A. Zaproszenie do składania ofertPobieranie 15.06 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar15.06 Kb.

Miasto *** Strona

PPP-oświetlenie (małe projekty)
A.Zaproszenie do składania ofert


[Adres]

przesłano uprzednio faksem: […]

Procedura udzielenia zamówienia przez miasto ***, ogłoszenie UE ****/ S-*** *****: Zaproszenie do złożenia wiążącej oferty

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o złożenie deklaracyjnej/ostatecznej i wiążącej oferty w ramach przedstawionej powyżej procedury udzielenia zamówienia, w oparciu o specyfikację przetargu. Na płycie CD, dołączonej do niniejszego pisma, otrzymają Państwo wszystkie dokumenty umowne w formie, która obowiązuje przy składaniu deklaracyjnej/ostatecznej oferty.

I.Informacje dotyczące ostatecznej oferty


Kompletna, ostateczna oferta musi zawierać co najmniej następujące informacje:

  • wysokość opłaty za usługę oświetlenia w pierwszym roku obowiązywania umowy zgodnie z § ** umowy o świadczenie usługi oświetlenia,

  • wysokość ryczałtu z tytułu działań inwestycyjnych, wypłacanego w szóstym roku obowiązywania umowy zgodnie z § ** umowy o świadczenie usługi oświetlenia,

  • kompletny wykaz cen dla poszczególnych pozycji kosztowych wymienionych w dokumencie: A 9 (k) Formularz Montaż Demontaż Przebudowa Modyfikacja.

Dokument >A 9 (k) Formularz Montaż Demontaż Przebudowa Modyfikacja należy ponownie wypełnić w całości, a także podać informację dotyczącą poszczególnych wynagrodzeń za każdy punkt świetlny w euro (netto), zgodnie z wyżej wymienionym formularzem. W tym celu prosimy dodatkowo, o użycie dołączonego do niniejszego pisma pliku *d83 oraz o przekazanie wypełnionego dokumentu A 9 (k) Formularz Montaż Demontaż Przebudowa Modyfikacja w formacie pliku *d84. W przypadku sprzeczności pomiędzy pełną wersją formularza a plikiem *.d84 uwzględnia się dane zawarte w pełnej wersji formularza.

W celu zapewnienia większej przejrzystości ofert należy stosować dokument A 8 (k) Formularz ofertowy. Formularz ten należy dołączyć do oferty na samym początku postępowania, bezpośrednio po przekazaniu pisma. Jeżeli chodzi o dokument A 9 (k) Formularz Montaż Demontaż Przebudowa Modyfikacja, to wystarczające jest określenie sumy poszczególnych wynagrodzeń za każdy punkt świetlny w euro (netto).


II.Oferty główne i wariantowe


Składnie ofert wariantowych jest co do zasady dozwolone. Wprowadzanie zmian w stosunku do wersji umowy wraz z załącznikami w formie oferty wariantowej jest dozwolone w przypadku, gdy oferta ta spełnia wymogi minimalne określone w Ogólnej Informacji dla Oferentów.

Oferty wariantowe mogą odnosić się wyłącznie do dodatkowych świadczeń oferenta. Nie jest możliwe wprowadzanie niekorzystnych dla miasta zmian w treści umowy o świadczenie usługi oświetlenia.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż oferty wariantowe muszą zostać objęte oceną zgodnie z matrycą oceny. Ponadto należy zapewnić możliwość ich porównania z ofertami przedstawionymi przez innych kandydatów. Każda oferta wariantowa, która w całości lub w części nie może zostać objęta kryteriami określonymi w matrycy oceny, nie podlega ocenie, w związku z czym nie zostanie także uwzględniona w ramach procedury udzielenia zamówienia. I tak na przykład, ocenie nie podlega oferta wariantowa, w której wprowadzono zmianę dotyczącą okresu obowiązywania umowy.

Oferty wariantowe odnoszące się do systematyki wynagrodzeń zgodnie z § ** umowy o świadczenie usługi oświetlenia nie są dozwolone. Jedyną możliwością uwzględnienia świadczenia, które realizują Państwo w ramach oferty wariantowej i które powoduje poniesienie wysokości cen, jest zwiększenie opłaty za usługę oświetlenia (za każdy punkt świetlny w euro). W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada, iż oferowane świadczenie zostaje rozliczone za pomocą opłaty za usługę oświetlenia. Nie istnieje w szczególności możliwość oferowania w innych przypadkach ryczałtu z tytułu działań inwestycyjnych lub wynagrodzenia specjalnego w rozumieniu § ** umowy o świadczenie usługi oświetlenia.

Niedozwolone są również oferty wariantowe, które zawierają odstępstwo od określonych w umowie zasad przeprowadzania renowacji. Nie można w szczególności zakładać, że miasto będzie udzielać oddzielnego zamówienia na realizację poszczególnych prac w zakresie renowacji. Podmiot, który będzie w przyszłości odpowiedzialny za obsługę urządzeń oświetleniowych, jest zobowiązany do skonsultowania swojego planu renowacji z miastem oraz do wykazania, że inwestycje zostały zrealizowane zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

W przypadku złożenia oferty wariantowej powinni Państwo w zrozumiały sposób przedstawić, który konkretnie element załączonej dokumentacji umownej ma ulec zmianie. Każda zmiana musi zostać w warstwie tekstowej sformułowana w taki sposób, aby jako konkretne sformułowanie mogła zastąpić tekst podlegający zmianie i aby w rezultacie powstała spójna wersja umowy wraz z załącznikami.


III.Forma i termin złożenia ostatecznej oferty


Kompletna i wiążąca dokumentacja ofertowa, w trzech kopiach, powinna zostać przesłana w zapieczętowanej kopercie najpóźniej do dnia:

***, **.**.****, godz. 12.00

na następujący adres:Miasto ***Referat ****

Wydział zamówień publicznych

*****

*****

Ofertę należy podpisać i przekazać w trzech egzemplarzach, przy czym wystarczające jest przekazanie jednego oryginału i dwóch kopii. W celu oznaczenia oferty należy dołączyć do koperty przekazaną Państwu niebieską kartę informacyjną.


IV.Dalsze pytania


Miasto pozwala sobie na koniec zauważyć, że dalsze pytania dotyczące specyfikacji zamówienia mogą być kierowane wyłącznie przed przekazaniem wiążących ofert, czyli tylko do dnia **.**.****. Wszystkie pytania, które nie zostaną przekazane do tego terminu, nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem[Miasto]

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna