Adam Małkiewicz BibliografiaPobieranie 33.14 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar33.14 Kb.
Adam Małkiewicz

Bibliografia


(w wyborze)

 1. Zespół architektoniczny na Bielanach pod Krakowem (1605-1630), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” I, 1962, s. 143-186 + 32 nlb. tabl. z il.

 2. Nieznana kwatera Poliptyku Augustiańskiego, „Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie” VIII, 1964, s. 315-325

 3. Kościół ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie – Dzieje budowy i problem autorstwa, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie” VIII/2, 1964, s. 435-438

 4. Kościół ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie – dzieje budowy i problem autorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” V, 1967, s. 43-86 + 16 nlb. tabl. z il.

 5. Geneza i oddziaływanie układu przestrzennego kościoła Gesù w Rzymie, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie” XIII/1, 1969, s. 175-177

 6. Układ przestrzenny kościoła Gesù w Rzymie. Problem genezy i oddziaływania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” VIII, 1970, s. 5-81 + 16 nlb. tabl. z il.

 7. Krasowski (Crassowski, Krassowski) Piotr (XVI w.), budowniczy, [w:] Polski słownik biograficzny XV/2, 1970, s, 210

 8. Król (Kinigk, Kral, Krol, Kroll) Daniel (zm. 1600 r.), ludwisarz, [w:] Polski słownik biograficzny XV/3, 1970, s. 354-355

 9. Klasztor oo. jezuitów, [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, IV: Miasto Kraków, cz. 2: Kościoły i klasztory Śródmieścia, 1, Warszawa 1971, s. 100-107 [współaut.: P. Maliszewski]

 10. Klasztor oo. franciszkanów, [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, IV: Miasto Kraków, cz. 2: Kościoły i klasztory Śródmieścia, 1, Warszawa 1971, s. 100-107 [współaut.: P. Maliszewski i A.M. Olszewski]

 11. Podręcznik „Elementa architektury domowej z roku 1749. Autorstwo – problematyka – znaczenie, „Folia Historiae Artium” VIII, 1972, s. 185-200

 12. Z historycznej i artystycznej problematyki kościoła kamedułów na Bielanach pod Krakowem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” X, 1972, s. 83-108 + 12 nlb. tabl. z il.

 13. Wenanty da Subiaco – Andrea Spezza – Walenty von Säbisch. Z problematyki historycznej kościoła na Bielanach pod Krakowem, „Biuletyn Historii Sztuki” XXXIII, 1971, s. 202-205

 14. Kilka niepublikowanych wzmianek archiwalnych dotyczących Sebastiana Czeszka i Henryka Horsta, „Biuletyn Historii Sztuki” XXXIII, 1971, s. 409-410

 15. Kilka uwag o najnowszej syntezie dziejów polskiej teorii architektury, „Folia Historiae Artium” IX, 1973, s. 205-213 [rec. książki: Z. Mieszkowski, Podstawowe problemy architektury w polskich traktatach od połowy XVI do początku XIX w., Warszawa 1970]

 16. Księgozbiór architektoniczny Krzysztofa Mieroszewskiego, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie” XVII/1, 1973, s. 154-156

 17. Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim, Kraków 1976 (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki XIII), 134 ss.

  Rec.: J. Paszenda, Art baroque en Pologne, „Archivum Historicum Societatis Iesu“ XLVIII, 1979, s. 190-192 18. Księgozbiór architekta Krzysztofa Mieroszewskiego (architektura cywilna – architektura wojskowa – sztuka wojenna), „Folia Historiae Artium” XII, 1976, s. 107-129

 19. Architekt Bartłomiej Nataniel Wąsowski – teoretyk i praktyk. Uwagi na marginesie nowej monografii, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki” XIV, 1977, s. 73-88 [rec. książki: J. Baranowski, Bartłomiej Nataniel Wąsowski, teoretyk i architekt XVII w., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975]

  Rec.: J. Paszenda, Art baroque en Pologne, „Archivum Historicum Societatis Iesu“ XLVIII, 1979, s. 192 20. Krakowski obraz Gaspara de Crayer, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie” XXI/1, 1977, s. 139-140

 21. Dawny powiat częstochowski, Warszawa 1979 (= Katalog zabytków sztuki w Polsce, VI: Województwo katowickie, z. 4), 49 ss. + 179 il. [współaut.: P. Maliszewski, I. Rejduch-Samkowa, J. Samek]

 22. Bibliografia, [w:] A. Miłobędzki, Architektura polska XV wieku, Warszawa 1980 (=Dzieje sztuki polskiej, IV: Sztuka polska XVII wieku, 1), s. 433-473

 23. II Seminarium Niedzickie, „Biuletyn Historii Sztuki” XLV, 1983, s. 116-118 [współaut.: E. Śnieżyńska-Stolot]

 24. Kościół Świętych Piotra i Pawła w Krakowie, Kraków 1985, «Skarbiec Polski», 75 ss.

  Rec.: M. Rożek, „Ku czci boskiej, ozdobie i sławie koronnej”, „Kierunki” XXX, 1985, nr 35 z 1 IX, s. 12; J. Paszenda, [w:] J. Paszenda, J. Kowalczyk, M. Fabiański, Arte barocca in Polonia, Lituania e Russia Bianca, „Archivum Historicum Societatis Iesu” LVII, 1988, s. 190-191 25. Co to jest „portret sarmacki”? Kilka uwag na temat terminologii, [w:] Portret typu sarmackiego w wieku XVII w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, Kraków 1985 (= «Seminaria Niedzickie» II), s. 43-50

 26. [głos w dyskusji], [w:] Portret typu sarmackiego…, jw., s. 204 i 206

 27. [podsumowanie obrad], [w:] Portret typu sarmackiego…, jw., s. 208-209

 28. Stulecie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, „Biuletyn Historii Sztuki” XLV, 1983, s. 449-452

 29. Die Kunstgeschichte in Polen und die Wiener Schule der Kunstgeschichte, [w:] Akten des XXV. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte CIHA, Wien 4.-10. September 1983, Bd. 9: Eröffnungs- und Plenarvorträge, Arbeitsgruppe „Neue Forschungs-ergebnisse und Arbeitsvorhaben“, Wien 1985, s. 157-160

 30. Tadeusz Dobrowolski (1899-1984), „Muzealnictwo“ 28/29, 1984, s, 178-180 [nekrolog]

 31. Wiedeńska szkoła historii sztuki a historia sztuki w Polsce, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN Oddział w Krakowie” XXVII/2, 1983, s. 316-317

 32. Wojciecha Tylkowskiego „censura imaginum iuxta doctrinam”, [w:] Symbolae historiae artium. Studia z historii sztuki Lechowi Kalinowskiemu dedykowane, Warszawa 1986, s. 447-456

 33. Historia sztuki w Polsce a „wiedeńska szkoła historii sztuki”, „Rocznik Historii Sztuki” XVI, 1987, s. 331-336

 34. Józef Lepiarczyk (1917-1985), „Folia Historiae Artium” XXIII, 1987, s. 149-154 [nekrolog]

 35. Wokół „Chrystusa i jawnogrzesznicy” Alessandra Varotariego zwanego Padovanino. Przyczynek do problemu relacji wzór–naśladownictwo w sztuce nowożytnej, „Folia Historiae Artium XXIV, 1988, s. 79-95

 36. Wojciech Tylkowski a teoria architektury, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 638-642

 37. Francesca di Giorgio Martini „proportione di tenpi sichondo el chorpo humano, [w:] Studia z historii i historii sztuki [dedykowane Karolinie Lanckorońskiej], Warszawa-Kraków 1989, (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Historyczne z. 89), s. 119-127 + 4 nlb. tabl. z il.

 38. Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, Kraków 1989, 26 ss. [współaut.: J.K. Ostrowski]

 39. Włosi o Sebastianie Majewskim, „Biuletyn Historii Sztuki” XLIX, 1987, s. 379-380 [rec. czasopisma „Apruntium”. Organo del Centro Abruzzese di Ricerche Storiche Teramo, R. 3: 1985, nr 1-2]

 40. Adam Bochnak, [w:] Stulecie Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1882-1982). Materiały sesji naukowej odbytej w dniu 27 maja 1983, Warszawa-Kraków 1990 (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki XIX), s. 97-107 + 4 nlb. tabl. z il.

 41. Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, wyd. 2. poszerzone, Warszawa 1990, 32 ss. [współaut.: J.K. Ostrowski]

 42. Udział Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego w budowie kościoła kolegium jezuitów (obecnie farnego) w Poznaniu, „Folia Historiae Artium” XXVI, 1990, s. 87-114

 43. Medal ku czci prof. Karoliny Lanckorońskiej ofiarowany w dziewięćdziesiątą rocznicę Jej urodzin, „Biuletyn Historii Sztuki” LI, 1989, s. 218-219 [z błędnym imieniem autora: Andrzej]

 44. Adam Bochnak i Józef Lepiarczyk a tradycja badań nad barokiem w krakowskim środowisku historyków sztuki, [w:] Sztuka baroku. Materiały sesji naukowej ku czci śp. profesorów Adama Bochnaka i Józefa Lepiarczyka […], Kraków 8-9 czerwca 1990 roku, Kraków 1991, s. 9-20

 45. Wokół florenckiej Accademia del Disegno, „Folia Historiae Artium” XXVII, 1991, s. 153-158 [rec. książki: Z. Waźbiński, L’Accademia Medicea del Disegno a Firenze nel Cinquecento. Idea e istituzione, I-II, Firenze 1987]

 46. Barokowa sztuka w Krakowie, [w:] Kraków sarmacki. Materiały sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1989, Kraków 1992, s. 19-38

 47. Jerzy Szablowski (1906-1989), „Biuletyn Historii Sztuki” LIV, 1992, s. 95-101 [nekrolog]

  Rec.: E. Korpysz, „Barok” I/2, 1994, s. 210-211 48. Die Sakralarchitektur in Krakau im Zeitalter der Renaissance und des Barock (16.-18. Jahrhundert), [w:] Die sakrale Architektur Krakaus vom vorromanischen Beginn bis zur heutigen Zeit. Symposion Innsbruck 29.-30. Oktober 1991, red. Z. Kowalska, Wien 1993, s. 73-103

 49. [282 hasła dot. sztuki], [w:] Wielki leksykon powszechny. Lit. A, Kraków 1993

 50. [rec.:] Renata Serra, Pittura e scultura dall’età romanica alla fine del ‘500, Nuoro 1990, „Studia Waweliana” II, 1993, s. 108

 51. Bartolomeo Nataniele Wąsowski e l’architettura italiana. Un viaggio italiano di Wąsowski nel 1655 e la sua attività come trattatista e architetto, [w:] Viaggio in Italia e viaggio in Polonia, Kraków 1994 (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne z. 110. Studia italo-polonica V), s. 129-143

 52. Nowożytna architektura Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, [w:] Tyniec. Sztuka i kultura benedyktynów od wieku XI do XVIII. Katalog wystawy w Zamku Królewskim na Wawelu, październik-grudzień 1994, Kraków 1994, s. XXV-XXXI

 53. Krakowski kościół Św. Piotra i Pawła: Trevano czy Castello? Kilka uwag na marginesie referatu Mariusza Karpowicza, [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, grudzień 1993, Warszawa 1994, s. 315-321

 54. Wstęp do historii sztuki. Materiały bibliograficzne, wyd. 3. uzupełnione, Kraków 1995, Skrypty uczelniane nr 720, 29 ss. [współaut.: J.K. Ostrowski]

 55. [słowo wstępne], [w:] Mistrzowie rysunku. Wystawa ze zbiorów Germańskiego Muzeum Narodowego w Norymberdze, kat. Muzeum Narodowe w Krakowie, [Kraków 1995], s. 7

 56. Problemy konserwacji w świetle witruwiańskiej teorii architektury, [w:] Problemy konserwacji elewacji budowli zabytkowych, Kraków 1996, Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego V, s. 119-124

 57. [głos w dyskusji], [w:] Problemy konserwacji…, jw., s. 326

 58. [słowo wstępne], [w:] Wnętrze. Józef Czapski w stulecie urodzin, kat. Muzeum Narodowe w Krakowie, [Kraków] 1996, s. 5

 59. [list do redakcji], „Barok” III/1, 1996, s. 355-356

 60. Tylkowski Wojciech, [w:] The Dictionary of Art, XXXI, 1996, s. 492

 61. Historia sztuki na Uniwersytecie lwowskim 1893-1939, [w:] Dzieje historii sztuki w Polsce. Kształtowanie się instytucji naukowych w XIX i XX wieku, Poznań 1996, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce. Prace Komisji Historii Sztuki, T. 25, s. 58-73

 62. Storia dell’arte in Polonia rispetto alla „scuola di Vienna”, [w:] La scuola viennese di storia dell’arte, Gorizia 1996, Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei. Atti del XX convegno, s. 143-149

 63. Trevano czy Castello autorem ostatniej fazy budowy kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie?, „Folia Historiae Artium” seria nowa II/III, 1996-1997, s. 91-108

 64. Jakuba Briana S.I. projekty jezuickiego kolegium w Krakowie, [w:] Festina lente. Prace ofiarowane Andrzejowi Fischingerowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 1998, s. 103-112

 65. Nowożytna sztuka włoska w badaniach polskich historyków sztuki (do roku 1939). Wybrane zagadnienia, „Folia Historiae Artium” seria nowa IV, 1998, s. 205-216

 66. Włoskie odkrycie malarstwa kameduły o. Wenantego z Subiaco, „Biuletyn Historii Sztuki” XL, 1998, s. 213-222 [rec. katalogu wyst.: Da Antiveduto della Gramatica a Venanzio l’eremita, a cura di L. Conigliello, Firenze 1995]

 67. Przemiany artystyczne kościoła Św. Andrzeja w epoce nowożytnej (wieki XVI-XVIII), [w:] Pax et Bonum. Skarby klarysek krakowskich. Katalog wystawy, Kraków 1999, s. XXI-XXIX

 68. Opis zamku; Historia zamku i jego właścicieli; Fazy budowy; Miejsce zamku w dziejach sztuki [i to samo w wersji angielskiej], [w:] Krasiczyn, Rzeszów 2000, 12 ss. nlb.

 69. Theoria et praxis. Studia z dziejów sztuki nowożytnej i jej teorii, Kraków 2000, 384 ss. + 120 nlb. tabl. z il.

  Rec.: Z. i T. Tołłoczko, „Architektura & Biznes”, 2001, nr 1, s. 72. 70. [21 haseł biograficznych], [w:] Encyklopedia Krakowa, PWN, Kraków 2000

 71. Julian Pagaczewski (1874-1940), [w:] Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego, Kraków 2000, s. 201-205

 72. Adam Bochnak (1899-1974), [w:] jw., s. 395-401

 73. Historia sztuki na Uniwersytecie Lwowskim 1893-1939, „Cracovia Leopolis”, 2001, nr 1, s.12-16

 74. O Jubilacie – zamiast wstępu [w:] Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu uczniowie, [Kraków 2001], s. 19-21

 75. Ars Graeca – ars Latina, [w:] Ars Graeca – ars Latina. Studia z historii sztuki dedykowane Profesor Annie Różyckiej Bryzek, Kraków 2001, s. 7-8

 76. Polska historia sztuki wobec metody ikonologicznej, [w:] Magistro et amico – amici discipulique. Lechowi Kalinowskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin, Kraków (2002), s. 35-43

 77. Od Redakcji – From the Editors, „Folia Historiae Artium”, seria nowa VII, 2001, s. 5-6 [anonimowo]

 78. Szkoła krakowska” i „szkoła lwowska” polskiej historii sztuki, „Folia Historiae Artium”, seria nowa VII, 2001, s. 83-106

 79. Krakowski zespół miejski w XVI wieku, [w:] Kraków i Praga – dwie stolice Europy Środkowej. Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2000, red. J. Purchla, Kraków 2002, s. 29-47

 80. Die Einstellung der letzten polnischen Jagiellonen zur Kunst, [w:] Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, red. R. Suckale, D. Popp, Nürnberg 2002, „Wissenschaftliche Beibände zum Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums” 21, s. 49-58

 81. Życie dla Ojczyzny i sztuki. Polska kultura i nauka poniosły niepowetowaną stratę, „Alma Mater” nr 43, listopad 2002, s. 23-25 [nekrolog Karoliny Lanckorońskiej]

 82. Obraz Gaspara de Crayer w klasztorze jezuitów przy kościele św. Barbary w Krakowie, [w:] Skarby krakowskich klasztorów. Zbiory Księży Jezuitów. Materiały sesji naukowej, Kraków 2002, s. 11-12 [streszczenie referatu]

 83. Tadeusz Chruścicki (1934-2001), „Biuletyn Historii Sztuki” LXIV, 2002 [wyd. 2003], s. 338-340 [nekrolog]

 84. Kunstgeschichte im ehemaligen Galizien und ihre Beziehung zu der „Wiener Schule der Kunstgeschichte“, [w:] Aus der Geschichte Österreichs in Mitteleuropa, H. 4.: Kunstgeschichte, red. Z. Kowalska, Wien 2003, s. 208-234

 85. Rzym a barokowa architektura Krakowa, „Rocznik Krakowski” LXIX, 2003, s. 47-75

 86. Sukiennice, [w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, T. IV: Miasto Kraków, cz. 10: Śródmieście. Mury obronne i Planty, Rynek Główny, Warszawa 2005, s. 39-44 [współaut.: A. Sudacka i A. Zielińska]

 87. Głowy Wawelskie, „Kraków” nr 6-7 (8-9), czerwiec-lipiec 2005, s. 70-71 [rec.: K. Kuczman, Renesansowe Głowy Wawelskie, Kraków 2004, Biblioteka Wawelska 11]

 88. Pożegnanie Mistrza. Profesor Lech Kalinowski (1920-2004), „Biuletyn Historii Sztuki” XLVII, s. 191-196

 89. Z dziejów polskiej historii sztuki. Studia i szkice, Kraków 2005, »Ars vetus et nova« t. 18, 238 ss. + 24 nlb. tabl. z il.

 90. "Narodowe" porządki architektoniczne. Przyczynek do symboliki narodu i państwa w no­wo­żytnej teorii architektury, [w:] Spotkania Klubu Historii Idei. 1996-2004, red. E. Śnieżyńska-Stolot, Kraków 2005, s. 161-172

 91. Pani Klima, [w:] Lapides viventes. Zaginiony Kraków wieków średnich. Księga dedyko­wana Profesor Klementynie Żurowskiej, [Kraków 2005], s. 13-14

 92. Jan Wielki - malarz niemal nieznany, "Kraków", 2006, nr 2 (16), s. 77 [rec. książki: J. Ga­domski, Jan Wielki. Krakowski malarz z drugiej połowy wieku XV, Kraków 2005, „Ars vetus et nova” t. 17]

 93. Adam Miłobędzki (1924-2003), "Folia Historiae Artium", seria nowa 10, 2005 [2006], s. 173-175 [nekrolog]

 94. Niezrealizowany projekt krakowskiego kościoła misjonarzy i jego domniemany autor. Przyczynek do działalności architektów-dyletantów w epoce baroku, [w:] „Sztuka Krakowa” po pięćdziesięciu latach. Materiały sesji SHS Oddz. w Krakowie [w druku]

 95. Obraz Gaspara de Crayer w krakowskich zbiorach jezuitów, [w:] Artifex doctus. Księga pamiątkowa ku czci Jerzego Gadomskiego [w druku]

 96. Jerzy Gadomski: Uczony – Nauczyciel – Osoba, [w:] Artifex doctus. Księga pamiątkowa ku czci Jerzego Gadomskiego [w druku]
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna