Ad. 1b Proponowany porządek obradPobieranie 169.28 Kb.
Strona1/4
Data05.05.2016
Rozmiar169.28 Kb.
  1   2   3   4
Protokół nr XXX/13
z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 kwietnia 2013r. o godz.11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego im. Jana Pawła II w Głuchołazach.
W sesji udział wzięli radni Rady Miejskiej, naczelnicy wydziałów tut. Urzędu, przedstawiciele jednostek organizacyjnych, społeczność miejska i wiejska.
Sesja trwała od 11.00 do 15.00

Stan Rady – 21 radnych

Obecnych – 20 radnych.
Ad.1a

Sesja rozpoczęła się wysłuchaniem hejnału Głuchołaz. Otwarcia sesji dokonałPrzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała. Przywitał przybyłych na sesję radnych, naczelników wydziałów, zaproszonych sołtysów, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, media oraz wszystkich gości przybyłych na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum do przeprowadzenia prawomocnych obrad /lista obecności stanowi integralną część protokołu/. Proponowany porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:

Ad.1b
Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

  2. przyjęcie porządku obrad;

  3. powołanie sekretarza obrad;

  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 2. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Głuchołazy.

 5. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji drogowych i wod.-kan. oraz o wdrażaniu zadań związanych z uchwałami o gospodarce odpadami komunalnymi.

 6. Informacja o stanie przygotowań do realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

 7. Informacja nt. przygotowania i realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy za I kwartał 2013r.

 8. Informacja dot. oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2012 rok.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Podjęcie uchwał:

  1. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013 – 2016;

  2. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2013 rok;

  3. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

  4. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy;

  5. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 1676/21, 1676/22, 1676/23, 1676/24, 1626/25, 1626/26, 1626/27, 1626/28, 1626/29 o łącznej powierzchni 0,2366 ha, położonych w Głuchołazach przy ul. Karłowicza, stanowiących własność Gminy Głuchołazy;

  6. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy;

 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 12. Wolne wnioski.

 13. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Czy Pan Burmistrz ma propozycje do porządku obrad?

Z-ca Burmistrza Roman Sambor – Panie Przewodniczący, Państwo radni prosimy o wyłączenie z porządku sesji projektu nr f): projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy. Uzasadniam, dlaczego: ta uchwała była przygotowywana pod kątem budowy farm fotowoltaicznych, jednak w samym załączniku te tereny są niedoprecyzowane. W międzyczasie jest zainteresowanie. Analizujemy kwestię naszego wysypiska miejskiego: czy w trakcie rekultywacji można tam byłoby to prowadzić czy nie? Czy te tereny, które wnioskodawcy wskazali po ostatnich informacjach, które się pojawiły są wystarczające czy niewystarczające? Dlatego prośba o wycofanie teraz tej uchwały. Po doprecyzowaniu, ewentualnym uzupełnieniu będzie ona Państwu przedłożona jeszcze raz w maju.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – to jest jedna propozycja i jeszcze druga odnośnie wprowadzenia do porządku. Mam jeszcze dla Państwa jeden projekt uchwały w związku ze skargą, która wpłynęła ze Spółdzielni Mieszkaniowej, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem Rady Miejskiej, projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach na Uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 roku Nr XXVIII/301/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Nr XXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. To jest jakby pokłosie dyskusji odbytej na poprzedniej sesji. W miejsce uchwały dot. zmiany studium(...) proponuję wprowadzenie tej uchwały, gdyż w ciągu 30 dni musimy tę uchwałę wraz ze skargą przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Czy mamy jeszcze jakieś propozycje do porzadku obrad? Jeśli nie, to proszę o przyjęcie wniosku Pana Wiceburmistrza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy. Kto z Państwa jest za wycofaniem projektu? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została wycofana z porządku obrad. Bardzo proszę o wprowadzenie w to miejsce uchwały dot. przekazanie skargi Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Kto jest za? Za radni głosowali jednogłośnie. Jeżeli ktoś chce jeszcze wrócić do tego tematu to proponuję ewentualnie dyskusję podczas omawiania punktu dot. wdrażania zadań związanych z uchwałami o gospodarce odpadami komunalnymi. Proszę o przyjecie zmienionego porzadku obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.Przyjęty porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum;

  2. przyjęcie porządku obrad;

  3. powołanie sekretarza obrad;

  4. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym.

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Głuchołazy.

 4. Informacja o stanie zaawansowania inwestycji drogowych i wod.-kan. oraz o wdrażaniu zadań związanych z uchwałami o gospodarce odpadami komunalnymi.

 5. Informacja o stanie przygotowań do realizacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

 6. Informacja nt. przygotowania i realizacji inwestycji w gminie Głuchołazy za I kwartał 2013r.

 7. Informacja dot. oceny zasobów Pomocy Społecznej za 2012 rok.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał:

 1. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013 – 2016;

 2. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Głuchołazy na 2013 rok;

 3. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXI/212/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Głuchołazy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

 4. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/357/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Głuchołazy;

 5. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek nr 1676/21, 1676/22, 1676/23, 1676/24, 1626/25, 1626/26, 1626/27, 1626/28, 1626/29 o łącznej powierzchni 0,2366 ha, położonych w Głuchołazach przy ul. Karłowicza, stanowiących własność Gminy Głuchołazy;

 6. projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania skargi Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach na Uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 roku Nr XXVIII/301/13 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz Nr XXVIII/303/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

Ad.1c

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – powołanie sekretarza obrad. Zgłaszam kandydaturę radnej Jolanty Gawlik. Czy wyraża Pani zgodę?

Radna Jolanta Gawlik – tak wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – kto z Państwa jest za przyjęciem kandydatury radnej Jolanty Gawlik? Za radni głosowali jednogłośnie. Stwierdzam, że sekretarzem dzisiejszych obrad jest radna Jolanta Gawlik.Ad.1d

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – proszę o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są pytania lub uwagi? Nie widzę. Zatem kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Obecnych 17 radnych. Za głosowało 15 radnych, przeciw nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Szanowni Państwo zanim przejdziemy do realizacji dalszego porządku obrad, zgodnie z zapowiedzią na poprzedniej sesji, zaprosiliśmy z Panem Burmistrzem na dzisiejszą sesję trzy uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach: Klaudię Cholewę – zdobywczyni I miejsca w centralnych eliminacjach w XV Ogólnopolskiej Olimpiadzie wiedzy o prawie, nagroda jest równoznaczna z uzyskaniem indeksu na wyższą uczelnię, a także jej koleżanki: Magdalenę Chmurę – laureatkę XI Misyjnej Olimpiady znajomości Afryki oraz Olgę Kosman – laureatkę XVI Plebiscytu Szkolnego Związku Sportowego na 10 najlepszych sportowców uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa opolskiego w 2012 roku. Chcieliśmy w imieniu Rady Miejskiej, władz samorządowych serdecznie wam pogratulować i na ręce Pana Dyrektora złożyć te gratulacje.

Dyrektor LO Marek Walnik – bardzo dziękuję za wyróżnienie. Wypada się tylko cieszyć, ponieważ rzadko się zdarza, że mamy w jednym roku tyle osiągnięć z różnych dziedzin nauki jak również ze sportu. Bardzo dziękuję w imieniu dziewcząt i myślę, że oddam mikrofon Magdzie, która nie tylko wygrała olimpiadę ze znajomości Afryki, ale także brała udział w etapie okręgowym olimpiady geograficznej. Ponadto pisze w lokalnej prasie o swoich podróżach. Może powiesz parę słów o zainteresowaniu Afryką?

Magdalena Chmura – laureatka XI Misyjnej Olimpiady znajomości Afryki – Afryka jest fascynującym kontynentem, dlatego że wciąż o niej mało wiemy, zwłaszcza o jej przeszłości. Wciąż nam się wydaje, iż Afryka zaczęła ,,budzić” się w czasach kolonializmu, ale to jest nieprawda. W czasach starożytnych i średniowiecznych powstawały tam wielkie królestwa, które były rządzone przez niesamowitych władców. Uważam, dlatego, że Afryka powinna być poznawana nie tylko przez wzgląd na kolonializm i jej nowoczesny wygląd, ale również przez jej bogatą przeszłość.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy ta wygrana też daje indeks na studia?

Magdalena Chmura – laureatka XI Misyjnej Olimpiady znajomości Afryki – tak.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy jeszcze któraś z dziewcząt chce zabrać głos? Nie. Jeszcze raz w imieniu całej Rady Miejskiej życzę wam samych sukcesów. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.

Przechodzimy do kolejnego punktu obrad.
Ad.2

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – informacja o pracy Burmistrza Głuchołaz w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy, zatem do kolejnego punktu obrad.Ad. 3

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym (informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Czy są pytania? Nie widzę, przechodzimy, zatem do kolejnego punktu obrad.Ad. 4

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Głuchołazy (informacje stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Temat był realizowany na komisjach. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego wnioskuje o : 1. wystąpienie do Komendy Powiatowej Policji o objęcie patrolami policji powiatowej gminy Głuchołazy, szczególnie miejscowości Jarnołtówek i Pokrzywna, w piątki i soboty ze względu na problemy narkotykowe. Patrole głuchołaskiej policji są szybko rozpoznawalne, a co za tym idzie mało efektywne;

 2. zakup podstawowego zestawu ratującego życie do wyposażenia pojazdu patrolującego Straży Miejskiej. Rozumiem, że 2 wniosek to jest również pokłosie, sytuacji, która miała miejsce parę tygodni temu.

Pozostałe komisje przyjęły informacje do wiadomości (wnioski oraz stanowisko Burmistrza stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nysie Pan Arkadiusz Kuśmierski– staram się do wszystkich Gmin przyjeżdżać na sesje odnośnie bezpieczeństwa, aby powiedzieć kilka słów na temat bezpieczeństwa z punktu widzenia Państwowej Straży Pożarnej w ogólnym zakresie na podstawie wizerunku, jaki jest na terenie całego powiatu. Ciężko jest mówić o bezpieczeństwie tylko i wyłącznie w gminie, bo z naszego punktu widzenia teren działań jest bardzo istotny. W tej chwili, co może być istotne dla gminy to przygotowujemy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska odnośnie termomodernizacji obiektów znajdujących się w gestii Komendy Powiatowej, chodzi tu m.in. o Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Głuchołazach. To są duże pieniądze na kwotę ponad 2 mln zł. na wszystkie obiekty. Nie ukrywam, że bardzo nam na tym zależy. Jest to przy współudziale Starostwa Powiatowego. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania tego wniosku, który musi być złożony do dnia 7 maja 2013r. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy nadzieję, że ten wniosek przejdzie, da nam to możliwość ograniczenia w znacznym stopniu wydatków na media, wydatki stałe, a co za tym idzie przesunięcia tych środków na zabezpieczenie sprzętu ratowniczego. Obecnie Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Głuchołazach posiada podstawowy sprzęt. Obecnie szkolimy ratowników z tutejszej jednostki. Na bazie tej jednostki będzie budowana grupa ratownictwa wysokościowego. W mediach pojawiła się informacja, że to będzie ratownictwo wysokogórskie, dementuję, to będzie ratownictwo wysokościowe. W tej chwili mamy zakupiony sprzęt dla 5 osób. Sprzęt został zakupiony ze środków Komendy Wojewódzkiej, na kwotę ponad 20 tys. zł. Komendant Wojewódzki obiecał nam, że w dalszym ciągu będą przeznaczone jakieś pieniądze na ten cel. Grupa ta będzie funkcjonować w centralnym obwodzie operacyjnym i będzie brana do wyjazdów na terenie całego kraju. Myślę, że to, co Dowódca JRG Głuchołazy przedstawił w sprawozdaniu na temat wyposażenia jednostki, podejmowanych działań wystarczy. Ponadto Komenda Wojewódzka przygotowuje wniosek odnośnie możliwości pozyskania środków unijnych. Chodzi o wniosek na zakup samochodu. Nie ukrywam, ze bardzo nam na tym zależy. Z punktu widzenia, jako Komenda Powiatowa byliśmy traktowani przez kilka ostatnich lat trochę po macoszemu, sprzęt, jaki posiadamy to jest sprzęt wiekowy. Zresztą na terenie tutejszej jednostki można zobaczyć, że ten sprzęt nie jest najnowszy i nie daje gwarancji, że podczas akcji nas nie zawiedzie. We wstępnym wniosku, który został stworzony przez Komendę Wojewódzką mamy zapisanych 7 pojazdów. Mam nadzieję, że 2 pojazdy trafią do tutejszej jednostki. Chodzi też o wymianę pojazdu ciężkiego, jakim jest tutaj Jelcz, który dość często psuje się. Na chwilę obecną na bazie Komendy Powiatowej w tym roku otrzymamy jedynie samochód średni ratownictwa drogowego z wyposażeniem, który trafi do jednostki w Nysie. Myślę, że to tyle z ważniejszych rzeczy, które chciałem przekazać. Jeżeli w międzyczasie uda się zrealizować pewne rzeczy to trafią do informacji publicznej, do mediów. W takim kierunku podążamy i to są główne cele, które planujemy zrealizować. Nie ukrywam, że zwracamy się i będziemy się zwracać do samorządów lokalnych odnośnie finansowego wspomożenia nas, bo braków jest dużo więcej i doskwierają nam te problemy. Padł tutaj wniosek odnośnie zestawu ratującego życie. Uważam, że takie rzeczy potrzebne są w każdej służbie. Myślę, że życie ludzkie jest najważniejsze i takie rzeczy powinny być. Niestety braki są wszędzie. W tej chwili mamy na wyposażeniu w każdej jednostce zestawy do defibrylacji, których kończą się legalizacje, a firma odmówiła legalizacji i będą kasowane te urządzenia z końcem roku. Nie ukrywam, że przy tym budżecie, jaki w tej chwili posiadamy, środki inwestycyjne Komendy Powiatowej to jest 0zł. od paru lat. Nie jesteśmy w stanie dokonać zakupu i jeżeli nie pozyskamy środków z zewnątrz to pewne elementy nie zmieniają się u nas. Mam nadzieję, że w przyszłości wysoka Rada również pochyli się nad naszymi wnioskami i pewne elementy uzna za potrzebne, i też nas wspomoże. Ostatnią kwestię, którą chciałbym poruszyć. Struktura, jaką posiadamy to są jednostki zawodowe i jednostki ochotnicze. Informacja ta również zawiera opis elementów współpracy z jednostkami ochotniczymi. Istotna rzecz, jaka się zmieniła to jest to, że od nowego roku zmieniło się traktowanie strażaka ochotnika. Wyszkolony strażak ochotnik, który posiada 3 podstawowe kursy plus podstawowy kurs techniczny oraz kurs z ratownictwa medycznego jest traktowany równorzędnie ze strażakiem zawodowym. Chodzi o nabory, jakie będziemy realizować w przyszłości. Strażak, który będzie posiadał te 3 kursy dostaje najwięcej punktów preferencyjnych, po przyjęciu do Państwowej Straży Pożarnej po przejściu badań jest traktowany, jako ratownik, nie musi już wtedy przechodzić u nas kursu, może brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Taka osoba będzie przechodzić kurs później, ale po przyjęciu do służby traktowany jest równorzędnie z naszym starszym ratownikiem. Dotychczas nie było to stosowane. Część kursów realizowanych jest przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Kładziemy dużo większy nacisk na te kursy. Myślę, że to idzie w dobrym kierunku, bo jeżeli spojrzymy na ostatni nabór w różnych jednostkach, to większość strażaków przyjętych do Państwowej Straży Pożarnej to są strażacy ochotnicy. Tendencja nasza jest taka, że w pierwszej kolejności będą przyjmowani strażacy ochotnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy są pytania? Nie ma. Tutaj nasuwa mi się problem dot. kradzieży sprzętu w ostatnim czasie w jednostkach OSP w gminie. Powinniśmy się zastanowić, jak w przyszłości twego unikać, chociaż nie wiem czy kradzieży można w jakiś sposób uniknąć. Pan komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Głuchołazach chciałby coś dodać?

Komendant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Głuchołazach Pan Rafał Góra – przedstawiłem Państwu informację z działalności Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej w Głuchołazach. Generalnie nastąpił wzrost zdarzeń w 2012 w stosunku do 2011r. przede wszystkim pożary domów, traw. Szczegółowe dane omówiłem na komisjach. Resztę informacji przedstawił Pan komendant.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – proszę z-cę komendanta Policji o omówienie informacji.

Z-ca komendanta Komisariatu Policji w Głuchołazach Pan Grzegorz Gawłowski - sprawozdanie zostało przedstawione, macie Państwo je do wglądu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy są pytania jeśli chodzi o policję? Patrzę na radnego Łabazę i nie mogę nie zapytać o sprawę narkotyków, ponieważ podejrzewam, że to wniosek pana radnego, jeśli chodzi o Jarnołtówek i Pokrzywną. Myślę, iż to nie tylko jest problem Jarnołtówka i Pokrzywnej.

Radny Adam Łabaza - zbliża się sezon turystyczny, wiadomo, jaki jest stan etatowy komisariatu. Był wniosek, aby były patrole nieoznakowanym samochodem. Wiadomo, że nasi mieszkańcy czy ci co mają coś z prawem, znają funkcjonariuszy i policyjne samochody operacyjne. Był wniosek, aby na patrole, szczególnie piątkowe, sobotnie lub tez w tygodniu o różnych porach przyjeżdżali funkcjonariusze np. z Nysy, ponieważ tych osób nie znają. To napewno wpłynie w jakiś sposób na wyeliminowanie pewnych zagadnień. Generalnie mówimy teraz o narkotykach, nie tylko w Jarnołtówku i Pokrzywnej, ale w Głuchołazach słynna ,,Leśna”, słynny parking historyczny. Tym zagadnieniem proponuję objąć całą gminę Głuchołazy. Następnym problemem jest problem otwartych granic. Wiadomo, że jest większa dostępność substancji narkotycznych w Czechach. Obserwujemy, że młodzież zwłaszcza wieczorami przemieszcza się w pobliże granicy. Później okazuje się, że jest niszczone mienie, nie tylko społeczne. Ostatnio był przypadek, iż rozwalono mur oporowy samochodem osobowym i do dzisiaj nie wiadomo, kto go rozwalił. Wiadomo, że jechali z Czech, nie mówię już, w jakim celu. Istotną sprawą też jest, to nie tylko już do Pana komendanta Policji, ale i do całej Rady, bezpieczeństwo osób odpoczywających w rejonie masywu Kopa Biskupia. Do tej pory, jak była na tym terenie jednostka Straży Granicznej to jak był jakiś wypadek czy potrzebne było udzielenie pomocy to samochód jechał z lekarzem w rejon ,,Ziemowitu” czy na Kopę Biskupią, żeby udzielić tej pomocy. Dzisiaj takiej sytuacji nie ma. Wiem, że był taki przypadek, że zadysponowano jednostkę GOPR-u z Wałbrzycha do udzielenia pomocy. Proszę Państwa, gdzie Wałbrzych a tutaj. Ta sytuacja jest godna rozważenia. Osoby nie znają tego masywu, bo niby to jest mała górka, ale zdarzają sie przypadki zaginięcia osób. Parę lat temu zdarzyło się, że kobieta zaginęła po stronie czeskiej, szukaliśmy jej, znaleźliśmy ją dopiero jak śnieg zszedł. Ten problem jest nierozwiązany. W sezonie przychodzi lub przyjeżdża na rowerach na Kopę Bisupią kilka tysięcy osób. Nie wiem, kto ma się ma ta sprawą zająć. Czy wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego? Nie wiem czy Gmina może w jakiś sposób pomóc. Wiem, że Straż Pożarna dostała Land Rovera, ale zdezelowanego, praktycznie tam się nie nadaje. Powinien być odpowiedni sprzęt, skoordynowany system, a tego nie ma.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała – czy jest jeszcze głos w dyskusji? Nie ma. Została nam jeszcze Straż Miejska. Czy są pytania? Nie ma. Dziękuję Panom komendantom. Jeśli jest taka potrzeba to zawsze na bieżąco są wymieniane informacje. Przechodzimy do następnego punktu obrad.Ad. 5

Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Migała - informacja o stanie zaawansowania inwestycji drogowych i wod.-kan. oraz o wdrażaniu zadań związanych z uchwałami o gospodarce odpadami komunalnymi (informacje stanowią załącznik

  1   2   3   4


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna