A14 dnia r pieczątka jednostki o ś wiadczeni e o terminach realizacji zadania w imieniu oświadczam/y*, że zadanie pn.: „Pobieranie 7.81 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar7.81 Kb.
(A14-1)
................................, dnia .....................r.

..........................................

pieczątka jednostki

O Ś W I A D C Z E N I E


o terminach realizacji zadania

W imieniu .....................................................................................................................

oświadczam/y*, że zadanie pn.: „……………………………………………………………………

………………………………………..…………………………………………………………………” zostanie/ zostało* rozpoczęte w dniu ……………….. r. oraz zostało/ zostanie* zakończone w dniu ………………… r.


…………………...................................................

Podpisy i pieczątki osób reprezentującychJednostkę przy dokonywaniu czynności prawnych

* niewłaściwe skreślić©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna