prawidłową odpowiedzią. Jako literówki nie są liczone także odpowiedzi, które mieszczą się w definicji literówki, ale maja inne znaczenie, np. Gorzów-Chorzów, dziewięć - dziesięć, Andersson - Andersen,
Richardson - Rickardsson, Kowalski - Kowalewski itd. Ilość literówek ustala sędzia główny w trakcie biegu, przy przyznawaniu punktów.
Zaznacza się, że ilość literówek liczymy obejmując wszystkie człony odpowiedzi jako całość (np. Kaamyl Kosowsky - poprawny werdykt : 3 literówki, / błędny werdykt : Kaamyl - 2 lit, zaliczone, Kosowsky- 1 lit ,zaliczone- odpowiedz zaliczona)
2.1.13. Odpowiedz musi być pełna. Stosowanie skrótów, zdrobnień itd. jest niedozwolone (np. "Tomek" zamiast "Tomasz" - odp. nieprawidłowa; "Beret" zamiast "Jóźwiak" - odp. nieprawidłowa), chyba, że pytanie stanowi inaczej (np. pytanie o skrót). Wyjštek stanowią: "USA" oraz "ZSRR" jako nazwy państwa - odpowiedzi te są prawidłowe, tak samo jak "Stany Zjednoczone", "Zwišzek Radziecki" oraz "Stany Zjednoczone Ameryki Północnej" i "Zwišzek Socjalistycznych Republik Radzieckich". Odpowiedz "Stany" jest nieprawidłowa.
2.1.14. Aby odpowiedz była uznana za prawidłowš, nie jest wymagane: - stosowanie wielkich liter, np. "Kamil Kosowski" - "kamil kosowski" (obie odp. prawidłowe), - stosowanie polskich znaków diakrytycznych, np. "Wójcik" - "wojcik", - oddzielanie części odpowiedzi przecinkiem, np. "Gorzów, Gniezno" - "Gorzów Gniezno" - dodawanie członu "Wielkopolski" w przypadku pytań o miasta, takie jak Ostrów, Gorzów itd. - odpowiadanie w tej samej formie gramatycznej, w jakiej jest pytanie - jako prawidłowe uznawane są zarówno odpowiedzi w mianowniku, jak i w formie sugerowanej przez pytanie - nie jest wymagane także pisanie myślnika, gdy ten występuje w nazwisku bądź nazwie klubu. Gdy zawodnik napisze zamiast myślnika spację, nie jest to uznawane za literówkę, natomiast, gdy napisze bez odstępu, w miejscu, w którym stoi myślnik odpowiedz zawiera literówkę. Nie jest też wymagane podawanie dwóch imion w odpowiedzi, w przypadku, gdy owy piłkarz posiada dwa imiona. Wystarczy napisać jedno z nich, aby odpowiedz była poprawna. Wyjątkiem może być tylko sytuacja, w której sędzia pyta o dwa imiona.
2.1.15. Wszystkie sporne sytuacje pojawiające się w trakcie odsłony, dotyczące uznawania odpowiedzi, liczenia literówek, pomiaru czasu itd. rozstrzyga sędzia główny na podstawie niniejszego regulaminu oraz własnego doświadczenia i przekonania.
2.1.16. Po zakończeniu odsłony, (gdy wszyscy zawodnicy udzielą prawidłowej odpowiedzi lub upłynie limit czasu) sędzia podaje prawidłową odpowiedz. Sędzia techniczny zapisuje szczegółowe wyniki.
2.2. Sędzia techniczny
2.2.1. Do obowiązków sędziego technicznego należy:
a) przedstawienie listy startowej i dokonanie zmian w przypadku nieobecności zawodników - prowadzenie programu zawodów
b) prowadzenie rejestracji przebiegu zawodów (transcript), pilnowanie porządku na czacie
c) podawanie obsady zgodnej z tabela biegów, wprowadzanie zmian
d) pomiar czasu trwania biegu, informowanie o upływie 30 i 45 sekund - informowanie o aktualnym wyniku na czacie.
e) sprawdzanie nr. IP zawodników biorących udział w meczu
f) umieszczenie na stronie IFQ wiadomości o meczu przed upływem 24h od jego rozegrania
2.2.2. Sędzią technicznym może być zawodnik/trener biorący udział w meczu, przy jednoczesnym spełnieniu dwóch warunków:
a) wyrażają na to zgodę trenerzy obu grających drużyn
b) czas w czasie odsłony mierzy sędzia główny, (jeśli wyrazi na to zgodę) lub na czacie znajduje się osoba mierząca czas odsłony, która musi być zaakceptowana przez obu trenerów.
2.2.3. Osoba mierząca czas i zaakceptowana przez obu trenerów, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie popełnione przez nią błędy
2.3. Sędzia główny, pytania
2.3.1. Do obowiązków sędziego głównego należy: - ułożenie odpowiedniej liczby pytań (większej niż planowana liczba biegów), dostosowanych poziomem trudności do rangi i szczebla zawodów - pomoc w pilnowaniu porządku na chacie - natychmiastowe rozpatrzenie wszelkich prawidłowo zgłoszonych protestów i wątpliwości, poinformowanie o decyzji wraz z argumentacją - sprawne przeprowadzenie zawodów, bez zbędnych przestojów, ale także niezbyt szybko - w przypadku wątpliwości dotyczących pytań jego autorstwa, przedstawia źródło informacji wykorzystanej w pytaniu.
2.3.2. Pytania przygotowane na jedne zawody powinny być różnorodne, dotyczyć zarówno historii jak i teraźniejszości, zarówno piłki nożnej w Polsce jak i za granicą itd., chyba ze założenia zawodów mówią inaczej. W miarę możliwości powinno się zadawać jak najwięcej pytań opisowych, wymagających kojarzenia faktów. Niemile widziane są pytania tzw. "na skarb kibica”
2.3.3. Zalecenia do układania pytań przez sędziów:
a) nie można zadawać pytań o liczby, np., W którym roku została założona Wisła Kraków?
b) w przypadku, gdy nazwą klubu jest skrót, np. FC Barcelona, AS Monaco, ŁKS Łódź, nie można pytać o nazwę (wyjątek - Inter Mediolan).
c) w przypadku układania pytań wyłącznie o miasto - poprawną odpowiedzią na takie pytanie jest wyłącznie polska wersja odpowiedzi (chyba że sędzia w kluczu zaznaczy iż prosi o nazwę oryginalną) , np. w przypadku pytania: Gdzie występuje F. Totti? (miasto) poprawną odpowiedzią jest: Rzym, a nie Roma. Natomiast jeśli sędzia zaznaczy w kluczu ,że chodzi mu o nazwe oryginalną to np. na pytanie "Gdzie grał S.Kehl przed przyjściem do Dortmundu?" poprawną odpowiedzią jest Freiburg, a nie Fryburg Bryzgowijski.
d) przydomki piłkarzy, takie jak np. Ronaldinho, Rivaldo czy Dida traktowane są jako nazwisko
e) dzielnica miasta jest częścią nazwy więc np. w pytaniu o West Ham United Londyn do nazwy zalicza się West Ham United, a miastem jest Londyn - w tego typu przypadkach zawsze zaleca się pytać wyłącznie o miasto, tak jak w przypadku piłkarzy z wieloma imionami, pytanie wyłączanie o nazwisko.
2.4. Powtarzanie odsłon
2.4.1. Powtórce podlegają odsłony, w których wystąpiła co najmniej
jedna z poniższych nieprawidłowości:
a) obsada podana przed odsłoną była nieprawidłowa
b) pytanie wyświetliło się wcześniej niż obsada
c) sędzia techniczny nie zauważył i nie uwzględnił zmian wprowadzonych w obsadzie
d) pytanie było prawidłowe, sędzia w wyniku błędu zaliczył błędne odpowiedzi, a zawodnicy (co najmniej trzech) nie udzielili odpowiedzi prawidłowych
e) pytanie było niedokładnie sformułowane, nie wskazywało jednoznacznie na prawidłowa odpowiedz
f) brak jednoznacznego określenia w pytaniu, jaki typ odpowiedzi jest wymagany (nazwisko, imię + nazwisko, miasto, nazwa + miasto itd.)
g) sędzia nie zareagował na hasło "stop" ze strony jednego z trenerów drużyn ligowych, które padło przed zadaniem pytania.
2.4.2. Powtórce nie podlegają biegi, w których miały miejsce poniższe sytuacje:
a) pytanie nie wkleiło się poprawnie - sędzia powinien natychmiast wkleić je poprawnie
b) podczas pytania nieobecny na czacie był któryś z zawodników podanych w obsadzie lub trener - sędzia powinien ponownie wkleić pytanie po wejściu tej osoby na chat
c) pytanie było prawidłowe, sędzia w wyniku błędu zaliczył błędne odpowiedzi, lecz wszyscy (co najmniej trzech) zawodnicy udzielili także prawidłowej odpowiedzi - w takim przypadku sędzia powinien anulować przyznane punkty i zaliczyć prawidłowa odpowiedź

d) w odsłonie pojechał zawodnik, który nie był podany w obsadzie - sędzia nie zalicza zdobytych przez niego punktów oraz udziela mu upomnienia (również w przypadku, gdy dwóch zawodników jedzie z jednego komputera) Uwaga!: Bieg w takiej sytuacji może być kontynuowany tylko wówczas, gdy pierwszą prawidłową odpowiedzią nie była ta, którą podał zawodnik nieuprawniony do jazdy w danej odsłonie. W przeciwnym wypadku traktuje się to jako podpowiedz i odsłona powinna być powtórzona.


e) sędzia nie ostrzegł zawodników przed zadaniem pytania zwrotem "pytanie" lub podobnym.
2.4.3. Powtórkę zarządza sędzia główny natychmiast po zauważeniu nieprawidłowości wymienionej w punkcie 2.4.1. w trakcie trwania nieprawidłowej odsłony lub tuz po jej zakończeniu, lecz nie później niż przed rozpoczęciu kolejnej.
2.4.4. Decydujący glos w sprawie powtarzania odsłon posiada sędzia główny. Od jego decyzji trenerom drużyn, w przypadku zawodów indywidualnych - zawodnikom, przysługuje prawo protestu, nie później niż przed rozpoczęciem kolejnego biegu.
Rozdział 3
3. Rozgrywki ligowe
3.1. Przynależność klubowa
3.1.1. Każdy zawodnik występujący w rozgrywkach ligowych, musi być zgłoszony i zatwierdzony przez Radę IFQ do konkretnej drużyny . Lista zawodników zatwierdzonych do danych drużyn jest upubliczniona.
3.1.2. W przypadku zbieżności lub podobieństwa nicków zawodników, Rada ma prawo zażądać od gracza, który zgłoszenia dokonał później, zmiany nicka.
3.1.3. Zawodnicy mogą być zgłaszani do drużyn od daty wyznaczonej przez Rade IFQ, przez cały sezon.
3.1.4. Zawodnik, który został zgłoszony do drużyny, może zmienić barwy klubowe tylko w czasie tzw. okienka transferowego (w przerwie pomiędzy sezonami oraz w czasie przerwy między rundami). Po zamknięciu okresu czasu, dostępnego na transfery, możliwa jest jedynie opcja wypożyczenia. Możliwa jest ona jednak do wykorzystania jedynie do momentu rozegrania przez daną drużynę 50% spotkań w danej rundzie. Wypożyczony może zostać zawodnik, który wystartował w danej rundzie, w nie więcej niż 30% spotkań możliwych do rozegrania przez drużynę, z której jest wypożyczany.
3.1.5. Nie istnieje możliwość rozwiązywania kontraktów z zawodnikami z winy klubu lub zawodnika. Jeśli zawodnik podpisał kontrakt z jedną drużyną, nie może bez zgody trenera, w tym samym sezonie, zmienić klubu na inny.
3.1.5. Zawodnik może zmienić barwy klubowe tylko za zgodą trenerów obu zainteresowanych stron.
3.2. Funkcja trenera
3.2.1. Każda drużyna ligowa musi posiadać trenera, oraz ewentualnie drugiego trenera.
3.2.1.1. Przepisy dotyczące łączenia funkcji zawodnika, trenera i drugiego trenera:
a) zabronione jest jednoczesne:
-bycie zawodnikiem w dwóch różnych drużynach.
-bycie trenerem w dwóch różnych drużynach.
-bycie drugim trenerem w dwóch różnych drużynach.
-bycie trenerem w jednej drużynie i asystentem trenera w innej.
-bycie zawodnikiem w jednej drużynie i trenerem w innej.
-bycie zawodnikiem w jednej drużynie i drugim trenerem w innej.
b) dozwolone jest:
-bycie zawodnikiem i trenerem w jednej drużynie.
-bycie zawodnikiem i asystentem trenera w jednej drużynie.
3.2.2. Do obowiązków trenera należy:
a) dbanie o frekwencję na zawodach oficjalnych
b) przygotowanie chata dla swojej drużyny, przyznawanie sędziom praw operatora na czas meczu.
c) dbanie o dobrą atmosferę wewnątrz drużyny, oraz kierowanie nią w duchu fair play.
3.2.3. Trener jest uprawniony do:
a) decydowania o składzie drużyny na wszelkie zawody
b) korzystania z czcionki o innym kolorze niż czarny podczas zawodów ligowych. Nie dozwolone jest korzystanie z pogrubienia, oraz z kolorów: czerwonego i niebieskiego, będących oficjalnymi barwami arbitrów.
c) składania protestów
d) wprowadzania rezerwy (raz wprowadzonej zmiany nie można wycofać)
3.2.4. Asystent pod nieobecność pierwszego trenera, oficjalnie zastępuje go jedynie na czacie meczowym. Nie możliwe jest dokonywanie przez taką osobę transferów z/do klubu.
3.2.4.1. W przypadku przewidzianej dłuższej nieobecności pierwszego trenera, zalecane jest zrzeknięcie się przez niego praw do prowadzenia zespołu na rzecz innej osoby należącej do danej drużyny.
3.2.4.2. W przypadku gdy pierwszy trener przez dłuższy okres czasu nie daje znaków życia, tym samym zaniedbując swoje obowiązki. Asystent lub osoba wyznaczona przez drużynę ma prawo do złożenia wniosku o zniesienie z funkcji trenera danej osoby, zastępując ją jednocześnie osobą wyznaczoną przez zespół. Każdy przypadek zostanie osobno rozstrzygnięty przez Radę.
3.3. Zasady funkcjonowania lig
3.3.1. Minimalna liczba zawodników, którą dysponować musi drużyna, aby przystąpić do meczu wynosi 4. Jeśli o planowanej godzinie rozpoczęcia meczu na czacie znajduje się mniej niż czterech zawodników danej drużyny, sędzia winien odczekać 10 minut, po czym -jeśli sytuacja nadal nie będzie obligowała go do rozpoczęcia meczu- przyznać walkower 3:0 dla zespołu kompletnego. Jeśli obie drużyny nie dysponują co najmniej czteroosobowym składem, sędzia przyznaje obustronny walkower. Wówczas żadna z drużyn nie otrzymuje punktów w tabeli, obie otrzymują po 3 gole stracone. W Przypadku gdy tylko jedna z drużyn ma liczbę zawodników pozwalającą na rozpoczęcie meczu, na jej wniosek i za zgodą sędziego, mecz może zostać przesunięty w czasie (chyba że spotkanie rozgrywane jest w ostatecznym terminie wyznaczonym przez Radę). W przypadku gdy obie drużyny nie dysponują liczbą zawodników pozwalającą na rozegranie spotkania, za zgodą sędziego mecz może zostać przesunięty w czasie (chyba że spotkanie rozgrywane jest w ostatecznym terminie wyznaczonym przez Radę).
3.3.2. Zawodnik nieobecny na czacie w chwili rozpoczęcia zawodów, nie może być wpisany w składzie. Zawodnik, który pojawi się na zawodach po ich rozpoczęciu, może zostać dopisany na wolne miejsce w składzie. Raz wpisany do składu zawodnik -po rozpoczęciu meczu (rozegraniu 1 odsłony)- nie może być w trakcie zawodów z niego wykreślony, nawet, jeżeli nie wystartował i/lub nie znajduje się już na czacie.
3.3.3. Aby mecz mógł zostać uznany, musi odbyć się pełne 15 odsłon. W przypadku przerwania meczu w wyniku problemów technicznych lub innych niezależnych od obu stron okoliczności, trenerzy zobligowani są do dokończenia spotkania w innym terminie, zaczynając od odsłony, w której mecz został poprzednio przerwany. W przypadku, gdy z uczestnictwa w spotkaniu zrezygnuje jedna z drużyn, sędzia przyznaje walkower 3:0 dla zespołu wyrażającego gotowość do gry. W przypadku, gdy oba zespoły zrezygnują z gry, sędzia przyznaje obustronny walkower. Wówczas żadna z drużyn nie otrzymuje punktów w tabeli, obie otrzymują po 3 gole stracone. O braku gotowości drużyny do gry informuje trener lub jego zastępca.
3.3.4. Do rozegrania spotkania wymagana jest liczba co najmniej 4 zawodników z jednego zespołu. Jednak, jeśli o godzinie rozpoczęcia meczu na czacie jest tylko 4 zawodników z jednego zespołu, sędzia ma obowiązek zaczekać 5 minut na ewentualne pojawienie się brakujących osób. Jeśli na czacie jest mniej niż 4 zawodników którejś z drużyn sędzia czeka 10 minut. Po tym czasie odgwizduje walkower lub ogłasza przełożenie spotkania (w zależności od woli drużyny, która dysponuje pełnym składem). Jeżeli na czacie znajduje się po 6 zawodników obu zespołów, sędzia niezwłocznie rozpoczyna spotkanie. Czas oczekiwania na nad kompletny skład danego teamu nie kumuluje się- oznacza to, że mecz nie powinien rozpoczynać się później niż 10 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu.
3.3.5. Każda kolejka ligowa teoretycznie powinna odbyć się w dniach piątek - niedziela każdego kolejnego tygodnia. Jeżeli nie uda się rozegrać spotkania w regulaminowym terminie obie drużyny mają tydzień (do następnej niedzieli) na rozegranie zaległego spotkania. Jeżeli i to się nie uda, Rada IFQ sama wyznacza termin meczu, tak, aby ten odbył się nie później niż dwa tygodnie po upływie regulaminowego okresu rozgrywania spotkań danej kolejki, jednocześnie stwarzając możliwość do w miarę swobodnego przygotowania się do meczu danej drużyny. Termin wyznaczony przez Radę jest ostatecznym terminem na rozegranie danego meczu. Za porozumieniem obu stron może zostać ustalony wcześniejszy termin meczu.
3.3.6. Drużyna w trakcie sezonu ligowego nie może liczyć mniej niż 8 zawodników, nie licząc zawodników wypożyczonych z klubu. Jeśli owy przepis nie zostanie przez dany zespół wypełniony, Rada ma prawo wnieść o wycofanie drużyny z rozgrywek, przyznając jej rywalom, z którymi mecz nie został do pory rozwiązania rozegrany- walkower w stosunku 3-0.
3.3.6.1 Drużyna nie może liczyć więcej niż 12 zawodników.
3.3.7. W przypadku, gdy w tabeli rozgrywek ligowych IFQ dwie drużyny mają taka samą ilość punktów, rozstrzygają następujące czynniki, w kolejności:
-bezpośrednie mecze między danymi zespołami
-bilans bramek z całego sezonu
-większa liczba strzelonych bramek
-liczba żółtych i czerwonych kartek
Jeśli w grę wchodzi miejsce mistrzowskie, bądź miejsce spadkowe/barażowe, wówczas obowiązuje tylko pierwszy punkt, czyli bezpośrednie mecze między danymi drużynami. Jeśli bilans w nich jest remisowy, wówczas rozgrywany jest mecz dodatkowy.
Uwaga! - Przypadki szczególne, nie zawarte w regulaminie są rozpatrywane i osadzane przez Rade IFQ. Niniejszy regulamin jest "elastyczny" i w każdym momencie mogą być dodane do niego dodatkowe punkty, o czym będzie informowała Rada IFQ w swych komunikatach.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna