A. 525 kcal B. 600 kcal C. 700 kcal D. 1050 kcal Zadanie (0-1)Pobieranie 42.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar42.82 Kb.
Zadanie 1. (0-1)

Ile energii zużywa organizm zawodnika podczas trwającego 1,5 godziny treningu siatkówki?A. 525 kcal

B. 600 kcal

C. 700 kcal

D. 1050 kcalZadanie 2. (0-1)

Organizm zawodnika podczas trwającego 60 minut treningu zużył 500 kcal. Którą dyscyplinę sportową trenował zawodnik?

A. Piłkę nożną.

B. Pływanie.

C. Kolarstwo.

D. Aerobik.

Zadanie 3. (0-1) Podczas treningu piłki nożnej organizm zawodnika zużył 1400 kcal. Ile godzin trwał ten trening?

A. 1,5


B. 2

C. 2,5


D. 3

Zadanie 4. (0-1)

Energię zużywaną przez organizm człowieka można wyrażać w kilokaloriach (kcal) lub w kilodżulach (kJ). Przyjmij, że 1 kcal = 4,19 kJ. Wskaż prawidłową odpowiedź.

A. 130 kcal to 54,47 kJ

B. 5447 kcal to 130 kJC. 130 kcal to 544,7 kJ

D. 544,7 kcal to 130 kJZadanie 5. (0-1) - do zadania był wykres

Jaką drogę przebywał zawodnik w ciągu każdej sekundy?A. 10 m

B. 20 m


C. 40 m

D. 100 m


Zadanie 6. (0-1) (Uwaga! Odpowiedź D dla arkusza opublikowanego na stronie cke.edu.pl)

Który z wykresów poprawnie przedstawia zależność prędkości od czasu

biegu zawodnika?

A

BC

D

Zadanie 7. (0-1)

Syrena alarmowa wydaje dźwięk o częstotliwości 170 Hz. Jaką długość ma fala dźwiękowa, jeśli jej prędkość w powietrzu ma wartość 340 sm?

A. 0,5 m

B. 2 m

C. 510 m

D. 57 800 m

Zadanie 8. (0-1)

Do cukrów prostych, które krążą we krwi człowieka, należy

A. celuloza.

B. glikogen.C. glukoza.

D. sacharoza.Zadanie 9. (0-1)

Który z parametrów krwi pacjentki ma wartość niezgodną z normą?A. Zawartość glukozy.

B. Liczba erytrocytów.

C. Zawartość cholesterolu.

D. Liczba leukocytów.Zadanie 10. (0-1)

Na podstawie powyższych wyników badania krwi można przypuszczać, że

A. pacjentka ma anemię.

B. u pacjentki pojawił się stan zapalny.C. pacjentka ma cukrzycę.

D. pacjentka jest chora na miażdżycę.Zadanie 11. (0-1)

Wybierz zdanie, w którym poprawnie zapisano problem badawczy do przeprowadzonego doświadczenia.

A. Wpływ temperatury na trawienie skrobi.

B. Wpływ odczynu roztworu na działanie amylazy.

C. Wpływ temperatury na działanie amylazy.

D. Wpływ czasu na rozkład skrobi.

Zadanie 12. (0-1)

W której probówce rozkład skrobi ma przebieg podobny do trawienia skrobi w jamie ustnej człowieka?

A. W pierwszej.

B. W drugiej.

C. W trzeciej.

D. W czwartej.

Zadanie 13. (0-1)

Wskaż zestaw zawierający wyłącznie wzory sumaryczne tlenków metali.

A. CO2, N2O5, SO3

B. Na2O, MgO, Al2O3

C. SiO2, Na2O, CO

D. MgO, Al2O3, H2O

Zadanie 14. (0-1)

W pewnym kwasie tlenowym stosunek masy wodoru do masy niemetalu i do masy tlenu jest równy 1 : 6 : 24. Kwasem tym jestA. H2CO3

B. H2SO3

C. HNO3

D. H2SO4


Zadanie 15. (0-1)

Atom azotu zawiera

A. 14 protonów, 14 neutronów, 14 elektronów.

B. 7 protonów, 14 neutronów, 7 elektronów.

C. 14 protonów, 7 neutronów, 14 elektronów.

D. 7 protonów, 7 neutronów, 7 elektronów.

Zadanie 16. (0-1)

Wskaż wzór tlenku azotu, w którym azot jest czterowartościowy.

A. N2O


B. N2O3

C. NO2

D. N2O5


Zadanie 17. (0-1)

Wskaż równanie reakcji zobojętniania.

A. 2Na + 2HCl =¨ 2NaCl + H2?Ş

B. NaOH + HNO3 =¨ NaNO3 + H2OM

C. Na2O + 2HNO3 =¨ 2Na NO3 + H2O

D. NaCl + AgNO3 =¨ NaNO3 + AgCl

Zadanie 18. (0-1)

Który wzór wyraża zależność przedstawioną na wykresie?

A. y=20xB. y=20/x

C. y=0.2x

D. y=x/20

Zadanie 19. (0-1)

Jaką masę miałby jeden kawałek czekolady, gdyby tabliczkę czekolady podzielono na 8 osób?

A. 20 dag

B. 4 dag

C. 2,5 dag

D. 2 dag


Zadanie 20. (0-1)

Hania, płacąc w sklepie za trzy tabliczki czekolady, podała kasjerce 15 zł i otrzymała 0,60 zł reszty. Które z równań odpowiada treści zadania, jeśli cenę tabliczki czekolady oznaczymy przez x?A. 3x+0,6=15

B. 3x+15=0,6

C. 0,6x+3=15

D. 15x+0,6=3

Zadanie 21. (0-1)

Proces prowadzący do rozwoju miast i obszarów miejskich oraz wzrostu udziału ludności miejskiej w ogólnej liczbie ludności to

A. aglomeracja.

B. demografia.

C. migracja.

D. urbanizacja.

Zadanie 22. (0-1)

Na mapie w skali 1 : 300 000 000 odległość pomiędzy Kairem a Delhi wynosi 1,5 cm. Ile wynosi ta odległość w rzeczywistości?

A. 4500 km

B. 2000 km

C. 450 km

D. 200 km

Zadanie 23. (0-1)

Meksyk położony jest od Buenos Aires na

A. północny wschód.

B. południowy wschód.C. północny zachód.

D. południowy zachód.

Zadanie 24. (0-1)

Jeżeli w Lagos jest godzina 12.00 czasu słonecznego, to w którym z poniższych miast Słońce w tym dniu jeszcze nie górowało?

A. Tylko w Delhi.

B. W Meksyku i w Delhi.C. W Buenos Aires i w Meksyku.

D. Tylko w Buenos Aires.

Zadanie 25. (0-1)

Różnica czasu słonecznego pomiędzy Meksykiem (19°N, 99°W) a Lagos (6°N, 3°E) jest równa

A. 1 godzinie 40 minutom.

B. 4 godzinom 8 minutom.

C. 6 godzinom 24 minutom.

D. 6 godzinom 48 minutom.

Zadanie 26. (0-2)

Korzystając z zamieszczonej mapy, przyporządkuj podanym w tabeli miastom współrzędne geograficzne określające ich położenie.

Współrzędne geograficzne: 19°N, 28°N, 35°S, 58°W, 77°E, 99°WBuenos Aires - 35 S i 58 W

Delhi - 28 N i 77 E

Zadanie 27. (0-2)

Oblicz, jaki procent masy produktów wchodzących w skład śniadania Michała stanowi masa szynki. Zapisz obliczenia.

Suma produktów

=200+30+50+40=320

Masa szynki 40

Udział procentowy = (40/320)*100% to daje 12,5%

Zadanie 28. (0-2)

Oblicz masę białka zawartego w śniadaniu Michała. Zapisz obliczenia. Odpowiedź:

Waga białka

=6,9*2+(30/100)*0,6+(1/2)*26,1+(40/100)*16,4=33,59 g

Zadanie 29. (0-4) Zawodnik podniósł sztangę o masie 50 kg na wysokość 2 m w ciągu 4 s. Jaka była średnia moc mięśni zawodnika podczas wykonywania tej czynności? Przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego kgN10=g. Zapisz obliczenia, uwzględniając jednostki wielkości fizycznych.

P=W/t

P=(m*g*s)/tP=(50*10* 2)/4

P=250 W


Zadanie 30. (0-1)

Które z włókien - białe czy czerwone - są bardziej podatne na zmęczenie?białe mięśnie

Zadanie 31. (0-1)

Jak nazywa się proces, który powoduje zmęczenie mięśni?

fermentacja mlekowa, zakwaszanie mięśni

Zadanie 32. (0-1)

Które z włókien - białe czy czerwone - będą w większym stopniu zaangażowane w skurcz mięśni w czasie biegu krótkodystansowego?

białe

Zadanie 33. (0-3)

Kosz na śmieci ma kształt walca o średnicy dna 28 cm i wysokości 40 cm. Oblicz, jak pojemność ma ten kosz. Przyjmij, że "pi"= 3,14=. Wynik zaokrąglij do 1 litra. Zapisz obliczenia.

V walca = pi*r2*h

V= 14^2*3,14*40 = 24617,6 cm sześciennych, co daje 25 litrów

Zadanie 34. (0-5)

Na sąsiednich działkach wybudowano domy różniące się kształtem dachów (patrz rysunki). Który dach ma większą powierzchnię? Zapisz obliczenia.

I dom

4x pole tr rownobocznego a=8

Więc

4*((8^2)*pierwiastek(3))/4 = 64*pierwiastek(3) = 110,88

II dom

Dwa prostokąty:

Bok z trójkąta prostokątnego:

4^2+4^2= a^2

Z tego

A=4*pierwiastek(2)

Pole

2* 8*4*pierwiastek(2)= 64*pierwiastek(2)= 90,56

Odp. Pierwszy dach ma większa powierzchnie.

Zadanie 35. (0-2)

Do wapna palonego dodano wody i otrzymano wapno gaszone. Wapno gaszone w reakcji z tlenkiem węgla(IV) tworzy węglan wapnia. Wykorzystując powyższą informację, uzupełnij równania reakcji.

Równanie reakcji ICaO + H2O = Ca(OH)2

Równanie reakcji IICa(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O

Zadanie 36. (0-2)Diagram kołowy przedstawia masowy skład procentowy pierwiastków w węglanie wapnia. Oblicz masę tego węglanu, wiedząc, że masa wapnia jest równa 8 kg. Zapisz obliczenia.

Masa węgla = (12%*8 kg)/ 40%

Masa węgla = 2,4 kg

Masa tlenu= (48%*8kg)/40%

Masa tlenu = 9,6 kg

masa węglanu = 9,6 kg + 2,4 kg + 8 KG = 20 KG


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna