A13 dnia r pieczątka jednostki Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu p n.:„ ”Pobieranie 50.73 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar50.73 Kb.
(A13)

……………………………. .…………………., dnia ………………… r.

pieczątka jednostki

Plan wystąpień o środki na zachowanie płynności finansowej projektu


p.n.:„………………………………………………………………………………….”Koszt przedsięwzięcia wg programu pomocowego netto/brutto* (kwalifikowalny) [zł]

Max kwota limitu pożyczki na zachowanie płynności finansowej [zł]

Źródła finansowania przedsięwzięcia

%

Ogółem
[zł]

Środki własne:Środki zagraniczne (bez uwzględnienia zaliczki):

………………………….

(podać program)
Kwota z WFOŚiGW na zbilansowanie wkładu własnego udzielona/planowana*:RAZEM netto/brutto*

100,00
[w złotych]
L.p.

Źródła finansowania

Razem

Rok ……

Razem rok …….

Rok ……

Razem rok …….

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Pożyczka z WFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej (uruchomienie)


2

Planowany wpływ (na rachunek Beneficjenta) środków zagranicznych na spłatę pożyczki z WFOŚiGW
na zachowanie płynności finansowej**


3

Zaliczka w ramach programu pomocowego


4

Pożyczka z WFOŚiGW

na zbilansowanie wkładu własnego
5

Środki własne Beneficjenta


6

Ogółem (bez punktu 2)


Termin wyboru wykonawcy: ………………………………………


(podać dzień, miesiąc, rok)

Okres realizacji rzeczowej przedsięwzięcia (podać dzień, miesiąc, rok na podstawie zawartej umowy z wykonawcą): od…………………do ...……………

Okres realizacji finansowej przedsięwzięcia (podać dzień, miesiąc, rok): od…………………………………. do …………………………………….

(data poniesienia pierwszej płatności) ( data poniesienia ostatniej płatności)

Ostateczny termin zwrotu pożyczki z WFOŚiGW na zachowanie płynności finansowej: ………………………………………**
(podać dzień, miesiąc, rok)

……………………. ……………………………………………....

Główny Księgowy Podpisy i pieczątki osób reprezentujących

(Skarbnik) Jednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych* niewłaściwe skreślić

** termin zwrotu pożyczki na zachowanie płynności finansowej nie może być dłuższy niż 1 rok od poniesienia ostatniej płatności

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna