5 {print $1}' /etc/passwdPobieranie 5.72 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar5.72 Kb.
użytkowników, których loginy zaczynaj± się na "s" i numery PID s± większe od 5. awk -F: '$1 ~ /^s/ && $3 > 5 {print $1}' /etc/passwd

użytkowników, których shell (siódme pole w /etc/passwd) jest inny niż # "bash" awk -F: '$7 !~ /bash$/ {print $1}' /etc/passwd

użytkowników, którzy maj± dwie litery "r" w loginie awk -F: '$1 ~ /r.*r/ {print $1}' /etc/passwd

użytkowników, których numer UID jest różny od numeru GID (grupowego) awk -F: '$3 != $4 {print $1}' /etc/passwd

użytkowników systemu posortowanych alfabetycznie awk -F: '{print $1}' /etc/passwd | sort

użytkowników systemu posortowanych w kolejno¶ci odwrotnej do alfabetycznej awk -F: '{print $1}' /etc/passwd | sort -r

u, którzy zalogowali się 10 stycznia za wyj±tkiem specjalnego użytkownika "reboot" last | awk '$0 ~ /Jan 10/ && $0 !~ /reboot/ {print $1}'

użytkowników "posortowanych" według ich numeru UID sort -t: -k3 /etc/passwd | awk -F: '{print $1}'

użytkowników którzy należ± do grupy "bin" awk -F: '$1 ~ /^bin$/ {print $4}' /etc/group
procesów, których wła¶cicielem jest root i których PID jest większy od 100 ps aux | awk '$1 ~ /^root$/ && $2 > 100 {print $11}'

procesów bez kontroluj±cego terminala ps aux | awk '$7 ~ /^?$/ {print $11}'

procesów posiadaj±cych terminal (tty) lub pseudoterminal (pts) ps aux | awk '$7 ~ /tty|pts/ {print $11}'
OBECNIE ZALOGOWANYCH użytkowników w kolejno¶ci alfabetycznej who | awk '{print $1}' | sort

ZnajdĽ wszystkie katalogi poczynaj±c od katalogu głównego, które maj± w nazwie "modules" find / -type d -name "*modules*"

Wypisz liczbę linii każdego pliku z rozszerzeniem "txt" poczynaj±c od bież±cego katalogu find . -type f -name "*.txt" -exec wc -l {} \;

Podaj pełn± ¶cieżkę dostępu do programu "mc" which mcWykorzystuj±c polecenie "which" sprawdĽ "czym jest" program mc file `which mc`

Podaj UID okre¶lonego użytkownika (np. swój) nie korzystaj±c bezpo¶rednio z /etc/passwd id –u id -u root


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna