341[02]-02-102 Nr zadania: 2 Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnegoPobieranie 20.96 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar20.96 Kb.
Zawód: technik ekonomista

Symbol cyfrowy: 341[02] kod arkusza: 341[02]-02-102

Nr zadania: 2

Wskazania dla Ośrodka Egzaminacyjnego dotyczące przygotowania stanowiska egzaminacyjnego

Uwaga: Zdający wykonuje zadanie egzaminacyjne z wykorzystaniem programu do obsługi gospodarki magazynowej i sprzedaży oraz programu finansowo – księgowego.
W dniu otrzymania przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi należy na każdym stanowisku egzaminacyjnym wprowadzić do programu komputerowego dane zamieszczone poniżej. Wprowadzone dane są niezbędne do rozwiązania zadania egzaminacyjnego przez zdającego.
DANE DO WPROWADZENIA W PROGRAMIE DO OBSŁUGI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ I SPRZEDAŻY ORAZ PROGRAMU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO
Wpisz dane adresowe podmiotu:


 • Nazwa pełna: Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o.

 • Numer PESEL ……………….Podczas egzaminu pod nazwą jednostki zdający wpisuje swój numer PESEL

 • Nazwa skrócona : AMEX

 • NIP: 867-14-29-000, REGON: 347250810

 • Adres: ul. Kwiatowa 25, 60-341 Poznań , województwo wielkopolskie

 • Dane rachunku bankowego podmiotu:

- Nazwa: firmowy,

- Numer: 74 1090 1359 0000 0001 0676 1213

- Bank: BZ WBK 3 O. w Poznaniu


 • Stan początkowy konta Rachunek bankowy: 31 500,00

 • Numer rachunku należy ustawić jako podstawowy rachunek bankowy.


Wpisz dane adresowe instytucji – urzędu skarbowego

Urząd Skarbowy – Poznań, ul. Malinowa 11, 60-345 Poznań • Nr konta bankowego Urzędu Skarbowego dla podatku VAT:

53 1010 1469 0007 4922 2200 0000

Bank: NBP O/Okr. PoznańDANE DODATKOWE DO WPROWADZENIA W PROGRAMIE SUBIEKT:
 • Numeracja dokumentów:

 • Łamany przez miesiąc,

 • Łamany przez rok. • Parametry magazynowe:

 • Sprzedaż: Wycofaj skutek magazynowy.

 • Zakup: Wycofaj skutek magazynowy.

UWAGA:

Pozostałe parametry należy pozostawić bez zmian. • Nadawanie symboli kontrahentom:

 • Nadawanie symboli towarom:

 • Automatyczne: kolejny numer 1, liczba znaków 3
 • Imię i nazwisko szefa:

Szef: Ewa Lasocka , identyfikator: EL (szef)

Mam już wszystkie potrzebne informacje:

Należy sprawdzić poprawność wpisanych danych, a następnie zatwierdzić funkcję. Wykonaj /Zamknij


DANE DODATKOWE DO WPROWADZENIA W PROGRAMIE REWIZOR GT:
UWAGA:

Program Rewizor GT należy uruchomić poprzez Podmiot/ Uruchom/ Rewizora GT. • Zaznaczyć: Wersja próbna

  • Urząd Skarbowy: (+) dodaj dane urzędu skarbowego, wybierz kod: US

  • Forma prawna: Spółka z o.o.

  • Rodzaj prowadzonej działalności: produkcyjna

  • Metoda rozliczania VAT: dodaj rok 2010, kwartał - II, metoda - miesięczna

  • Symbol roku: 2010

  • Rok obrotowy: 01.01.2010 – 31.12.2010

  • Generowanie planu kont: nie tworzyć planu kont.

  • Wariant rachunku zysków i strat: porównawczy

  • Ewidencja tylko w jednym rejestrze księgowym o symbolu: RK (Usunąć wszystkie rejestry i dodać RK – Rejestr księgowy)

  • Oddzielna analityka dla odbiorców i dostawców

  • Tryb wprowadzania rozrachunków: utwórz w tle

  • Następnie zaznacz: WYKONAJ i ZAMKNIJ
  • Plan kont do wprowadzenia:

010 Środki trwałe -bilansowe

071 Umorzenie środków trwałych - bilansowe

100 Kasa - bilansowe

131 Rachunek bieżący – bilansowe

138 Kredyty bankowe - bilansowe

201 Rozrachunki z odbiorcami – bilansowe

202 Rozrachunki z dostawcami – bilansowe

223 VAT naliczony – bilansowe

224 VAT należny – bilansowe

300 Rozliczenie zakupu - bilansowe

310 Materiały - bilansowe

400 Amortyzacja - wynikowe

401 Zużycie materiałów i energii - wynikowe

490 Rozliczenie kosztów - wynikowe

501 Koszty działalności podstawowej – bilansowo-wynikowe

601 Wyroby gotowe - bilansowe

701 Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych - wynikowe

711 Koszt sprzedanych wyrobów gotowych - wynikowe

750 Przychody finansowe - wynikowe

751 Koszty finansowe - wynikowe

801 Kapitał zakładowy – bilansowe

802 Kapitał zapasowy - bilansowe

Po wprowadzeniu planu kont należy ustawić proporcję bazową dla deklaracji VAT - 7.

W tym celu należy wybrać :Lista modułów/Deklaracje/Deklaracje skarbowe/Operacje/Proporcja bazowa/Dodaj rok 2010 i należy wpisać w pozycji „Proporcja bazowa” 100.


Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna