A Uwarunkowania przestrzennePobieranie 0.67 Mb.
Strona1/8
Data03.05.2016
Rozmiar0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
II Aktualna Diagnoza Obszaru Objętego LSR


  1. Krótka charakterystyka obszaru:a) Uwarunkowania przestrzenne


- Położenie:

Gminy Głuchołazy, Nysa, Otmuchów i Paczków leżą w południowo-zachodniej części Polski w województwie opolskim, w obrębie administracyjnych granic powiatu nyskiego. Południową granicą 3 gmin: Głuchołazy, Otmuchów i Paczków jest granica z Republiką Czeską.

Gmina Głuchołazy leży w południowej części województwa opolskiego u podnóża Gór Opawskich, najdalej na wschód wysuniętego pasma Sudetów. Najwyższym szczytem Gor Opawskich jest Biskupia Kopa – 889 m n.p.m. Od południa gmina graniczy z Republiką Czeską na odcinku około 35 km.

Gmina Nysa położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, na Przedgórzu Sudeckim, nad Jeziorem Nyskim i Nysą Kłodzką.

Gmina Otmuchów położona jest na Dolnym Śląsku, na Przedgórzu Sudeckim, w Obniżeniu Otmuchowskim w południowej części województwa opolskiego nad Nysą Kłodzką między sztucznymi zbiornikami wodnymi Jeziorem Otmuchowskim i Nyskim.

Gmina Paczków położona jest w południowo – zachodniej części Polski w województwie opolskim, na granicy z województwem dolnośląskim i Republiką Czeską, nad Nysą Kłodzką, pomiędzy jeziorami: Otmuchowskim i powstałym właśnie – Paczkowskim (Zbiornik Kozielno).- Powierzchnia:

Pod względem zajmowanej powierzchni największa jest gmina Nysa (217,6 km2,w tym Nysa 27km2 ), następne w kolejności są gminy: Otmuchów (188 km2), Głuchołazy (167,6 km2, w tym Głuchołazy 7km2) oraz Paczków (79,7 km2). Wspólnie zajmują powierzchnię 652,9 km2.  1. Uwarunkowania geograficzne

- rzeźba terenu i budowa geologiczna obszaru objętego LSR

Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu: lekko faliste na zachodzie (Paczków), z rzeźbą wzgórzową w części środkowej (Nysa, Otmuchów) oraz górską z pasmem Gór Opawskich na południu (Głuchołazy).

W budowie geologicznej najszerzej występują twory trzeciorzędowe w postaci osadów mioceńskich, czego przykładem są wykopaliska cegielni we wsi Maciejowice. Tu doskonale widoczne są iły mioceńskie, ciemne, tłuste i plastyczne. Żwiry, piaski i mułki odgrywają wśród nich tylko pośrednią rolę. Krajobraz urozmaicają występujące tu twardziele granitowe i bazaltowe. Spotyka się również margle i dolomity. W plejstocenie utworzył się tutaj rów tektoniczny, który zapełniły osady pozostawione przez wody topniejącego lodowca. Prawie cały obszar Obniżenia Otmuchowskiego jest bezleśny i zajęty pod uprawy rolne.

Na obecny stan budowy geologicznej utworów powierzchniowych obszaru miasta Nysa miały wpływ procesy orogenezy Sudetów, trzeciorzędowe zrównania i zjawiska tektoniczne, procesy osadzania się i erozji skał trzeciorzędowych, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski lądolodu, sedymentacja rzeczna, intensywna erozja w okresach interglacjalnych, a także zespół procesów występujących po ostatnim zlodowaceniu. Spośród utworów geologicznych swoje wychodnie na terenie opracowania mają jedynie formacje kenozoiczne: trzeciorzędu oraz czwartorzędu. Starsze utwory budujące głębsze warstwy litologiczne zostały w większości przykryte trzeciorzędem, a następnie czwartorzędem. Na terenie gminy znajdują się trzecio – i czwartorzędowe utwory wodonośne. Obszar powiatu należy do obszarów zasobnych w dobrej jakości wody podziemne. Pod obszarami miasta Nysa zalega 1 zbiornik wód podziemnych należący do krajowych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych o nr 338. Obejmuje on całą gminę (ok. 20 % całkowitej powierzchni zbiornika znajduje się na terenie gminy Nysa). Zbiornik objęty jest Obszarem Wysokiej Ochrony wód podziemnych (OWO). Jest to zbiornik wykształcony w utworach kenozoicznych – trzeciorzędowych, porowy subzbiornik „Paczków – Niemodlin” nr 338.

Współczesna rzeźba terenu miasta Nysa jest wynikiem zachodzących tu niegdyś procesów orogenezy Sudetów, procesów tektonicznych i neotektonicznych, glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i erozji oraz akumulacji rzecznej, a także działalności człowieka. Najsilniejsze procesy rzeźbotwórcze, które ukształtowały dzisiejszą geomorfologię gminy w skali mikro zachodziły na jej terenie w czwartorzędzie, a przede wszystkim w odleglejszej czasowo części tej epoki – plejstocenie (200 000 – 10 000 lat temu). Wówczas teren miasta podlegał procesom związanym z nasuwaniem się lodowca, a także procesom peryglacjalnym, które rozgrywały się na jego przedpolu i w końcu niezwykle ważnym procesom działalności erozyjnej i akumulacyjnej Nysy Kłodzkiej. W makroskali najsilniejszymi procesami, które uwarunkowały rzeźbę były trzeciorzędowa orogeneza – wypiętrzanie Sudetów oraz zachodzące na przedpolu gór ruchy tektoniczne, których konsekwencją jest dzisiejsze zapadlisko Rowu Otmuchowsko – Nyskiego wykorzystywanego przez Nysę Kłodzką jako dolina.

Występujące z silnym natężeniem procesy rzeźbotwórcze doprowadziły do powstawania zróżnicowanego rysu geomorfologicznego obszaru miasta, który jest jej dużym walorem przyrodniczym. Rzutuje także na silne zróżnicowanie pozostałych komponentów środowiska przyrodniczego, w tym walorów florystycznych i faunistycznych.  1. Uwarunkowania przyrodnicze

- klimat:

Rejon charakteryzuje się najcieplejszym w Polsce klimatem. Średnia temperatura wynosi w lipcu +19C, a w styczniu -2C. Dominują wiatry zachodnie i północnozachodnie, przynoszą one obfite opady. Średnia roczna suma opadów waha się od 600mm do 800mm. Największe opady przypadają na lipiec, natomiast zimy są na ogół suche. Pokrywa śnieżna nie bywa gruba ani długotrwała, rzadko osiąga grubość większą od kilku centymetrów, przy czym zaleganie śniegu nieraz kilkanaście razy w ciągu zimy przerywają odwilże. Takie ukształtowanie klimatu sprzyja gospodarce rolnej. Do uprawiania turystyki najkorzystniejsze warunki klimatyczne panują wiosną i jesienią.

Charakterystyczna dla tego terenu jest łagodna zmiana temperatury pomiędzy poszczególnymi porami roku. Jako przedgórski region pluwiotermiczny wyróżnia się w województwie opolskim chłodniejszymi zimami, zaś lata są cieplejsze.

Niezwykle istotnym walorem rejonu jest klimat Gór Opawskich, który jest łagodny, ciepły i w miarę wilgotny, bez nagłych zmian pogody, co sprzyja turystyce i wypoczynkowi. Klimat ten od kilku stuleci uważany jest za leczniczy, co miało swoje odzwierciedlenie w szybko rozwijającym się tutaj w XVIII i XIX w. lecznictwem uzdrowiskowym.- Gleby

Na obszarze gminy Paczków występują dwa rodzaje gleb, różniące się pochodzeniem geologicznym skały macierzystej. Są to gleby wykształcone z utworów gliniastych oraz pyłowych.

Do gliniastych skał macierzystych gleb należą gliny zwałowe i aluwialne. Gliny zwałowe występują przede wszystkim w południowej części gminy na Przedgórzu Paczkowskim. W dolinach rzecznych Nysy Kłodzkiej i jej dopływów zalegają natomiast gliny aluwialne (napływowe). Powstają one w wyniku osadzania przez wodę warstw różniących się składem mechanicznym. w Górach Opawskich występują gleby szkieletowe i gliny. Gleby przeważnie brunatne lub płowe, kwaśne. Najżyźniejsze gleby występujące w dolinie Nysy Kłodzkiej to mady. Na pozostałych terenach gminy przeważają gleby brunatne.
- Bogactwa naturalne:

  1   2   3   4   5   6   7   8


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna