7 plany nauczania II stopień 1 Język I komunikacja językowaPobieranie 1.37 Mb.
Strona1/11
Data08.05.2016
Rozmiar1.37 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

7 PLANY NAUCZANIA II stopień

7.1 Język i komunikacja językowaCharakterystyka zakresów nauczania
Zakres nauczania Język i komunikacja językowa jest realizowany w ramach obowiązkowych przedmiotów nauczania – język polski i litertatura, język czeski i literatura, jezyk angielski, język niemiecki oraz przedmiotu wybieralnego – konwersacja w języku angielskim. Wszystkie te przedmioty nauczania mają wspólny cel – wykształcić w uczniach umiejętności posługiwania się językiem oraz dostarczyć im środków językowych użytecznych we wszystich innych dziedzinach nauczania. Wychowanie językowe jest pojmowane jako etap do dalszego rozwoju logicznego myślenia. Język jest rozumiany, przede wszystkim, jako środek służący do przekazywania myśli i odczuć. Łączy się on bezpośrednio z procesem abstrakcyjnego myślenia i jako taki jest pomocny we wszystkich innych dziedzinach nauczania. Ten punkt widzenia determinuje postępowanie w procesie nauczania. Język jest traktowany w płaszczyznach- kulturowej, socjalnej i psychicznej. Wychowanie językowe obejmuje przedmioty:

- język polski i literatura

- język czeski i literatura

- język angielski

- język niemiecki

- konwersacja w języku angielskim


Realizacja tematów przekrojowych

Rozwój osobowości ucznia i wychowanie socjalne:

- rozwój umiejętności poznawczych, użytecznych przy samostudium ucznia

- rozwój umiejętności komunikacyjnych

- rozwój zdolności współpracy i kooperacjiRozwój myślenia w aspekcie europejskim i globalnym:

- ludzkie losy, opowiadania o życiach rodzin

- twórczość ludowa

- tradycje i zwyczaje narodów EuropyWychowanie wielokulturowe:

- specyfika językowa ludności zaolziańskiej, dwujęzyczność, gwara

- szacunek do języka swojego narodu i innych narodów

- umiejętność komunikowania z ludźmi innej narodowościWychowanie medialne :

- rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w stosunku do środków masowego przekazu

- umiejętność tworzenia własnych przejawów medialnych

7.1.1 Język polski i literaturaCharakterystyka przedmiotu nauczania – 2.stopień
Treść, organizacja, rozkład nauczania :
Na wyższym stopniu przedmiot Język polski i literatura jest samodzielnym przedmiotem nauczania. Realizowany jest w klasie 6,7 i 9 po 4 godziny tygodniowo, w klasie 8 po

3 godziny tygodniowo.


Kształcenie w przedmiocie
Na zajęciach z języka polskiego i literatury poświęca się uwagę następującym zagadnieniom :


 • oswajanie poprawności języka w słowie i piśmie,

 • zdolność wyrażania własnych poglądów i uczuć,

 • zrozumienie własnej roli w różnych sytuacjach interpersonalnych,

 • pojmowanie JP i lit. jako bogactwa kulturowego narodu polskiego,

 • zrozumienie wartości literatury zaolziańskiej, gwary oraz tradycji,

 • odnajdywanie własnej pozycji we współczesnym świecie,

 • zrozumienie treści różnych tekstów pisanych lub wypowiedzi ustnych,

 • pojmowanie literatury jako specyficznego źródła doświadczeń i przeżyć,

 • umiejętność wykorzystywania różnych źródeł informacji – słowniki, encyklopedie, literatura piękna, internet – w celu poszerzania wiedzy i umiejętności

Przedmiot Język polski i literatura związany jest ściśle z wychowaniem dramatycznym (lekcje literatury i stylistyki), z historią (np. od mitów starożytnych po wspomnienia współczesnych, tło historyczne poszczeg. okresów literackich), informatyką (komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej, internetu), wychowaniem muzycznym (literatura ludowa, melodramat, opracowanie muzyczne poezji…) i wychowaniem obywatelskim (miejsce polskiej mniejszości narodowej w Czechach, bogactwo kultury zaolziańskiej, zalety dwujęzyczności,..)


Tematy przekrojowe w języku polskim
ROWS


 • werbalny i nonwerbalny przekaz wiadomości, poznawanie losów ludzkich, zdolność zapamiętywania, umiejętności socjalne, stosunki międzyludzkie, rozwiązywanie problemów…

WDO • zasady demokracji w dziełach literackich, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, twórczości, pomysłowości…

WAGE • poznanie życia i obyczajów obcych krajów..

OŚ – wychowanie enviromentalne
 • twórczość ludowa i przyroda, folklor, człowiek i przyroda, przyroda i przygoda…

WM – wychowanie medialne
 • odpowiedni wybór literatury, wypowiedź medialna i jej krytyczny odbiór, krytycyzm wobec reklam i wiadomości medialnych, wspieranie twórczości w pisemku szkolnym.

WW – wychowanie wielokulturowe
 • Polacy w kontekście kultur europejskich, wspólne korzenie języka polskiego

i czeskiego, czesko-polskie stosunki kuturowe, podobieństwa i odrębności kultury

polskiej i czeskiej.Strategie kształcenia i wychowania w celu rozwijania kluczowych kompetencji ucznia
Kompetencje do nauki

Nauczyciel :


 • prowadzi uczniów do wyszukiwania i segregowania informacji,

 • kształtuje zdolność używania poprawnej terminologii,

 • bierze pod uwagę różnice w umiejętnościach i tempie pracy u poszczególnych uczniów,

 • wspiera wykorzystywanie techniki komputerowej przez uczniów.


Uczniowie :


 • wyszukują informacje, dokonują ich analizy, w końcu dokonują syntezy w całość,

 • przyswajają sobie podstawowe pojęcia z zakresu gramatyki i literatury,

 • są w stanie krytycznie ocenić stan swoich wiadomości, potrafią na ten temat dyskutować,

 • wykorzystują technikę komputerową.


Kompetencje do rozwiązywania problemów :
Nauczyciel:


 • zadaje pytania sposobem, który umożliwia różne sposoby rozwiązania,

 • uczy uczniów działać w przemyśĺany sposób.


Uczniowie:


 • starają się wyszukiwać informacje umożliwiające rozwiązanie problemu,

 • wykorzystuja uzyskanych wiadomości w celu odkrywania różnych wariantów rozwiązania,

 • problemy rozwiązuja samodzielnie, wybierają sposób rozwiązania

 • decydują świadomie.


Kompetencje do komunikacji :
Nauczyciel :


 • zadaje takie rodzaje zadań, które umożliwiają wzajemną współpracę uczniów,

 • prowadzi uczniów do wzajemnej tolerancji i respektu,

 • uczy rzeczowej argumentacji.


Uczniowie :


 • wyrażają swe myśli i poglądy kulturalnie, w sposób jasny i zrozumiały w formie ustnej i pisemnej,

 • rzeczowo włączają się do dyskusji, w stosowny sposób ppotrafią argumentować i bronić swoich poglądów,

 • rozumieją różne typy tekstów i notatek,

 • wykorzystują środki informacyjno- komunikacyjne.


Kompetencje socjalne i personalne:
Nauczyciel :


 • wymaga dotrzymywania zasad kulturalnego zachowania,

 • wspiera u uczniów wiarę w siebie,

 • prowadzi uczniów do dotrzymywania regulaminu szkolnego.

Uczniowie :
 • uczą się współpracy w grupie,

 • biorą czynny udział w zajęciach grupy,

 • są współtwórcami atmosfery w danym kolektywie,

 • argumentują rzeczowo.


Kompetencje obywatelskie :
Nauczyciel :


 • zadaje zadania w taki sposób ,aby jeden uczeń nie pracował za resztę,

 • motywuje uczniów do analizy poglądów innych i do porównywania z poglądami własnymi,

 • zachęca uczniów do zainteresowania się dziedzictwem kulturowym.

Uczeń : • respektuje przekonania innych ludzi,

 • szanuje tradycje narodowe, kulturowe i historyczne,

 • aktywnie włącza się do życia kulturalnego,

 • ma pozytywny stosunek do dzieł sztuki.


Kompetencje robocze
Nauczyciel :


 • prowadzi uczniów do dotrzymywania zasad bezpieczństwa oraz do ochrony własnego zdrowia, jak również zdrowia innych.

 • prowadzi do wykorzystywania umiejątności ucznia w praktyce.

Uczeń :
 • dotrzymuje zasady higieny pracy,

 • dotrzymuje zasady bezpieczeństwa w klasie i klasopracowniach,

 • wykorzystuje swe umiejętności w praktyce.


Język polski i literatura

KLASA 6Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe/

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki


Słucha z uwagą, przestrzega reguł poprawnej wymowy stara się mówić wyraznie,płynnie

Stosuje poprawną intonację zwłaszcza w zdaniach pytających

Stara się redagować wypowiedź wielozdaniową

Opowiada i opisuje

Formuuje pytania

Charakteryzuje postacie rzeczywiste

Potrafi odmieniać części mowy-rzeczowniki i czasowniki

Poznaje urozmaicone słownictwo, w tym wyrazy bliskoznaczne

Świadomie posługuje się wyrazami bliskoznacznymi, dba o estetykę pisma

Stosuje w tekstach pisanych reguły ortograficzne i interpunkcyjne

Stara się redagować teksty poprawne pod względem fleksyjnym i składniowym a także stylistycznym
Używa wyrazów zgodnie z ich znaczeniem, we właściwym kontekście

Pisze list


Opisuje proste i bardziej skomplikowane przedmioty

Redaguje życzenia i pozdrowienia

Buduje plan ramowy i szczegółowy na podstawie planu redaguje ciągłą dłuższą wypowiedź

Czyta cicho ze zrozumieniem czyta ze zrozumieniem głośno, płynnie i wyraźnie

Korzysta z różnego typu słowników, w tym ze słownika ortograficznego i interpunkcyjnego

Budowa słowotwórcza wyrazu
Literatura

Potrafi czytać teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym

-odczytać ilustracje i schematy

-odczytać informacje z różnych zródeł

W tekstach literackich próbuje rozpoznać intencje autora

Stara się rozmawiać swobodnie o tekstach literackich

Komponuje z pomocą nauczyciela notatkę, plan ramowy, szczegółowy, treści przeczytanych utworów, opowiadanie z dialogiem

Rozumie pojęcia -

fikcja

wątek, fabułaprzenośnia

Rozróżnia podstawowe gatunki i rodzaje literackie


Orientuje się w podstawowych pozycjach współczesnej literatury młodzieżowej


Poprawna artykulacja

Intonacja wypowiedzi


Poprawne, funkcjonalne i celowe wyrażanie swoich myśli w mowie i piśmie

Podział wyrazów na części mowy, odmienne i nieodm. cz. mowy.Budowa fleksyjna wyrazów,własności fleksyjne wyrazów,wymiana głosek w tematach fleksyjnych

Znaczenie wyrazów, bliskoznaczność wyrazów


Interpunkcja w zdaniu poj. , przypomnienie oraz rozszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie poprawnej pisowni, w tym:pisanie form koniugacyjnych, deklinacyjnych,użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna

Podział wyrazów na części zdania budowa wypowiedzeń, zdanie pojedyncze i złożone, związki wyrazów w zdaniu: związek główny

Znaki interpunkcyjne zamykające (kropka), oddzielające (przecinek), logiczno- emocjonalne (znak zapytania,wykrzyknik, dwukropek), redakcyjne (cudzysłów)

Ciche czytanie ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów, rozumienie czytanego tekstu na poziomie percepcyjnym, semantycznym, receptywnym

Praca ze słownikiem ortograficznym i interpunkcyjnym


Stosuje urozmaicone słownictwo, w tym wyrazy pokrewne

Doskonalenie sprawności techniki

czytania i głośnego czytania ze zrozumieniem

Dzieło filmowe

Narrator-adresat narracji, adresat, biografia pisarza

Prowadzenie rozmowy


Różne typy notatek literackich Opowiadanie wg ustalonego planu ramowego i szczegółowego Opowiadanie z elementami dialogu
Fikcja,wątek, fakuła, przenośnia

Różnice języka potocznego i gwary, j. literackiego

Postacie i wydarzenia komedialne Cechy opowiadania i powieść, opisWW- charakterystyka człowieka

ROWS- list do bliskiej osoby

ROWS-życzenia, pozdrowienia

WM


Język polski i literatura
KLASA 7Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe/

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Czytanie i mówienie
Słucha z uwagą i notuje, przestrzega reguł poprawnej wymowy, stara się mówić wyraźnie,płynnie

Stosuje poprawną intonację zwłaszcza w zdaniach pytających

Stara się redagować wypowiedź wielozdaniową

Formuuje pytania

Tworzy dialogi, formułuje tezy i argumenty
Pisanie i redagowanie tekstów
Stosuje urozmaicone słownictwo, w tym synonimy, antonimy, związki frazeologiczne

Redaguje opowiadanie z dialogiem

Redaguje streszczenie

Redaguje charakterystykę postaci

Pisze sprawozdanie

Pisze list, telegram

Redaguje protokół z lekcji

Na podstawie planu kompozycyjnego buduje dłuższą ciągłą wypowiedź

Redaguje proste reklamy
Poznaje urozmaicone słownictwo, w tym wyrazy bliskoznaczne,

Świadomie posługuje się wyrazami bliskoznacznymi, dba o estetykę pisma

Stosuje w tekstach pisanych reguły ortograficzne i interpunkcyjne
Stara się redagować teksty poprawne pod względem fleksyjnym i składniowym a także stylistycznym

Czytanie i rozumienie
Wyraźnie czyta teksty i rozróżnia teksty o zabarwieniu emocjonalnym

Odróżnia teksty monologowe od dialogowych

Czyta ze zrozumieniem recenzje

Korzysta z różnego typu słowników

Używa wyrazów zgodnie z ich znaczeniem, we właściwym kontekście

Czyta cicho ze zrozumieniem czyta ze zrozumieniem głośno, płynnie

Budowa słowotwórcza wyrazu

Literatura
Potrafi czytać teksty o różnym zabarwieniu uczuciowym

-odczytać ilustracje i schematy

-odczytać informacje z różnych zródeł

W tekstach literackich próbuje rozpoznać intencje autora

Stara się rozmawiać swobodnie o tekstach literackich

Komponuje z pomocą nauczyciela notatkę, plan ramowy, szczegółowy, treści przeczytanych utworów, opowiadanie z dialogiem

Rozumie pojęcia -

fikcja


wątek, fabuła

przenośnia

Rozróżnia podstawowe gatunki i rodzaje literackie
Orientuje się w podstawowych pozycjach współczesnej literatury młodzieżowej
Ocenia postawy bohatera

Rozpoznaje lirykę, epikę, dramat

Rozpoznaje satyrę, humor

Poznaje metaforę, porównanie, epitet, pytanie retoryczne, apostrofę, średniówkę
Poprawna artykulacja

Intonacja wypowiedzi

Poprawne, funkcjonalne i celowe wyrażanie swoich myśli w mowie i piśmie

Podział wyrazów na części mowy, odmienne i nieodm. cz. mowy.Budowa fleksyjna wyrazów,własności fleksyjne wyrazów,wymiana głosek w tematach fleksyjnych

Znaczenie wyrazów, bliskoznaczność wyrazów


Interpunkcja w zdaniu poj. , przypomnienie oraz rozszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie poprawnej pisowni, w tym:pisanie form koniugacyjnych, deklinacyjnych,użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna

Podział wyrazów na części zdania budowa wypowiedzeń, zdanie pojedyncze i złożone, związki wyrazów w zdaniu: związek główny

Znaki interpunkcyjne zamykające (kropka), oddzielające (przecinek), logiczno- emocjonalne (znak zapytania,wykrzyknik, dwukropek), redakcyjne (cudzysłów)


Ciche czytanie ze zrozumieniem różnego rodzaju tekstów rozumienie czytanego tekstu na poziomie percepcyjnym, semantycznym, receptywnym

Praca ze słownikiem ortograficznym i interpunkcyjnym
Stosuje urozmaicone słownictwo, w tym wyrazy pokrewne

Doskonalenie sprawności techniki

czytania i głośnego czytania ze zrozumieniem

Dzieło filmowe

Narrator-adresat narracji, adresat, biografia pisarza

Prowadzenie rozmowy


Różne typy notatek literackich Opowiadanie wg ustalonego planu ramowego i szczegółowego Opowiadanie z elementami dialogu
Fikcja,wątek, fabuła, przenośnia

Różnice języka potocznego i gwary, j. literackiego

Postacie i wydarzenia komedialne Cechy opowiadania i powieść, opisWW- charakterystyka człowieka

ROWS- list do bliskiej osoby

ROWS-życzenia, pozdrowienia

WMJęzyk polski i literatura


KLASA 8Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe/

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Poprawnie wyrazy, zwłaszcza o odmianie osobliwej

Redaguje wypowiedź wielozdaniową

Mówi w sposób spontaniczny i kulturalny,

Formułuje pytania i odowiedzi

Zachowuje w wypowiedziach mówionych cechy stylu indywidualnego, różnicuje swoją wypowiedź pod względem doboru środków językowych w wypowiedziach mówionych o różnych funkcjach,

Wyraża swoje myśli w sposób celowy i funkcjonalny


Stosuje urozmaicone słownictwo, w tym synonimy, antonimy, homonimy, wyrazy wieloznaczne, wyrazy o znaczeniu przenośnym, związki frazeologiczne

Redagują teksty pod względem fleksyjnym, składniowym, stylistycznym


Wypowiada się w piśmie z zachowaniem cech styli indywidualnego,

Stara się o poprawny szyk wyrazów w zd. Unika błędów językowych,i redaguje teksty zgodnie z normą językową


Redaguje opowiadanie, charakterystykę postaci, pisze sprawozdanie, redaguje strszczenie, pisma użytkowe, podanie, życiorys, potefi przeprowadzić wywiad, doskonali techniki notowania, tworzy teksty o różnych funkcjach, sporządza notatki w dowolnej formie
Stosuje reguły ortograficzne, w tym pisownia wyrazów złoż., interpunkcja, posługuje się synonimami, antonimami, homonimami, wyrazami o znaczeniu przenośnym i związkami frazeologicznymi, stosuje w wypowiedziach zdania wielokrotnie zł.

doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów nieliterackich, stara się zrozumieć sensy dosłowne i przenośne czytanego tekstu

potrafi na podstawie kontekstu odczytać znaczenie wyrazów, potrafi ustosunkować się do czytanego tekstu, wyrazić swoją opinię
potrafi postawić pytanie do czytanego tekstu, potrafi rozpoznać nadawcę i adresata wypowiedzi
stosuje odpowiedni akcent i intonację, czyta na głos w sposób płynny, wyraźny, z uwzględnieniem cech artykulacyjno-dykcyjnych wypowiedzi
czyta w sposób świadomy i celowy po to, by zdobyć potrzebne informacje, potrafi skupić się na najważniejszych fragmentach tekstu i pominąć te mniej istotne


Części mowy, fleksja

-formy fleksyjne, osobliwe

-osobliwości w odmianie rzeczowników i czasowników
skladnia

-zdanie wielokrotnie złożone

-szyk wyrazów w zdaniu

-wyrazy poza związkami w zdaniu


fonetyka

-akcent wyrazowy i zdaniowy

-wypowiedź ustna


Słowotwórstwo

-budowa wyrazu złożonego

-wyrazy złożone: złożenia, zrosty, zestawienia

-wyr.złożone, jako sposoby wzbogacania słownictwasłownictwo, frazeologia, semantyka

-znaczenie wyrazu

synonimy, antonimy, homonimy

-wyrazy o znacz. przenośnym


kultura języka

-norma językowa

-błąd językowy


komunikacja językowa


Ortografia i interpunkcja

-pisownia złożeń,zrostów i zestawień

-interpunkcja w zdaniu wielokrotnie zł.

-praca ze słownikami


czytanie tekstów ze zrozumieniem

-kierowane czytanie tekstów nieliterackich


-świadome zmienianie tempa czytania cichego

-rozumienie czytanego tekstu na poziomie semantycznym, receptywnym i krytycznym

rozumienie sensów dosłownych i przenośnych czytanych tekstów i ich fragmentów
wyraziste i poprawne czytanie różnych rodzajów tekstów z głosowym uwypukleniem ich sensów

czytanie selektywne (celowe i świadome pomijanie mniej ważnych partii tekstu, skupianie się na fragmentach,które interesują osobę czytającą)

ROWS

-rozwój zdolności poznawania

- samopoznanie

-kreatywność

-poznawanie ludzi

-wartości, postawy

WM, WAGE

-intereuje nas świat i Europa

-jesteśmy Europejczykami

ROWS

Rozwój zdolności poznawania


WM, WAGE

WM

-czytanie krytyczne i odbiór informacji medialnej

-interpretacja stosunku informacji medialnej z realną sytuacją

-budowa inf. medialnej

-postrzeganie autora inf. medialnej

-funkcjonowanie i wpływ mediów na społeczeństwo

-tworzenie tekstu medialnego

-praca w grupie redakcyjnej
ROWS


Literatura w procesie nauczaniaUczeń formułuje myśl zasadniczą czytanego tekstu literackiego, uogólnia, ocenia, rozumie układ zdarzeń chronologicznych


Systematyzuje inf.,posługuje się wyrażeniami synonimicznymi

Rozróżnia gatunki i rodzaje lit.Czytanie
Doskonalenie techniki czytania, czytanie literatury pięknej, popularnonaukowej, literatury faktu, korespondencji

Odczytywanie innych tekstów

Kultura, film, teatr, muzyka, sztuki plast.

Czasopisma, wydawnictwa informacyjne, instrukcje, reklama


Mówienie i słuchanie
estetyka wypowiedzi

wypowiedź wielozdaniowa

wywiad, dyskusja na temat literatury, opowiadanie, opis przeżyć bohatera literackiego, streszczenie uworu, sprawozdanie z lektury, słuchanie audycji, wywiadu, komunikatu

Pisanie
Organizacja wypowiedzi pisemnej związanej z tekstem literackim

(opowiadanie, streszczenie, opis przeżyć,charakterystyka postaci, sprawozdanie, list, pisma użytkowe, notatka)


Odbiór dzieła literackiego
Znaczenie symboliczne i alegoryczne

Środki językowe i stylistyczne,

Ironia, elipsa, peryfraza, puenta, liryka bezpośrednia i pośrednia, analiza przebiegu fabularnego, hymn, pieśń, sonet, ballada, dzienniki

WW

Dyferencjacja kulturowa

Stosunki między ludźmi

Pochodzenie etniczne

WM ,WAGE, ROWSEkosystem

Podstawowe warunki życia

Aktywna działalność ludzi

Problemy środowiska naturalnego

Stosunek człowieka do przyrody

WDO

Obywatel, spłeczeństwo obywatelskie i państwo


Język polski i literatura
KLASA 9


Planowane osiągnięcia

Temat

Tematy przekrojowe/

Korelacje międzyprzedmiotowe

Notatki

Słuchanie i mówienie

UCZEŃ:


słucha z nastawieniem na zapamiętanie,

słucha i notuje

poprawnie wygłasza teksty własne i cudze, stosuje w wypowiedzi ustnej reguły artykulacyjno-dykcyjne i akcentuacyjno-intonacyjne,

stara się przestrzegać zasad estetyki i etyki słowa,

stosuje odpowiednie gatunki mowy,

stosuje w swoich wypowiedziach cytaty, związki frazeologiczne,

redaguje wypowiedź wielozdaniową,

formułuje pytania,

wyraża swoje myśli w sposób celowy i funkcjonalny,

zachowuje w wypowiedziach mówionych cechy stylu indywidualnego,

świadomie wykorzystuje w swojej wypowiedzi słownictwo środowiskowe,
Pisanie i redagowanie tekstów

UCZEŃ:


wykorzystuje w swoich w sposób poprawny i celowy wypowiedziach pisemnych skróty i skrótowce, neologizmy,

stosuje we własnych tekstach pisanych słownictwo nacechowane stylistycznie, emocjonalnie, związane z określonym terytorium lub czasem,

świadomie stosuje stylizację środowiskową, dialektyzację,

posługuje się w sposób celowy różnymi stylami funkcjonalnymi,

redaguje teksty o różnych funkcjach komunikacyjnych,

przestrzega etykiety językowej,

pisze sprawozdanie, recenzje, rozprawkę,

redaguje pisma użytkowe: list motywacyjny, curriculum vitae,

doskonali techniki notowania,

tworzy wypowiedzi z zastosowaniem cytatów,

zapisuje wywiady,

podejmuje próbę zredagowania prostego reportażu,

stosuje w tekstach pisanych reguły ortograficzne(w tym: reguły dotyczące pisowni wyrazów złożonych) i interpunkcyjne,

redaguje teksty poprawne pod względem fleksyjnym i składniowym, a także stylistycznym,

wypowiada się w piśmie z zachowaniem cech stylu indywidualnego,

wyraża swoje myśli w sposób celowy i funkcjonalny,

świadomie stosuje środki stylistyczne


Czytanie i rozumienie

UCZEŃ:


zdobywa umiejętność czytania w sposób kierowany tekstów publicystycznych i popularnonaukowych,

doskonali umiejętność czytania integralnego i selektywnego,

rozumie czytane teksty na poziomie receptywnym i krytycznym,

rozumie sensy dosłowne i przenośne czytanego tekstu,

potrafi na podstawie kontekstu odczytać znaczenie wyrazów,

potrafi postawić pytania do czytanego tekstu, potrafi rozpoznać nadawcę i adresata wypowiedzi,

odczytuje teksty o różnych funkcjach komunikacyjnych,

Uczeń


-czyta płynnie i rozumie

czytany tekst literacki;

-przygotowuje samodzielnie

prezentację referatu;

-argumentuje i broni własne

poglądy;


-posługuje się wszystkimi

poznanymi formami wypowiedzi

-próbuje analizować i interpretować tekst literacki,

-rozpoznaje i rozumie funkcje:

neologizmu, archaizmu,

dialektyzmu,

Komunikacja językowa

-świadome uczestnictwo w komunikacji społecznej,

-odczytywanie i redagowanie tekstów o różnych funkcjach komunikacyjnych,

-przestrzeganie etykiety językowej.


Wiedza o języku

Słownictwo, frazeologia, semantyka:

-słownictwo nacechowane stylistycznie, emocjonalnie, związane z określonym terytorium lub czasem,
Stylistyka

-style funkcjonalne: styl naukowy i urzędowy,

-stylizacje: dialektyzacja, stylizacja środowiskowa.


Słowotwórstwo

-budowa i pisownia skrótowców,

-neologizmy, neologizmy jako sposoby bogacenia słownictwa
Ortografia i interpunkcja

Pisownia skrótów i skrótowców.

Pisownia wyrazów z łącznikiem.

Znaki interpunkcyjne. redakcyjne i wydzielające.Pisanie

Doskonalenie form wypowiedzi

Poznanych wcześniej:

Opowiadanie,

Sprawozdanie,

Recenzja, rozprawka,

List oficjalny,

Pisma użytkowe,

Notatka
Samodzielna praca ze słownikiem ortograficznym i słownikiem interpunkcyjnym.


Odbiór dzieła literackiego i innych

Tekstów kultury

Reportaż, felieton pamiętnik;

środki językowe: neologizm,
Czytanie tekstów ze zrozumieniem

Czytanie kierowane tekstów publicystycznych i popularno-naukowych dostosowanych do wieku i kompetencji językowych odbiorców.

Czytanie integralne i czytanie selektywne.

Rozumienie czytanego tekstu na poziomie receptywnym i krytycznym.

Rozumienie sensów dosłownych i przenośnych czytanych tekstów i ich fragmentów.

Czytanie wszechstronne (wychwycenie i przeanalizowanie wszystkich wątków, umiejscowienie tekstu w szerszym kontekście).

Wyraziste i poprawne prozodycznie czytanie różnych rodzajów tekstów z głosowym uwypukleniem ich sensów.

Czytanie tekstów beletrystycznych

i naukowych

Mówienie i słuchanie

Dłuższa wypowiedź (referat, przemówienie;

Argumentacja merytoryczna

i demagogiczna;

Słuchanie i notowanie: wywiadu,

wykładu, przemówienia

Obrona własnych przekonań


Odbiór dzieła literackiego i innych

Tekstów kultury

Kategoria tragizmu, nowela,

środki językowe: neologizm,

archaizm, dialektyzm;

zestawianie utworów na

podstawie cech wspólnych;


WDO– podstawy grzecznego zachowania, odpowiedzialność, tolerancja, zaangażowany stotunek do innych

WW– uczy odnajdywać wzajemne stosunki i przyczyny zjawisk społecznych

WW– zdolność zapamiętywać podstawowe fakty, pojęcia, wiadomości, zaszeregować je do systemu

ROWS- ćwiczenie

w celu rozwoju kreatywności

WW – zdolność włączać się w dyskusję, obserwować jej przebieg, podsumowywać
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna