5–8 maja 2015 r., klasztor oo. Paulinów na Jasnej Górze 5–8 May 2015, Pauline Monastery of Jasna GóraPobieranie 153.61 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar153.61 Kb.
Międzynarodowa konferencja naukowa

International scientific conference
Klasztor i muzyka od średniowiecza do czasów współczesnych

Monasteries and music from the Middle Ages to the present
5–8 maja 2015 r., klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze

5–8 May 2015, Pauline Monastery of Jasna Góra

Komitet Organizacyjny / Organization Committee


prof. Marek Derwich

o. dr Nikodem Kilnar OSPPE

prof. Anna Pobóg-Lenartowicz

prof. Remigiusz Pośpiech


Skrócony program obrad / Short conference programme
Otwarcie konferencji. Sesja plenarna / Opening of the conference. Plenary session

Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery]

Klasztor i muzyka czy klasztor a muzyka / Monasteries and music from the Middle Ages to the present [6]
Sekcja I: 1. Źródła / Section I: 1. Sources [26]

Sala 1 / Room 1 [Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House]

1a. Kijów – Lwów – Wiedeń –Praga / Kiev – Lviv – Vienna – Prague (6); 1b. W Małopolsce / In Małopolska (3); 1c. W Wielkopolsce i na Kujawach / In Wielkopolska and Kujawy (6); 1d. Na Śląsku / In Silesia (5); 1e. Varia / Varia (6)


Sekcja II: 2. Muzyka w klasztorach / Section II: 2. Music in monasteries [21]

Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery]

2a. Muzyka w prawie i zwyczaju zakonnym / Music in monastic laws and customs (5); 2b. Muzyka w klasztorach bizantyńskich i greckokatolickich (unickich) / Music in Byzantine and Greek Catholic (Uniate) monasteries (4); 2c. Muzyka w żeńskich klasztorach rzymskokatolickich / Music in female Roman Catholic monasteries (2); 2e. Muzyka w męskich klasztorach rzymskokatolickich / Music in male Roman Catholic monasteries (10)


Sekcja III: 3. Instrumenty – wykonawcy – twórcy – sztuka / Section III: 3. Instruments – performers – composers [18]

Sala 3 / Room 3 [Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House]

3a. Instrumenty muzyczne / Musical instruments (6); 3b. Kapele klasztorne / Monastery ensembles (7); 3c. Ludzie muzyki / People of music (5)


Sesja plenarna / Plenary session

Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery]

Muzyka a szuka / Music end art (5)
Program / Programme

Poniedziałek / Monday, 4.05.2015

Popołudnie i wieczór – przyjazdy uczestników / Afternoon and evening – arrival of participants

1800 Koncert / Concert [Bazylika Jasnogórska / Basilica of Jasna Góra]

2000 Kolacja / Dinner [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]


Codziennie rano zapraszamy chętnych do udziału w mszach porannych w Kaplicy Matki Bożej / All participants are welcome to attend morning masses celebrated every day at Our Lady Chapel:

600, 700, 730 Msze święte konwentualne / Conventual Masses [Kościół / Church

800–840 Msza święta łacińska śpiewana z udziałem Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego „Cantus” / Sung Latin Mass featuring the “Cantus” Jasna Góra Vocal Quartet [Kościół / Church]

700–900 śniadanie / breakfast [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]


Wtorek / Tuesday, 5.05.2015

Pierwszy dzień konferencji / First day of the conference

800–900 Rejestracja uczestników / Registration of participants [Hol wejściowy w Domu Pielgrzyma / The entrance hall in the Pilgrim House]
Sesja plenarna / Plenary session

Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery]

Klasztor i muzyka czy klasztor a muzyka / Monasteries and music or monasteries vs. music
900–920 Otwarcie obrad / Opening ceremony

920–940 o. Dominik Jurczak OP (Rzym), Klasztor dla muzyki czy muzyka dla klasztoru? / Monasteries for music or music for monasteries?

940–1000 o. Roland Prejs OFMCap (Lublin), Od odrzucenia do akceptacji. Ewolucja stosunku do muzyki kościelnej u reformatów i kapucynów w XIX i XX w. / From rejection to acceptance. The evolution of the attitude to music among the Reformati and the Capuchins in the 19th and 20th centuries

1000–1020 ks. Janusz Królikowski (Tarnów), „Ut mens concordet voci” – reperkusje w wypowiedziach zakonników polskich na temat ducha śpiewu w liturgii / “Ut mens concordet voci” – repercussions in opinions by Polish monastics on the spirit of singing in liturgy
1020–1050 Dyskusja / Discussion
1050–1120 Przerwa na kawę / Coffee break

[Holl Kaplicy Różańcowej w klasztorze / The hall of the Rosary Chapel in the monastery]

1120–1140 Czesław Grajewski (Warszawa), Psalmodia universalis – psalmodia particularis. Kadencja psalmowa jako wyznacznik muzycznej tradycji zakonnej / Psalmodia universalis – psalmodia particularis. The psalmodic cadence as a characteristic of a musical monastic tradition

1140–1200 Krzysztof Bracha (Warszawa), Zakaz jarmarku na Zielone Świątki pod murami opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu w świetle przywileju z 1468 r. „Musica sacra” a „musica profana” w środowisku klasztornym / The ban on the Whitsun Fair by the walls of the Holy Cross Benedictine Abby in the light of the 1468 privilege. Musica sacra and musica profana in monastic circles

1200–1220 Vaclav Kapsa (Praga), Monasteries as a “target group” for the Prague music printing business in the first third of the 18th century? / Klasztory jako „grupa docelowa” dla oficyn wydających muzykę w pierwszym 30. XVIII w.?
1220–1250 Dyskusja / Discussion
1300–1400 Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]

Sesja popołudniowa (w 3 sekcjach) / Afternoon session (in 3 sections)Sekcja / SectionSekcja / Section I

1. Źródła

1. Sources

Sala 1 / Room 1

[Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House]


Sekcja / Section II

2. Muzyka w klasztorach

2. Music in monasteries

Sala 2 / Room 2

[Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery]


Sekcja / Section III

3. Instrumenty – wykonawcy – twórcy – sztuka

3. Instruments – performers – composers – art

Sala 3 / Room 3

[Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House]Tematyka / Topic1a. Kijów – Lwów – Wiedeń –Praga

1a. Kiev – Lviv – Vienna – Prague2a. Muzyka w prawie i zwyczaju zakonnym

2a. Music in monastic laws and customs3a. . Instrumenty muzyczne

3a. Musical instruments


1420–1440


Bogdana Taranina = Богдана Таранина (Kijów)

Muzyczne rękopisy klasztorne w zbiorach Biblioteki Narodowej w Kijowie

Musical manuscripts from monasteries in the collection of the National Library in KievMarek Derwich (Wrocław)

Muzyka w najstarszych klasztornych tekstach normatywnych

Music in the oldest monastic normative textsPatryk Frankowski (Poznań)

Znaczenie jasnogórskiej kolekcji instrumentów muzycznych dla badań nad instrumentarium kapel kościelnych

The significance of the Jasna Góra collection of musical instruments to the studies of the instruments of church ensembles1440–1500


Walentyna Łoś = Валентина Лось (Kijów)

Музичні книги в каталогах бібліотек уніатських монастирів Волині та Київщини (др.пол. 18 – поч. 19 ст.)

Muzykalia w katalogach bibliotek monasterów bazyliańskich z terenu Wołynia i Kijowszczyzny (druga połowa XVIII – początek XIX w.)

Music collections in the catalogues of libraries of Basilian monasteries from Volhynia and Kiev region (second half of the 18th–early 19th century)Dominika Budzanowska-Weglenda (Warszawa)

Beda Czcigodny o wczesnym chorale gregoriańskim w Anglii („Historia ecclesiastica” IV 24)

The Venerable Bede on the early Gregorian chant in England (“Historia ecclesiastica” IV 24)Jerzy Rajman (Kraków)

Organy i organiści w średniowiecznych klasztorach na obszarze Małopolski

Organs and organists in medieval monasteries in Małopolska1500–1520


Magdalena Ujma (Opole)

Muzykalia w inwentarzach sporządzonych w związku z kasatami klasztorów rzymskokatolickich w Galicji w ostatniej ćwierci XVIII i na początku XIX w.

Music collections in the inventories made in connection with the dissolutions of Roman Catholic monasteries in Galicia in the last quarter of the 18th and early 19th centuryPavel Krafl (Brno)

Liturgical singing in the statutes of the Viennese monastery of Canons Regular of St. Augustine from the 15th century

Śpiew liturgiczny w piętnastowiecznych statutach wiedeńskiego klasztoru kanoników regularnych św. AugustynaMałgorzata Milecka (Lublin)

Losy organów z kościoła klasztornego opactwa cystersów w Sulejowie

The fate of the organ from the church of the Cistercian Abbey in Sulejów1520–1540Dyskusja / DiscussionDyskusja / DiscussionDyskusja / Discussion1540–1610


Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]1610–1630Gregor Ploch (Wiedeń)

Rękopisy i druki muzyczne opactwa benedyktynów pw. Najświętszej Marii Panny od Szkotów w Wiedniu

Music manuscripts and printed scores from the Benedictine Abbey of Our Lady of the Scots in Vienna
Piotr Szukiel (Wrocław)

Cantare debet”. Regulacje dotyczące śpiewu i muzyki liturgicznej w „Liber ordinarius” (1440/1584 r.) opactwa kanoników regularnych św. Augustyna na Piasku we WrocławiuCantare debet”. Regulations concerning singing and liturgical music in the Liber ordinarius (1440/1584) of the Abbey of the Canons Regular of St. Augustine on the Sand Island in WrocławSławomir Kościelak (Gdańsk)

Organy i służba muzyczna w poklasztornym kościele św. Brygidy w Gdańsku w XIX w.

The organs and musical service in the Church of St. Bridget in Gdańsk in the 19th century1630–1650


Martina Šárovcová (Praga)

Liturgical music manuscripts from the Augustinian-ermits monastery in Dolní Ročov

Liturgiczne rękopisy muzyczne z klasztoru augustianów w Dolní Ročovo. Marcin Drąg OFMConv (Kraków)

Śpiew „Oficjum” brewiarzowego w Zakonie Braci Mniejszych Konwentualnych w XVIII w. na podstawie rubryki Ad Cantores z Antyfonarza franciszkańskiego z 1743 r.

The singing of breviary „Office” in Franciscan monasteries in the 18th century in the light of the “Ad Cantores” rubric in the 1743 Franciscan AntiphonaryPetr Koukal (Opawa)

Zabytkowe organy w klasztorach na Morawach

Historic organs in monasteries in Moravia1650–1710


Michaela Freemanová (Praga)

The Brothers Hospitallers and their music collections in Bohemia

Bonifratrzy i ich muzykalia w CzechachDyskusja / Discussion


Krzysztof Maciej Kowalski (Gdańsk)

Dawne dzwony kościołów klasztornych na Pomorzu Nadwiślańskim. Studium kampanologiczne

Old church bells from monasteries in Pomerelia. A campanological study
Dyskusja / Discussion


1710–1730Dyskusja / Discussion


1730–1800


Przerwa na kawę / Coffee break [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]1900–2030


Koncert / Concert [Kościół / Church]2000 Bankiet / Banquet [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]

Środa / Wednesday, 6.05.2015

Dzień drugi konferencji / Second day of the conference

Sesja przedpołudniowa (w 2 i 3 sekcjach) / Morning session (in 2 and 3 sections):Sekcja / Section


Sekcja / Section I

1. Źródła

1. Sources

Sala 1 / Room 1

[Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House]Sekcja / Section III

3. Instrumenty – wykonawcy – twórcy – sztuka

3. Instruments – performers – composers – art

Sala 3 / Room 3

[Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House]Tematyka / Topic1b. W Małopolsce

1b. In Małopolska3b. Kapele klasztorne

3b. Monastery ensembles900–920


Jacek Partyka (Kraków)

Starodruki muzyczne proweniencji klasztornej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej

Early printed music of monastic provenance in the Jagiellonian LibraryAlina Mądry (Poznań)

Kapele klasztorne w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej: panorama i znaczenie zjawiska

Monastery ensembles in 18th-century Poland: a panorama and significance of the phenomenon920–940


Kamila Folprecht (Kraków)

Wzmianki o muzyce klasztornej w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie (komunikat)

Monastic music in the National Archives in Cracow (communication paper)ks. Dariusz Smolarek (Lublin)

Repertuar muzyki instrumentalnej w klasztorach Rzeczpospolitej XVIII w.

The repertoire of instrumental music in monasteries in 18th-century Poland940–1000


Marcin A. Klemeński (Kraków)

Muzyczne świadectwa kultu bł. Michała Giedroycia w archiwaliach po klasztorze kanoników regularnych od pokuty przy kościele św. Marka w Krakowie (komunikat) Musical evidence of the cult of Blessed Michał Giedroyć in the archives of the Monastery of Canons Regular of Penance at the Church of St. Mark in Cracow (short communication paper)Sonia Wronkowska (Warszawa)

Muzyczne zapożyczenia w repertuarze kapel klasztornych działających na terenie Rzeczypospolitej

Musical borrowings in the repertoire of monastery ensembles in Poland1000–1020Dyskusja / DiscussionDyskusja / Discussion1020–1050Przerwa na kawę / Coffee break

[Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]Sekcja / Section


Sekcja / Section I

1. Źródła

1. Sources

Sala 1 / Room 1

[Kaplica w Domu Pielgrzyma/ Chapel in the Pilgrim House]


Sekcja / Section II

2. Muzyka w klasztorach

2. Music in monasteries

Sala 2 / Room 2

[Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery]


Sekcja / Section III

3. Instrumenty – wykonawcy – twórcy – sztuka

3. Instruments – performers – composers – art

Sala 3 / Room 3

[Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House]Tematyka / Topic1c. W Wielkopolsce i na Kujawach

1c. In Wielkopolska and Kujawy2b. Muzyka w klasztorach bizantyńskich i greckokatolickich (unickich)

3. Music in Byzantine and Greek Catholic (Uniate) monasteries
3b. Kapele klasztorne cd.

3b. Monastery ensembles cd.


1050–1110


Kamila Kłudkiewicz (Poznań)

Losy muzykaliów ze skasowanych klasztorów wielkopolskich

The fate of music collections from the dissolved monasteries in WielkopolskaPaweł Wróblewski (Wrocław)

Święte dźwięki z Góry Atos, czyli o związkach bizańtyjskiej psalmodii z hezychazmem

Holy sounds from Mount Athos or on the relations between Byzantine psalmody and hesychasmRemigiusz Pośpiech (Opole – Wrocław)

Rok liturgiczny w muzyce środowisk klasztornych na przykładzie kapeli jasnogórskiej

The liturgical year in the music of monastic circles as exemplified by the ensemble of the Jasna Góra monastery


1110–1130


ks. Piotr Wiśniewski (Lublin)

Muzykalia z klasztoru oo. karmelitów w Oborach

The music collection from the Carmelite Monastery in Oboryks. Dariusz Ciołka (Białystok)

Bazyliańskie klasztory forpocztą rozpowszechniania zachodnich wartości muzycznych w Kościele unickim w XVIII i XIX w.

Basilian monasteries as the vanguards of Western musical values in the Uniate Church in the 18th and 19th centuries
o. Dawid Kusz OP (Kraków)

Kapela dominikanów w Gidlach w XVIII i XIX w.

The musical ensemble of the Dominicans of Gidle in the 18th and 19th centuries1130–1150


Katarzyna Błoch (Toruń)

Treść oraz stan zachowania źródeł muzycznych z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Trzemesznie, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy

The contents and state of preservation of musical sources from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine in Trzemeszno kept in the State Archives in BydgoszczBeata Lorens (Rzeszów)

Muzyka w działalności duszpasterskiej bazylianów w drugiej połowie XVIII w.

Music in the pastoral work of the Basilians in the second half of the 18th centuryMaciej Jochymczyk (Kraków)

Repertuar kapeli oo. dominikanów w Gidlach w świetle najnowszych badań

The repertoire of the musical ensemble of the Dominicans of Gidle in the light of latest research1150–1210Dyskusja / DiscussionDyskusja / DiscussionDyskusja / Discussion1210–1240


Przerwa na kawę / Coffee break

[Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]1240–1300ks. Anastazy Nadolny (Pelplin)

Średniowieczne cysterskie rękopisy muzyczne w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie

Medieval Cistercian music manuscripts in the Diocesan Library in PelplinIvan Almes = Іван Альмес (Lwów)

Drogi klejnocie naroda ruskiego": духовна пісня середини XVIII ст. на честь ікони Божої Матері Віцинського василіанського монастиря

Drogi klejnocie naroda ruskiego": pieśń religijna z połowy XVIII w. ku czci obrazu Matki Boskiej z klasztoru bazyliańskiego w Wicyniu

Drogi klejnocie naroda ruskiego": Religious hymn from the mid-18th century in praise of the image of the Virgin Mary from the Basilian Monastery in WicynDominika Burdzy (Kielce)

Kapela przy kolegium jezuickim i jej udział w życiu religijnym Sandomierza

The Jesuit College ensemble and its contribution to the religious life of SandomierzTematyka / Topic

cd. / cont’d
2c. Muzyka w żeńskich klasztorach rzymskokatolickich

2c. Music in female Roman Catholic monasteries3c. Ludzie muzyki

3c. People of music


1300–1320Mateusz Marszałkowski (Toruń)

Dekoracje filigranowe w średniowiecznych księgach graduale ze zbiorów pelplińskich

Pen flourishing in medieval graduals from the Pelplin collection


Anna Ryszka-Komarnicka (Warszawa)

Triumphus fidei et fortitudinis we włoskich utworach oratoryjnych na okazję obłóczyn

Triumphus fidei et fortitudinis in Italian oratorios for the taking the veil ceremonyo. Aleksander Krzysztof Sitnik OP (Kraków)

Bł. Władysław z Gielniowa – twórca i popularyzator pieśni polskich

Blessed Ladislaus of Gielniów – composer and populariser of Polish hymns
1320–1340Juliusz Raczkowski (Toruń)

Pelpliński, pocysterski Graduał L XIII – interdyscyplinarny projekt badawczo-konserwatorski w ramach programu MKiDzN

The former Cistercian Gradual L XIII from Pelplin – an interdisciplinary research and restoration project under the Ministry of Culture and National Heritage programmes. Susi Ferfoglia (Kraków)

Mandatum novum do vobis” –wielkoczwartkowy obrzęd umywania nóg w Graduale ms. 205 ss. Klarysek w Krakowie. Próba interpretacji.

Mandatum novum do vobis” – Maundy Thursday's Washing of the Feet ceremony in Gradual ms.205 at St.Clare's Convent in Krakow. (Cracow). Attempt of interpretationAgnieszka Drożdżewska (Wrocław)

Kontakty artystyczne Carla Dittersa von Dittersdorfa ze śląskimi klasztorami pijarów w Bilej Vodzie i bożogrobców w Nysie

Artistic contacts between Carl Ditters von Dittersdorf and Silesian monasteries of the Piarists in Bila Voda and of the Order of the Holy Sepulchre in Nysa1340–1400Dyskusja / DiscussionDyskusja / DiscussionDyskusja / Discussion
1415–1515 Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]

Sesja popołudniowa (w 2 sekcjach) / Afternoon session (in 2 sections)Sekcja / Section


Sekcja / Section I

1. Źródła

1. Sources

Sala 1 / Room 1

[Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House]Sekcja / Section III

3. Instrumenty – wykonawcy – twórcy – sztuka

3. Instruments – performers – composers – art

Sala 3 / Room 3

[Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma]Tematyka / Topic1d. Na Śląsku

1d. In Silesia3c. Ludzie muzyki cd.

3c. People of music cd.1530–1550


Adam Poznański (Wrocław)

Psallendi et cantandi modus”. Traktaty muzyczne z klasztorów skasowanych na Śląsku Pruskim zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we WrocławiuPsallendi et cantandi modus”. Musical treatises from monasteries dissolved in Prussian Silesia preserved in the University Library in WrocławPatrycja Gąsiorowska (Kraków)

Pod rękę z muzami. Twórcy, odtwórcy i nauczyciele muzyki w klasztorach według biogramów w „Polskim słowniku biograficznym”

Hand in hand with the muses. The composers, performers and teachers of music in monasteries according to the “Polish Biographical Dictionary”1550–1610


Marcin Musiał (Wrocław)

Muzykalia z klasztorów reformatów skasowanych na Śląsku w 1810 r. w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Music collections from the Reformati monasteries dissolved in Silesia in 1810 in the University Library in WrocławMagdalena Walter-Mazur (Poznań)

Zakonnice – skryptorki i posesorski rękopisów muzycznych przechowywanych w Bibliotece Diecezjalnej w Sandomierzu

Nuns – scribes and possessors of musical manuscripts kept in the Diocesan Library in Sandomierz1610–1630


Katarzyna Spurgjasz (Warszawa)

Sposób na prawdziwe szczęście. XVIII-wieczne oratorium z klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu

A way to true happiness. An 18th-century oratorio from the Monastery of Canons Regular of St. Augustine in ŻagańEwa Hauptman-Fischer (Warszawa)

Muzyczne podarunki. Dedykacje w śląskich rękopisach muzycznych proweniencji klasztornej

Musical gifts. Dedications in Silesian musical manuscripts of monastic provenance1630–1700


Dyskusja / DiscussionDyskusja / Discussion1700–1730


Przerwa na kawę / Coffee break

[Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]1800–1930Koncert / Concert [Kościół / Church]2000 Kolacja / Dinner [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]

Czwartek / Thursday, 7.05.2015

Trzeci dzień konferencji / Third day of the conference

Sesja przedpołudniowa (w 2 i 3 sekcjach) / Morning session (in 2 i 3 sections)Sekcja / Section


Sekcja / Section I

1. Źródła

1. Sources

Sala 1 / Room 1

[Kaplica w Domu Pielgrzyma/ chapel in the Pilgrim House]Sekcja / Section II

2. Muzyka w klasztorach

2. Music in monasteries

Sala 2 / Room 2

[Sala konferencyjna w Domu Pielgrzyma / Conference room in the Pilgrim House]
Tematyka / Topic

cd. / cont’d
2e. W męskich klasztorach rzymskokatolickich

2e. Music in male Roman Catholic monasteries900–920


Grzegorz Joachimiak (Wrocław)

Muzykalia pochodzące z opactwa cystersów w Krzeszowie w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

The music collection from the Cistercian Abbey in Krzeszów kept in the Ossoliński National InstituteRyszard Mączyński (Toruń)

Z dziejów muzyki zakonnej w Warszawie XVIII i XIX stulecia

On the history of monastic music in Warsaw in the 18th and 19th centuries920–940


Ludmiła Sawicka (Cardiff/Lublin)

Muzykalia z kamienieckiego opactwa cystersów zachowane w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim

The music collection from the Cistercian Abbey in Kamieniec preserved in the parish Church of the Assumption and St. James the Greater in Kamieniec ZąbkowickiIwona Pietrzkiewicz (Kraków)

Muzyka w klasztorach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego – wybrane problemy i przykłady

Music in male monasteries in the Grand Duchy of Lithuania – selected problems and examples940–1000Dyskusja / DiscussionHildegard Herrmann-Schneider (Innsbruck)

Die Musikgeschichte des Zisterzienserstiftes Stams/Tirol. Aktuelles zum Forschungsstand

Dzieje muzyki w opactwie cysterskim Stams (Tyrol). Aktualny stan badań

The history of music in the Stams Cistercian Abbey (Tyrol). Current state of research1000–1020


Dyskusja / Discussion1020–1050Przerwa na kawę / Coffee break

[Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]Tematyka / Topic1e. Varia

1e. Varia2e. W męskich klasztorach rzymskokatolickich cd

2e. Music in male Roman Catholic monasteries cd1050–1110Guido Kraus (Frankfurt am Main)

Historical music sources of cloister holdings from different orders in German speaking countries. Repertories in comparison

Historyczne źródła muzyczne ze zbiorów klasztornych różnych zgromadzeń z krajów niemieckojęzycznych. Porównanie repertuarówo. Maurycy Lucjan Niedziela OP (Warszawa)

Śpiew liturgiczny w codzienności dominikańskiej

Liturgical singing in the daily life of the Dominicans1110–1130


Maja Gąssowska (Warszawa)

Singende Frauen” z Rygi – okruchy muzyczne z dawnych InflantSingenge Frauen” from Riga – musical remains of LivoniaAleksandra Patalas (Kraków)

Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich prowincji polskiej – wybrane przykłady

Musical life in the Dominican monasteries of the Polish Province – selected examples1130–1150Fryderyk Rozen (Warszawa)

Muzyka w „Missale Fratrum Eremitarum” Johannesa Amerbacha

Music in Johannes Amerbach’s “Missale Fratrum Eremitarum“o. Nikodem Kilnar OSPPE (Jasna Góra)

Życie muzyczne w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze w latach 1915–1945

Musical life in the Pauline Monastery of Jasna Góra in 1915–19451150–1210Dyskusja / DiscussionDyskusja / Discussion
1210–1240


Przerwa na kawę / Coffee break

[Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]1240–1300Jolanta Byczkowska-Sztaba (Warszawa)

Makulatura czy skarby muzyczne? Najstarsze zachowane zabytki liturgiczno-muzyczne monodii chorałowej w bibliotekach, archiwach i muzeach w Polsce

Waste paper or musical treasures? The oldest surviving liturgical-musical examples of choral monody in Polish libraries, archives and museumsWaldemar Rozynkowski (Toruń)

Śpiew w liturgii zakonu krzyżackiego w świetle reguły, statutów oraz wybranych wizytacji

Singing in the liturgy of the Teutonic Order in the light of the Order’s rule, statutes and selected visitations1300–1320Alicja Dacewicz (Wilno)

Informacje o muzyce i muzykach w księgach przychodów i wydatków klasztoru franciszkanów w Wilnie

Information about music and musicians in the income and expenditure books of the Franciscan Monastery in Vilniusks. Grzegorz Kopij (Wrocław)

Liturgia i muzyka w zakonie joannitów na przykładzie komandorii w Łosiowie i Małej Oleśnicy

Liturgy and music in the Order of the Knights of Saint John as seen in the Łosiów and Mała Oleśnica commandries1320–1340


Dorota Żurek (Kraków)

Muzyka w krakowskich klasztorach w świetle ich ksiąg rachunków z XVI–XVIII w.

Music in Cracow monasteries in the light of their account books from the 16th–18th centuriesTomasz Jeż (Warszawa)

Strategie regulacji czasu w kulturze muzycznej jezuitów śląskich

The strategies of time regulation in the musical culture of the Silesian Jesuits


1340–1400

Dyskusja / DiscussionMaksymilian Kuśka (Kraków – Cieszyn)

Muzyka w życiu cieszyńskich bonifratrów 1694–1914

Music in the life of the Brothers Hospitallers of St. John of God in Cieszyn in 1694–19141400–1420


Dyskusja / Discussion
1430–1530 Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]

Sesja plenarna / Plenary session

Sala 2 / Room 2 [Kaplica Różańcowa w klasztorze / Rosary Chapel in the monastery]

Muzyka a szuka / Music end art
1540–1600 Arkadiusz Wojtyła (Wrocław), Motywy muzyczne w programach ikonograficznych barokowych kompleksów klasztornych na Śląsku i w dawnym hrabstwie kłodzkim / Musical motifs in the iconographic programmes of Baroque monasteries in Silesia and the former Country of Kłodzko

1600–1620 Michał Antoni Pieczka (Wrocław), Motyw „orkiestry anielskiej” w wystroju i wyposażeniu cysterskich kościołów klasztornych na Śląsku jako charakterystyczny element barokowego „Theatrum sacrum” / The “angelic orchestra” motif in the decorations and furnishings of Cistercian monastic churches in Silesia as a characteristic example of the Baroque “theatrum sacrum”

1620–1640 Dorota Matyaszczyk (Poznań), Dekoracje muzyczne w kościołach klasztornych na wybranych przykładach / Musical decorations in monastic churches – selected examples


1640–1700 Dyskusja / Discussion

1700–1730 Przerwa na kawę / Coffee break
1730–1750 Małgorzata Kierczuk-Macieszko (Lublin), Matylda Ptak-Farmas vel Król (Lublin), Ikonografia introitów psalmów w księgach chóralnych bernardynów krakowskich z przełomu XV i XVI w. / The iconography of psalm introits in choral books of the Cracow Bernardines from the turn of the 16th century

1750–1810 Helmut LOOS (Lipsk), Die Darstellung von Klöstern in Opern des 19. und 20. Jahrhunderts Przedstawienia klasztorów w operach w XIX i XX w. / Representations of monasteries in 19th- and 20th-century opera
1810–1830 Dyskusja i podsumowanie obrad / Discussion and recapitulation of the proceedings

Zakończenie części merytorycznej konferencji / Closing the scientific part of conference
1900–2030 Koncert / Concert [Bazylika Jasnogórska / Basilica of Jasna Góra]

2000 Kolacja / Diner [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]

Piątek / Friday, 8.05.2015

Czwarty dzień konferencji / Fourth day of the conference
900–1200 Zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego / Tour of the Monastery of Jasna Góra

1230–1330 Obiad / Lunch [Restauracja w Domu Pielgrzyma / The restaurant in the Pilgrim House]Wyjazdy uczestników / Departure of participants


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna