Abolicja dla cudzoziemcóW (2012) informacjaPobieranie 40.95 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar40.95 Kb.
ABOLICJA DLA CUDZOZIEMCÓW (2012)

informacja

 1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011, Nr 191, poz. 1133).

 1. Kto może skorzystać z abolicji:

Zgodnie z nową ustawą, możliwość skorzystania z abolicji będą mieli cudzoziemcy przebywający
w Polsce (art. 1):

 • nieprzerwanie co najmniej od dnia 20 grudnia 2007 r., których pobyt na tym terytorium
  w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;

 • nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie
  o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;

 • wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Definicja nieprzerwanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Do oceny, czy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nieprzerwany, stosuje

się odpowiednio art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, który stanowi, iż:

Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie, chyba że przerwa była spowodowana:

  1)   wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)   towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;

  3)   leczeniem cudzoziemca.

W celu uproszczenia postępowania dowodowego, w ustawie przyjęto domniemanie, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie się uważać za nieprzerwany, jeżeli nic innego nie będzie wynikać ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego lub okoliczności sprawy (art. 3 ust. 3).

Wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, o którym mowa w art. 1, udziela zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na okres 2 lat, jeżeli wniosek o udzielenie tego zezwolenia zostanie złożony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 3 ust. 1). 1. Odmowa udzielenia zezwolenia w ramach abolicji (art. 3 ust. 2)

Cudzoziemcowi, który złożył wniosek w ramach abolicji, nie zawierający braków formalnych, odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli:

1) nie spełnia wymogów do udzielenia tego zezwolenia;

2) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu
i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen;

3) w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia został złożony wniosek lub zostały przedstawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;

4) w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego;

5) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;6) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej „wykazem”, i zostały umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

 1. Warunki formalne - procedura:

  1. Zalegalizowanie pobytu odbędzie się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które będzie udzielane na okres 2 lat. W trakcie takiego pobytu cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie bez zezwolenia - na podstawie umowy o pracę. W przypadku podjęcia zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych, (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) - zezwolenie na pracę będzie wymagane. Organami właściwymi do przeprowadzenia postępowań w tych sprawach będą wojewodowie (dla cudzoziemców przebywających na terenie województwa małopolskiego właściwym jest Wojewoda Małopolski) oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

  2. Okres składania wniosków o zalegalizowanie pobytu wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wnioski można składać w terminie: od 1 stycznia 2012 r. do 2 lipca 2012 r.

Uwaga: wniosek złożony przed dniem 1 stycznia 2012 r. oraz po dniu 2 lipca 2012 r. pozostanie bez rozpoznania.

  1. Wymagane dokumenty:

  • 4 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (1 oryginał i 3 kserokopie);

  • 5 aktualnych, kolorowych, nieuszkodzonych fotografii o wymiarach 35 X 45 mm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

  • kserokopia ważnego dokumentu podróży i oryginał do wglądu (w szczególnie uzasadnionym przypadku cudzoziemiec nieposiadający i niemający możliwości uzyskania ważnego dokumentu podróży może przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość);

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zezwolenia (opłata wynosi 340 zł -płatna z chwilą złożenia wniosku)

  • Obowiązek pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemców. Ustawodawca wprowadził obowiązek pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemców, którzy złożyli wnioski w ramach abolicji. Zadanie to będzie realizowała Straż Graniczna

 1. Miejsce i sposób złożenia wniosku, odbioru decyzji i karty pobytu, dane kontaktowe, informacja w sprawie abolicji:

Wnioski o udzielenie zezwolenia w ramach abolicji można składać osobiście:

  • w siedzibie Oddziału do Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
   Kraków, ul. Przy Rondzie 6 (parter, sala obsługi cudzoziemców):

  • poniedziałek: 900 - 1700;

  • wtorek – piątek: 800 - 1500.

W Oddziale znajduje się punkt fotograficzny i agencja bankowa.

W siedzibie Oddziału będą również pobierane odciski linii papilarnych od cudzoziemców.

  • w siedzibie Placówki Straży Granicznej w Tarnowie (PSG w Tarnowie),

ul. G. Narutowicza 6 (budynek Komisariatu Policji Tarnów-Centrum - pokój 61, II piętro); tel. 14 662 00 40

  • poniedziałek – piątek: 800 - 1500;

  • Telefony do PSG w Tarnowie: 14 662 00 20, 14 662 00 30;

W PSG w Tarnowie będą również pobierane odciski linii papilarnych od cudzoziemców.

Pełnomocnicy reprezentujący cudzoziemców mogą składać wnioski w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie - Tarnów, Al. Solidarności 5-9, (parter, pokój nr 20); 14 696 34 11

  • poniedziałek: 900 - 1700;

  • wtorek – piątek: 800 - 1500.

  • w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, (Nowy Sącz ul. I Pułku Strzelców Podhalańskich 5, budynek nr 1, pokój 108, parter); tel 18 415 33 30

  • poniedziałek - piątek 800 - 1500;

  • Telefony do Karpackiego Oddziału SG w Nowym Sączu:18 415 33 33, 18 415 32 13, 18 415 32 29.

W KO Straży Granicznej w Nowym Sączu będą również pobierane odciski linii papilarnych od

cudzoziemców;
Pełnomocnicy reprezentujący cudzoziemców mogą składać wnioski w siedzibie Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu - Nowy Sącz , ul. Jagiellońska 52, (I piętro, pokój nr 111); tel. 18 540 23 41

  • poniedziałek: 900 - 1700;

 • wtorek – piątek: 800 - 1500

Uwaga:

  • Składając wniosek w placówkach Straży Granicznej Nowym Sączu lub w Tarnowie cudzoziemiec powinien posiadać wykonane wcześniej fotografie i opłaconą opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej.
   W tych miejscach nie ma punktów wykonywania zdjęć ani kas agencji bankowych, w których można uiścić opłatę skarbową.


  • W przypadku złożenia wniosku abolicyjnego w Nowym Sączu lub w Tarnowie, decyzję oraz kartę pobytu będzie można odebrać w Delegaturach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu i Tarnowie.

  • Postępowania w sprawie udzielenia zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony w ramach abolicji będą prowadzone w siedzibie Oddziału do Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Krakowie. W związku z powyższym, w ramach prowadzonego postępowania, może być konieczne osobiste stawiennictwo cudzoziemca w Krakowie, także w przypadku złożenia przedmiotowych wniosków w Nowym Sączu lub w Tarnowie.

  • Wnioski można także składać:

  • Dziennik podawczy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul Basztowa 22, parter

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 900-1700
wtorek – piątek 800-1500

  • Dokumenty można przesyłać pocztą - na adres do korespondencji:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków

Cudzoziemcy składający wnioski poprzez dziennik podawczy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie lub listownie, a także działający przez pełnomocnika będą zobowiązani osobiście stawić się we wskazanych punktach w celu pobrania odcisków palców.Informacja w sprawie abolicji MUW Kraków:

tel.: 12 422 09 13; 12 39 21 802; 12 39 21 817e-mail: aspy@malopolska.uw.gov.pl aurb1@malopolska.uw.gov.pl

Informacja w sprawie abolicji MUW Tarnów tel.: 14 696 34 11; 14 621 38 06

e-mail: aplu@malopolska.uw.gov.pl tgeb@malopolska.uw.gov.pl

Informacja w sprawie abolicji MUW Nowy Sącz tel.: 18 540 23 41

e- mail: jhoj@malopolska.uw.gov.pl jwid@malopolska.uw.gov.pl alis1@malopolska.uw.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie – informacja w sprawie abolicji

Telefon o warszawskim numerze 22 601 75 25 jest czynny w poniedziałki, środy, czwartki


w godzinach: 815 - 1700. We wtorki i piątki telefon jest czynny w godzinach 1530 - 2000. Informacje udzielane są w językach:

- polskim,

- angielskim,

- rosyjskim,

- wietnamskim.

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił stronę internetową na temat abolicji, na której


są zamieszczane akty prawne, informacje bieżące oraz praktyczne porady dotyczące tego zagadnienia.

Adres strony internetowej: www.abolicja.gov.pl 1. Dodatkowe informacje:

1) Legalność pobytu cudzoziemca, który złożył wniosek w ramach abolicji:

Jeżeli termin do złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 1, został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.


o cudzoziemcach, odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (art. 4). Potwierdza to legalny pobyt cudzoziemca do dnia wydania ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia w ramach abolicji.

2) Ważne informacje dla cudzoziemców, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia
w ramach abolicji.

Jeżeli w trakcie postępowania cudzoziemiec aplikujący o uzyskanie zezwolenia w ramach abolicji złoży wnioski: • o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

wnioski te pozostawi się bez rozpoznania (art. 8).


 1. Decyzja o udzieleniu zezwolenia w ramach abolicji, która stała się ostateczna, powoduje wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawartych w innych decyzjach orzeczeń o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub orzeczeń o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 9).
 1. Gdzie można uiścić opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej:

Opłaty można dokonać gotówką w Centrum Administracyjnym Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10 na parterze lub na pierwszym piętrze (wejście od ul. Kordylewskiego), w kasie agencji bankowej w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 6.

Opłaty można dokonać również w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:Wydział Podatków i Opłat UMK
31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10
Bank PKO S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 340 zł 1. Gdzie można uiścić opłatę skarbową za wydanie decyzji administracyjnej oraz opłatę z wydanie karty pobytu:

Opłaty można dokonać w kasie agencji bankowej w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 6, albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Finansów i Budżetu
08 1010 1270 0051 2222 3100 0000 NBP O/O Kraków

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 złW/03/12


Siedziba Wydziału: Kraków, Przy Rondzie 6, * tel.+48 (12) 39 21 804* fax +48 (12) 422 30 19

Adres do korespondencji: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
http://www.malopolska.uw.gov.pl

Informacja w sprawie abolicji tel.: 12 422 09 13©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna