2 a ile związków otrzymano? 3+3 b narysuj ich wzory przestrzenne i wzory Fischera, 1+1Pobieranie 101.1 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar101.1 Kb.
Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej. Kolokwium drugie. 21.11.03.

1. (14 p.) Na (3R)-3-metylo-1-penten podziałano bromowodorem w eterze.2 a) ile związków otrzymano?

3+3 b) narysuj ich wzory przestrzenne i wzory Fischera,

1+1 c) podaj ich nazwy,

2 d) jaka jest między nimi relacja stereochemiczna?

2 e) czy powstała mieszanina produktów wykazuje czynność optyczną?

2. (17 p.) Zaproponuj optymalne syntezy podanych związków ze wskazanych substratów. W punktach a, b i c przynajmniej na jednym etapie powinny być użyte odpowiednie związki metaloorganiczne.6 a) 1-t-butylo-4-izobutylobenzen z benzenu i t-butanolu

4 b) 1-fenylo-2-(4-metylofenylo)-2-propanol z toluenu i dowolnych reagentów niearomatycznych

4 c) 3-oktanol z 1-butenu

3 d) (S)-2-butanol z (R)-2-butanolu.

3. (12 p.) Niektóre z podanych reakcji nie zachodzą a w pozostałych produkt główny może być inny niż podano. Zaznacz reakcje, które nie zachodzą a dla pozostałych podaj właściwy produkt główny (mechanizmy nie są wymagane).3 a) 2-Chloro-2-fenylopropan + 1-propynylosód (CH3CC-Na+)  4-fenylo-4-metylo-2-pentyn+ NaCl

2 b) t-butanol + NaOH  t-butanolan sodu + woda

2 c) alkohol benzylowy + bromek sodu  bromek benzylu + NaOH

2 d) 1-chloro-2-fenyloetan + metanol (t)  eter 2-fenyloetylowo-metylowy + chlorowodór

3 e) 1-hydroksy-2-propanon (hydroksyaceton) + CH3MgI  (CH3)2C(CH2OH)OMgI (+ H3O+)  2-metylo-1,2-propanodiol

4. (5x4=20 p.) Przedstaw mechanizmy poniższych reakcji. Podaj nazwy powstających produktów organicznych.

a) 2-chloro-1,3-difenylopropan + KOH (alkohol)  (E)-1,3-difenylopropen + H2O + KCl

b) tosylan (R)-1-fenyloetylu + KI (HMPA) 

c) 2-metylo-1-butanol + H2SO4 (t) 

d) + etanol (nadmiar, t) 

e) 1-chloro-2-fluoro-4-nitrobenzen + NaOHaq (t) 

5. (22 p.) Przedstaw poniższe reakcje za pomocą wzorów chemicznych. Podaj nazwy produktów organicznych.

2+2x0.5=3 a) eter benzylowo-fenylowy + 1 mol HI 

2+0.5=2.5 b) metanolan sodu + chlorek p-chlorobenzylu 

1.5+0.5=2 c) chlorek fenylomagnezowy + 1) formaldehyd, 2) H3O+

1+0.5=1.5 d) (R)-2-butanol + chlorek tionylu (pirydyna) 2 e) p-formylobenzoesan metylu (p-OHC-C6H4-CO2CH3) + wodorek borowo-sodowy 

1.5+0.5=2 f) 3-oksobutanian etylu + wodorek litowo-glinowy 

1.5+0.5=2 g) 2-fenyloetanol + tlenek chromu (VI) (pirydyna, CH2Cl2) 

1+0.5=1.5 h) alkohol benzylowy + tlenek chromu (VI) (H2SO4, aceton) 

1.5+0.5=2 i) benzonitryl + 1) bromek fenylomagnezowy, 2) H3O+

3+0.5=3.5 j) + 1) 2 mole jodku metylomagnezowego, 2) H3O+

Oceny: 45-57 – 3; 58-65 – 3.5; 66-75 – 4; 76-79 – 4.5; 80-85 – 5.

Drugie kolokwium. Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej. 30.11.01 A

1. Proszę wskazać, które z zamieszczonych niżej reakcji nie zachodzą a dla pozostałych przedstawić mechanizmy oraz podać wzory i nazwy głównych produktów.

a) (S)-2-butanol + bromek sodu

b) p-toluenosulfonian (S)-2-butylu + octan sodu

c) (R)-1-fenyloetanol + chlorowodór

d) 1-chloro-2-fenyloetan + woda

e) 3-chloro-4-fluoronitrobenzen + NaOHaq (t)

f) 2-chloro-2-fenylobutan + KOH (Etanol)

2. Proszę przedstawić za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podać wzory i nazwy produktów.

a) eter t-butylowo-etylowy + jodowodór (1 mol)

b) p-hydroksyacetofenon + bromek metylomagnezowy (1 mol; bez nazwy)

c) p-metylofenol + brom (nadmiar)

d) fenolan sodu + 1-chlorobutan

e) octan etylu + jodek etylomagnezowy (2 mole)

f) bromek fenylomagnezowy + aldehyd mrówkowy (H2CO)

g) (S)-2-butanol + chlorek tionylu (pirydyna)

h) 2-metylo-1-butanol + stęż. kwas siarkowy (t)

i) benzoesan etylu + wodorek litowo-glinowy (THF)

j) alkohol benzylowy + CrO3 (pirydyna, CH2Cl2)

3. Proszę zaproponować syntezy podanych związków z odpowiednich substratów.

a) 4-fenylobutanonitryl z toluenu i innych związków organicznych

b) 3,3-dimetylo-1-buten z acetylenu i t-butanolu

c) 3-metylo-3-heptanol z 1-chlorobutanu

d) kwas fenylooctowy z toluenu

4. Na (Z)-1-fenylopropen podziałano nadmanganianem potasu w niskiej temperaturze. Proszę przedstawić przebieg reakcji, narysować wzory przestrzenne i Fischera produktów, podać ich nazwy uwzględniające określenie absolutnej konfiguracji. Czy powstałe związki są chiralne? Czy mieszanina poreakcyjna jest optycznie czynna? Odpowiedzi proszę uzasadnić.

Drugie kolokwium. Ćwiczenia dodatkowe z chemii organicznej. 30.11.01 B
1. Na (E)-1-fenylopropen podziałano nadmanganianem potasu w niskiej temperaturze. Proszę przedstawić przebieg reakcji, narysować wzory przestrzenne i Fischera produktów, podać ich nazwy uwzględniające określenie absolutnej konfiguracji. Czy powstałe związki są chiralne? Czy mieszanina poreakcyjna jest optycznie czynna? Odpowiedzi proszę uzasadnić.

2. Proszę zaproponować syntezy podanych związków z odpowiednich substratów.

a) 3-fenylopropanonitryl z toluenu i innych związków organicznych

b) izobutylobenzen z benzenu i izobutanolu

c) 1,2-difenyloetanol z chlorku benzylu

d) kwas p-metylobenzoesowy z toluenu

3. Proszę wskazać, które z zamieszczonych niżej reakcji nie zachodzą a dla pozostałych przedstawić mechanizmy oraz podać wzory i nazwy głównych produktów.

a) (R)-2-butanol + bromek sodu

b) p-toluenosulfonian (R)-2-butylu + cyjanek potasu

c) (S)-1-fenyloetanol + chlorowodór

d) 4-chloro-1-buten + woda

e) 2-chloro-3-fluoronitrobenzen + NaOHaq (t)

f) 3-chloro-3-metylopentan+ KOH (Etanol)

4. Proszę przedstawić za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podać wzory i nazwy produktów.

a) eter fenylowo-metylowy- + jodowodór (1 mol)

b) 3-hydroksypropanal + bromek metylomagnezowy (1 mol; bez nazwy)

c) m-metylofenol + brom (nadmiar)

d) fenolan sodu + chlorek t-butylu

e) benzaldehyd + bromek etylomagnezowy

f) bromek fenylomagnezowy + tlenek etylenu

g) (S)-2-butanol + tribromek fosforu

h) 2-fenylo-1-butanol + stęż. kwas siarkowy (t)

i) acetofenon + wodorek borowo-sodowy

j) 2-metylo-1-propanol + CrO3 (pirydyna, CH2Cl2)


Drugie kolokwium. Ćwiczenia dodatkowe. 22.11.2002. A

1. (18 p.) W wyniku reakcji alkenu A z kwasem nadoctowym otrzymano tlenek alkenu (epoksyd) B, który pod działaniem wodnego roztworu NaOH dał (R,S)-2,3-butanodiol (C).

Proszę:

a) przedstawić za pomocą wzorów przestrzennych schemat reakcji A  B  C,b) podać nazwę związku A,

c) narysować wzór Fischera związku C,

d) określić stereochemiczną relację między związkiem C a (R,R)-2,3-butanodiolem. Czy oba te związki są związkami chiralnymi? Czy ich równomolowa mieszanina jest mieszaniną racemiczną?

2. (29 p.) Zaproponować drogę syntezy poniższych związków z podanych substratów wykorzystując związki metaloorganiczne. Liczba etapów każdej syntezy powinna być maksymalnie ograniczona.

a) izobutylobenzen z benzenu i wybranego halogeneku alkilu

b) 4-oktanon z 1-butanolu,

c) kwas 3-metylobutanowy [(CH3)2CHCH2CO2H] z alkoholu t-butylowego,

d) kwas 3-fenylopropanowy z toluenu i etylenu.

3. (27 p.) Proszę wskazać, które z zamieszczonych niżej reakcji nie zachodzą a dla pozostałych przedstawić mechanizmy oraz podać wzory i nazwy głównych produktów.

a) chlorek p-chlorobenzylu + metanol (nadmiar)

b) m-chlorotoluen + NaOHaq (t. pok.)

c) 1,2-dichloro-3,5-dinitrobenzen + NaOHaq

d) fenolan sodu + bromek (S)-sec-butylu (DMSO)

e) 2-chlorobutan + NaNH2 (ciekły amoniak)

f) alkohol benzylowy + jodek sodu (DMF)

4. (28 p.) Proszę przedstawić za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podać nazwy produktów.

a) eter t-butylowo-fenylowy + jodowodór,

b) p-bromofenol + jodek metylomagnezowy,

c) 3-metylo-1-butanol + H2SO4 (t)

d) acetylooctan etylu (CH3COCH2CO2C2H5) +1) wodorek litowo-glinowy (2 mole), 2) H3O+,

e) octan etylu + 1) bromek etylomagnezowy (2 mole), 2) H3O+,

f) (S)-1-fenyloetanol + chlorek tionylu (pirydyna),

g) chlorek t-butylu + metanolan sodu,

h) cyjanek metylu + 1) jodek butylomagnezowy, 2) H3O+,


Kolokwium II. Maj 2001 A

1. (16 p.) Podaj wzory i nazwy produktów poniższych reakcji:

a) 2-chloro-2-metylobutan + NaOHaq,

b) (S)-1-chloro-1-fenyloetan + H2O.

c) chlorek p-bromobenzylu + NaCN,

d) (R)-2-butanol + chlorek kwasu p-toluenosulfonowego  A + NaOHaq  B.

2. (12 p.) (S)-2-Chlorobutan poddano dwóm reakcjom: a) z KCN w DMSO i b) KOH w etanolu. Jakie związki były głównymi produktami każdej reakcji? Przedstaw mechanizmy obu reakcji.

3. (18 p.) Zaproponuj schematy następujących syntez [a) i b) z wykorzystaniem związków Grignarda, c) z wykorzystaniem związków miedzio-litoorganicznych]:

a) 1-butanol   4-oktanol,

b) toluen i inne reagenty .  3-fenylo-1-propanol,

c) odpowiednie alkohole o wzorze C4H9OH   2,2-dimetyloheksan.

4. (10 p.) Uzupełnij równania równowag kwasowo-zasadowych. Wskaż, w którą stronę te równowagi są przesunięte.

a) fenol + etanolan sodu

b) etanol + NaOH

c) propanal + (izopropyl)2NLi

d) wodorek sodu + fenol

e) butylolit + woda

5. (6 p.) Przedstaw przebieg reakcji 2-metylo-1-butanolu z kwasem siarkowym w podwyższonej temperaturze prowadzącej do otrzymania 2-metylo-2-butenu.

6. (10 p.) Który z dwóch formalnie możliwych zestawów reagentów należy użyć, aby w reakcji Williamsona otrzymać eter t-butylowo-etylowy? Uzasadnij wybór. Przedstaw przebieg reakcji tego eteru z jodowodorem.

7. (6 p.) Propen poddano działaniu kwasu nadoctowego a otrzymany produkt przekształcono w następnej reakcji w 2-etoksy-1-propanol. Przedstaw schemat (reagenty i warunki) tych reakcji.

8. (8 p.) Podaj wzory związków powstających w kolejnych, niżej przedstawionych reakcjach:

cyklopenten (1. O3, 2. H2O/Zn) A (1 mol HOCH2CH2OH, H+)  B (Ag2O, NH4OH)  C (H2O, H+)  D

9. (10 p.) Z pewnego związku karbonylowego otrzymano pod wpływem NaOH 2-metylo-2-pentenal. Przedstaw mechanizmy reakcji prowadzących do otrzymania tego związku.

10. (8 p.) Wychodząc z odpowiedniego związku karbonylowego i odpowiedniej chlorowcopochodnej przedstaw kolejne etapy syntezy Wittiga prowadzącej do otrzymania 1,1-difenyloetylenu.

11. (3 p.) Na 2,2-dimetylopropanal podziałano stężonym wodnym roztworem NaOH w podwyższonej temperaturze. Co otrzymano?


Drugie kolokwium z chemii organicznej. 19.04.02 B
1. (9 p.) Niektóre z poniższych reakcji nie zachodzą a w pozostałych powstaje inny produkt główny niż podano. Proszę zaznaczyć reakcje, które nie zachodzą a dla pozostałych podać właściwy produkt (bez mechanizmu).

a) 1-butanol + jodek potasu  jodek butylu + KOH

b) chlorek t-butylu + amidek sodu  t-butyloamina + NaCl

c) alkohol benzylowy + NaOH  fenylometanolan sodu + H2O

d) 2-fenylochloroetan + H2O  styren + HCl
2. (22 p.) Proszę przedstawić mechanizmy poniższych reakcji:

a) p-toluenosulfonian (S)-2-butylu + cyjanek potasu (HMPA)  (R)-2-metylobutyronitryl (CH3CH2CH(CH3)CN) + TsO-K+

b) bromek allilu + etanol  eter etylowo-2-propenylowy + HBr

c) 4-chloro-2-nitrofluorobenzen + NaOHaq (t)  4-chloro-2-nitrofenol

d) 2-chloro-1,3-difenylopropan + KOH (etanol)  (E)-1,3-difenylopropen (produkt główny)+ H2O + KCl
3. (25 p.) Proszę przedstawić za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podać wzory i nazwy produktów organicznych

a) eter t-butylowo-fenylowy + 1 mol HI

b) chlorek fenylomagnezowy + acetylen (bez nazwy)

c) jodek etylomagnezowy + 1) benzaldehyd, 2) H3O+

d) etanolan sodu + bromek m-chlorobenzylu

e) bromek metylomagnezowy + 1) tlenek etylenu, 2) H3O+

f) (S)-1-fenyloetanol + tribromek fosforu

g) 2-fenylo-1-pentanol + H2SO4 (t)

h) 2-metylo-1-pentanol + tlenek chromu (VI) (pirydyna, dichlorometan) – (bez nazwy)

i) benzoesan etylu + wodorek litowo-glinowy (THF)


4. (24 p.) Proszę zaproponować syntezy podanych związków z odpowiednich substratów:

a) kwas 3-fenylopropanowy (PhCH2CH2CO2H) z alkoholu benzylowego i innych reagentów

b) 2,4-dimetylo-1-penten z propynu i alkoholu t-butylowego (wykorzystaj odpowiednie związki metaloorganiczne)

c) 3-metylo-3-heptanol z 1-butanolu

d) 1-fenylo-2-propanol z toluenu i acetonitrylu (CH3CN)
5. (20 p.) Na (E)-2-penten podziałano nadmanganianem potasu w niskiej temperaturze. Proszę narysować wzory przestrzenne i wzory Fischera produktów, podać ich nazwy uwzględniające określenie absolutnej konfiguracji. Czy powstałe związki są chiralne? Czy mieszanina poreakcyjna jest optycznie czynna? Odpowiedzi proszę uzasadnić.
53-65 – 3; 66-76 – 31/2; 77-86 – 4; 87-93 – 4 ½; 94 100 – 5.
Drugie kolokwium z chemii organicznej. 11.04.03.
1. (12 p.) W wyniku łagodnego utleniania alkenu A nadmanganianem potasowym otrzymano mieszaninę racemiczną enancjomerów B i C. Enancjomer B to (2R,3S)-2,3-pentanodiol. Podaj:

a) wzory przestrzenne związków A, B i C, 3x2 p.

b) nazwy związków A i C, 2x1 p.

c) wzory Fischera związków B i C. 2x2 p.

2. (13 p.) Na chlorobenzen podziałano 1-chloro-2-metylopropanem wobec chlorku glinu. Przedstaw mechanizm reakcji (7 p.) i na podstawie trwałości kompleksów  wyjaśnij jej regioselektywność (4 p.). Czy reakcja będzie przebiegała szybciej czy wolniej niż dla benzenu? Dlaczego? (2 p.)

3. (10 p.) Niektóre z poniższych reakcji nie zachodzą a inne prowadzą do produktu organicznego odmiennego niż podano. Wskaż, które reakcje nie zachodzą a dla pozostałych podaj wzór właściwego produktu (bez mechanizmu). a) i d) 2x1 p.; pozostałe 4x2 p.

a) nitrobenzen + CH3COCl (AlCl3 – kat.)  p-nitroacetofenon,

b) p-t-butylotoluen + KmnO4, aq (t)  p-HO2C-C6H4-CO2H (kwas tereftalowy),

c) bromek t-butylu + NaOHaqt-Butanol

d) fluorek butylu + jodek potasu (DMSO)  jodek butylu,

e) C6H5-NH-COCH3 (acetanilid) + (HNO3 + H2SO4)  m-nirtoacetanilid,

f) 1-butyn + jodek metylomagnezowy  2-pentyn.

4. (4x5=20 p.) Przedstaw mechanizmy poniższych reakcji:

a) (R)-2-bromobutan + octan sodu (DMSO) – substytucja,

b) (S)-1-fenylochloroetan + metanol (nadmiar, t) – substytucja i eliminacja,

c) 2-fluoro-4-nitrochlorobenzen + NaOHaq (t),

d) (1R,2R)-1-chloro-1-fenylo-2-metylobutan + KOH (etanol, t).

5. (15 p.) Napisz wzory produktów następujących reakcji: (a, b, c 3x2 p.; d, e, f 3x3 p.)

a) bromek fenylomagnezowy + metanol,

b) jodek metylomagnezowy + 1) tlenek etylenu, 2) H3O+,

c) chlorek benzylomagnezowy + 1) aceton, 2) H3O+,

d) (R)-4-chloro-2-penten + H2O,

e) 1-butyn + 1) jodek metylomagnezowy, 2) aldehyd octowy (CH3CHO), 3) H3O+

f) p-chlorotoluen + KNH2 (NH3, c, -33 0C)

6. (19 p) Zaproponuj metodę syntezy podanych związków:
a) (6 p.) 1-fenylopentan z toluenu i 1-butanolu,

b) (5 p.) 3-fenylo-1-propanol z fenyloetenu i innych reagentów,

c) (4 p.) m-nitrobutylobenzen z benzenu i innych reagentów,

d) (4 p.) 1,3-difenylo-2-metylo-2-propanol z alkoholu benzylowego i estru odpowiedniego kwasu karboksylowego.KOLOKWIUM II, 20.04.2006

Chemia Organiczna B 1. (14 p.) p-Nitroanizol (p-NO2C6H4OCH3) poddano działaniu mieszaniny nitrującej. Podaj: a) nazwę i wzór głównego produktu reakcji, b) nazwę reakcji, c) jej mechanizm. Wyjaśnij jej regioselektywność porównując trwałości kompleksów  powstających w tej reakcji jako produkty przejściowe.

 2. (22 p.) Zaproponuj syntezy następujących związków z podanych i innych niezbędnych reagentów:

  1. kwasu 3-bromo-4-chlorobenzoesowego z toluenu,

  2. p-propyloacetofenonu z benzenu,

  3. 2-fenylo-propenu z benzenu i propenu

  4. 1-butylo-3-nitrobenzenu z nitrobenzenu i alkoholu butylowego (proszę wykorzystać związki miedzioorganiczne

 3. (19 p.) Przedstaw mechanizmy poniższych reakcji używając wzorów przestrzennych:

  1. 2-chloro-1,3-difenylopropan + KOH (alkohol)  eliminacja, dwa produkty

  2. (R)-1-fenylo-1-bromobutan + metanol (t) → substytucja,

  3. (S)–1-fenylo-1-bromobutan +octan sodu/DMF  substytucja

Podaj pełne nazwy oraz symbole mechanizmów według, których przebiegają wymienione reakcje.

 1. (25 p.) Przedstaw za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podaj wzory i nazwy produktów organicznych (bez mechanizmów reakcji):

  1. 1-fenylo-but-1-en + HBr (srodowisko polarne) ®

  2. 1 -bromo-4-fluorobutan + metanolan sodu (nadmiar)/metanol  (bez nazwy)

  3. 1-bromo-3-(3-bromofenylo)propan + KCN (nadmiar)/DMSO 

  4. (R)-pentan-2-ol + PBr3  (użyj wzorów przestrzennych)

  5. o-chlorotoluen + NaOHaq/(tp

  6. 1,4-dibromo-4-metylopentan + metanol (nadmiar) (t) →

  7. 1,4-dichloro-2-nitrobenzen + NaOH aq/t 

  8. 1-bromo-1-fenylopent-2-en + woda/t 

  9. bromek izopropylu + HC≡C ¯Na+

  10. fenylolit + 1) CO2, 2) H3O+

  11. but-1-yn + butylolit 
 1. (18 p.) Podaj różne możliwości wykonania syntez następujących związków wykorzystując odpowiednie odczynniki Grignarda i inne niezbędne reagenty:

  1. 3-etylopetan-3-olu (dwie możliwości);

  2. ketonu butylowo-fenylowego (C4H9-CO-C6H5) (dwie możliwości);

  3. 3-fenylopropan-1-olu (dwie możliwości);

  4. 3-fenylopentan-3-olu (trzy możliwości).

Chemia Organiczna B, Kolokwium II, 21.04.2005. 1. (14 p.) Na p-krezol (p-metylofenol) podziałano alkoholem tert-butylowym w obecności katalitycznych ilości kwasu siarkowego. Podaj wzór i nazwę produktu. Przedstaw mechanizm reakcji i na podstawie trwałości kompleksów  wyjaśnij jej regioselektywność.

 2. (12 p.) Proszę otrzymać w najprostszy sposób propan-2-ol z wymienionych substratów organicznych oraz innych niezbędnych reagentów organicznych i nieorganicznych. Substraty: a) propen, b) aceton, c) bromek metylomagnezu, d) mrówczanu etylu (HCO2C2H5), e) 2,3-dimetylobut-2-en.

 3. (30 p.) Zaproponuj syntezy następujących związków z podanych substratów organicznych oraz innych niezbędnych reagentów:

  1. kwasu 4-chloro-3-nitrobenzoesoweg z toluenu;

  2. 1-(3-nitrofenylo)propan-1-olu z benzenu i chlorku propionylu (CH3CH2COCl);

  3. 2,6-dibromo-4-metylofenolu z toluenu;

  4. 1-fenylo-2,2-dimetylopropanu z toluenu i 2-metylopropanu (proszę wykorzystać związki miedzioorganiczne);

  5. (S)-1-fenylobutan-1-olu z (R)-1-fenylobutan-1-olu.

 4. (26 p.) Przedstaw mechanizmy poniższych reakcji:

  1. (R)-2-bromobutan + octan sodu (DMSO) → substytucja;

  2. (S)-1-chloro-1-fenyloetan + metanol (nadmiar, t) → substytucja i eliminacja;

  3. (1R,2R)-1-chloro-1-fenylo-2-metylobutan + KOH (etanol, t) → eliminacja.

Podaj pełne nazwy oraz symbole mechanizmów według, których przebiegają wymienione reakcje.

 1. (19 p.) Proszę przedstawić za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podać wzory i nazwy głównych produktów organicznych lub zaznaczyć, że dana reakcja nie zachodzi:

  1. 1-chloro-2-fluoro-4-nitrobenzen + NaOHaq (t) →

  2. 1-bromo-3-(3-bromofenylo)propan + metanolan sodu (nadmiar,metanol) →

  3. 1,4-dibromo-4-metylopentan + metanol (nadmiar) (t) →

  4. butylolit + alkohol tert-butylowy →

  5. metanolan sodu + p-krezol (p-metylofenol) →

  6. fenyloacetylen + bromek fenylomagnezu →

  7. 2-metylo-2-propanolan potasu + acetylen →

  8. 2,3-dinitrofenol + 2,3-dimetylofenolan sodu →

 2. (14 p.) Niektóre z poniższych reakcji nie zachodzą a inne prowadzą do produktu organicznego odmiennego niż podano. Wskaż, które reakcje nie zachodzą, a dla pozostałych podaj wzór właściwego produktu/ów (bez mechanizmu):

 1. nitrobenzen + CH3COCl (AlCl3) → p-nitroacetofenon,

 2. p-tert-butylotoluen + KMnO4,aq (t) → p-HO2C-C6H4-CO2H (kwas tereftalowy),

 3. bromek tert-butylu + NaOHaq → alkohol tert-butylowy,

 4. p-chlorotoluen + NaOHaq (t, p) → p-krezol (jedyny produkt),

 5. ditlenek węgla + 1) jodek metylomagnezu, 2) H3O+ → CH3COCH3

 6. 1-bromo-4-fluorobutan + 1 mol C6H5ONa (DMSO) → C6H5O(CH2)4Br,

 7. toluen (nadmiar) + 1-chloropropan (AlCl3 kat.) → 1-(3-metylofenylo)propan.


KOLOKWIUM II, 22.04.04

Chemia Organiczna B

1. (13 p.) p-Chloronitrobenzen poddano działaniu mieszaniny nitrującej. Podaj: a) nazwę i wzór produktu, b) nazwę reakcji, c) jej mechanizm. Wyjaśnij jej regioselektywność na podstawie trwałości kompleksów  powstających w tej reakcji jako produkty przejściowe.

2. (16 p.) Na (Z)-2-penten podziałano nadmanganianem potasu w niskiej temperaturze. Proszę przedstawić sterczny przebieg reakcji za pomocą wzorów przestrzennych albo Newmana. Narysować wzory Fischera produktów oraz podać ich nazwy uwzględniające określenie absolutnej konfiguracji. Czy powstałe związki są chiralne? Odpowiedź proszę uzasadnić. Czy mieszanina poreakcyjna jest optycznie czynna? Odpowiedź proszę uzasadnić.

3. (14 p.) Zaproponuj syntezy następujących związków:

a. izobutylobenzen z benzenu i alkoholu t-butylowego (wykorzystaj związki miedzioorganiczne);

b. 1-(1-bromoetylo)-4-chlorobenzen z benzenu i etylenu;

c. 3-fenylo-1-propanol z toluenu i innych niezbędnych reagentów.

4. (28 p.) Proszę przedstawić za pomocą wzorów chemicznych poniższe reakcje oraz podać wzory i nazwy produktów organicznych:

a. 1-fenylo-1-propen + HBr (śr. polarne) 

b. 3-chloro-1-buten + H2O/t  (proszę nie uwzględniać stereochemii)

c. (S)-2-pentanol + PBr3  (proszę użyć wzorów przestrzennych)

d. 1,2-difluoro-4-nitrobenzen + NaOH aq/ t

e. o-chlorotoluen + NaOHaq/(tp

f. 1-bromo-3-fluoropropan + NaCN/DMSO  (bez nazwy)

g. p-tert-butylotoluen + KMnO4/H2O, t 

h. chlorek p-bromobenzylu + CH3ONa/CH3OH  (bez nazwy)

i. C2H5CCNa + chlorek tert-butylu 

j. bromek etylomagnezowy (nadmiar) + 1. benzoesan metylu (C6H5CO2Me), 2. H3O+

k. bromek fenylomagnezowy + 5-hydroksy-2-pentanon (HOCH2CH2CH2C(O)CH3)  (bez nazwy)

l. butylolit + 1.CO2, 2. HClaq  (bez nazwy)

5. (21 p.) Proszę podać pełne nazwy i symbole poniższych reakcji oraz przedstawić ich mechanizmy. Jakie inne produkty mogą powstawać w reakcjach wymienionych w punktach a. i b.

a. (S)–1-fenylo-1-bromobutan +octan sodu/DMF  octan (R)-1-fenylobutylu + NaBr

b. (S)–1-fenylo-1-bromobutan + kwas octowy (nadmiar)/t  octan (±)-1- fenylobutylu (racemat) + HBr

c. 3-chloropentan + KOH (etanol)  (E)-2-penten (produkt główny) + (Z)-2-penten H2O + KCl; proszę wyjaśnić dlaczego izomer E powstaje w przewadze.
KOLOKWIUM I

Chemia organiczna B, 24.03.05 1. (20 p.) Podaj wzory strukturalne i nazwy izomerycznych węglowodorów A, B, C o wzorze sumarycznym C6H10 na podstawie następujących informacji: 1) tylko związek A reaguje z amoniakalnym roztworem AgNO3 dając osad; 2) każdy z węglowodorów A i B przyłącza w obecności kat. Ni 2 mole H2 dając heksan, a C przyłącza tylko 1 mol dając węglowodór o wzorze sumarycznym C6H12; 3) B utleniany KMnO4 daje kwas propanowy (2 mole, CH3CH2CO2H); 4) w wyniku ozonolizy C powstaje heksano-1,6-dial (O=HC(CH2)4CH=O). Napisz schematy wszystkich wymienionych reakcji.

 2. (24 p.) Z 2-metylopropenu oraz innych niezbędnych reagentów otrzymać:

  1. 1-bromo-2-metylopropan,

  2. 3-bromo-2-metylopropen,

  3. 1,3-dibromo-2-metylopropan,

  4. 2-metylopropan-1-ol [(CH3)2CHCH2OH],

  5. 2-metylopropano-1,2-diol.

Polecenia dodatkowe: 1) zaproponuj syntezę 2-metylopropenu z 2-metylopropanu, 2) dla związku wymienionego w 1 narysuj wszystkie konformacje naprzeciwległe i naprzemianległe różniące się energią a wynikające z obrotu wokół wiązania C1-C2. wskaż, którym konformacją odpowiadają minima energetyczne, a którym maksima.

 1. (18 p.) Na (Z)-heks-3-en podziałano bromem w wodzie. Podaj steryczny przebieg reakcji za pomocą wzorów przestrzennych albo wzorów rzutowych Newmana. Narysuj wzory Fischera produktów, podaj ich nazwy z uwzględnieniem konfiguracji absolutnej. Czy produkty są chiralne? Czy mieszanina poreakcyjna wykazuje czynność optyczną? Odpowiedzi proszę uzasadnić.

 2. (14 p.) 2,3-Dimetylobuta-1,3-dien poddano reakcji z but-2-ynem w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem. Podaj wzór oraz nazwę produktu. Produkt wymienionej reakcji poddano reakcji z nadmiarem wodoru w obecności kat. Pd otrzymując dwa stereoizomeryczne węglowodory. Podaj ich budowę przestrzenną zakładając płaską budowę pierścienia oraz narysuj ich konformacje krzesłowe.

 3. (12 p.) Podaj produkty oraz mechanizmy następujących reakcji

  1. 2,3-dimetylobuta-1,3-dien + 1 mol Cl2

  2. 1,4-dimetylocykloheksen + H2O, kat. H2SO4

 4. (8 p.) Z 1-bromobutanu jako jedynego odczynnika organicznego oraz dowolnych odczynników nieorganicznych otrzymać (Z)-okt-3-en oraz (E)-okt-3-en.


KOLOKWIUM II

Chemia organiczna B, 29.11.2007
 1. (26p.) Posługując się wzorami przestrzennymi (pkt. a, c) lub krzesłowymi (pkt. b) przedstaw mechanizmy następujących reakcji. Podaj ich nazwy i symbole oraz wzory produktów.

  1. (S)-2-bromo-1-fenylobutan + metanol (nadmiar, T)   (R,S)-1-fenylo-1-metoksybutan

  2. trans-2-bromo-metylocykloheksan + t-BuOK w tert-butanolu   3-metylocykloheksen

  3. (R)-2-bromo-3-metylobutan + octan potasu (DMSO) 
 1. (36p.) Używając wyłącznie podanych substratów organicznych oraz dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj syntezę następujących związków:

  1. 2,7-dibromooktanu z cykloheksanolu i jodometanu,

  2. eteru allilowo-(2-heksylowego) z propenu,

  3. 2,6-di(tert-butylo)-4-metylofenolu z toluenu i alkoholu tert-butylowego,

  4. trans-1-etoksy-2-metoksycyklopentanu z cyklopentenu, jodometanu i etanolu.
 1. (33p.) Uzupełnij równania reakcji wzorami wszystkich substratów i produktów. Podaj nazwy związków A, CE, GN.

  1. 3,4-difluoronitrobenzen + etanolan sodu (nadmiar, T)  A

  2. 3-(4-bromofenylo)-1-bromopropan + KCN (nadmiar, rozp. DMF)  B

  3. C + D  3-(2-metylopropylo)nitrobenzen (C jest związkiem miedzioorganicznym, proszę podać sposób jego otrzymywania z odpowiedniego halogenku)

  4. E + SOCl2 (pirydyna) (S)-2-chlorobutan

  5. (S)-butan-2-ol + chlorek kwasu p-toluenosulfonowego + pirydyna  F (+ fenolan sodu/DMSO)  G

  6. bromek etylomagnezu (nadmiar)+ 1) CH3OOCCH2CH2COOCH3 2) H3O+H

  7. m-chloroanizol (3-metoksychlorobenzen) + NaOH (T, p)  I + J + K

  8. 2-metylopropen + Br2/H2O  L (+ 1 mol NaOH)  M (+ CH3OH, H+, T)  N

  9. p-krezol + CH3CH2COCl + pirydyna  O (+ AlCl3, T)  P
 1. (7p.) Podaj wzory wszystkich produktów powstających w następujących reakcjach lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

  1. fenolan sodu + 2,4-dinitrofenol

  2. jodek benzylomagnezu + but-2-yn

  3. fenylolit (1 mol)+ aldehyd salicylowy (aldehyd 2-hydroksybenzoesowy)

  4. butylolit + but-1-yn

  5. fenolan sodu + butan-2-ol

  6. jodek etylomagnezu + (S)-butan-2-ol

  7. p-metoksyfenol + NaOHaq.


KOLOKWIUM II

Chemia Organiczna B, 8.05.2008

 1. (24p.) Posługując się odpowiednimi mechanizmami wyjaśnij przebieg następujących reakcji. W punkcie a) użyj wzorów przestrzennych, a w punkcie c) krzesłowych.

  1. (R)-2-bromo-1-fenylopropan + H2O (T)  racemiczny 1-fenylopropan-1-ol

  2. aldehyd p-bromobenzoesowy + 3-metylobutan-2-on (10% NaOHaq, T)   1-(p-bromofenylo)-4-metylopent-1-en-3-on

  3. trans-1-chloro-2-metylocykloheksan + CH3CH2ONa/CH3CH2OH   3-metylocykloheksen
 1. (36p.) Uzupełnij równania reakcji wzorami wszystkich substratów i produktów organicznych. Podaj nazwy związków zaznaczonych pogrubioną czcionką. W punktach e) i i) użyj wzorów przestrzennych.

  1. 3,4-difluoronitrobenzen + metanolan sodu (nadmiar, T)  A

  2. jodek metylomagnezu (nadmiar)+ 1)CH3CH2COOCH3; 2)H3O+B + C + CH4

  3. acetofenon + 1) 3Br2/NaOHaq. (nadmiar) 2) H3O+D + E

  4. 1-bromo-4-(4-jodofenylo)butan + octan sodu (nadmiar, rozp. DMF)  F

  5. G + PBr3  (R)-2-bromopentan

  6. keton etylowo-(p-metylofenylowy) + Br2 (H+)  H

  7. aldehyd p-bromobenzoesowy + formaldehyd [1) NaOHstęż.,T; 2) H3O+]  I + J

  8. K + L  3-(2-metylopropylo)nitrobenzen (K jest związkiem miedzioorganicznym, proszę podać sposób jego otrzymywania z odpowiedniego halogenku)

  9. (S)-butan-2-ol + chlorek kwasu p-toluenosulfonowego + pirydyna  M (+ cyjanek sodu/DMSO)  N

  10. 2-metylopropen + kwas nadoctowy  O (+etanol, H+, T)  P

  11. p-metylofenol + CH3CH2COCl + pirydyna  R (+ AlCl3, T)  S

  12. but-1-en +Br2/H2O  T (+ 1mol NaOH)  U (+ CH3CH2ONa)  W
 1. (36p.) Używając wyłącznie podanych substratów organicznych oraz dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj syntezę następujących związków:

  1. 2-metylopent-2-en-1-olu z propan-1-olu,

  2. eteru (p-metylofenylowo)-propylowego z toluenu i propenu,

  3. 2,6-dibromoheptanu z cyklopentenu i jodometanu,

  4. 3-metylohept-3-enu z but-1-enu (oraz trifenylofosfiny i butylolitu).
 1. (6p.) Podaj wzory wszystkich substratów i produktów powstających w następujących reakcjach lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

  1. fenol + 2,4-dimetoksyfenolan sodu

  2. 2-metylopropan-2-ol + KOH aq.

  3. fenylolit (1 mol)+ aldehyd salicylowy (aldehyd 2-hydroksybenzoesowy)

  4. fenolan sodu + butan-2-ol

  5. chlorek benzylomagnezu + (R)-pentan-2-ol

  6. p-metylofenol + NaOHaq.


KOLOKWIUM II

Chemia organiczna B, 19.04.2007
 1. (26p.) Podaj wzory produktów oraz przedstaw mechanizmy następujących reakcji. Podaj nazwy i symbole zachodzących reakcji. W punkcie c) wyjaśnij dlaczego jeden z izomerów produktu powstaje w przewadze, wskaż ten izomer.

  1. (R)-4-bromopent-1-en + octan sodu (rozp. DMF)

  2. 3-bromobut-1-en + metanol (nadmiar, T)

  3. 3-bromopentan + KOH w etanolu
 1. (25p.) Używając wyłącznie podanych substratów organicznych oraz dowolnych odczynników nieorganicznych zaproponuj syntezy następujących związków.

  1. 1-fenylobutan-1-olu z benzenu i butan-1-olu

  2. 3-fenylopropan-1-olu ze styrenu (etenylobenzenu) i drugiego niezbędnego substratu organicznego

  3. kwasu 4-chloro-3-jodobenzoesowego z toluenu

  4. 2-metylopentanu z propenu
 1. (15p.) Uzupełnij równania reakcji wzorami strukturalnymi wszystkich substratów i produktów. Podaj nazwy związków A, B, EH.

  1. p-bromoetylobenzen + NaOHaq (350°, p)  A + B

  2. 3-(4-bromofenylo)-1-bromopropan + KCN (nadmiar, rozp. DMF)  C

  3. D + E (AlCl3)  p-etyloacetofenon

  4. F + PBr3  (S)-2-bromobutan

  5. 1,4-dichloro-2-nitrobenzen + NaOH (nadmiar, T)  G

  6. toluen + 1-chloropropan (kat. AlCl3)  H
 1. (14p.) p-Nitrotoluen poddano reakcji z bromem w obecności żelaza. Przedstaw mechanizm zachodzącej reakcji. Na podstawie trwałości kompleksów  wyjaśnij jej regioselektywność (wskaż produkt główny).
 1. (18p.) Podaj wzory wszystkich związków organicznych powstających w każdej z następujących reakcji lub zaznacz, że reakcja nie zachodzi.

  1. bromek etylomagnezu + 1) 1,2-epoksypropan (tlenek propylenu) 2) H3O+

  2. jodek benzylomagnezu + but-2-yn

  3. fenylolit + aldehyd salicylowy (aldehyd 2-hydroksybenzoesowy)

  4. butylolit + but-1-yn

  5. bromek etylomagnezu (nadmiar) + 1) octan etylu 2) H3O+

  6. chlorek benzylomagnezu + 1) acetonitryl (CH3C≡N) 2) H3O+

  7. dipropylomiedzian(I) litu + 1-bromo-2-metylopropen (rozp. THF, -78°C)

  8. bromek fenylomagnezu + 1) CO2 2) H3O+©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna