2. doświadczenie zawodowe listopad 2004 r do dnia dzisiejszego Helsińska Fundacja Praw CzłowiekaPobieranie 30.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar30.69 Kb.

ADAM BODNAR


tel. kom.: 603 608 400

e-mail: a.bodnar@wpia.uw.edu.pl1. DANE OSOBOWE

Data urodzenia: 6 stycznia 1977 r.

Miejsce urodzenia: Trzebiatów

Obywatelstwo: polskie2. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

listopad 2004 r. - do dnia dzisiejszego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Koordynator Programu Spraw Precedensowych, sekretarz Zarządu (od 2008 r.), Wiceprezes Zarządu i szef działu prawnego (od 2010 r.)

- zarządzanie zespołem 20 prawników

- prowadzenie spraw przed sądami krajowymi w charakterze przedstawiciela organizacji społecznej, amicus curiae, pełnomocnik skarżących w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka

- nadzór nad działalnością badawczą i monitoringową, w tym nad przygotowywaniem opinii HFPC w procesie legislacyjnym

- senior expert w ramach sieci FRANET - nadzór nad przygotowywaniem przez HFPC raportów na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce dla Agencji Praw Podstawowych UE

- kontakty HFPC z organizacjami międzynarodowymi (szczególnie Radą Europy oraz Unią Europejską) i pozarządowymi

- kontakty z prawnikami pro bono pomagającymi HFPC w prowadzonych sprawach - w 2012 r. HFPC otrzymała Europejską Nagrodę PILNet za najlepsze partnerstwo pomiędzy organizacją pozarządową a firmami prawniczymi

- reprezentacja HFPC w mediach krajowych i zagranicznych, działalność publicystyczna


listopad 2006 r. – do dnia dzisiejszego

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka

- prowadzenie wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów na temat praw człowieka w j. polskim i angielskim

- organizacja konferencji naukowych

- tutor studentów w ramach różnych programów prowadzonych na UW

- prowadzenie badań związanych z przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej pt. Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce - aspekty instytucjonalne. Planowana publikacja - 2015 r.
grudzień 2013 r. - do dnia dzisiejszego (koniec kadencji - 30 października 2017 r.)

Członek rady dyrektorów (Board of Trustees) Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur, powołany przez Sekretarza Generalnego ONZ

- reprezentacja Funduszu na oficjalnych spotkaniach z Komitetem Przeciwko Torturom ONZ

- misja do Armenii w lipcu 2014 r.

- przewodniczenie obradom rady dyrektorów w kwietniu 2015 r.


sierpień 2001 r. – październik 2004 r.

Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz Sp.k.

Prawnik
3. WYKSZTAŁCENIE
październik 2006 r. – doktor nauk prawnych (WPiA UW)

- temat pracy doktorskiej: Obywatelstwo wielopoziomowe w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej

- promotor: prof. Mirosław Wyrzykowski

- wyróżnienie w konkursie Przeglądu Sejmowego na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa konstytucyjnego


sierpień 2000 r. – lipiec 2001 r.

Central European University w Budapeszcie, Department of Legal StudiesLL.M. in Comparative Constitutional Law (z wyróżnieniem), 2. miejsce na kierunku, GPA 3.61

temat pracy LL.M.: Citizenship of the European Union – Towards Federal Citizenship?


1995 r. – 2000 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiegomagister prawa

- temat pracy magisterskiej: Recepcja Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do porządku prawnego Wspólnot Europejskich

- w czasie studiów ukończenie kursu prawa brytyjskiego (współorganizowany z University of Cambridge) oraz kursu prawa amerykańskiego (współorganizowany z University of Florida)

4. INNE OSIĄGNIĘCIA

Członek zastępczy Rady Ekspertów Europejskiego Instytutu na rzecz Równości Płci (European Gender Equality Institute) (2012-2014 r.)

Stypendysta programu German Marshall Memorial Fellowship - miesięczny pobyt w Stanach Zjednoczonych (2013 r.)
Laureat Nagrody Tolerancji przyznawanej przez polskie organizacje LGBT (2011 r.)
Kandydat organizacji pozarządowych zrzeszonych w Civic Solidarity Platform na Specjalnego Sprawozdawcę ONZ ds. Obrońców Praw Człowieka (2013 r.)
Trzykrotne uwzględnienie w rankingu "Dziennika Gazety Prawnej" - 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce
Prowadzenie wykładów, seminariów, warsztatów i szkoleń na temat praw człowieka dla licznych instytucji w kraju i za granicą

- Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze

- Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

- Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

- Instytut Prawa i Społeczeństwa

- Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

- Rządowe Centrum Legislacji

- Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW

- Gdańska Akademia Debaty

- Komisja ds. Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

- programy dla adwokatów w państwach Płd. Kaukazu

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POZARZĄDOWA
Prezes zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy (w tym jeden z założycieli)

- prace w Stowarzyszeniu koncentrują się na organizacji Konstytucyjnego Turnieju Sądowego (moot court) oraz spotkań w ramach cyklów "Lektury prof. Hołdy" oraz "Prawnik z Pasją"; Stowarzyszenie przyznaje również co roku Nagrodę im. Prof. Hołdy


Przewodniczący Rady Fundacji Panoptykon (w tym jeden z pomysłodawców utworzenia Fundacji)
Członek rady programowej Fundacji ClientEarth
Członek Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji im. Stefana Batorego
Członek redakcji czasopisma Kulturaliberalna.pl
Członek redakcji czasopisma Polish Anti-Discrimination Law Review
6. ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Angielski

biegła znajomośćNiemiecki

zaawansowana znajomość4. WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni konstytucyjnej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008
Redakcja książki: Przekonania moralne władzy publicznej a wolność jednostki, Warszawa 2008 (wraz z prof. Mirosławem Wyrzykowskim)
The Charter of Fundamental Rights: Differentiated Legal Character of Charter’s

Provisions, Their Consequences for Individuals, Court and Legislator, [w:] Jan Barcz (red.)

Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo CH Beck 2009, str. 145 -167


Adam Bodnar, Maciej Bernatt, Stosowanie tymczasowego aresztowania w Polsce – problem strukturalny. Glosa do wyroku ETPCz z 3 lutego 2009 r. w sprawie Kauczor przeciwko Polsce, Europejski Przegląd Sądowy, nr 5/2010, str. 48-53
Adam Bodnar, Zmiana Konstytucji jako konsekwencja wykonania wyroku ETPCZ. Glosa do wyroku w sprawie Alajos Kiss przeciwko Węgrom (skarga nr 38832/06, wyrok z 20 maja 2010 r.), Europejski Przegląd Sądowy, nr 10/2010, str. 38-49
Osoby homoseksualne a wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i praktyki administracyjnej, [w:] Mirosław Wyrzykowski, Roman Wieruszewski (red.) Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne, Instytut Wydawniczy Euro-Prawo, Warszawa 2009, str. 83-101
Skuteczność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, [w:] Tomasz Giaro (red.) Skuteczność prawa, Wydawnictwo LIBER, Warszawa 2010, str. 189-213
Adam Bodnar, Anna Śledzińska, Kontakty między rodzicami a dziećmi w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz innych instrumentów międzynarodowych, [w:] Jacek Ignaczewski (red.) Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010, str. 489-515
Adam Bodnar, Anna Śledzińska, Rozwód i separacja w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz prawa wspólnotowego, [w:] Jacek Ignaczewski (red.) Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010, str. 531 - 551
Adam Bodnar, Małgorzata Szuleka, Koncepcja nadużycia prawa w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka a mowa nienawiści, [w:] R. Wieruszewski i inni (red.) Mowa nienawiści a wolność słowa. Aspekty prawne i społeczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, str. 150 – 172
Fuzje i przejęcia w świetle praktyki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Prawo handlowe w XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego pod redakcją M. Modrzejewskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, str. 15-28
Shaping the Freedom of Assembly: Counter-Productive Effects of the Polish Road towards Illiberal Democracy, [w:] A. Sajo (red.) Free to Protest: Constituent Power and Street Demonstration, Eleven International Publishing, Utrecht, str. 165 – 187
Adam Bodnar, Ewa Łętowska, Ochrona własności w Polsce w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w j. rosyjskim], [w:] Конституционно-правовые основы собственности и предпринимательства: проблемы реализации: Сборник докладов, Institute of Public Law and Policy, Moskwa, ISBN 978-5-94357-059-4, str. 106-159
Organizacje skrajne w orzecznictwie sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Warszawa 2013
Przeciwdziałanie przemocy domowej w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Lidia Mazowiecka (red.) Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie?, Warszawa 2013, s. 88-102
Adam Bodnar, Adam Ploszka, Postępowanie arbitrażowe w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kwartalnik ADR – Arbitraż i Mediacje, nr 3/2013, str. 5-20
Adam Bodnar, Anna Śledzińska-Simon, Gender Equality from Beneath: Electoral Gender Quotas in Poland, Canadian Journal of Law and Science, tom 23 (2) 2013, str. 1-18.
Adam Bodnar, Irmina Pacho, Targeted Killings (Drone Strikes) and the European Convention on Human Rights, Polish Yearbook of International Law, tom 2012, str. 189 – 208
Adam Bodnar, Adam Ploszka, Rozszerzenie czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach samorządowych na osoby nieposiadające obywatelstwa Unii Europejskiej, Samorząd Terytorialny nr 9/2013, str. 66-74
Adam Bodnar, Łukasz Bojarski, Judicial Independence in Poland, [w:] Judicial Independence in Transition, Seibert-Fohr, Anja (red.),Max Planck Institute in Comparative Public Law and

International Law, Springer 2012, str. 667 -738.


Taking the Skeleton out of the Closet: The Story of the Assessors' Case that Rebuilt the Polish Justice System [w:] Renata Uitz (red.) Arguments that Work, Eleven Publishing, 2013
Adam Bodnar, Anna Śledzińska-Simon, Between Recognition and Homophobia: Same-Sex Couples in Eastern Europe, [w:] D. Gallo, L. Paladini, P. Pustorino (eds.), Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions, 2013, Springer Verlag, s. 211-249
Res interpretata. Legal Effect of the European Court of Human Rights Judgments for other States Than Those Which Were Party to Proceedings [w:] Yves Haeck, Eva Brems (red.) Human Rights and CivilLibertiesin the XXI Century, Springer Verlag, Heidelberg 2013, s. 223 - 262
Adam Bodnar, Katarzyna Szymielewicz, Poland's citizens need to know impact of PRISM on their lives, internetowe wydanie "Guardiana" - Comment is Free, 16 października 2013 r.

http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/16/poles-prism-poland-surveillance-threat


Constitutional Justice versus Individual Justice - comment [w:] Conference on the long-term future of the European Court of Human Rights. Oslo Proceedings. 7-8 April 2014, Council of Europe, PluriCourts, str. 107-111
Adam Bodnar, Adam Ploszka, CSR a prawa człowieka – monitorowanie przestrzegania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu przez spółki, Przegląd Prawa Handlowego, nr 4/2014, str. 31-38
Adam Bodnar [z Michał Królikowski, Sebastian Duda, Zbigniew Nosowski], Prawa człowieka – łączą czy dzielą? dyskusja, Kwartalnik Więź, nr 3/2014, str. 16-30
Miedzynarodowe standardy praw człowieka a prawa wyborcze osób z niepełnosprawnosciami intelektualnymi lub psychicznymi [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka (red. Dorota Pudzianowska), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, str. 213-245
Rzeczywisty wymiar praw i wolności politycznych obywateli Unii Europejskiej, [w:] G. Baranowska, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias, Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, str. 127-140
Współredakcja książki "Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych - model ustrojowy i praktyka", Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2013 (wraz z Piotrem Kubaszewskim)
Redakcja Księgi Pamiątkowej dla Prof. Wiktora Osiatyńskiego z okazji 70. urodzin, wydawca: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2015
Współredaktor książki "Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat - osiągnięcia i wyzwania na przyszłość", Wolters Kluwer, Warszawa 2015 (wraz z Grażyną Baranowską oraz Aleksandrą Gliszczyńską-Grabias)©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna