13. 2 System Referencji Położenia i Kursu Attitude and HeadingPobieranie 0.52 Mb.
Strona1/6
Data01.05.2016
Rozmiar0.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6
13.2 System Referencji Położenia i Kursu (Attitude and Heading

Reference System) (AHRS)


System Referencji Położenia i Kursu oblicza kurs samolotu i położenie tak więc, przyrządy lotnicze

mogą być zaopatrywane w dane o kursie i położeniu. Dokładność Pionowa utrzymuje się w granicach +/- 1.4 °, a dokładność kursu w granicach +/- 2 °. Dwa moduły AHRS obliczają dane położenia i kursu i zaopatruje następujące systemy:

• Symbol Generator Unit (Jednostka Generująca Symbole), SGU 1 (zobacz paragraf EFIS) w kurs i

położenie – dostarczane przez AHRS 1

• RMI Pierwszego oficera (kurs) – dostarczane przez AHRS 1

• FDAU w kurs i położenie – dostarczane przez AHRS 1

• Radar (położenie) – dostarczane przez AHRS 1

• Symbol Generator Unit, SGU 2 (zobacz paragraf EFIS) w kurs i położenie – dostarczane przez

AHRS 2

• RMI Kapitana – dostarczane przez AHRS 2


13.2.1 Kontrolery i Wskaźniki
13.2.1.1 Wskaźnik Radio Magnetyczny (Radio Magnetic Indicator) (RMI)


1. Róża kompasowa

Pokazuje Kurs. Kalibrowana w 5 stopniowych przyrostach2. Wskazówki Położenia

Wskazują, położenie do wybranego miejsca.3. Selektor VOR / ADF

Kliknij aby wybrać, czy ADF lub odpowiednia stacja VOR ma być pokazana. Możliwy wybór:

ADF 1 lub VOR 1 – użyj lewego lub prawego przycisku myszy aby przełączyć wybór

ADF 2 lub VOR 2 – użyj lewego lub prawego przycisku myszy aby przełączyć wybór


13.2.1.2 Rezerwowy Horyzont

1. Kula położenia

Oznaczone osiami każde 5 stopni podziałki, dla +/- 80 stopni

Kąt skrętu jest podany przez skale oznaczoną na 10, 20, 30, 60 i 90 stopniu

2. Symbol Samolotu

Pomarańczowy, reprezentuje pozycję samolotu na kuli położenia3. Pokrętło Regulujące

Powoduje szybkie wyprostowanie kiedy zostanie pociągnięte a instrument jest zasilany

(bez zasilania horyzont jest w stanie spoczynku – symbol samolotu nie pokrywa się z odpowiednim

miejscem na kuli. Po włączeniu zasilania kula powoli podnosi się dopóki nie przyjmie właściwej

pozycji tak aby symbol samolotu pokrył się z aktualnym położeniem. Aby przyspieszyć ten proces

wciskamy ten przycisk – kula szybko wycentruje się na odpowiedniej pozycji - przyp. tłumacza)


13.2.1.3 Rezerwowy Kompas

Normalnie rezerwowy kompas jest ukryty (pozycja górna). Przesuń Selektor do dołu, DN, aby go zobaczyć. Róża kompasu jest kalibrowana w 10 stopniowym przyroście.

1. Selektor kompasu Stby

UP kompas jest ukryty

DN kompas jest widoczny

2. Rezerwowy kompas

kompas rezerwowy


13.3 System Elektronicznych Przyrządów Lotniczych (Eletronic Flight

Instrument System)(EFIS)


Głównym założeniem systemu EFIS jest przedstawienie pilotowi wielu informacji skondensowanych w jednym systemie. W ten sposób dane dostarczane przez kilka źródeł (AHRS, ASI, Navigation Equipment (Wyposażenie Nawigacyjne)) są przetwarzane i mogą zostać pokazane na dwóch Cathodic Ray Tubes (monitory kineskopowe)(CRT).

Aktualnie Jednostka generacji sygnałów (Signal Generation Unit) jest interfejsem pomiędzy źródłem danych, a CRT pilota. SGU składa się z trzech części:

Część A – wprowadzanie danych, które są pobierane od systemów położenia, kursu i nawigacji.

Część B – Bus Communication Standard Avionics (Standardowa Magistrala Komunikacyjna Awioniki), ASCB. Ta część jest interfejsem z ASCB, który umożliwia SGU, wymianę danych z innymi systemami pilota.

Część C – Symbol Generation (Generator Symboli). Część, która tworzy optyczną informację dla pilotów prezentowaną przez dwa CRT.

Dwa przyrządy są wyświetlane przez CRT. Wyższy pokazuje Electronic Indicator Director Attitude (Elektroniczny Wskaźnik Zarządzania Położeniem) EADI, a niższy Electronic Horizontal Indicator Situation (Elektroniczny wskaźnik Sytuacji Horyzontalnej) EHSI.


Do kontroli obu CRT służy panel kontrolny EFIS, ECP. Dla wyboru trasy, kursu i wysokości dwa

panele są zainstalowane: panel CRS / HDG po stronie kapitana, który pozwala wybrać trasę dla VOR 1 i kurs oraz panel CRS / ALT po stronie pierwszego oficera, która pozwala wybrać trasę dla VOR 2 i wysokość .

13.3.1 Kontrolery
13.3.1.1 Elektroniczny wskaźnik zarządzania położeniem (Electronic Attitude

Director Indicator), EADI

1. Symbol Samolotu

Nieruchomy symbol samolotu wskazuje położenie samolotu, poprzez stosunek położenia symbolu

samolotu do ruchomego horyzontu.

2. Położenie Skrętu, przechyłu (białe)

Pokazuje aktualne położenie skrętu poprzez ruchomy wskaźnik i nieruchome odnośniki podzielone

przy 0, 10, 20, 30, 45 i 60 stopniach.

3. Horyzont i skala Przechyłu

Jak wspomniano w punkcie 1, położenie samolotu jest pokazane przez stosunek symbolu samolotu i

ruchomego horyzontu. Niebieska strefa wskazuje strefę nieba (przechył nosa w górę) a brązowa

strefa wskazuje strefę ziemi ( przechył nosa w dół). Ponadto biała skala przechyłu jest zintegrowana

z ruchomym horyzontem przy pomocy kresek odniesienia o 5, 10, 15, 20, 30, 40 i 60 stopniach nosa

w górę i 5, 10, 15, 20, 30, 45 i 60 stopniach nosa w dół.

Czerwone strzałki pokazują się dla kątów przechyłu ponad 40 ° nos w górę i poniżej 30 ° nos w dół.

4. Wskaźnik Slip (ślizgu)

Wskazuje, czy lot jest skoordynowany czy też nie. Utrzymuj kulkę wycentrowana dla skoordynowanego lotu.5. Wskaźnik Fast / Slow (Szybko/Wolno)

Poruszający się biały wskaźnik wskazuje różnicę między wybrana prędkością w powietrzu (wskaźnik szybkości Airspeed Indicator (wskaźnik prędkości w powietrzu)), a prędkością samolotu. Odchylenie prędkości jest wskazywane od + 15 kts do -15 kts. Niższy koniec wskazuje niską

Prędkość, a wyższy koniec wskazuje wysoką prędkość.

Przy +/- 15 kts biały indeks jest do połowy widoczny.

Przy F lub S odchylenie wynosi +/- 11 kts

Przy ◊ odchylenie wynosi +/- 5.5 kts

Kiedy biały wskaźnik jest w samym środku odchylenie wynosi 0 kts.

6. Wskazanie Radio Altitude (Wysokość Radiowa), RA

Pokazuje wysokość radiową. Wysokość jest wyświetlona niebieską czcionką, RA białą czcionką. Zasięg ma 20 – 2,500 stóp, powyżej 2,500 stóp informacja o wysokości radiowej nie jest pokazana.

W przypadku nie prawidłowej informacji, jest pokazana bursztynowa kreska

7. Autopilot, wskaźnik trybów bocznych Flight Director (Kierownika Lotu)

Pokazuje aktywne i uzbrojone boczne tryby autopilota. Uzbrojone tryby są pokazane białą czcionką,

aktywne tryby są pokazane zieloną czcionką. Dostępne tryby: VOR, LOC, HDG, LNAV – zobacz

rozdział Automatic Flight Control System (System Automatycznej Kontroli Lotu)8. Autopilot, wskaźnik trybów pionowych Flight Director

Pokazuje aktywne i uzbrojone pionowe tryby autopilota. Uzbrojone tryby są pokazane białą

czcionką, aktywne tryby są pokazane zieloną czcionką. Dostępne tryby: ALT, GS – zobacz

rozdział Automatic Flight Control System9. Obszar wskaźnikowy stanu CPL

Wskazuje, który panel, kapitana lub pierwszego oficera jest wybrany – zobacz rozdział Automatic

Flight Control System

10. Wskaźnik Wiadomości Autopilota

AP ENG świeci na zielono kiedy autopilot jest włączony10. Belki Instruujące Dyrektora Lotu (Flight Director Command Bars)

Wyświetla obliczone rozporządzenia do przechwycenia i utrzymania pożądanego toru lotu.

Wyrównaj symbol samolotu z kreskami (belkami) rozkazu, by lecieć pożądaną trajektorią – zobacz

rozdział Automated Flight Control System11. Wskaźnik Glideslope (ścieżka schodzenia) i Localizer (Lokalizator)

Wskazuje odchylenie od glideslope ILS i lokalizera. Stacja ILS musi zostać dostrojona do NAV 1

by pokazać wskaźnik odchylenia. W przypadku, gdy którakolwiek belka nie może zostać

pokazana jest wyświetlany czerwony krzyż na wskaźniku odchylenia.12. Wskaźnik i wskaźnik zapowiadający Decision Height (wysokość decyzyjna), DH

Wyświetla wybraną wysokość decyzji na niebiesko i litery DH na biało. W przypadku gdy wybrana

jest DH równa zero, żadna informacja o wysokości decyzyjnej nie jest pokazana. Selekcjoner

wysokości decyzji jest umieszczony na panelu kontrolnym EFIS, ECP, a maksymalna wybrana

wysokość decyzyjna jest równa 990 stóp.

Kiedy wybrana wysokość decyzji podejścia samolotu wynosi + 100 stóp ( wysokość radiowa)

ukazuje się biała skrzynka. Kiedy wybrano Wysokość Decyzji zejścia samolotu bursztynowy

symbol "DH ” świeci wewnątrz białej skrzynki.13. Symbol Pasa startowego

Symbol pasa startowego ukazuje się kiedy wysokość radiowa jest niższa niż 200 stóp.14. Wskaźnik Markera sygnału nawigacyjnego

Biała skrzynka ukazuje się jeśli tylko częstotliwość LOC jest wybrana na NAV 1.

Niebieskie "O " świeci podczas przejścia nad Zewnętrznym Markerem

Bursztynowe "M " świeci podczas przejścia nad Środkowym Markerem

Białe "I " świeci podczas przejścia nad Wewnętrznym Markerem

Kiedy jest wybrana częstotliwość VOR biała skrzynka nie jest pokazana ale biała skrzynka i

wskazanie ukazują się równocześnie gdy mijany jest marker sygnału nawigacyjnego.


13.3.1.2 Elektroniczny Wskaźnik Sytuacji Horyzontalnej (Electronic

Horizontal Indicator Situation), EHSI
Elektroniczny Wskaźnik Sytuacji Horyzontalnej oferuje dwa tryby działania:

• ROSE (RÓŻA) wyświetlana i

• ARC (ŁUK) wyświetlany

Oba wyświetlane są podobnie, więc główne cechy są omawiane dla wyświetlania RÓŻY, a potem trybu ŁUKU i są wprowadzone różnice między nimi.

Użyj ECP, by przełączyć tryby wyświetlania (zobacz sekcje ECP)

1. Linia Kursu

Linia kursu jest używana, by odczytywać kurs samolotu na białej tarczy kursu2. Znacznik Kursu

Jest umiejscawiany przez pokrętło HDG i pokazuje wybrany kurs.3. Symbol Samolotu

Pokazuje pozycję Samolotu4. Strzałka Kursu

Wskazuje wybrany kurs dla NAV 15. Wskaźnik Wybranego Kursu

Cyfrowo pokazuje wybrany kurs6. Wskaźnik Prędkości na ziemi / Czas dojścia ( Ground Speed/Time to go) TTG

Wskazuje prędkość samolotu na ziemi lub czas do stacji NAV 1. Dostrojona stacja NAV musi

dostarczyć sygnał DME (Urządzenie pomiarowe odległości)(Distance measuring equipment)

aby szybkość na ziemi lub czas dojścia mógł zostać obliczony i wyświetlony7. Wskaźnik wybranego kursu NAV 1

Wskazuje wybrany kurs dla NAV 18. Wskaźnik odchylenia Kursu

Wskazuje odchylenie kursu przy pomocy punktów względem pozycji samolotu (odniesieniem jest

symbol samolotu). W przypadku braku sygnału wyświetlany jest czerwony krzyż.

9. Wskaźnik odchylenia Glideslope (ścieżki podejścia)

Pokazuje odchylenie glideslope przy pomocy skali i ruchomego zielonego wskaźnika. Wskaźnik i

skala są widoczne tylko gdy stacja ILS jest dostrojona na NAV 1. W przypadku braku otrzymania

sygnału jest wyświetlany czerwony krzyżA. Wskaźnik źródła Nav

Identyfikuje źródło NAV 1B. Niebieska Strzałka (0)

Wskazuje położenie do stacji, (VOR lub ADF) którą wybrano przez system nr 1 – zobacz paragraf

ECP

C. Zielona Strzałka ()

Wskazuje położenie do stacji, (VOR lub ADF) którą wybrano przez system nr 2 – zobacz paragraf

ECP

D. Licznik Odległości

Pokazuje odległość do dostrojonej stacji NAV 1. Wymaga sygnału DME od stacji NAV 1.
Tryb ŁUKU

1. Cyfrowy Wyświetlacz Kursu

Cyfrowo pokazuje aktualny kurs2. Skala Kwadrantu kursu

Kurs jest pokazany na łuku przedstawiającym 45 ° którejkolwiek strony aktualnego kursu3. Wskaźnik radarowy Pogody

Wskazuje połowę z wybranego zasięgu wyświetlania (wybrane na ECP) i wskazuje, czy radar

pogody jest w trybie innym niż OFF poprzez wyświetlane pokazywanego zasięgu w białej czcionce.

Funkcja radaru pogody nie jest dostępna w symulatorze ze względu na ograniczenia symulatora.4. Strzałka Kursu

W przypadku gdy jest wybrany kurs spoza skali kursu, strzałka pokazuje najkrótszy kierunek, do

skrętu aby przechwycić wybrany kurs

Tryb Mieszany
Tryb Mieszany jest stosowany w przypadku gdy jeden z CRT zawodzi – najważniejsze informacje od EADI i EHSI są wtedy prezentowane równocześnie na pozostałym CRT.

Możesz też aktywować tryb mieszany przez wyłączanie któregokolwiek CRT używając selekcjonera jasności na panelu sterowania EFIS

.


1. Skala Kursu

Wskazuje liniowo kurs na dole wskaźnika położenia2. Cyfrowy wyświetlacz Kursu

Pokazuje aktualny kurs3. Znacznik Wybranego kursu

Wskazuje wybrany kurs – w przypadku wybrania kursu spoza skali, wskazywana jest mała strzałka4. Wskaźnik Wybranego kursu

Jest reprezentowany przez małą strzałkę5. Wskaźnik TO / FROM (DO/OD)

Jest pisany literami w kolorze magneta, obok wybranego kursu6. Wskaźnik Kursu

Pokazuje wybrany kurs cyfrowo


13.3.1.3 Panel Sterowania EFIS, ECP

1. Przełącznik trybu FULL/ARC (PEŁNY/ŁUK) EHSI

Przełącza tryby wyświetlania Róży i Łuku na EHSI. Tryb domyślny po uruchomieniu to tryb Pełny,

Róży

2. Przełącznik szybkość na ziemi / Czas do celu (Ground speed/Time to target)

Wybiera czy na EHSI jest pokazana prędkość na ziemi czy czas do celu. Tryb domyślny po

uruchomieniu to prędkość na ziemi

3. Selektor jasności EADI i selektor Decision Height (Wysokości decyzji) DH

Zewnętrzna gałka jest używana, by wybrać EADI on / off (włączony/wyłączony) oraz dostosowywać

jasność EADI.

Naciśnij lewy przycisk myszy, by zmniejszyć jasność i przełączyć EADI na OFF

Naciśnij prawy przycisk myszy by zwiększyć jasność i przełączyć EADI na ON

Wewnętrzna gałka jest używana, by wybrać wysokość Decyzji między 0, a 990 stóp.

Przyciśnij lewy przycisk myszy, by zmniejszyć wysokość decyzji

Przyciśnij prawy przycisk myszy aby zwiększyć wysokość decyzji4. Selekcjoner jasności EHSI

Zewnętrzna gałka jest używana, by wybrać EHSI on / off (włączony/wyłączony) oraz dostosowywać

jasność EHSI.

Naciśnij lewy przycisk myszy, by zmniejszyć jasność i przełączyć EHSI na OFF

Naciśnij prawy przycisk myszy by zwiększyć jasność i przełączyć EHSI na ON

5. Selektor Blue Pointer (Niebieskiego wskaźnika) (0)

Wybiera źródło nawigacji dla niebieskiej wskazówki.

VOR 1 wyświetla położenie dla VOR 1, ADF 1 wyświetla położenie dla ADF 1, RNV 1 wyświetla

położenie do punktu dostrojonego przez Flight Management System, FMS (zobacz rozdział

Automatic Flight Control System). Pozycja OFF wyłącza wskazówkę.

Lewy przycisk myszy kręci selektorem odwrotnie do kierunku wskazówek zegara

Prawy przycisk myszy przekręca selektorem zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

6. Selektor Green Pointer (Zielony wskaźnik) ()

Wybiera źródło nawigacji dla zielonej wskazówki.

VOR 2 wyświetla położenie dla VOR 2, ADF 2 wyświetla położenie dla ADF 2, RNV 2 wyświetla

położenie do punktu dostrojonego przez Flight Management System, FMS (zobacz rozdział

Automatic Flight Control System). Pozycja OFF wyłącza wskazówkę.

Lewy przycisk myszy kręci selektorem odwrotnie do kierunku wskazówek zegara

Prawy przycisk myszy przekręca selektorem zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara

7. Selektor Zasięgu

Użyj guzika ↑ , by powiększyć zasięg. Wciśnij guzik ↓ , by zmniejszyć zasięg. Maksymalny zasięg

wynosi 160 nm a minimalny zasięg wynosi 10 nm.

8. Przełącznik Źródła Nav (Nav Source)

Przełącza Źródło nawigacji - zobacz sekcję Automatic Flight Control System9. Przełącznik trybu MAPY (MAP)

Przełącza na wyświetlanie Trasy.

W przypadku gdy trasa jest zaprogramowana do GNSS, może zostać pokazana na EHSI

poprzez aktywacje trybu MAPY.10 . Pozycje 10 do 16 nie są symulowane !

Te guziki / gałki nie funkcjonują !!! (normalnie służą do włączania i kontrolowania radaru

pogodowego – przyp. tłumacza)
13.3.1.4 Panel CRS / HFG

1. Pokrętło Kursu NAV 1

Wybiera kurs dla punktu nawigacyjnego 1 – wybrany kurs jest pokazany na EHSI przez cyfrowy

licznik i wskaźnik kursu.

Wciśnij lewy przycisk myszy, by zmniejszyć wybrany kurs

Przyciśnij prawy przycisk myszy aby zwiększyć wybrany kurs

2. Pokrętło Kursu

Wybiera kurs – pokazany na EHSI przez cyfrowy licznik i niebieski znacznik kursu.

Przyciśnij lewy przycisk myszy, by zmniejszyć wybrany kurs

Przyciśnij prawy przycisk myszy aby zwiększyć wybrany kurs


13.3.1.5 Panel CRS / ALT


1. Pokrętło Wysokości

Wybiera wysokość. Są dwa "miejsca do klikania" – jedno po lewej stronie pokrętła i następne po

prawej stronie.

Przyciśnij lewy przycisk myszy, by powiększyć / zmniejszyć wybraną wysokość o 100 stóp

Przyciśnij prawy przycisk myszy, by powiększyć / zmniejszyć wybraną wysokość o 1,000 stóp

2. Pokrętło kursu NAV 2

Wybiera kurs dla punktu nawigacyjnego 2.

Wciśnij lewy przycisk myszy, by zmniejszyć wybrany kurs

Wciśnij prawy przycisk myszy aby zwiększyć wybrany kurs


13.4 Zegar
Każdy pilot jest zaopatrywany w zegar, który jest w stanie pokazywać:

• Średni Czas Greenwich lub czas miejscowy

• czas miniony

• informacje chronometru1. Górne okno wyświetlania

Pokazuje GMT lub czas miejscowy – w zależności od wyboru. Kropka nad GMT lub LOC wskazuje,

czy GMT czy czas miejscowy jest wyświetlany

2. Selektor Trybu

M przerzuca pozycję pozwalając by przełączyć między pokazywaniem GMT, a czasem

LOCal

RUN normalna pozycja ( dwie kropki świeca między godzinami a minutami w wyższymoknie)

HLD Wyświetlanie czasu (GMT lub LOC) jest zablokowane – dwie kropki gasną

MIN ustawia licznik minut

H ustawia licznik godzin3. Dolne Okno Wyświetlania

Wyświetla czas upływający w godzinach i minutach lub czas chrono (CHR) w minutach zależnie od

wybranej funkcji

4. Stoper (Elapsed Timer), przełącznik ET

Przyciśnięty raz: ET zostaje wyzerowany i zaczyna odliczać czas (dwie kropki między godzinami i minutami świeca w niższym oknie)

Przyciśnięcie drugi raz: Stoper zatrzymany ( dwie kropki gasną)

5. Przełącznik Chronometru

Wciśnięty raz: Uruchamia chronometr ( dwie kropki świeca w niższym oknie)

Przyciśnięty drugi raz Zatrzymuje Chrono – niższe okno pokazuje godziny i minuty, dwie

kropek gasną

Przyciśnięcie trzeci raz Resetuje Chrono

6. Wskazówka Sekundnika

Wskazówka robi jeden obrót na minutę gdy CHR jest aktywowany


13.5 Czarna skrzynka
Każdy ATR jest zaopatrzony w jedno urządzenie rejestrujące głosy kokpitu, CVR i jedną cyfrową nagrywarkę danych w czasie lotu, DFDR. Gdy tylko samolot jest uruchomiony nagrywarki są aktywowane automatycznie. Nagrywarki pozostają OFF tak długo jak zewnętrzna moc jest dostarczana. Nagrywarki są wyłączone automatycznie 10 minut, po tym jak silniki są wyłączane.

Nagrywarka głosu kokpitu gromadzi ostatnie 30 minut rozmowy kokpitu.

DFDR dzieli się na dwa podsystemy:

• Panel wprowadzania danych Lotu

W czasie lotu panel wprowadzania danych jest stosowany, by wprowadzić dane takie jak czas,

data, numer lotu lub dane konserwacyjne.

• Jednostka Zapisu

Która zapisuje rzeczywiste dane przelotowe. Zgromadzonych jest 25 ostatnich godzin lotu.


Te systemy nie pracują właściwie w symulatorze lotu ale są zawarte, by poprawić realizm.

13.5.1 Kontrolery


13.5.1.1 Panel wprowadzania danych lotniczych (Flight Data Entry Panel)

(FDEP)

1. Wyświetlacz daty

Pokazuje Datę i czas. Użyj przełącznika Update (Aktualizacja), by zmieniać datę.2. Panel wprowadzania danych

Umożliwia wprowadzanie różnych danych: godziny, minuty, miesiące, dni, lata i numer lotu.

Użyj Pokrętła poniżej cyfry, by dostosować zrzeszoną cyfrę.

Lewy przycisk myszy zmniejsza wartość

Prawy przycisk myszy zwiększa wartość

3. Przełącznik Update

Przełącznik uaktualnienia jest używany, do przełączania poprzez datę i uaktualnioną datę.

Pierwsza pozycja panelu Wprowadzania danych musi być ustawiona na "9" aby dane mogły być

wprowadzone:  • Pierwszy ciąg: godziny i minuty

- Naciśnij przełącznik Update, wyświetlacz wyświetli odpowiednie dane

- Wpisz godzinę i minuty na panelu wprowadzania danych

- Naciśnij przełącznik Update. Wprowadzone dane są korygowane i są wyświetlane przez 5

sekund. Następująca sekwencja musi zostać zainicjowana w czasie tych 5 sekund !  • Druga sekwencja: miesiąc i dzień

Podobnie do pierwszej sekwencji – wprowadź w zamian miesiąc i dzień

  • Trzecia sekwencja: rok

Podobnie do pierwszej sekwencji – wprowadź w zamian rok

Uwaga: Raz wprowadzone dane, resetują numer lotu na panelu wprowadzania danych
  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna