86. sesja plenarna 5–6 października 2010 rPobieranie 80.44 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar80.44 Kb.
EDUC-V-003

86. sesja plenarna

5–6 października 2010 r.


OPINIA
Komitetu Regionów

„EUROPEJSKA AGENDA CYFROWA”


PL

Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

tel. +32 22822211 — faks +32 22822325 — internet: http://www.cor.europa.eu


KOMITET REGIONÓW


  • Z zadowoleniem przyjmuje europejską agendę cyfrową, jeden z siedmiu projektów przewodnich strategii „Europa 2020”. Ogólnym celem agendy cyfrowej jest uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki i bardzo szybki internet i interoperacyjne aplikacje. Wdrożenie agendy cyfrowej zależy od odpowiednio dużych ambicji i zobowiązań, które wzmocnią pozycję Europy, umożliwiając jej budowę nowego modelu gospodarczego opartego na wiedzy, niskoemisyjnej gospodarce i wysokim poziomie zatrudnienia.

  • Zauważa, że władze lokalne i regionalne należą do najważniejszych adresatów zaleceń europejskiej agendy cyfrowej i mogą być głównym motorem jej wdrażania. Priorytety europejskiej agendy cyfrowej na szczeblu lokalnym i regionalnym stanowią warunki wstępne jakości życia oraz działalności społecznej i gospodarczej obywateli, a także staną się bodźcem do rozwoju efektywniejszych i lepiej dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług publicznych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

  • Podkreśla, że jednolity rynek cyfrowy stanowi fundament europejskiej agendy cyfrowej, który umożliwi stworzenie rozwijającego się, odnoszącego sukcesy i dynamicznego ogólnoeuropejskiego rynku kreowania i rozpowszechniania legalnych treści cyfrowych oraz usług internetowych, a także zapewni konsumentom łatwy, bezpieczny i elastyczny dostęp do treści cyfrowych oraz rynków usług.

  • Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji mającą na celu uproszczenie udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i licencjonowania transgranicznego poprzez wzmocnienie zarządzania, przejrzystości i paneuropejskiego licencjonowania w dziedzinie zarządzania prawami autorskimi w internecie oraz stworzenie ram prawnych, by ułatwić cyfryzację i rozpowszechnianie dzieł kultury w Europie.

  • Zaznacza, że podczas budowy infrastruktury internetowej i rozwijania świadczonych za jej pośrednictwem usług zasadnicze znaczenie będzie miało zadbanie o to, by wymogi w zakresie bezpieczeństwa zostały spełnione na każdym szczeblu, aby zagwarantować optymalny poziom prywatności i ochrony danych osobowych. W tym kontekście ważne jest zapobieganie nieupoważnionemu śledzeniu wszelkiego rodzaju informacji osobowych i profilowaniu użytkowników.

Sprawozdawca
Markku Markkula (FI/PPE), członek Rady Miasta Espoo
Dokument źródłowy
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie europejskiej agendy cyfrowej

COM(2010) 245 wersja ostateczna


I. WPROWADZENIE


KOMITET REGIONÓW

1.Z zadowoleniem przyjmuje europejską agendę cyfrową, jeden z siedmiu projektów przewodnich strategii „Europa 2020”. Ogólnym celem agendy cyfrowej jest uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki i bardzo szybki internet i interoperacyjne aplikacje. Wdrożenie agendy cyfrowej zależy od odpowiednio dużych ambicji i zobowiązań, które wzmocnią pozycję Europy, umożliwiając jej budowę nowego modelu gospodarczego opartego na wiedzy, niskoemisyjnej gospodarce i wysokim poziomie zatrudnienia.
2.Zauważa, że władze lokalne i regionalne należą do najważniejszych adresatów zaleceń europejskiej agendy cyfrowej i mogą być głównym motorem jej wdrażania. Priorytety europejskiej agendy cyfrowej na szczeblu lokalnym i regionalnym stanowią warunki wstępne jakości życia oraz działalności społecznej i gospodarczej obywateli, a także staną się bodźcem do rozwoju efektywniejszych i lepiej dostosowanych do indywidualnych potrzeb usług publicznych oraz lokalnej przedsiębiorczości.
3.Podkreśla, że wśród podmiotów sektora publicznego władze lokalne i regionalne są najbliższe zwykłym ludziom i odpowiedzialne za najważniejsze usługi, które wpływają na dobrobyt obywateli. Muszą one pilnie zyskać możliwość wykorzystania nowego potencjału technologicznego, szczególnie w obliczu kryzysu gospodarczego i zmian struktury demograficznej oraz potrzeb ludzi. Wspólnie władze lokalne i regionalne oraz odpowiednie działania przedsiębiorstw i trzeciego sektora mogą mieć najlepsze szanse na wykorzystanie innowacji. Efektywność, z jaką wiedza wytwarzana przez uniwersytety i ośrodki badawcze jest stosowana na szczeblu lokalnym i regionalnym, ma zasadnicze znaczenie.
4.Przypomina, że KR zawsze wzywał do inwestycji w badania w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), aby zapewnić wzrost i rozwój nowych przedsiębiorstw. Uważa, że tylko efektywne wykorzystywanie TIK może przyspieszyć innowacje w celu rozwiązania najważniejszych ogólnoeuropejskich wyzwań społeczno-gospodarczych.
5.Uznaje, że internetowe usługi administracyjne polegały dotąd w zbyt dużym stopniu na przenoszeniu papierowej biurokracji do internetu. UE i państwa członkowskie powinny być prekursorami, inicjującymi w ścisłej współpracy z władzami lokalnymi i regionalnymi wysiłki na szczeblu europejskim i krajowym służące doprowadzeniu do większych zmian w procedurach i strukturach administracyjnych poprzez wykorzystywanie TIK w celu poprawy znaczenia, jakości i wydajności pracy oraz efektywności władz publicznych, a także ograniczenia biurokracji z korzyścią dla ogółu społeczeństwa i przedsiębiorstw.
6.Uważa, że w obecnej postaci działania zaproponowane w komunikacie wydają się nie budzić kontrowersji w odniesieniu do ich zgodności z zasadą pomocniczości lub zasadą proporcjonalności. Podkreśla jednak, że władze lokalne i regionalne powinny być systematycznie angażowane w opracowywanie i wdrażanie środków mających na celu wprowadzenie europejskiej agendy cyfrowej w życie (zwłaszcza w odniesieniu do obszarów działania „interoperacyjność i normy”, „szybki i bardzo szybki dostęp do internetu”, „zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego” oraz „korzyści z TIK dla społeczeństwa UE”, np. w kontekście usług e-administracji, zmiany klimatu i inteligentnych systemów transportowych) oraz w zarządzanie nimi.

II. ZALECENIA POLITYCZNE


Skuteczne wdrożenie to konieczność

7.Z zadowoleniem przyjmuje cel europejskiej agendy cyfrowej, jakim jest uczynienie z Europy siły napędowej inteligentnego, zrównoważonego wzrostu na arenie międzynarodowej, który sprzyja jednocześnie włączeniu społecznemu.
8.Przypomina konkluzje Rady w sprawie europejskiej agendy cyfrowej (posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii 31 maja 2010 r.)1, w których stwierdzono między innymi, że:

  • Europa powinna wspierać gospodarkę cyfrową, aby wykorzystać jej ułatwiającą rozwój, międzysektorową zdolność do zwiększania wydajności i konkurencyjności innych sektorów oraz do wykorzystania TIK w celu lepszego sprostania globalnym wyzwaniom, takim jak przekształcenie w niskoemisyjną gospodarkę efektywniej korzystającą z zasobów oraz tworzenie lepszych i liczniejszych miejsc pracy;

  • europejska agenda cyfrowa odgrywa zasadniczą rolę w ramach strategii „Europa 2020” i powinna być spójna z jej pozostałymi częściami oraz z innymi projektami przewodnimi, takimi jak „Unia innowacji” i „Polityka przemysłowa w erze globalizacji”;

  • należy wzmocnić pozycję konkurencyjną Europy w tym ważnym sektorze poprzez wzmożenie wysiłków w zakresie działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych w dziedzinie TIK oraz pobudzanie trójkąta wiedzy.;

  • zachęca się Komisję i państwa członkowskie do poszukiwania sposobów zwiększenia koordynacji horyzontalnej pomiędzy zainteresowanymi instytucjami na szczeblu UE i szczeblu krajowym w celu poprawy wdrażania europejskiej agendy cyfrowej.9.Przypomina, że w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej dla Europy stwierdzono: „Europa będzie czerpać korzyści z tej cyfrowej rewolucji tylko wtedy, gdy wszyscy obywatele UE zostaną zachęceni i uprawnieni do pełnego uczestnictwa w nowym społeczeństwie cyfrowym, a człowiek znajdzie się w centrum działań politycznych; […] rewolucja cyfrowa nie może być dłużej uważana za ewolucję bazującą na przemysłowej przeszłości, ale za proces radykalnej transformacji”2.
10.Przyznaje, że społeczeństwo informacyjne przyniosło ogromne przyspieszenie postępu społeczno-gospodarczego. Wymagane przejście od społeczeństwa informacyjnego do ekologicznego społeczeństwa opartego na wiedzy można postrzegać nawet jako swego rodzaju zmianę paradygmatu. O znaczeniu europejskiej agendy cyfrowej może świadczyć fakt, że udane wdrożenie tego projektu przewodniego stanowi jeden z warunków powodzenia innych projektów przewodnich strategii „UE 2020”.
11.Uznaje, że jakość społeczeństwa w dużym stopniu zależy od jego zdolności do tworzenia prawdziwego procesu uczenia się i współpracy oraz nowej wizjonerskiej wiedzy. W związku z tym nasze społeczeństwo narzuca zupełnie nowe wymogi w zakresie metod pracy, kultury pracy, aktualności informacji, umiejętności korzystania z mediów itp.
12.Zauważa, że cyfryzacja i globalizacja spowodowały szybkie zmiany w procesach biznesowych. Analizy OECD wskazują, że TIK mają daleko idący wpływ na wyniki gospodarcze i sukces poszczególnych przedsiębiorstw, w szczególności w połączeniu z inwestowaniem w umiejętności, zmiany organizacyjne, innowacje i tworzenie nowych przedsiębiorstw3.
13.Podkreśla, że wdrożenia europejskiej agendy cyfrowej nie można oddzielić od rozwoju uczenia się przez całe życie i kapitału ludzkiego oraz środków potrzebnych do ich wspierania. Kluczem do sukcesu jest to, na ile dobrze i na jak szeroką skalę w wymiarze UE uda się zachęcać społeczności zawodowe i ogół społeczeństwa, tzn. jednostki i różne społeczności, do odegrania aktywnej roli w tworzeniu bardziej innowacyjnej i wydajnej Europy. Aby odnieść pełny sukces, innowacyjne działania oddolne, przedsiębiorczość, firmy dążące do wzrostu, a zwłaszcza innowacyjne inicjatywy w zakresie partnerstwa podmiotów publicznych, przedsiębiorstw i trzeciego sektora wymagają zdecydowanego zobowiązania politycznego na wszystkich szczeblach (UE, państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych).
14.Podkreśla, że zdolności w zakresie przyspieszenia procesów innowacji i szybkie wdrożenie to zasadnicze czynniki sukcesu w powiązanych ze sobą społeczeństwach. Wymaga to częstszego stosowania analiz porównawczych (benchmarking) oraz bliższej współpracy pomiędzy regionami i miastami, aby można było sprostać wyzwaniom za pomocą innowacyjnych rozwiązań i zastosować najlepsze wzorce w warunkach i kulturach lokalnych.
15.Podkreśla, że otwartość, przydatność do ponownego wykorzystania i neutralność technologiczna powinny być głównymi zasadami stosowanymi w rozwoju usług publicznych.Pełne wykorzystanie potencjału Europy

16.Podkreśla, że należy maksymalnie wykorzystać pełen potencjał Europy w zakresie rozwoju usług TIK w sektorze publicznym i prywatnym oraz że TIK powinny być wykorzystywane jako środek służący poprawie usług władz lokalnych i regionalnych w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna, edukacja, porządek publiczny, bezpieczeństwo i usługi socjalne. Za doskonałą podstawę do zdobywania umiejętności i wiedzy na szczeblu lokalnym w całej Unii służyć mogą wspierane przez UE partnerstwa publiczno-prywatne w dziedzinie usług użyteczności publicznej TIK między władzami lokalnymi i regionalnymi a MŚP zajmującymi się rozwojem TIK4.
17.Przypomina, że jednolity rynek cyfrowy zapewnia ogromne możliwości obywatelom europejskim, nie tylko jako klientom, lecz także jako przedsiębiorcom i specjalistom w branżach twórczych i innych sektorach.
18.Zwraca uwagę na fakt, że wdrożenie europejskiej agendy cyfrowej wymaga znacznej ogólnoeuropejskiej zmiany sposobu myślenia: chęci do pracy w sposób horyzontalny i multidyscyplinarny, przezwyciężenia tradycyjnych barier, zwalczenia „myślenia silosowego”, a także ukierunkowania na współpracę. Pożądanego efektu nie uda się osiągnąć poprzez konwencjonalne projekty rozwojowe. Szanse na osiągnięcie pożądanej zmiany dają pionierskie projekty na dużą skalę wykorzystujące najwyższej jakości europejską wiedzę specjalistyczną oraz prowadzone z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Szczególną uwagę należy poświęcić rozpowszechnianiu i wdrażaniu wyników projektów na szczeblu lokalnym.
19.Podkreśla fakt, że Europa potrzebuje większej liczby badań i innowacji ukierunkowanych na życie codzienne i użytkowników. „Żywe laboratoria” (Living Labs) jako platforma współpracy między uczelniami a przedsiębiorstwami stanowią ogólnoeuropejską koncepcję, którą należy dalej rozwijać we współpracy z użytkownikami końcowymi. Dobrze funkcjonujące procesy usługowe umożliwiają użytkownikom aktywny udział w badaniach i innowacjach oraz zachęcają wszystkie zainteresowane strony do ciągłego uczenia się. Może to mieć istotny i pozytywny wpływ na odnowę lokalnych procesów usługowych oraz zwiększenie współpracy regionalnej. Wdrażaniu agendy cyfrowej powinny towarzyszyć inicjatywy zachęcające władze lokalne i regionalne oraz uczelnie do współpracy w rozwijaniu niezbędnych koncepcji „żywych laboratoriów”.
20.Powtarza, że dostęp do wysokiej jakości łączy szerokopasmowych po przystępnej cenie może zwiększyć jakość życia obywateli i jakość usług świadczonych przez władze lokalne i regionalne, ułatwiając mikroprzedsiębiorstwom oraz MŚP oferowanie produktów do sprzedaży. Można oczekiwać, że regiony i społeczności oddalone od centrum, a szczególnie regiony najbardziej oddalone, osiągną znaczne korzyści z szybszego i bardziej rozpowszechnionego dostępu do usług szerokopasmowych5.
21.Wzywa miasta i regiony do współpracy mającej na celu stworzenie masy krytycznej niezbędnej do wprowadzania nowych innowacyjnych rozwiązań. UE i państwa członkowskie powinny stworzyć sprzyjające warunki dla nowych typów zamówień przedkomercyjnych, zwiększając tym samym gotowość sektora publicznego do stopniowych oraz radykalnych innowacji. Efektywność energetyczna i inteligentne zarządzanie ruchem stanowią przykłady obszarów, w których potrzebne są nowe radykalne zmiany w celu wsparcia lokalnych zastosowań.
22.Zaznacza, że zarządzanie środowiskiem zbudowanym i planowanie przestrzenne miast to sektory mające duży wpływ na gospodarkę lokalną oraz na jakość obszarów zamieszkanych. Nowe metody zarządzania informacją mogą odegrać kluczową rolę w realizacji celu dotyczącego osiągnięcia ambitnego nowego systemu w dziedzinie klimatu. Modelowanie informacji o budynku (BIM) jest aktywnie wykorzystywane w zarządzaniu obiektami (facility management), by zapewnić przedstawienie fizycznych i funkcjonalnych cech obiektu w formie cyfrowej. Koncepcje BIM należy uwzględnić także w planowaniu regionalnym i urbanistycznym. Mogłyby one wtedy służyć jako wspólne źródło wiedzy dla danego obszaru, tworząc rzetelną podstawę analizy cyklu życia, rozwoju procesów biznesowych zorientowanych na użytkowników oraz tworzących wartość procesów decyzyjnych.Dynamiczny jednolity rynek cyfrowy

23.Podkreśla, że jednolity rynek cyfrowy stanowiący fundament europejskiej agendy cyfrowej umożliwi stworzenie rozwijającego się, odnoszącego sukcesy i dynamicznego ogólnoeuropejskiego rynku kreowania i rozpowszechniania legalnych treści cyfrowych oraz usług internetowych, a także zapewni konsumentom łatwy, bezpieczny i elastyczny dostęp do treści cyfrowych oraz rynków usług.
24.Zaznacza, że otwarcie dostępu do informacji sektora publicznego przynosi korzyści całemu społeczeństwu. Rozwój nowych praktyk wykorzystujących połączone otwarte dane stanowi krok w kierunku procesów usługowych ukierunkowanych na użytkowników. Inne korzyści mogą mieć postać innowacyjnych usług, nowych modeli biznesowych i zwiększonej efektywności sektora publicznego. Dlatego Komitet z zadowoleniem przyjmuje przegląd dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
25.Z zadowoleniem przyjmuje pojawienie się Europeany – internetowej biblioteki, muzeum i archiwum Europy, mającej na celu udostępnienie dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie6. Dostępność dziedzictwa kulturowego Europy odgrywa kluczową rolę we wspieraniu zrozumienia różnorodności kulturowej, wzmacnianiu i jednoczeniu obywateli w wielojęzycznej i wielokulturowej Europie oraz zwiększaniu potencjału gospodarczego w takich obszarach, jak turystyka i uczenie się.

26. Zwraca uwagę na fakt, że brak wspólnych europejskich norm dotyczących wiadomości elektronicznych stosowanych w handlu elektronicznym, zwłaszcza w fakturowaniu, stanowi jedną z największych przeszkód technicznych w urzeczywistnieniu sprawnie funkcjonującego jednolitego rynku cyfrowego.


27. Popiera propozycję dotyczącą przeglądu dyrektywy w sprawie podpisów elektronicznych w celu stworzenia ram prawnych dla transgranicznego uznawania i interoperacyjności bezpiecznych systemów e-uwierzytelniania.
28. Z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji mającą na celu uproszczenie udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i licencjonowania transgranicznego poprzez wzmocnienie zarządzania, przejrzystości i paneuropejskiego licencjonowania w dziedzinie zarządzania prawami autorskimi w internecie oraz stworzenie ram prawnych, by ułatwić cyfryzację i rozpowszechnianie dzieł kultury w Europie.
29. Podkreśla potrzebę zrównoważenia praw użytkowników i praw właścicieli praw własności intelektualnej. Środki ochrony praw własności intelektualnej nie powinny ograniczać praw użytkowników do swobodnego korzystania z treści cyfrowych na podobnych zasadach jak w przypadku treści w formacie analogowym. Prawa obywateli do dostępu do treści internetowych i wyrażania poglądów nie powinny też być ograniczane filtrowaniem treści ani uniemożliwianiem dostępu do sieci w interesie ochrony praw własności intelektualnej.
Interoperacyjność i normy
30. Z zadowoleniem przyjmuje propozycję zreformowania przepisów dotyczących stosowania norm TIK w Europie, aby umożliwić wykorzystanie norm TIK opracowanych przez niektóre fora i konsorcja, oraz ma nadzieję, że Komisja przedstawi roboczą definicję tych norm, niezależnie od tego, czy określi się je mianem otwartych norm czy otwartych specyfikacji.
31. Zgadza się z tym, że państwa członkowskie powinny zrealizować zobowiązania dotyczące interoperacyjności i norm zawarte w deklaracjach z Malmö i Grenady, zwłaszcza te w zakresie otwartych norm i specyfikacji.
32. Podkreśla, że władze lokalne i regionalne powinny być włączone w szeroko zakrojoną współpracę na rzecz poprawy interoperacyjności w administracji publicznej i efektywnego świadczenia usług publicznych oraz aktywnie w niej uczestniczyć7.
Zaufanie i bezpieczeństwo
33. Podkreśla, że nowe partycypacyjne platformy i interaktywne serwisy współtworzone (Web 2.0 i dalsze wersje), w których użytkownicy stają się aktywnymi graczami, producentami lub „prosumentami”, oferują bezprecedensową okazję do uwolnienia kreatywnego potencjału obywateli Europy. Konieczne jest stworzenie wspierającego taki rozwój środowiska i kultury otwartości i zaufania.
34. Zaznacza, że podczas budowy infrastruktury internetowej i rozwijania świadczonych za jej pośrednictwem usług zasadnicze znaczenie będzie miało zadbanie o to, by wymogi w zakresie bezpieczeństwa zostały spełnione na każdym szczeblu, aby zagwarantować optymalny poziom prywatności i ochrony danych osobowych. W tym kontekście ważne jest zapobieganie nieupoważnionemu śledzeniu wszelkiego rodzaju informacji osobowych i profilowaniu użytkowników8.
35. Wzywa do szeroko zakrojonego szkolenia wszystkich pracowników, ukierunkowanego w szczególności na specjalistów techników (np. sieci, systemy, bezpieczeństwo, prywatność itp.), personel pracujący bezpośrednio z procedurami bezpieczeństwa obejmującymi różne metodologie oraz personel ogólnie lub pośrednio zajmujący się procesami innowacyjnymi i unowocześniającymi (np. uczenie konsumentów wykorzystywania technologii cyfrowych), na temat kwestii dotyczących zaufania i bezpieczeństwa.
36. Zdecydowanie podkreśla odpowiedzialność autorów treści oraz fakt, że walka z nielegalnymi i szkodliwymi treściami musi być prowadzona bez nakładania ograniczeń na swobodny przepływ informacji (filtrowanie treści, które jest stosowane przez kilka państw członkowskich, blokuje także treści nieprzeznaczone do zablokowania i zazwyczaj jest pozbawione przejrzystego i możliwego do rozliczenia procesu). Należy zwłaszcza opracować metody ochrony użytkowników szczególnie narażonych. Trzeba także znaleźć sposoby, które pozwoliłyby monitorować szkodliwe treści i usuwać je z internetu już u źródła.
Szybki i bardzo szybki dostęp do internetu
37. Przypomina, że władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę w zakresie przyczyniania się do zapewnienia równego szerokopasmowego dostępu po rozsądnej cenie np. w regionach, w których same mechanizmy rynku zawodzą, w prowadzeniu projektów pilotażowych w zakresie niwelowania różnic pod względem dostępności elektronicznej oraz w opracowywaniu nowych sposobów podejścia w dziedzinie internetowych usług publicznych skoncentrowanych na potrzebach ludzi9.
38. Proponuje, by finansowanie i inne środki wsparcia sprzyjały wdrażaniu szerokopasmowych sieci otwartego dostępu opartych na poziomej architekturze sieci i modelu biznesowym oddzielającym fizyczny dostęp do sieci od świadczenia usług. Istniejące sieci światłowodowe powinny zostać otwarte na konkurencję.
39. Przypomina, że wydajną infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego trzeba zagwarantować wszystkim jego członkom bez względu na to, gdzie mieszkają. Szybkie i funkcjonalnie niezawodne łącza komunikacyjne, uzupełniane wydajnymi bezprzewodowymi usługami mobilnymi, odgrywają kluczową rolę w promowaniu regionalnej konkurencyjności, dostępności i równości obywateli.
40. Podkreśla znaczenie zagwarantowania dostępności widma radiowego dla bezprzewodowych usług szerokopasmowych na obszarach oddalonych i słabo zaludnionych i z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji dotyczące koordynacji warunków technicznych i prawnych w zakresie wykorzystania widma oraz harmonizacji zakresów widma, co pozwoli na osiągnięcie ekonomii skali na rynkach urządzeń i umożliwi konsumentom korzystanie z tych samych urządzeń i usług w całej UE.
Zwiększenie umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych i włączenia społecznego
41. Dostrzega dokonującą się transformację systemu kształcenia, która wymaga zmian, czasem nawet radykalnych. Zadaniem edukacji nie jest już przekazywanie ogromnych ilości informacji. Jej istotą jest raczej przekazanie umiejętności uczenia się, tzn. ma ona pomóc ludziom w doskonaleniu umiejętności uczenia się, co pozwoli im samodzielnie zdobywać informacje i przetwarzać je. W tym kontekście zasadniczą rolę odgrywają umiejętności wykorzystywania technologii cyfrowych.
42. Podkreśla, że jednym z najważniejszych celów europejskiej agendy cyfrowej jest wspieranie dostępności i łatwości w korzystaniu z informacji publicznej oraz usług elektronicznych. Europejska agenda cyfrowa powinna napędzać pełne włączenie TIK w kształcenie i szkolenie. Umiejętność wykorzystywania technologii cyfrowych, e-umiejętności i e-kompetencje wymagają konkretnych działań i warunków sprzyjających skutecznemu uczeniu się dla wszystkich.
43. Uważa, że tworzenie mechanizmów wymiany e-umiejętności w Europie niesie ze sobą potencjał w zakresie zaangażowania i przekwalifikowania wielu dodatkowych grup odbiorców, którzy w niektórych przypadkach są obecnie w małym stopniu uwzględniani przez istniejące komercyjne lub akademickie ośrodki nauki e-umiejętności. Możliwości w zakresie elastycznej organizacji pracy i pracy zdalnej powstałe dzięki TIK niosą ze sobą znaczny potencjał w zakresie nowych sposobów zatrudnienia dla tych grup obywateli. Inicjatywy takie będą wymagały partnerstw publiczno-prywatnych, w szczególności w związku z faktem, że usługi komercyjne i oferty nauki muszą być dostosowane konkretnie do potrzeb poszczególnych grup.
44. Podkreśla, że potrzebni są europejscy regionalni i lokalni pionierzy w zakresie radzenia sobie ze starzeniem się społeczeństwa poprzez stosowanie nowych rozwiązań systemowych wspieranych przez TIK, oraz wzywa do opracowania innowacyjnych, wspieranych przez TIK koncepcji, aby Europa mogła stać się liderem pod względem aktywności osób starszych w cyfrowym świecie.
45. Podkreśla, że biblioteki zapewniają użyteczny i efektywny sposób dostarczania wszechstronnych usług informacyjnych dla ogółu społeczeństwa niezależnie od statusu społecznego. Najlepszy sprawdzony wzorzec europejski pojawia się tam, gdzie biblioteki zostały stworzone jako zdigitalizowane ośrodki usług kulturalnych i informacyjnych i mieszczą się w miejscach, w których ludzie codziennie bywają, np. w centrach handlowych. W związku z tym treść nowych usług i mediów cyfrowych nie powinna być planowana jedynie zgodnie z kryteriami ekonomicznymi, lecz powinna zależeć od potrzeb społecznych i kulturalnych.
46. Podkreśla, że skuteczne wdrażanie możliwe będzie tylko wówczas, gdy uwzględni się fakt, iż branże kultury i branże twórcze dostarczają treści dla TIK oraz przyczyniają się w ten sposób do ich dalszego rozwoju. Agenda cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania potencjału tych branż oraz stworzenia jednolitego i bezpiecznego rynku dla treści i usług on-line o charakterze kulturalnym i twórczym. Aby kulturowe dziedzictwo Europy było lepiej wykorzystywane, trzeba aktywnie wspierać jego cyfryzację.
Korzyści z TIK dla społeczeństwa UE
47. Zaleca priorytetowe traktowanie rozwoju koncepcji i metod wspieranych przez TIK, aby rozpowszechniać i wdrażać wyniki badań i rozwoju w rzeczywistych procesach. Dobrym przykładem tego rodzaju działania jest program na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), który stanowi doskonałą platformę propagowania rozwoju przyszłych aplikacji internetowych. Program ten należy wesprzeć, zapewniając mu znaczące dodatkowe fundusze na rozpowszechnianie i wdrażanie wyników udanych projektów na szczeblu lokalnym i regionalnym.
48. Uważa, że istotne znaczenie ma zastosowanie technologii cyfrowych jako metody promowania zaangażowania obywateli. Należy na przykład stworzyć cyfrowe środowiska dyskusyjno-robocze na szczeblu lokalnym i regionalnym, za pośrednictwem których obywatele mogliby uczestniczyć w rozwoju codziennych usług w swoim najbliższym otoczeniu.
49. Zwraca uwagę na fakt, że europejska agenda cyfrowa ma ogromny potencjał, by stać się zachętą dla regionów i gmin do zreformowania ich własnych procesów usługowych i produkcyjnych w ramach współpracy europejskiej. Regiony i gminy w całej Europie powinny przekształcić swoje własne struktury, metody pracy i procesy na podstawie analizy porównawczej i współpracy zarówno między sobą, jak też z uniwersytetami oraz przedsiębiorstwami. Współpraca i finansowanie na szczeblu UE pozwoliłyby także na znacznie odważniejsze podejmowanie ryzyka. UE musi przyjąć nowe ukierunkowane podejście oparte na założeniu, że niektóre władze lokalne i regionalne są pionierami, aktywnymi badaczami, eksperymentatorami i decydentami opracowującymi nowe rozwiązania na przyszłość z korzyścią dla wszystkich.
50. Wyraźnie podkreśla znaczenie reorganizacji procesów usługowych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, aby czerpać korzyści ze zmiany procesów z wykorzystaniem TIK. Do przyspieszenia e-fakturowania i elektronicznej identyfikacji potrzebni są pionierzy, współpraca i normalizacja.
Badania i innowacje
51. Podkreśla znaczenie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i uznaje, że jego priorytety tematyczne – przyszłe społeczeństwo informacyjno-komunikacyjne, zmiana klimatu i zrównoważona energia – mają zasadnicze znaczenie dla strategii „UE 2020”. EIT może mieć praktyczny wpływ na szczebel lokalny i regionalny w odniesieniu do opracowywania i wspierania nowych koncepcji i wzorców innowacyjności lokalnej i regionalnej. W tym celu niektóre władze lokalne i regionalne powinny być gotowe do wystarczających inwestycji w rozwój własnych regionów, tak by mogły stać się poligonami doświadczalnymi dla działalności EIT i żywych laboratoriów, w ramach których różne grupy obywateli i społeczności wnoszą czynny wkład ukierunkowany na użytkowników.
52. Zaznacza, że nawet małe instytucje na szczeblu lokalnym i regionalnym mogą tworzyć wiedzę o ogólnoświatowym znaczeniu w wąskich specjalizacjach, zwłaszcza gdy stanowią część światowych sieci i współpracują z przedsiębiorstwami opartymi na wiedzy10.
53. Zachęca Komisję do dalszego rozwoju koncepcji trójkąta wiedzy i żywych laboratoriów, które zwiększają synergie między różnymi rodzajami działalności, mają duże znaczenie dla wyzwań w życiu codziennym i rozwiązywania problemów i których naturalną częścią jest wymiar regionalny.
54. Potwierdza gotowość władz lokalnych i regionalnych do odgrywania coraz aktywniejszej roli w propagowaniu realizacji polityki w zakresie nauki, technologii i innowacji, pod warunkiem że we wszystkich programach i projektach UE zostanie przyjęte podejście, w którym głównymi kryteriami finansowania będzie określenie istniejącej globalnej wiedzy na najwyższym szczeblu w dziedzinie projektu oraz jej efektywne wykorzystanie.
55. Sugeruje, że wnioski dotyczące innowacji płynące z nowych postępów uzyskiwanych przez świat akademicki i przemysł należy stosować efektywnie, aby wzmacniać niezbędne szerokie kompetencje specjalistów z dziedzin opartych na wiedzy w całej Europie.
Międzynarodowe aspekty agendy cyfrowej
56. Zgadza się, że konieczne jest promowanie międzynarodowego zarządzania internetem i współpracy globalnej w celu utrzymania stabilności internetu w oparciu o model uwzględniający wiele zainteresowanych stron. Podziela zdanie Komisji w kwestii wsparcia kontynuacji prac Forum Zarządzania Internetem po 2010 r.
Realizacja i zarządzanie
57. Uważa, że Komitet Regionów, jako przedstawiciel władz lokalnych i regionalnych pilnie śledzący najnowsze osiągnięcia oraz sprawdzone rozwiązania w zakresie cyfryzacji w całej Europie, powinien uzyskać możliwość odgrywania – wraz z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz reprezentującymi je organizacjami – proaktywnej roli w cyklu zarządzania europejską agendą cyfrową (np. w ramach grup ekspertów i rocznego zgromadzenia cyfrowego). Władzom lokalnym i regionalnym oraz reprezentującym je organizacjom trzeba przydzielić dużą i znaczącą rolę.
58. Zauważa, że agenda cyfrowa ma również kluczowe znaczenie dla pomyślnej realizacji pozostałych projektów przewodnich. Z tego względu należy znacząco rozszerzyć przekrojową współpracę między różnymi dyrekcjami generalnymi i programami, a finansowanie realizacji agendy cyfrowej musi odbywać się w szczególności za pośrednictwem już istniejących programów.

Bruksela, 6 października 2010 r.

Przewodnicząca
Komitetu Regionów
Mercedes BressoSekretarz Generalny
Komitetu Regionów
Gerhard Stahl


III. PROCEDURA


Tytuł

Europejska agenda cyfrowa

Dokument źródłowy

COM(2010)245 wersja ostateczna

Podstawa prawna

Tytuł I – „Rynek wewnętrzny”; tytuł IV – „Swobodny przepływ osób, usług i kapitału”; tytuł VII – „Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżania ustawodawstw”; tytuł XVI – „Sieci transeuropejskie”; tytuł XVIII – „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”; tytuł XIX – „Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna” TFUE”

Tryb postępowania

-

Data pisma Komisji

19.5.2010

Data decyzji Przewodniczącego

24.3.2010

Komisja odpowiedzialna

Komisja Edukacji, Młodzieży, Kultury i Badań Naukowych (EDUC)

Sprawozdawca

Markku MARKKULA (FI/PPE)

Notatka analityczna

31.5.2010

Posiedzenie komisji

30.6.2010

Data przyjęcia przez komisję

30.6.2010

Wynik głosowania komisji

Opinia przyjęta jednogłośnie.

Data przyjęcia na sesji plenarnej

6.10.2010

Wcześniejsze opinie Komitetu

Opinia w sprawie: „i2010 — Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, COM(2005) 229 końcowy, sprawozdawca: Théodoros GEORGAKIS (EL/PSE), CdR 252/2005 fin11
Opinia w sprawie: „Europejska inicjatywa na rzecz e-integracji”, COM(2007) 694 wersja ostateczna, sprawozdawca: Andras SZALAY (HU/ALDE), CdR 5/2008 fin12
Opinia w sprawie: „Rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych (ISA)”, COM(2008) 583 wersja ostateczna, sprawozdawca: Veronica IONITA (RO/PPE), CdR 10/2009 fin13

Opinia w sprawie: „Infrastruktury TIK dla e-nauki”, „Strategia na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji w sektorze technologii informacyjno komunikacyjnych w Europie”, „Strategia na rzecz badań w dziedzinie przyszłych i powstających technologii w Europie”, COM(2009) 108 wersja ostateczna, COM(2009) 116 wersja ostateczna, COM(2009) 184 wersja ostateczna, sprawozdawca: Liudvikas ŽUKAUSKAS (LT/PPE), CdR 156/2009 fin14
Opinia w sprawie: „Internet przedmiotów” oraz „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, COM(2009) 278 wersja ostateczna, COM(2009) 212 wersja ostateczna, sprawozdawca: Dumitru ENACHE, CdR 247/200915

____________1Konkluzje Rady w sprawie europejskiej agendy cyfrowej (posiedzenie Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii 31 maja 2010 r.) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/114710.pdf.

2Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej dla Europy: 2015.eu
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0133+0+DOC+XML+V0//PL).

3OECD, „The Economic Impact of TIK – Measurement, Evidence and Implications”.

4CdR 156/2009 fin.

5CdR 252/2005 fin.

6COM(2009) 440 wersja ostateczna.

7CdR 10/2009 fin.

8CdR 247/2009 fin.

9CdR 5/2008 fin.

10CdR 247/2009 fin.

11Dz.U. C 192 z 16.8.2006, s. 21–24.

12Dz.U. C 172 z 5.7.2008, s. 12–16.

13Dz.U. C 200, 25.8.2009, s. 58–62.

14Dz.U. C 141z 29.5.2010, s. 22–26.

15Dz.U. C 175 z 1.7.2010, s. 35-39.

CdR 104/2010 fin EN – fl(JT)/JT(*MSI)/ASZ(*ASZ)/mw/akb/mr


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna