3 Zadanie publiczne dofinansowane przezPobieranie 23.06 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar23.06 Kb.

3Zadanie publiczne

dofinansowane przez:

Ogłoszenie naboru kandydatów na szkolenia szybowcowe
organizowane w ramach zleconego zadania publicznego


pn. Upowszechnienie szybownictwa wśród polskiego środowiska akademickiego

powierzonego do realizacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

§1 Informacje o realizowanym zadaniu

 1. Zadanie „Upowszechnienie szybownictwa wśród polskiego środowiska akademickiego” realizowane jest przez Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich (AM) w oparciu o w oparciu o Program Szkolenia Szybowcowego SPL Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich (PSSz SPL – program zatwierdzony
  przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Okres realizacji zadania publicznego: 31.08.2015 r. do 30.11.2015 r.

 2. Siedziba Aeroklubu Mieleckiego im. Braci Działowskich znajduje się przy ul. Lotniskowej 14 w Mielcu. Kontakt z biurem AM:

Telefon: 17 788 76 95 Fax: 17 788 77 20 E-mail: biuro@aeroklub.mielec.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady rekrutacji, w tym naboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w zadaniu publicznym pn. „Upowszechnienie szybownictwa wśród polskiego środowiska akademickiego” zwanym dalej „Zadaniem publicznym”, które jest dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ( MNiSW).

 2. Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich w ramach realizowanego zadania publicznego przeprowadzi bezpłatnie szkolenie szybowcowe (opisane w § 5).

 3. Niniejsze zadanie publiczne ma zasięg ogólnopolski.

§ 3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu

 1. Adresatami niniejszego szkolenia są polscy studenci wykazujące zainteresowanie lotnictwem w wieku od 20 do 26 roku życia, którzy posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i złożenie w biurze AM następujących dokumentów:

  • zgłoszenia kandydata na szkolenie lotnicze,

  • ksero dokumentu tożsamości: dowodu osobistego,

  • ksero legitymacji studenckiej lub zaświadczenie poświadczające status studenta.

 3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w Biurze AM oraz na stronie internetowej www.aeroklub.mielec.pl.

 4. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione zgłoszenia na właściwych drukach, opatrzone datą i czytelnym podpisem potencjalnego uczestnika.

 5. Złożone dokumenty zgłoszeniowe będą na bieżąco weryfikowane, a potencjalni uczestnicy będą niezwłocznie informowani o ewentualnej konieczności poprawienia lub uzupełnienia dokumentów.

 6. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której do Biura AM wpłyną poprawnie wypełnione dokumenty wymienione w § 3 ust. 2 dostarczone elektronicznie, osobiście lub pocztą, tj.:

  • data potwierdzenia przez Biuro AM odebrania e-maila od kandydata (kandydata zobowiązuje się do równoległego wysłania pocztą przesłanych elektronicznie dokumentów – zgodnie z datą stempla pocztowego),

  • data i podpis pracownika Biura AM przyjmującego zgłoszenie,

  • w przypadku przesyłki pocztowej – data wpłynięcia dokumentów do Biura AM.

§ 4 Zasady rekrutacji

 1. Procedura wyboru uczestników szkolenia składa się z następujących etapów:

  • dokumenty wymienione w § 3 ust. 2 będą przyjmowane w biurze AM do 04.09.2015 r.,

  • po weryfikacji dokumentów złożonych w biurze AM (najpóźniej do dnia 05.09.2015 r.) zostanie sporządzona i zatwierdzona lista zakwalifikowanych na szkolenie szybowcowe wg I/11a (PSSz SPL) 12 uczestników, w tym 10 osób, które wezmą udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym oraz 2 osoby rezerwowe, które wezmą udział tylko w szkoleniu teoretycznym, a w przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej na kurs praktyczny przystąpią również
   do szkolenia praktycznego. Listy zostaną ogłoszone na stronie www.aeroklub.mielec.pl oraz zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani osobiście.

 2. W przypadku nie zebrania się ww. grupy szkoleniowej przewiduje się możliwość przedłużenia rekrutacji do momentu zebrania wymaganej liczby uczestników.

 3. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych procedur.

§ 5 Szkolenia szybowcowe

 1. W ramach kursu szybowcowego zostaną przeprowadzone części zadania publicznego:

 • Cześć I - szkolenie teoretyczne obejmujące 60 godzin zajęć – dla 12 uczestników – które odbędą się w dniach 05-14.09.2015 r.,

 • Cześć II - szkolenie praktyczne obejmujące maksymalnie 60 lotów za wyciągarką, w tym 50 lotów z instruktorem oraz 10 samodzielnych - dla 10 uczestników
  - w okresie do 30.09.2015 r.,

 • Cześć III - Zawody na celność lądowania - październik 2015 (jeden weekend),

 • Cześć IV - Integracyjny wyjazd do przedwojennej szkoły szybowcowej - listopad 2015 (jeden weekend).

 1. Każdy uczestnik może opuścić max. 25 % zajęć (dotyczy podstawowego szkolenia teoretycznego).

 2. Nieobecności należy usprawiedliwić w biurze AM (zwolnienia lekarskie, zdarzenia losowe inne indywidualnie rozpatrywane sytuacje).

 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w całym cyklu szkolenia.

 4. W przypadku przekroczenia maksymalnej liczby lotów przewidzianej w PSSz SPL uczestnik zobowiązany jest do zapłaty 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych)
  za każdy dodatkowo wykonany lot.

 5. W przypadku przerwania szkolenia z winy uczestnika szkolenia lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych i promocyjnych oraz do zwrotu kosztów kursu w wysokości pełnego kosztu jednostkowego przypadającego na jednego uczestnika objętego podstawowym szkoleniem szybowcowym w wysokości 3300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).

 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania lub przerwania uczestnictwa w szkoleniu uczestnik dodatkowo zobowiązany jest do złożenia w Biurze AM pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu.

§ 6 Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia

   1. W ramach realizowanego zadania publicznego każdy uczestnik ma prawo do bezpłatnego:

 • poczęstunku w trakcie trwania szkolenia,

 • otrzymania materiałów szkoleniowych i promocyjnych,

 • ubezpieczenia NNW (na okres kursu szybowcowego),

 • członkostwa w AM w okresie jednego roku kalendarzowego,

 • otrzymania zaświadczeń o ukończeniu teoretycznego i praktycznego szkolenia szybowcowego - po zaliczeniu wszystkich egzaminów.

   1. Każdy uczestnik szkolenia zobowiązuje się do:

  • uczestniczenia we wszystkich zajęciach kursu, na który się zakwalifikował,

  • przystąpienia do egzaminów w ramach kursu,

  • bieżącego informowania personelu AM o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w szkoleniu,

  • u
   Mielec, 31.08.2015 r.
   sprawiedliwienia wszystkich nieobecności w biurze AM w terminie 3 dni od daty zaistnienia zdarzenia.


ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU !!!
AEROKLUB MIELECKI

IM. BRACI DZIAŁOWSKICH

ul. Lotniskowa 14

39-300 Mielec

tel. 17 788 7695; tel./fax. 17 788 7720e-mail: biuro@aeroklub.mielec.pl

www.aeroklub.mielec.pl


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna