2. 3 kapituły inspektorialne wskazówki dla przygotowania I przebiegu Kapituły InspektorialnejPobieranie 66.79 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar66.79 Kb.
2.3 KAPITUŁY INSPEKTORIALNE
WSKAZÓWKI dla przygotowania i przebiegu Kapituły Inspektorialnej

2.3.1. Zadania Kapituły Inspektorialnej
”Kapituła inspektorialna - mówi art. 170 Konstytucji - jest braterskim zebraniem, w którym wspólnoty lokalne umacniają poczucie swej przynależności do wspólnoty inspektorialnej poprzez wspólną troskę o spraw ogólne. Jest ona również zebraniem reprezentatywnym współbraci i wspólnot lokalnych”.
Zadania Kapituły Inspektorialnej są zawarte w art. 170 Konstytucji i 169 Regulaminów Ogólnych. Należy brać pod uwagę praktyczną różnicę istniejącą między Kapitułą Inspektorialną zwołaną „w związku z przygotowaniem Kapituły Generalnej” oraz tzw. pośrednią (organizowaną między jedną a drugą Kapitułą Generalną). Obecna Kapituła Inspektorialna jest zwołana specjalnie i przede wszy stkim w celu przygotowania Kapituły Generalnej 25.

Dlatego: 1. Na pierwszym miejscu i zasadniczo zajmie się tematem KG 25: „Wspólnota salezjańska dziś”.

Ponadto, odpowie na postawione pytania dotyczące weryfikacji struktur zarządzania (por. n 2.2, szkic do refleksji, część II w niniejszych DRG).

 1. Dokona wyboru Delegata (lub Delegatów) na Kapitułę Generalną, i ich zastępców (Konst. 171, 5).

Oprócz tych pierwszorzędnych obowiązków Kapituła może omawiać inne problemy dotyczące bezpośrednio Inspektorii, uznane za szczególnie ważne, zgodnie z przepisami Konst. 171, 1 -2.2.3.2. Przygotowanie Kapituły Inspektorialnej
Po otrzymaniu listu Przełożonego Generalnego zwołującego KG 25 wypada, by Inspektor zwołał posiedzenie Rady Inspektorialnej:


 • Celem zgłębienia natury i celu KG 25 oraz wyjaśnienia, znaczenia i zamierzeń Kapituły Inspektorialnej, która tę Kapitułę Generalną przygotowuje;
 • Celem zapoznania się ze szkicem refleksji na temat wyznaczony na KG 25 i przestudiowania zasad normujących przygotowanie i przebieg KI i zastosowanie tych norm;
 • Celem przestudiowania motywacji i środków służących mobilizacji współbraci i wspólnot;
 • Celem mianowania Kierownika KI (Reg. 168) i ewentualnie zaproszenia biegłych i obserwatorów na KI (Reg. 168).

W zależności od uznania Inspektor ze swoją Radą może powołać Komisję Przygotowawczą, która będzie pomagać Kierownikowi w przygotowaniu Kapituły Inspektorialnej.Inspektorialna Komisja Przygotowawcza nie jest przewidziana przez Regulaminy Ogólne. Okazała się jednak pożyteczna w wielu Inspektoriach w pracach przygotowawczych do KI. Jej ustanowienie leży w kompetencji Inspektora i jego Rady.

Zwołanie KI dokonuje się listem Inspektora, w którym zachęci do refleksji nad tematem i do uczestnictwa w pracach KI. W liście tym ogłosi:

 • osobę Kierownika KI
 • skład ewentualnej Komisji Przygotowawczej;
 • datę rozpoczęcia i miejsce, gdzie będzie się odbywać KI, biorąc pod uwagę możliwość więcej niż jednej sesji;

Po wyborze delegatów wspólnot lokalnych Inspektor w następnym liście:


 • poda współbraciom nazwiska delegatów wspólnot na KI;
 • oraz przedstawi listę współbraci profesów wieczystych, którzy mogą być wybrani na Kapitułę Inspektorialną, jako delegaci współbraci z Inspektorii (por. Reg. 165,1-2).2.3.3. Kierownik Kapituły Inspektorialnej:


 • ustali i ogłosi wspólnotom termin wyborów:

  • delegatów wspólnot i ich zastępców;

  • delegatów współbraci (z listy inspektorialnej);

  • ewentualnych nowych zastępców wspólnot, gdyby któryś z zastępców został wybrany z listy inspektorialnej;
 • prześle wspólnotom przepisy regulujące wybory delegatów wspólnot lokalnych i formularze protokółów; wyjaśni również ustalone sposoby wyboru delegatów z listy inspektorialnej.2.3.4. Ewentualna Inspektorialna Komisja Przygotowawcza powinna przestudiować, przedstawić Inspektorowi i realizować wszystkie inicjatywy, które uzna za pożyteczne w celu:


 1. uwrażliwienia współbraci na perspektywy kapitulne (przez konferencje, dni studiów, spotkania w grupach i we wspólnotach, itd...);
 1. wspierania współbraci, aby przygotowali się duchowo do pracy i do zadań związanych z Kapitułą (przez dni skupienia, modlitwy, celebracje, itd...);
 1. wyjaśnianie będzie pożytecznym wręczenie tematu Kapituły i niesienia pomocy współbraciom, w ich osobistym zgłębianiu tematu: będzie pożyteczne wręczenie każdemu współbratu szkicu refleksji umieszczonej w obecnym numerze dokumentów (wydanie włoskie, s. ----)

Komisja Przygotowawcza będzie mogła w zależności od uznania przekazywać informacje członkom Rodziny Salezjańskiej i przyjaciołom naszych dzieł (FMA, VDB, SWS, BWS, starsi wychowankowie, zakonnicy, dostojnicy kościelni, nasi Biskupi i Prałaci, itd.), prosząc o współpracę w formie i w wymiarze na jakie zezwalają, nasze przepisy i lokalne sytuacje.


Zadaniem Kierownika z Komisją Przygotowawczą będzie ponadto:


 • wysłanie formularzy, wg wzoru wskazanego przez Kierownika KG25, w celu zebrania wniosków i propozycji od poszczególnych współbraci i od wspólnot;
 • ustalenie daty, do której należy dostarczyć wnioski Kierownikowi KI;
 • zapoznanie się z wnioskami i propozycjami przesłanymi przez współbraci, zestawiając materiał służący refleksji i decyzjom KI.2.3.5. Przebieg Kapituły Inspektorialnej
Należy dołożyć wszelkich starań, aby Kapituła Inspektorialna przebiegała w klimacie braterstwa, refleksji i modlitwy w poszukiwaniu woli Bożej, by lepiej odpowiedzieć na oczekiwania Kościoła i współczesnej młodzieży. Służyć temu będzie odpowiednie przygotowanie liturgii pod względem treści, sposobów , pomocy, itd...
Dla przeprowadzenia obrad każda Kapituła Inspektorialna będzie miała swój krótki regulamin, w którym będą, zawarte zasady pracy, sposoby prowadzenia dyskusji, ustanowienie grup refleksji i Komisji. W powyższym regulaminie winno się mieć na uwadze wskazania Konstytucji i Regulaminów Ogólnych (Konst. 153 dotyczące wyborów, Reg. 161, 164, 169), oraz ewentualnych dyspozycji zawartych w Dyrektoriurn Inspektorialnym.
Przy przekazywaniu wniosków i uchwał na KG 25 należy skrupulatnie zastosować się do wskazań Kierownika KG 25.

Szczególnie, propozycje i wnioski niech będą pisane na właściwych „formularzach” z wyraźnym zaznaczeniem, do którego z punktów „szkicu refleksji” się odnoszą.

Przy propozycjach Kapituły Inspektorialnej należy podać wynik głosowania.

2.3.6. Udział wspólnot i współbraci
Na zakończenie tych sugestii wydaje się słuszne zestawić niektóre z obowiązków dotyczących wspólnot i poszczególnych współbraci.
2.3.7. Wspólnoty


 • Towarzyszą całemu procesowi Kapituły przez codzienną modlitwę.
 • Dokonują wyboru swoich delegatów na KI i ich zastępców. Sporządzają protokół z wyborów wg formularza przesłanego przez Kierownika.
 • Przyjmują od Kierownika materiały i wskazówki, które będą ich uwrażliwiać na problemy Kapituły i mobilizować do ich studiowania, możliwie wspólnotowego.
 • Pogłębiają temat KI z myślą o KG25 i przesyłają propozycje i wnioski.2.3.8. Poszczególni współbracia


 • Oddadzą swój głos w wyborze delegata własnej wspólnoty i jego zastępcy.
 • Uczestniczą w wyborze delegatów z listy inspektorialnej.
 • Zapoznają się osobiście z tematyką, posługując się pomocami i dokonując wymiany myśli z własną wspólnotą.
 • Wysyłają wnioski i propozycje na KI i współpracują w przygotowaniu wniosków i propozycji własnej wspólnoty.
 • Mogą przesłać wprost do Kierownika KG 25 własne wnioski i propozycje.

2.4 ZASADY WYBORÓW
2.4.0. Wprowadzenie: prawomocność i ważność działań
Kapituła Inspektorialna (KI) jest aktem prawnym, którego wartość i konsekwencje przerastają wspólnotę inspektorialną i czas trwania Kapituły.

Kapituła bowiem wybiera delegatów na KG i dla niej opracowuje propozycje. Ponadto, KI może wydawać ustawy, które po zatwierdzeniu przez Przełożonego Generalnego i jego Radę (por. Konst. 170), uzyskają moc obowiązującą wszystkich współbraci z Inspektorii, również tych, którzy bezpośrednio nie brali udziału w podejmowaniu uchwały. Dlatego jej przebieg regulują normy, które gwarantują prawomocność i ważność działań. Te normy są zawarte w prawie powszechnym i własnym (Konstytucje i Regulaminy Ogólne), z którego KI czerpie swój autorytet.

Zastosowanie się do norm dotyczących prawomocności i ważności oraz precyzja przy sporządzaniu urzędowych dokumentów zapewniają jasność i szybkość późniejszych działań, nie narażając na opóźnienia, odwołania, wyjaśnienia i sanację.

Aby dopomóc Inspektorowi i Kierownikowi KI przypominamy szereg norm i wskazań prawnych. Te normy dotyczą:
  • kanonicznej erekcji domów,

  • nominacji,

  • liczenia współbraci należących do inspektorii i różnych wykazów, które należy sporządzić,

  • protokołów wyboru delegatów i ich zastępców,

  • przypadków szczególnych,

  • wskazań formalnych.2.4.1. Kanoniczna erekcja Domów
Kanoniczna erekcja domów jest nieodzowna (por. kan. 608; 665 & 1), aby współbracia mogli uczestniczyć w zebraniach, które mają władzę prawną do dokonania ważnego wyboru delegata na KI, aby ten, kto przewodniczy zebraniu współbraci (Dyrektor: Konst. 186) mógł z prawa uczestniczyć w tejże KI (Konst. 173,5). Dokument erekcyjny powinien się znajdować w archiwum domu.
Dla domów, które istniały przed rokiem 1926, jako wspólnoty samodzielne (nie filialne), wystarczy, by to było wiadome,

że istniały przed tą datą, kiedy to wszystkie istniejące wspólnoty zostały kanonicznie erygowane bez poszczególnych dokumentów. Takie samo erygowanie zostało przeprowadzone dla domów w Polsce w roku 1930.


Należy wobec tego:


 1. sprawdzić na czas kanoniczne erygowanie poszczególnych domów lub wspólnot;

 2. postarać się o załatwienie spraw związanych z kanonicznym erygowaniem tych domów lub wspólnot, które jeszcze nie zostały erygowane, zanim przystąpi się do wyboru delegatów. Aby erygować kanonicznie dom, Inspektor musi zapewnić obecność przynajmniej trzech współbraci (kan. 115, & 2); musi ponadto uzyskać zgodę swojej Rady oraz pisemne oświadczenie Biskupa diecezjalnego lub jemu równych (kan. 609, &1), powinien przedstawić formalną prośbę Przełożonemu Generalnemu i wreszcie uzyskać dekret kanonicznej erekcji wystawiony przez Przełożonego Generalnego (Konst.132, 2).

 3. Inspektor w sposób urzędowy, jasny i wyraźny dokona przydziału grup współbraci należących do placówek jeszcze nie erygowanych kanonicznie (z różnych powodów), lub którzy należą, do domów kanonicznie erygowanych, ale mających mniej niż sześciu współbraci. Zasady takiego przydziału są zawarte w art. 163 Regulaminów Ogólnych. Co do placówek nie posiadających erekcji kanonicznej Inspektor przyłączy grupę współbraci do domu kanonicznie erygowanego, gdzie ci współbracia będą, mogli wypełnić swój obowiązek i prawo wyborców wspólnie ze współbraćmi tegoż domu. Należy pamiętać, że „pełniący obowiązki dyrektora/p.o./”takiej placówki nie uczestniczy z prawa w KI. W przypadku domów kanonicznie erygowanych ale mających mniej niż sześciu współbraci, należy stosować postanowienia art. 163 Regulaminów: w miarę możliwości Inspektor zarządzi, aby zebrali się razem pod przewodnictwem Dyrektora starszego profesją, osiągając liczbę co najmniej sześciu współbraci. Tak złączeni wybiorą, delegata i jego zastępcę, na KI. Jeżeli okoliczności nie pozwolą, aby złączyły się razem wspólnoty posiadające mniej niż sześciu współbraci, Inspektor dołączy wspólnotę posiadającą mniej niż sześciu współbraci do innej większej (z sześcioma lub większą liczbą profesów) i wspólnie te dwie wspólnoty przystąpią z równym prawem głosu czynnego i biernego do wyboru delegata i jego zastępcy na KI. Należy pamiętać, że Dyrektor nawet wspólnoty posiadającej mniej niż sześciu współbraci, pod warunkiem, że dom został kanonicznie erygowany, uczestniczy z prawa w KI.2.4.2. Nominacje
Należy zweryfikować, czy nominacje tych, którzy uczestniczą z prawa w KI, są ważne, czy nie minął okres ich urzędowania. Jest to bardzo ważne w tych regionach, w których Kapituły Inspektorialne odbywają się w okresie zmian personalnych i nowych nominacji. Nominacja jest ważna, gdy:


 1. została dokonana zgodnie z Konstytucjami;

 2. ten, kto został mianowany objął swój urząd wraz ze wszystkimi dopełnieniami;

 3. nie upłynął termin jej ważności.

Rada Generalna dnia 23.06.1978 poczyniła takie ustalenia w odniesieniu do objęcia urządu i jego zakończenia:
  • nominacja współbraci na różne urzędy, tak lokalne, jak inspektorialne, nabiera mocy z chwilą objęcia urzędu z przewidzianymi dopełnieniami;

  • współbracia ci pozostają na urzędzie aż do przejęcia urzędu przez ich następców. To przejęcie musi nastąpić przed upływem trzech miesięcy od daty zakończenia urzędowania.

Te zasady odnoszą się w zależności od przypadków do:
  • Inspektorów i Przełożonych Wizytatorii lub Okręgów Specjalnych (por. Konst. 162 i 168);

  • Członków Rad Inspektorialnych (por. Konst. 167);

  • Przełożonych każdej Delegacji Inspektorialnej (por. Konst. 159);

  • Dyrektorów (por. Konst. 177);

  • Mistrzów nowicjuszy (por. Konst. 112).

Co do Wikariusza lokalnego, ze względu na to, że w zależności od zatwierdzenia Inspektora może zastąpić Dyrektora poważnie przeszkodzonego (por. Konst. 173, 5), powinien istnieć formalny dokument jego nominacji na wikariusza. Wystarczy list posłuszeństwa wysłany współbratu.. Musi ponadto wynikać z odpowiedniego dokumentu, że Inspektor uznał poważną przeszkodę Dyrektora i zatwierdził uczestnictwo Wikariusza w KI.2.43. Liczenie współbraci i przygotowanie ich wykazu
Liczenie współbraci należących do Inspektorii (lub Wizytatorii) w związku z KI jest bardzo ważne. Służy ono do ustalenia:

 1. liczby Delegatów Inspektorii /lub Wizytatorii/, którzy uczestniczą w KI (por. Konst. 173, 7; Reg. 161 -166);

 2. liczby Delegatów, których Inspektoria (lub Wizytatoria) wysyła na Kapitułę Generalną (por. Konst. 151,8; Reg. 114-115, 118).

W przypadku Okręgu o Statucie Specjalnym, tak wskazania odnoszące się do składu Kapituły Inspektorialnej, jak i liczba delegatów na Kapitułę Generalną zostały ustalone w dekrecie erekcyjnym tegoż Okręgu. Należy przygotować ogólną listę, współbraci Inspektorii do liczenia dla potrzeb KI. Następnie należy przygotować inne listy służące przebiegowi KI. To jest:
  • Listę tych, którzy "z prawa" uczestniczą, w KI;

  • Listę współbraci z "głosem czynnym"

  • Listę, współbraci z "głosem biernym"

Przedstawimy obecnie zasady, które regulują, przygotowanie każdej z tych list.2.4.4. 1. Lista ogólna współbraci należących do Inspektorii (lub Wizytatorii) w związku z KI
Należy pamiętać, że ta lista współbraci należących do Inspektorii w związku z KI nie odpowiada liście, którą przygotowuje się corocznie w celach statystycznych: w liście dla celów statystycznych są uwzględnieni również współbracia będący w sytuacji „nieregularnej”.
Należy uważać za należących do Inspektorii w związku z KI:


  1. Współbraci, którzy w Inspektorii (lub Wizytatorii) złożyli pierwszą profesję i którzy nadal tam zamieszkują w momencie liczenia (Konst. 160);

  2. Współbraci, którzy pochodzą z innej Inspektorii (lub Wizytatorii) w wyniku definitywnego przeniesienia, i którzy w niej przebywają w momencie liczenia (por. Reg. 151);


Przeniesienie definitywne jest postanawiane przez Przełożonego Generalnego (por. Reg. 151).

Za "definitywnie" przeniesionych należy uważać:
  • współbraci, którzy w momencie erygowania nowej Inspektorii lub Wizytatorii są do niej przeznaczeni (por. DRG n 284, s. 68, 3.2);

  • misjonarzy, którzy definitywnie wracają do kraju i są przez Przełożonego Generalnego włączeni do tej Inspektorii, którą oni uważa dla nich za najodpowiedniejszą;

  • tych wszystkich, którym Przełożony Generalny (lub jego Wikariusz) wydał dekret definitywnego przeniesienia.

C) Współbraci, którzy w chwili liczenia przebywają w danej Inspektorii (lub Wizytatorii), chociaż pochodzą z innej Inspektorii (lub Wizytatorii), przeniesieni czasowo (zgodnie z Reg. 151);


Przeniesienie czasowe następuje:


  • albo z obowiązku posłuszeństwa (np. gdy dany współbrat na mocy listu posłuszeństwa został posłany do pełnienia urzędu - dyrektora, mistrza nowicjatu, profesora, itd... w innej Inspektorii), przez cały czas trwania mandatu;

  • albo w wyniku porozumienia miedzy dwoma Inspektoriami, kiedy jakiś współbrat został posłany celem niesienia pomocy innej Inspektorii (por. Reg. 151). Współbracia przeniesieni również czasowo są liczeni i głosują tylko w tej Inspektorii, w której aktualnie pracują.

D) Współbraci, którzy należą do Inspektorii z jednego z wyżej podanych tytułów /A + B +, C/, ale są „czasowo nieobecni z motywów uznanych za słuszne”.


Następujących współbraci stosownie do art. 166 Regulaminów Generalnych należy uważać za „nieobecnych”, „usprawiedliwionych”, a zatem branych pod uwagę przy liczeniu:
a. współbraci z Inspektorii (lub Wizytatorii), którzy w momencie liczenia przebywają tymczasowo w którymś domu salezjańskim innej Inspektorii (lub Wizytatorii) z wyraźnego mandatu Inspektora Inspektorii, do której należą, z powodu studiów, choroby lub obowiązku pracy otrzymanej od własnego Inspektora.Współbracia okreś1eni jako czasowo nieobecni z powodu studiów, choroby lub obowiązków pracy otrzymanych od własnego Inspektora nie są "przeniesieni", nawet czasowo, do innej Inspektorii. Dlatego oni:

- głosują w domu, gdzie przebywają, (poza własną Inspektorią), biorąc udział w wyborach Delegata Wspólnoty;

- wchodzą natomiast do listy inspektorialnej w Inspektorii, do której należą w celu wyboru Delegata współbraci Inspektorii.
Należy pamiętać, że obowiązki pracy zlecone przez własnego Inspektora, o których jest mowa, muszą faktycznie być obowiązkami na rzecz swojej Inspektorii pochodzenia. Nie chodzi tu oczywiście o współbrata, który mieszka i pracuje w domu międzyinspektorialnym, np. we wspólnocie formacyjnej lub w międzyinspektorialnym centrum studiów, personel formacyjny lub nauczający (nie studenci) należy ze wszystkimi skutkami do Inspektorii, na terytorium której znajduje się dom. Oni wchodzą do listy tylko tejże Inspektorii. (Chodzi tu bowiem o „przeniesienie czasowe” na okres pełnienia obowiązków).
b. współbracia, którzy otrzymali od własnego Inspektora pozwolenie na przebywanie poza domem zakonnym „absentia a domo” (por. kan. 665 &1), lub otrzymali od Przełożonego Generalnego (lub od Stolicy Apostolskiej) indult „eksklaustracji” (por. kan. 686). Współbracia „eksklaustrowani” (kan. 686) lub „absentes a domo” (kan. 665), których zezwolenie na przebywanie poza domem salezjańskim nie wygasło, są zakonnikami-salezjanami i dlatego powinni być liczeni na liście ogólnej. Jednakże:

- eksklaustrowani, stosownie do przepisów prawa powszechnego (kan. 687), są pozbawieni prawa głosu czynnego i biernego;

- „absentes a domo” mogą zostać pozbawieni prawa głosu czynnego i biernego w zależności od uznania Inspektora (szczególnie, gdy chodzi o absencję udzieloną z motywów kryzysu powołaniowych), w chwili wydania zezwolenia; w związku z powyższym należy się zapoznać z listem Wikariusza Przełożonego Generalnego z dnia 20.01.1985 r.

2.4.5. Dla większej jasności, zostaną wylicza się tych współbraci, którzy mimo, że należą jeszcze do Inspektorii (lub Wizytatorii), nie powinni być liczeni w związku z KI i dlatego nie powinni być włączeni do wspomnianej listy ogólnej:
A) współbracia, którzy złożyli formalną prośbę o dyspensę od celibatu kapłańskiego lub diakońskiego; albo złożyli formalną prośbę o sekularyzację, by otrzymać dyspensę ze ślubów wieczystych lub czasowych.

Zgodnie z praktyką, dla celów KI, nie są liczeni współbracia, którzy złożyli formalną prośbę o opuszczenie Zgromadzenia, mimo że sprawa jest jeszcze w toku załatwiania i nie została definitywnie zamknięta.


B) Współbracia, którzy znajdują się poza wspólnotą nieprawnie z jakiegokolwiek powodu (=współbracia w sytuacji „nieregularnej”).

2.4.6. Jest wskazane pamiętać o następującej zasadzie, podanej przez Przełożonego Generalnego z okazji Kapituły Generalnej Specjalnej, która dotąd zachowuje swoją ważność:
Zmiany Inspektorii dokonane bez przepisanych formalności, lub do których brak decyzji jasnych i udokumentowanych, należy uważać za definitywne (a zatem z utratą z wszystkimi jej konsekwencjami poprzedniej przynależności), jeżeli upłynęło dziesięć ciągłych lat pobytu w nowej Inspektorii.

2.4.7. Ogólna lista współbraci Inspektorii jest tą, w oparciu o którą dokonuje się liczenia zarówno liczby Delegatów inspektorialnych na KI (jeden na 25 lub ułamek z 25: Reg. 165, 3) jak również liczby Delegatów na KG (jeden jeżeli całość współbraci jest mniejsza od 250, dwóch jeżeli jest równa lub przewyższa 250. Reg. 114).
Natychmiast po sporządzeniu tej listy ogólnej, należy przesłać 1 egzemplarz Kierownikowi KG 25, stosownie do norm otrzymanych od niego samego. Ma on obowiązek sprawdzić zgodność dokonanego liczenia poszczególnych Inspektorii (lub Wizytatorii) w celu ustalenia ważności wyboru Delegatów na KG.

2.4.8. 2. Lista uczestników „z prawa” w KI
Jest to lista, którą Inspektor (lub Kierownik KI) przekaże współbraciom, by wiedzieli, kto w KI bierze udział z urzędu. Jest to konieczne ze względu na wybory na poziomie inspektorialnym.

Zgodnie z art. 173 Konstytucji członkami z urzędu KI są następujący:

- Inspektor (lub Przełożony Wizytatorii), który przewodniczy KI;

- Radcy inspektorialni,

- Delegaci poszczególnych Delegacji inspektorialnych;

- Kierownik KI;

- Dyrektorzy domów kanonicznie erygowanych, również gdy liczba współbraci jest mniejsza niż sześciu;

- Mistrz nowicjuszy.


Jak już było wspomniane, skład Kapituły Okręgów o statucie Specjalnym został ustalony przez odnośny dokument erekcyjny.

2.4.9. 3. Lista współbraci mających „głos czynny” (wyborcy)
Należy tu rozróżnić dwa poziomy:
3.1. Lista do wyboru delegatów w poszczególnych wspólnotach
Sporządza się ją w każdej poszczególnej wspólnocie i zawiera ona spis wszystkich współbraci o ślubach wieczystych i czasowych, którzy należą do danej wspólnoty, łącznie z tymi, którzy pochodzą z innych Inspektorii (lub Wizytatorii), a którzy przebywają w niej czasowo z powodu studiów, choroby, czy obowiązków pracy zleconych przez własnego Inspektora pochodzenia (por. Reg. 165, 2).
3.2. Lista inspektorialna do wyboru Delegatów Inspektorii na KI
Na tej liście, niezbędnej do wyborów na poziomie inspektorialnym, należy umieścić wszystkich współbraci, profesów wieczystych i czasowych, wyszczególnionych na liście ogólnej współbraci Inspektorii, wyłączając tych, którzy są pozbawieni głosu czynnego i biernego.
Są pozbawieni, czynnego i biernego głosu, mimo że zostali włączeni do listy ogólnej, współbraci z Inspektorii:
a. współbracia, którzy uzyskali indult eksklaustracji, zgodnie z normami kan. 687;

b. współbracia, którzy otrzymali pozwolenie na pobyt poza wspólnotą „absentia a domo”, a którzy w chwili udzielania im tego pozwolenia zrezygnowali z głosu czynnego i biernego.


Rezygnacja z głosu czynnego i biernego dla „absentes a domo” musi wynikać z dokumentu, którym Inspektor za zgodą swej Rady udziela zezwolenia na absencję. Należy się zapoznać z listem Wikariusza Przełożonego Generalnego z dnia 20.01.1985 r.

2.4.10. 4. Lista współbraci z głosem biernym (których można wybierać)
Należy wybrać Delegatów wspólnot, Delegatów Inspektorii na KI, Delegatów na KG 25. Zatem są, trzy rodzaje list: -
4.1. Lista współbraci, których można wybierać na KI jako delegatów wspólnoty
Zawiera wszystkich profesów wieczystych wspólnoty (łącznie z tymi z innej Inspektorii, którzy w niej przebywają choćby tylko z powodu studiów lub choroby).

- z wyjątkiem tych, którzy z prawa uczestniczą w KI (zobacz Lista 2),

- oraz z wyłączeniem tych, którzy są pozbawieni głosu czynnego i biernego.
2.4.11. 4.2. Lista współbraci, którzy mogą być wybrani na KI jako „delegaci Inspektorii”.
Zawiera wszystkich profesów wieczystych z listy ogólnej inspektorialnej (lista 1), z wyjątkiem:

- tych, którzy uczestniczą z prawa w KI (lista 2),

- delegatów ważnie wybranych we wspólnotach,

- współbraci pozbawionych głosu czynnego i biernego (eksklaustrowanych i absentes a domo, którzy zrzekli się głosu czynnego i biernego).


2.4.12. 4.3. Przy wyborze „Delegata (Delegatów) Inspektorii na Kapitułę Generalną” podczas KI, należy pamiętać, że mogą być wybrani wszyscy profesi wieczyści z inspektorialnej listy ogólnej (lista 1), z wyjątkiem:

- Inspektora będącego z urzędu członkiem KG,

- Przełożonych Generalnych emerytowanych, należących do Inspektorii, którzy również są członkami Kapituły Generalnej,

- współbraci pozbawionych głosu czynnego i biernego.


2.4.13. Protokoły wyborów
- Sposoby przeprowadzania głosowań i obliczanie głosów we wspólnotach lokalnych zostały omówione w artykułach 161-163 Regulaminów Ogólnych (por. również Konstytucje 153).
Protokoły z wyboru Delegatów wspólnot lokalnych i ich zastępców muszą być sporządzone na odpowiednich formularzach i muszą być sprawdzone przez odpowiednią Komisję Inspektorialną. Tę Komisję Inspektorialną do rewizji protokołów z wyboru Delegatów wspólnot mianuje Inspektor w porozumieniu z Kierownikiem KI.
- Sposoby głosowań i obliczanie głosów na Delegatów Inspektorii zostały omówione w artykule 165 Regulaminów.
Protokoły z wyboru Delegatów współbraci Inspektorii muszą zawierać:

- datę obliczania głosów,

- nazwiska skrutatorów,

- wypełnienie wskazań zawartych w Regulaminach,

- wyniki głosowania.
Protokoły sporządzone na odpowiednich formularzach muszą zostać uwierzytelnione podpisem przewodniczącego skrutynium i skrutatorów.
- Protokół odnoszący się do wyboru Delegatów na KG 25 i ich zastępców musi być sporządzony wyłącznie na odpowiednich formularzach i według pouczeń w nich zawartych.

Ten protokół musi być jak najrychlej przesłany na ręce Kierownika KG 25, który z kolei przekaże go odpowiedniej Komisji prawnej, mianowanej przez Przełożonego Generalnego, która dokona przepisanej rewizji (por. Reg. 115).

2.54. Przypadki szczegółowe
- Biskupi salezjańscy, mimo, że wycofali się ze swego urzędu i rezydujący w Inspektorii, nie mają głosu ani czynnego, ani biernego i nie głosują jeżeli zostaną zaproszeni na KI. Ta sama norma jest stosowana do biskupów, którzy powrócili do wspólnot salezjańskich (por. AAS 1986, str. 1324).
- Przełożeni Generalni emerytowani mają prawo głosu czynnego i biernego we wspólnocie lokalnej do której należą i biorą udział w wyborze współbraci z listy inspektorialnej. Jeżeli zostaną wybrani na Delegata KI (czy to przez wspólnotę lokalną, czy przez współbraci z Inspektorii), na Kapitule Inspektorialnej mają tylko głos czynny a nie bierny, ponieważ z prawa uczestniczą w Kapitule Generalnej.

2.4.15. Wskazania formalne przy sporządzaniu listy współbraci
1. Oznaczać cyfrą bieżąca nazwiska współbraci.

2. Zachować porządek alfabetyczny i nazwiska zgodnie z tym, co podaje elenko generalne z roku 2000.

3. Pisać wielkimi literami NAZWISKO i małymi imię.

4. Oznaczyć odpowiednim skrótem jeżeli współbrat jest Kapłanem - P, Diakonem - D, Koadiutorem - L, Klerykiem - S.

5. Oznaczyć literą "t" współbraci o ślubach czasowych .

6. Przy biorących udział w KI zaznaczyć jakim tytułem: 1. z urzędu (per diritto),

 2. Delegat wspólnoty lokalnej (Delegato comunità locale),

 3. Delegat wspólnoty inspektorialnej (Delegato comunità ispettoriale).


2.5. PRACE PRZYGOTOWAWCZEJ KOMISJI TECHNICZNEJ
W dniu 17 kwietnia 2000 r. Przełożony Generalny, stosownie do art. 112 Regulaminów ustanowił Komisję techniczną dla Kapituły Generalnej XXV (KG 25) składającą się z następujących współbraci: ks. Stjepan Bolkovac, ks. Francesco Cereda, ks. James Gallagher, ks. Corado Pastore, ks. Chrys Saldanha, ks. José Antonio San Martin.

Komisji tej przewodniczy ks. Antonio Domenech, mianowany Kierownikiem KG 25, w dniu 13 kwietnia 2000 r.Komisja Techniczna zebrała się w Rzymie w dniach 19-21 maja 2000 roku i podczas wielokrotnych posiedzeń opracowała następujące materiały:


  1. Określenie przebiegu przygotowań do KG 25, rozpoczynając od daty rozpoczęcia rozważanej wcześniej przez Radę Generalną.

  2. Szkice refleksji nad tematem KG 25, mającym stanowić pomoc dla Kapituł Inspektorialnych i dla współbraci.

  3. Szkice refleksji do weryfikacji struktur zarządu głównego, zgodnie z uchwałą KG24, n. 119.

  4. Propozycje mające na względzie przygotowanie i przebieg Kapituł Inspektorialnych.

  5. Przepisy prawne związane z Kapitułami Inspektorialnymi.


Pomoce przygotowane przez Komisję Techniczną zostały przekazane poprzez Kierownika Przełożonemu Generalnemu i stanowią część zawartości obecnego numeru 372 DRG.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna