A. 15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych karta Pracy nr kpPobieranie 236.77 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar236.77 Kb.

A.15 REALIZACJA PROCESÓW DRUKOWANIA Z FORM DRUKOWYCH

Karta Pracy nr KP/A.15Z zawodu jestem drukarzem. Od roku pracuję w dużej drukarni. Od tego jaki kolor czcionki dobiorę oraz jaką grubość papieru zależy cały nakład drukowanych materiałów. Moja praca wymaga dużej ostrożności, skupienia uwagi,
a przede wszystkim kilkukrotnego sprawdzenia wszystkich parametrów drukowania zanim
ten proces się rozpocznie.


 1. ĆWICZENIA NA ROZPOZNAWANIE SWOICH PREDYSPOZYCJI/PRZEKONAŃ DOT. DANEJ KWALIFIKACJI

 1. Burza mózgów

Cel: Zapoznanie się z aktualnym stanem wiedzy uczniów na temat danej kwalifikacji.

Pomoce: tablica, kreda/marker, kartka, długopis

Czas: 15 minut

Instrukcja: Nauczyciel podaje i zapisuje na tablicy nazwę kwalifikacji. Wskazuje, aby uczniowie zanotowali jak najwięcej skojarzeń związanych z daną kwalifikacją. Następnie uczniowie zostają podzieleni na grupy 4-5 osobowe i mają za zadanie wspólnie wypisać skojarzenia – od tych,
które pojawiły się najczęściej do tych, które pojawiły się najrzadziej. Nauczyciel losowo wybiera jedną grupę, której przedstawiciel wypisuje na tablicy skojarzenia. Pozostałe grupy uzupełniają spis o hasła, które nie zostały wcześniej wymienione. Nauczyciel wraz z uczniami łączy skojarzenia w grupy.
W ostatnim etapie nauczyciel dokonuje zwięzłego podsumowania wskazując na zakres wiedzy uczniów w zakresie omawianej kwalifikacji.

 1. Sortowanie

Cel: Przypisanie przez ucznia wartości poszczególnym czynnikom istotnym w omawianej kwalifikacji. Pomoce: kartka, długopis

Czas: 30-45 minut

Instrukcja: Nauczyciel rozdaje uczniom tabelę zawierającą listę stwierdzeń dotyczących danej kwalifikacji. Stwierdzenia obejmują cztery obszary: Cechy Charakteru, Zainteresowania, Warunki Pracy i Warunki Zdrowotne. Zadaniem ucznia jest wskazanie, na ile kolejne stwierdzenia są zgodne
z rzeczywistością. Uczeń ma do dyspozycji zakres punktowy od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „nie zgadzam się”, a 5 – „zgadzam się”. Nauczyciel pozostawia uczniom czas na uzupełnienie tabeli (5 minut)
oraz zsumowanie punktacji w poszczególnych obszarach ćwiczenia (CC, Z, WP, WZ oraz całkowita liczba punktów ze wszystkich obszarów). Istnieją dwie możliwości przeprowadzenia dalszego etapu:

 • wybrane osoby zostają poproszone o przeanalizowanie uzyskanych wyników w kolejnych stwierdzeniach – np. cztery osoby na forum przedstawiają po pięć kolejnych stwierdzeń próbując wyjaśnić, dlaczego przyznały konkretną liczbę punktów. Nauczyciel wskazuje na konkretne zainteresowania, cechy charakteru, warunki pracy i warunki zdrowotne w przypadku omawianej kwalifikacji,

lub

 • uczniowie wraz z nauczycielem analizują swoje wyniki na podstawie zbiorczej tabeli punktowej zamieszczonej w rozdziale „Wyniki i interpretacja”. Wybrane/chętne osoby wypowiadają się na forum klasy, czy zgadzają się z danym wynikiem i dlaczego tak/nie. Następnym krokiem jest wspólna analiza obszarów, które wymagałyby pracy, aby w przyszłości móc wykonywać daną kwalifikację.

Instrukcja dla ucznia: Przeczytaj kolejne stwierdzenia w tabeli i przypisz im konkretne wartości
od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „Nie zgadzam się” a 5 – „Zgadzam się”. Nie sugeruj się tym, jak powinno być, tylko jak jest w Twoim przypadku. Wybraną liczbę punktów otocz kółkiem, a następnie zlicz wyniki w poszczególnych obszarach oraz całkowitą liczbę punktów.

Obszar

Stwierdzenie

Punkty

Razem

CC

Jestem cierpliwy/a i opanowany/a.

1

2

3

4

5
Mam podzielną uwagę.

1

2

3

4

5

Mogę powiedzieć, że spostrzegawczość to moja mocna strona.

1

2

3

4

5

Bardzo dokładnie wykonuję powierzone mi zadania, zwracam uwagę na najdrobniejsze szczegóły.

1

2

3

4

5

Potrafię szybko podejmować trafne decyzje.

1

2

3

4

5

Uważam, że mam bardzo dobry refleks.

1

2

3

4

5

WP

Z łatwością mogę przechodzić z wykonywania jednej czynności do drugiej.

1

2

3

4

5
Mogę wykonywać swoją pracę zarówno w pozycji stojącej, pochyłej jak i siedzącej.

1

2

3

4

5

Dużą wagę przywiązuję do porządku w moim otoczeniu.

1

2

3

4

5

Wykonywanie czynności monotonnych nie męczy mnie.

1

2

3

4

5

Umiem pracować pod presją czasu.

1

2

3

4

5

Z

Wykonywanie różnych prac technicznych daje mi bardzo dużo satysfakcji.

1

2

3

4

5
Interesuję się nowymi technologiami, ponieważ uważam, że przyda mi się to w przyszłości.

1

2

3

4

5

Lubię spędzać czas przed komputerem w poszukiwaniu różnych ciekawych informacji w Internecie.

1

2

3

4

5

Czytanie książek sprawia mi przyjemność, dzięki nim rozwijam swoje zainteresowania.

1

2

3

4

5

Lubię gry wymagające logicznego myślenia.

1

2

3

4

5

Lubię robić zdjęcia, przygotowywać różne prezentacje
i wykresy.

1

2

3

4

5

WZ

Mogę pracować zarówno w pozycji siedzącej jak
i stojącej.

1

2

3

4

5
Prace, w których potrzebna jest zręczność rąk, nie stanowią dla mnie problemu.

1

2

3

4

5

Mam bardzo dobry wzrok, potrafię dostrzegać najmniejsze szczegóły.

1

2

3

4

5

Razem
 1. ĆWICZENIA NA KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI WYSZUKIWANIA INFORMACJI W KATALOGU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

 1. Plus i minus

Cel: Wzrost wiedzy i refleksyjności uczniów na temat omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis, karta z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

Czas: 30-40 minut

Instrukcja: Nauczyciel (Moderator) dokonuje podziału klasy na trzy grupy: Zwolenników (G1), Przeciwników (G2) i Publiczności (G3). Uczniowie z G1 i G2 otrzymują zwroty do dyskusji.
G1 (Zwolennicy) – wspólnie ustalają i zapisują zalety wykonywania pracy w ramach danej kwalifikacji. G2 (Przeciwnicy) wskazują wady. Następnie przedstawiciele obydwu grup prezentują swoje stanowiska. Moderatorem dyskusji jest nauczyciel. W ostatnim etapie grupa Publiczności decyduje,
które argumenty – za czy przeciw, były najbardziej przekonywujące. Ten etap może się odbyć
w formie głosowania.

Rola Moderatora: ustalenie reguł wspólnej pracy, motywowanie, zachęcanie do zadawania pytań, wyrażania opinii, kontrolowanie czasu dyskusji, zakończenie dyskusji podsumowaniem.Zwroty do dyskusji

Wyrażenie opinii

Kontrargumentacja

Podsumowanie

Sądzę, że…

Mój punkt widzenia różni
się od…

Ogólnie mówiąc…

Uważam, że…

Nie zgadzam się z Tobą, bo…

Reasumując…

Moim zdaniem…

Różnimy się zdecydowanie,
jeśli chodzi o…

Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe rozważania należy stwierdzić, że…

Jeśli chodzi o mnie…

Inaczej się na to zapatruję…

Podsumowując trzeba podkreślić…

 1. Wiem wszystko

Cel: Kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych.

Pomoce: kartka, długopis, karta z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

Czas: 15-20 minut

Instrukcja: Praca w grupach. Uczniowie zostają przydzieleni do czterech grup. Grupa pierwsza (G1) ma za zadanie wyszukać w KKZ informacje, jakie są możliwości zdobycia omawianej kwalifikacji, Grupa druga (G2) – wskazać szanse rozwoju, Grupa trzecia (G3) – omówić warunki pracy, Grupa czwarta (G4) – wymienić wymagane kompetencje społeczne. Następnie na forum prezentowane
są wyniki pracy – mogą przybierać różnorodną formę: plakatu, wypowiedzi ustnej, notatki na tablicy.

 1. ĆWICZENIA SYTUACYJNE

 1. Sąd – ćwiczenie sytuacyjne

Cel: Wzrost wiedzy na temat zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy w ramach omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 30-45 minut

Instrukcja: Pierwszym etapem jest przeprowadzenie podziału ról - jedna osoba jest „Oskarżonym” – osobą, która podczas wykonywania pracy popełniła jakiś błąd. Druga osoba jest „Prokuratorem” – oskarżającym daną osobę, trzecia „Adwokatem” mającym na celu obronę oskarżonego. Reszta grupy to ława przysięgłych. Na forum klasy Nauczyciel przedstawia krótką historię, która ukazuje skrajną/niebezpieczną sytuację, która zdarzyć się może przy wykonywaniu obowiązków zawodowych w ramach danej kwalifikacji. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie sądu nad Oskarżonym. Zarzuty przedstawia Prokurator, kolejno mowę wygłasza Obrońca, a jako ostatnia - osoba oskarżona. Końcowym rezultatem jest przeprowadzenie przez ławę przysięgłych głosowania i ogłoszenie werdyktu z krótkim uzasadnieniem, które argumenty były bardziej przekonywujące. Ważną rolę pełni nauczyciel, którego zadaniem jest moderowanie ćwiczenia, wyznaczanie pełnionych ról
oraz dokonanie podsumowania wskazującego, jakie ekstremalne sytuacje mogą się wydarzyć
w czasie wypełniania obowiązków zawodowych.

Przykład:

Rafał trzy miesiące temu rozpoczął pracę w niewielkiej drukarni. Praca ogólnie bardzo mu się podoba,
był obowiązkowy i dokładny. Kilka razy wszystko sprawdzał zanim rozpoczął wydruk. Jednak jak do tej pory
nie miał dużo obowiązków, ponieważ ostatnio drukarnia nie miała zbyt wiele zleceń. Mógł, więc pozwolić sobie na spokojne wykonywanie swoich obowiązków. Tydzień temu drukarni udało się wygrać duży przetarg na druk ulotek reklamowych i plakatów dla dużej firmy z branży spożywczej z możliwością nawiązania długotrwałej współpracy między obiema firmami. Była to ogromna szansa dla drukarni na poprawę obecnej sytuacji finansowej. Wszyscy zatrudnieni pracownicy musieli pracować w szybkim tempie, w pracy panowała stresowa atmosfera, w krótkim czasie trzeba było wykonać duże zlecenie. Rafała zadaniem było dobranie odpowiedniego rodzaju papieru oraz przygotowanie wydruku zamówionych ulotek w formacie A5. Jednocześnie pomagał koledze w przygotowaniu formy A5 do wydruku innej partii ulotek. Praca pod presją czasu sprawiła,
że w konsekwencji Rafał pomylił wzory ulotek i te, które miał wydrukować w formacie A4 wydrukował
w formacie A5. Był zły na siebie za to, że było to dla niego szansa wykazania się, a on zawiódł. Zdawała sobie
też sprawę z tego, że to może zaważyć na jego dalszym zatrudnieniu oraz narazić firmę na straty. Nie wiedział, co ma zrobić, bał się przyznać, że popełnił błąd.


 1. Szanse/zagrożenia (SWOT)

Cel: Zwiększenie wiedzy uczniów na temat szans i zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy
w ramach omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 20-30 minut

Instrukcja: Uczniowie zostają podzieleni na czteroosobowe grupy. Nauczyciel czyta krótką historię. Zadaniem uczniów jest przeanalizowanie i zanotowanie, jakie szanse, a jakie zagrożenia mogą spotkać osobę będącą bohaterem historii. Nauczyciel na tablicy sporządza tabelę. Wskazana przez Nauczyciela grupa przedstawia na forum klasy wyniki swojej pracy, a poszczególne wypowiedzi
są zapisywane na tablicy. Następnie kolejne grupy dodają swoje spostrzeżenia, które nie pojawiły
się wcześniej. Efektem końcowym jest kompletna tabela wskazująca zarówno na szanse,
jak i zagrożenia (zewnętrzne i wewnętrzne), które dotyczą omawianej historii. Nauczyciel
ma za zadanie podsumować ćwiczenie wskazując, w jakich sytuacjach wskazane
jest przeprowadzenie analizy SWOT (wybór ścieżki kształcenia, podjęcie pracy zawodowej).

Przykład:

Michał, ma 24 lata, mieszka w małej miejscowości w północnej Polsce. Ukończył technikum i zdobył zwód technik procesów drukowania. Zawsze interesowała go praca przy komputerach, lubił przygotowywać różne prace do wydruku, dobierać kolory, czcionki, odpowiednio przygotowywać zdjęcia. Przez 2 lata pracował w małej miejscowej drukarni, jednak ze względu na brak zleceń drukarnia została zlikwidowana, a Michał stracił pracę. Michał ma starszego brata,
który jest informatykiem. Mają ze sobą bardzo dobry kontakt i zawsze mogą na siebie liczyć. Marzeniem Michała jest założenie własnej działalności, ale nie jest pewny siebie, boi się, że nie będzie miał szansy przebicia i zaistnienia na rynku. Zastanawia się, co powinien zrobić, czy dalej się uczyć, aby podnieść swoją wiedzę i kompetencje czy założyć własną firmę związaną z prowadzeniem prac drukarskich.

Czy jego pomysł z założeniem firmy może się udać i mieć szansę bytu?

SWOT

Pozytywne

(pomocne w osiągnięciu celu)

Negatywne

(szkodliwe w osiągnięciu celu)

Wewnętrzne

(cechy jednostki)

Mocne strony

Słabe stronyZewnętrzne

(cechy otoczenia)

Szanse

Zagrożenia 1. KRÓTKI TEST WIEDZY NA TEMAT DANEJ KWALIFIKACJI

 1. Prawda/Fałsz

Cel: Sprawdzenie stanu wiedzy uczniów z zakresu omawianej kwalifikacji uzyskanych na podstawie wcześniejszej pracy z KKZ.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 15 minut

Instrukcja: Uczniowie łączą się w pary, podpisują i rozwiązują test Prawda/Fałsz. Następnie w parach wymieniają się testami i sprawdzają sobie nawzajem poprawność odpowiedzi. Kolejnym etapem
jest wspólne omówienie wyników - na forum klasy kolejne osoby czytają stwierdzenie i prawidłową odpowiedź. Rolą nauczyciela jest nadzorowanie ćwiczenia tak, aby nie były powielane nieprawidłowe odpowiedzi.

Nr

Stwierdzenie

Prawda

Fałsz

1.

Po uzyskaniu kwalifikacji A.15 - realizacja procesów drukowania z form drukowych można szukać zatrudnienia m. in. w drukarniach, wydawnictwach, zakładach poligraficznych, agencjach reklamowych.2.

Realizacja procesów drukowania z firm drukowych wiąże się z obsługą
i nadzorem różnego typu maszyn do druku jedno i wielobarwnego czasopism, gazet, książek, albumów, ulotek itp.3.

Kwalifikację A.15 - realizacja procesów drukowania z form drukowych można uzyskać na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.4.

Osoba zajmująca się realizacją procesów drukowania z form drukowych powinna charakteryzować się wytrzymałością fizyczną, podzielnością i koncentracją uwagi, zręcznością i spostrzegawczością.5.

Maszyny drukujące arkuszowe i rolowe, gilotyny, falcerki, maszyny do oprawy książek, zszywarki, prasy drukarskie, maszyny do sztancowania i bigowania, maszyny linotypowe należą do urządzeń wykorzystywanych przy realizacji procesów drukowania.6.

O druku bezpośrednim mówimy wtedy, kiedy forma drukowa styka się bezpośrednio z podłożem drukowym. Obraz drukowy na takiej formie znajduje się w lustrzanym odbiciu.7.

Termin DTP (ang. Desktop Publishing) oznacza komputerowe przygotowanie
do druku.8.

Praca związana z realizowaniem procesów drukowania z form drukowych pozbawiona jest występowania czynników szkodzących zdrowiu.

P

F

 1. Czego się nauczyłem/am?

Cel: Zwiększenie wiedzy na temat danej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 10 minut

Instrukcja: Nauczyciel zapisuje na tablicy pytania. Uczniowie mają kilka minut, aby się nad nimi zastanowić i zapisać krótką odpowiedź. Nauczyciel wskazuje uczniów, którzy mają przedstawić swoje stanowisko.

Uczniowie mają za zadanie sporządzić krótką notatkę będącą odpowiedzią na poniższe pytania:
 1. Jaka informacja na temat danej kwalifikacji wydała Ci się najważniejsza?

 2. Czy możesz sobie wyobrazić, że w przyszłości pracujesz w danym zawodzie?

 3. Jakie informacje chciałabyś/łbyś jeszcze uzyskać? 1. Cechy niezbędne w kwalifikacji

Cel: Analiza poziomu natężenia cech niezbędnych w omawianej kwalifikacji.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 5 minut

Instrukcja: Nauczyciel rozdaje uczniom tabelę – psychogram kwalifikacji. Po zapoznaniu
się z informacjami na temat danej kwalifikacji w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych oraz wykonaniu ćwiczeń z Karty Pracy, uczeń ma za zadanie zastanowić się i zakreślić, w jakim stopniu cechy niezbędne przy wykonywaniu danej kwalifikacji go dotyczą. 1 – oznacza niskie natężenie danej cechy, 5 – wysokie natężenie danej cechy. Następnie uczniowie mają za zadanie zsumować wszystkie punkty. Nauczyciel wspólnie z uczniami omawia uzyskane wyniki na podstawie zakresu punktowego (zamieszczonego w cz. V – Wyniki i interpretacja).

nr

Psychologiczne cechy

Skala

Suma


1

2

3

4

5

1.

Dobra organizacja czasu pracy
2.

Spostrzegawczość
3.

Sumienność
4.

Podzielność uwagi
5.

Koncentracja uwagi
6.

Wrażliwość estetyczna
7.

Wytrwałość
8.

Umiejętność podejmowania decyzji
9.

Opanowanie
Razem 1. Portfolio kwalifikacyjne

Cel: Konfrontacja uzyskanej przez ucznia wiedzy dotyczącej omawianej kwalifikacji z indywidualnymi predyspozycjami do jej wykonywania.

Pomoce: kartka, długopis

Czas: 5 minut

Instrukcja: Uczeń ma za zadanie zastanowić się i wypełnić tabelę „Portfolio kwalifikacyjne”, w której ocenia, na ile poszczególne aspekty wykonywania danej kwalifikacji są zgodne z jego indywidualnymi predyspozycjami i oczekiwaniami. W odpowiednim miejscu należy postawić x, aspekty oceniane są
w skali od 1 do 5, gdzie 1 - oznacza „całkowicie mi nie odpowiada”, „całkowicie mnie nie dotyczy”,
a 5 – „całkowicie mi odpowiada”, „całkowicie mnie dotyczy”. Następnie uczniowie sumują punkty
i wspólnie z nauczycielem analizują uzyskane wyniki (cz. V – Wyniki i interpretacja).

Lp.

Portfolio kwalifikacyjne

Zakres punktów

Suma


1

2

3

4

5

1.

Zakres obowiązków
2.

Możliwe ścieżki zdobycia kwalifikacji
3.

Możliwe ścieżki rozwoju kariery
4.

Miejsca pracy
5.

Cechy dobrego pracownika
6.

Wymagania i przeciwwskazania zdrowotne
7.

Dodatkowe przydatne umiejętności
Razem 1. WYNIKI I INTERPRETACJA

Wyniki i interpretacja

Nr i nazwa kwalifikacji

A.15 Realizacja procesów drukowania z form drukowych

 1. Ćwiczenia na rozpoznawanie swoich predyspozycji/przekonań dotyczących danej kwalifikacji

 1. Burza mózgów

Instrukcja

Uczniowie mają za zadanie wymienić jak najwięcej skojarzeń związanych z daną kwalifikacją. Należy powstrzymać się od krytyki i oceniania. Każdy ma prawo mieć inne skojarzenia. Uczniów należy inspirować do tego, by chcieli się otworzyć i jak najszerzej spojrzeć na daną kwalifikację.

Przykładowe skojarzenia

Proces drukowania, przygotowywanie form drukowych, obsługa maszyn drukarskich, praca
w pomieszczeniu, praca w drukarniach, w zakładach poligraficznych, w wydawnictwach, drukowanie czarno-białe, drukowanie kolorowe, drukowanie wielkoformatowe, obsługa drukarek i kopiarek, obsługa komputera itp.

 1. Sortowanie

Instrukcja

Należy zliczyć punkty, jakie uczeń przypisał każdemu stwierdzeniu w skali od 1 do 5. Pierwszy uzyskany wynik to wynik globalny. Istnieje też możliwość przeanalizowania uzyskanych wyników w poszczególnych obszarach (wyniki cząstkowe).

Wynik

Zakres punktów

Interpretacja

Wynik globalny

≤39 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może sugerować, iż dana kwalifikacja
nie jest zgodna z jego predyspozycjami i przekonaniami. Należy zastanowić się jeszcze raz nad tym wyborem lub znaleźć kwalifikację/zawód bardziej zbliżony do cech i zainteresowań ucznia. Powinien on zbierać informacje
o różnych zawodach, zapoznać się dokładnie z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Może również poprosić o konsultację szkolnego doradcę zawodowego.

40-59 pkt

wynik przeciętny

Uzyskany przez ucznia wynik może wskazywać, że dana kwalifikacja po części jest zgodna z jego osobistymi przekonaniami i predyspozycjami. Należy dokładnie przeanalizować wyniki cząstkowe i określić obszar wymagający większego zaangażowania ucznia, aby w przyszłości mógł wykonywać pracę w ramach danej kwalifikacji.

60-100 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia,
że jego predyspozycje i przekonania w dużym stopniu odpowiadają wymaganiom stawianym osobom wykonującym pracę w ramach danej kwalifikacji.

Wyniki cząstkowe

Cechy charakteru (CC)

≤11 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia,
że wskazany przez niego poziom natężenia cech niezbędnych w danej kwalifikacji jest niewystarczający.

12-18 pkt

wynik przeciętny

Cechy charakteru ucznia po części odpowiadają profilowi osoby pracującej
w ramach danej kwalifikacji. Należałoby popracować nad niektórymi z nich, aby wzmocnić zasoby osobiste ucznia, jeśli chciałby w przyszłości wykonywać zadania zawodowe w ramach danej kwalifikacji.

19-30 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia,
iż jego cechy charakteru w dużym stopniu odpowiadają wymaganiom stawianym osobom wykonującym pracę w ramach danej kwalifikacji.

Zainteresowania (Z)

≤11 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może sugerować, iż dana kwalifikacja
nie jest zgodna z jego zainteresowaniami.

12-18 pkt

wynik przeciętny

Zainteresowania ucznia po części są zgodne z zainteresowaniami, jakie prezentować powinna osoba wiążąca swoją przyszłość z daną kwalifikacją.

19-30 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik może stanowić przesłankę do stwierdzenia,
iż jego zainteresowania w dużym stopniu odpowiadają zainteresowaniom, jakie powinna prezentować osoba wiążąca swoją przyszłość z daną kwalifikacją.

Warunki Pracy (WP)

≤10 pkt

wynik niski

Wynik uzyskany przez ucznia może sugerować, że jego przekonania na temat danej kwalifikacji nie są zgodne z zakresem obowiązków, które wykonuje się w jej ramach.

11-15 pkt

wynik przeciętny

Prezentowane przez ucznia przekonania na temat danej kwalifikacji
w pewnym stopniu są zgodne z warunkami pracy w jej zakresie. Niezbędne jest uzupełnienie wiedzy na jej temat. Można w tym celu skorzystać
z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych, Multimedialnego Katalogu Zawodów i/lub skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

16-25 pkt

wynik wysoki

Uzyskany przez ucznia wynik daje podstawę do stwierdzenia,
że jego przekonania na temat danej kwalifikacji są zgodne z warunkami
pracy w jej zakresie. Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat danej kwalifikacji można w tym celu skorzystać z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych, Multimedialnego Katalogu Zawodów i/lub skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

Warunki Zdrowotne (WZ)

≤6 pkt

wynik niski

Uzyskany przez ucznia wynik może wskazywać, iż wymogi zdrowotne
w danej kwalifikacji nie pokrywają się z jego warunkami zdrowotnymi.

7-9pkt

wynik przeciętny

Uzyskana liczba punktów może świadczyć, że niektóre z warunków zdrowotnych ucznia nie są wystarczające podczas wykonywania zadań zawodowych w ramach danej kwalifikacji.

10-15 pkt

wynik wysoki

Uzyskany wynik sugeruje, że uczeń nie ma większych przeszkód zdrowotnych do wykonywania zadań zawodowych w ramach danej kwalifikacji.

 1. Ćwiczenia na kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych

 1. Plus i minus

Plusy

- praca w pomieszczeniu

- stałe godziny pracy

- praca, która łączy dużo umiejętności i specjalności w jednym zawodzie


Minusy

- szkodliwe środowisko pracy

- praca głównie stojąca i stojąco - chodząca- kontakt z alergenami - farbami drukarskimi

2. Wiem wszystko

Jak uzyskać daną kwalifikację?

Gimnazjum - Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3 lata, kwalifikacja A.15*) - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie drukarz (OKE)
Gimnazjum - Technikum (4 lata, kwalifikacje A.15*+ A.40*) - egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie technik procesów drukowania (OKE)
* Istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym

Jakie są szanse rozwoju w danej kwalifikacji/danym zawodzie?

Możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych m.in.: edytorstwo, grafika komputerowa, papiernictwo i poligrafia, inżynieria materiałowa i inne.

Jakie są warunki pracy podczas wykonywania danej kwalifikacji/zawodu?

Osoba wykonująca daną kwalifikację powinna być przygotowana do pracy 8 godzin dziennie, zazwyczaj
w stałych godzinach pracy. Jest to praca fizyczna, głównie stojąca lub stojąco - chodząca
w pomieszczeniach zamkniętych odpowiednio przystosowanych i wyposażonych w odpowiedni sprzęt do pracy. Do czynników szkodliwych występujących podczas wykonywania danej kwalifikacji należą m in.: związki chemiczne zawarte w farbach drukarskich, tonerach, barwnikach, rozpuszczalnikach organicznych, środkach czyszczących; hałas spowodowany pracą różnych maszyn; promieniowanie ultrafioletowe i ozon przy pracy na automatach utwardzających farby promieniami UV; pył z papieru. Do maszyn wykorzystywanych w pracy przy realizacji procesów drukowania z form drukowych należą m. in.: komputery, falcerki, gilotyny, maszyny drukujące arkuszowe i rolowe, zszywarki, maszyny do oprawy książek, prasy drukarskie, maszyny do sztancowania i bigowania, maszyny linotypowe.

Jakimi cechami powinna odznaczać się osoba wykonująca daną kwalifikację/zawód?

Osoba wykonująca daną kwalifikację powinna odznaczać się spostrzegawczością, podzielnością
i koncentracją uwagi, systematycznością, sumiennością, odpowiedzialnością, samokontrolą, umiejętnością podejmowania decyzji, dobrą organizacją czasu pracy, umiejętnością zarządzania czasem, sprawnością rąk i palców, sprawnością kończyn dolnych, dobrym wzrokiem, rozróżnianiem barw, zmysłem równowagi, koordynacją wzrokowo - ruchową. Dodatkowo powinna posiadać zmysł estetyczny, umiejętności estetyczne oraz sprawnie obsługiwać komputer.

 1. Ćwiczenia sytuacyjne

 1. Sąd

Instrukcja

Ćwiczenie ma na celu uświadomienie uczniom różnorodnych sytuacji zawodowych, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania pracy w ramach danej kwalifikacji.

 1. Analiza SWOT

Instrukcja

Na podstawie krótkiej historii uczeń ma za zadanie dokonać analizy SWOT.

SWOT

Pozytywne (pomocne
w osiągnięciu celu)


Negatywne

(szkodliwe w osiągnięciu celu)

Wewnętrzne

(cechy jednostki)

- zdobycie konkretnego zawodu

- posiadanie doświadczenia w pracy zawodowej- brak wiary we własne możliwości

- niezdecydowanie
Zewnętrzne

(cechy otoczenia)

- wsparcie brata


- zamieszkanie w małej miejscowości

- niewielkie możliwości rozwoju- brak możliwości znalezienia pracy w wyuczonym zawodzie w miejscu zamieszkania

 1. Krótki test wiedzy na temat danej kwalifikacji

 1. Prawda/fałsz

Instrukcja

Uczeń ma za zadanie zdecydować, czy dane stwierdzenie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Prawidłowe odpowiedzi

1

2

3

4

5

6

7

8

P

P

P

P

P

P

P

F
Interpretacja

Jeżeli uczeń udzielił wszystkich poprawnych odpowiedzi to znaczy, że dokładnie zapoznał się z kartą danej kwalifikacji i uważnie śledził kolejne ćwiczenia aktywnie w nich uczestnicząc. Jeżeli jednak niektóre pytania stanowiły dla ucznia trudność i udzielił niepoprawnych odpowiedzi – powinien jeszcze raz przeanalizować treści zawarte w Katalogu Kwalifikacji Zawodowych, gdzie dana kwalifikacja jest opisana lub poszukać szerszych informacji w innych źródłach.

 1. Czego się nauczyłem/am?

Instrukcja

Uczeń ma za zadanie wypełnić tabelkę krótkimi, konkretnymi odpowiedziami. Następnie uzyskane odpowiedzi należy wspólnie przeanalizować na forum grupy/klasy.

 1. Cechy niezbędne w kwalifikacji

Instrukcja

Uczeń ma za zadanie określić poziom natężenia cech niezbędnych w danej kwalifikacji na kontinuum od 1 do 5.

Wynik

Zakres punktów

Interpretacja

Niski

≤18 pkt

Odpowiedzi ucznia mogą wskazywać na brak predyspozycji osobowościowych do pracy
w ramach danej kwalifikacji. Należy zastanowić się jeszcze raz nad tym wyborem lub znaleźć kwalifikację/zawód bardziej zbliżony do cech osobowościowych ucznia. Powinien on zbierać informacje o różnych zawodach, zapoznać się dokładnie z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Może również poprosić o konsultację szkolnego doradcę zawodowego.

Przeciętny

19-27 pkt

Wynik, który uzyskał uczeń może sugerować, że dana kwalifikacja/zawód jest po części zgodny z wymaganymi cechami osobowościowymi niezbędnymi przy wykonywaniu pracy
w ramach danej kwalifikacji. Należy jednak przeanalizować, czy inne kwalifikacje/zawody nie będą bardziej dopasowane do cech i zainteresowań ucznia. Pomocny w tym będzie Katalog Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialny Katalog Zawodów oraz konsultacja ze szkolnym doradcą zawodowym.

Wysoki

28-45 pkt

Wynik wskazuje, iż cechy ucznia pokrywają się z cechami niezbędnymi w danej kwalifikacji/danym zawodzie. Uczeń powinien poszerzyć swoją wiedzę na temat danej kwalifikacji/zawodu korzystając z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnego Katalogu Zawodów. Może także skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

 1. Portfolio kwalifikacyjne

Instrukcja

Uczeń ma za zadanie ocenić w skali od 1 do 5, na ile poszczególne aspekty danej kwalifikacji są zgodne
z jego oczekiwaniami wobec przyszłości zawodowej.

Wynik

Zakres punktów

Interpretacja

Niski

≤14 pkt

Odpowiedzi ucznia mogą wskazywać, że poszczególne aspekty wykonywania danej kwalifikacji nie są zgodne z wyobrażeniem ucznia. Należy zastanowić się jeszcze raz nad
tym wyborem lub znaleźć zawód bardziej zbliżony do cech i zainteresowań ucznia. Powinien on zbierać informacje o różnych zawodach, zapoznać się dokładnie z Katalogiem Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnym Katalogiem Zawodów. Może również poprosić o konsultację szkolnego doradcę zawodowego.

Przeciętny

15-21 pkt

Wynik, który uzyskał uczeń może sugerować, że zawód ten jest po części zgodny z jego predyspozycjami osobowościowymi. Należy jednak przeanalizować, czy inne zawody nie będą w większym stopniu dopasowane do cech i zainteresowań ucznia. Pomocny w tym będzie Katalog Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialny Katalog Zawodów oraz konsultacja ze szkolnym doradcą zawodowym.

Wysoki

22-35 pkt

Uzyskane przez ucznia punkty stanowią przesłankę do stwierdzenia, że ten zawód może
brać pod uwagę w swoich wyborach edukacyjnych. Wynik wskazuje, iż większość odpowiedzi ucznia pokrywa się z wymaganiami stawianymi w danej kwalifikacji/danym zawodzie. Uczeń powinien poszerzyć swoją wiedzę na jego temat korzystając z Katalogu Kwalifikacji Zawodowych i Multimedialnego Katalogu Zawodów. Może także skonsultować się ze szkolnym doradcą zawodowym.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna