A-17-96/11 Załącznik nr 2 OŚwiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publicznePobieranie 6.13 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar6.13 Kb.
A-17-96/11 Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Przedmiot zamówienia: Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników i emerytowanych pracowników Sądu Rejonowego w Głogowie

Data:...............................................................................................................

Nazwa wykonawcy........................................................................................

Adres wykonawcy..........................................................................................


Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

______________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy


________________________________Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna