Adaptacja nowych wychowanków w środowisku internackimPobieranie 35.32 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.32 Kb.

- -

ADAPTACJA NOWYCH WYCHOWANKÓW
W ŚRODOWISKU INTERNACKIM

Młody człowiek jako absolwent szkoły gimnazjalnej kończy


pewien rozdział swojego życia .Rozpoczynając naukę w szkole średniej przybywa
do internatu i wkracza w nowe środowisko pełne niespodzianek, leku, zagubienia,
niepewności i poczucia osamotnienia. Wszystkich nowicjuszy charakteryzuje pewna
anonimowość i bezradność.
Proces przystosowania się do tych nowych warunków życiowych nazywa się
adaptacją. Jest to proces bardzo złożony i nie zawsze przebiega bezkonfliktowo.
W początkowym przystosowaniu się do warunków internatowych można wyróżnić trzy
zasadnicze etapy:

1. etap przystosowawczy


2. etap stabilizacyjny
3. etap usamodzielniający.

Uczniowie zamieszkując w internacie spotykają się z życiem grupowym określonym


Regulaminem, rozkładem dnia i wieloma innymi rygorami .Przebywając w dużej zbiorowości
z trudem nawiązują bliższe znajomości i przyjaźnie. Stąd przeżywają liczne rozterki .
Tęsknota za domem rodzinnym, za najbliższymi, obawa przed nowymi nauczycielami w
szkole, wychowawcami w internacie oraz koleżankami i kolegami mogą być źródłem
stresujących przeżyć. Pierwsze dni pobytu w internacie często pozostawiają trwałe ślady
w psychice, które zachowują się niemal przez cały czas nauki w szkole.
Pierwszy etap przystosowawczy trwa zazwyczaj 3-4 tygodnie . Powinien on przebiegać
łagodnie i w miarę możliwości bezkonfliktowo .Najtrudniejszym zadaniem w tym okresie ma
do spełnienia wychowawca. Dobrze jest powierzyć opiekę nad nowo przyjętymi
wychowankami najbardziej doświadczonemu wychowawcy . Pierwsze dni pobytu
w internacie są dla nowicjuszy najtrudniejsze . Dlatego tez powinny być zorganizowane , aby
wychowankowie nie odczuwali zagubienia, rozczarowania i ,, koszarowości” życia
zbiorowego. Należy więc stworzyć szczególnie serdeczną, miła atmosferę poprzez częste
rozmowy z pojedynczymi wychowankami jak też z grupą . Już w pierwszych dniach pobytu
należy zapoznać nowych mieszkańców z całym internatem . Zwrócić szczególną uwagę na
pomieszczenia , z których będą korzystać. Pokoje powinny być estetyczne gotowe na
przyjęcie nowych wychowanków . Wszystko to może sprawić , że młody człowiek już od
pierwszej chwili czuje się mniej obco w nowym otoczeniu . Po zapoznaniu wychowanków
z otoczeniem należy ich zapoznać z regulaminem i rozkładem dnia .Robi się to najczęściej
podczas spotkania z gronem pedagogicznym oraz pracownikami administracji i obsługi,
którzy będą mieli kontakt z uczniami podczas ich pobytu w internacie . Każdy wychowanek
powinien poznać swoje prawa i obowiązki. Na początku spotkania kierownik internatu
przedstawia młodzieży wychowawców i pracowników a następnie zapoznaję ją z tradycjami,
zwyczajami i dorobkiem internatu, w którym będzie mieszkać oraz z regulaminem.
Praca wychowawcy z nowymi mieszkańcami internatu powinna zdążać w tym kierunku
by każdy z nich poczuł się jak najszybciej pełnoprawnym członkiem społeczności
internatowej . Wychowawca powinien poinformować wszystkich mieszkańców o pracy
samorządu , o możliwościach rozwijania własnych zainteresowań, o działalności zespołów
i kół zainteresowań oraz o pełnieniu dyżurów porządkowych.
Kolejny etap pobytu w internacie to czas stabilizacji, to wykonywanie powierzonych zadań,
to stopniowe włączanie się w rytm życia internackiego. Po bliższym zapoznaniu można
pozwolić na zmianę pokoju mieszkalnego, jeśli wychowanek będzie się czuł w nim lepiej.
Wychowawca obserwuje swoich podopiecznych służy im radą i pomocą, uczestniczy

w wykonywanych przez nich pracach, prowadzi rozmowy indywidualne i grupowe celem ich


bliższego poznania.
Jest to już pewną tradycją że w internacie wychowankowie starsi opiekują się młodszymi jak
to bywa w życiu rodzinnym. Pozwala to na nawiązanie bliższych kontaktów koleżeńskich
i zawieranie przyjaźni, ale czasami przeradza się to w niepożądane wychowawczo działania ,
które zagrażają bezpieczeństwu czy też zdrowiu wychowanków. Należy podchodzić do tego
problemu z wielką ostrożnością i odpowiedzialnością . Pewne zwyczaje grupowe mające
charakter zabawowy przemieniają się w tzw.,, kociarstwo” czy ,,ściganie’’, które polega na
wykorzystaniu przez uczniów starszych swoich młodszych kolegów zwanych ,,kotami’’.
W praktyce oznacza to wykorzystywanie pierwszoklasistów do różnorodnych prac na
rzecz wychowanków np. przepisywanie zeszytów, sprzątanie sal i innych pomieszczeń
internatu a w drastycznych przypadkach nawet bicie .Takie przypadki mogą mieć miejsce
w porze ciszy nocnej lub w czasie wolnym wychowanków .
Nie trzeba dodawać, że zawsze dzieje się to w tajemnicy przed wychowawcą .W związku
z tym powinien on być na te zdarzenia szczególnie uczulony . Aby wykryć w porę te
,,kociarskie’’ działania wychowawca powinien dyskretnie ,ale bacznie obserwować kontakty
wychowanków, przeprowadzać rozmowy indywidualne z młodymi i ostrzegawcze ze
starszymi uczniami. Włączanie młodych w społeczność internacką ma być przeżyciem miłym
które się zapamięta na długo w sensie pozytywnym. Nie można maltretować, powodować
lęku , zagrażać bezpieczeństwu , narażać godność osobistą. Kultura współżycia w grupie to
ważne zadanie wychowawcze dla młodzieży i opiekunów . Cała młodzież w internacie musi
wiedzieć i rozumieć, że ,,kociarstwo ‘’ jest zjawiskiem negatywnym, które należy zwalczać
i któremu należy się przeciwstawiać .
Po 3-4 tygodniowym okresie adaptacyjnym następuje dzień, którym zgodnie z tradycjami
internatu uroczyście przyjmuje się nowych wychowanków do społeczeństwa internatowego.
Impreza to ma zwykle charakter zabawy, w trakcie której nowi mieszkańcy poddawanie są
różnym próbom ( picie mleka , ,,miałczenie ‘’, pokonują tor przeszkód , składają
przyrzeczenie) .
Po szczególnie burzliwym okresie początkowym dalsze etapy pobytu w internacie to
stabilizacja i usamodzielnianie. Wychowankowie podejmują decyzje związane ze swoim
życiem w grupie. Pełnią dyżury planują zadania, organizują prace samorządu, włączają się
czynnie w codzienne życie w gromadzie internackiej. Po około miesiącu zamieszkania
dobrze jest przeprowadzić anonimową ankietę wśród wychowanków. Wychowawca
przygotowuje treść ankiety na podstawie wstępnych obserwacji zachowań nowo przybyłych.
Pytania takiej ankiety powinny być proste, jasno sformułowane, tak by odpowiedzi na nie nie
stwarzały problemów. Uzyskanie informacji o wstępnym okresie pobytu w internacie pozwoli
na podejmowanie działań wychowawczych w zakresie kształtowania prawidłowych
stosunków międzyludzkich. W mojej placówce ankieta taka ma następującą treść:  1. Dlaczego zamieszkałeś w internacie? Płeć * k *m

a ) trudny dojazd


b) konflikty rodzinne
c) trudne warunki materialne
d) inne - jakie......................
2.Czy czujesz się bezpiecznie na terenie internatu?


  1. tak
  1. nie- dlaczego?

3.Jaki jest stosunek starszych kolegów do Ciebie ?


4.Czy byłeś wykorzystywany przez starszych kolegów?


  1. tak
  1. nie

4.1 Jeżeli tak to w jaki sposób?


5. Kiedy najczęściej dochodzi do tych zachowań?
a) przed lekcjami

b) w czasie przerwy

c) w czasie wolnym

e) w nocy

f) inne...........
5.Co –według Ciebie – mógłby zrobić wychowawca , abyś czuł się w internacie lepiej , bezpieczniej ?
6. Co podoba Ci się w internacie a co nie?
7. Co zmieniłbyś w internacie , aby Tobie było lepiej?

Udział wychowanków w planowaniu pracy wychowawczej grupy, wspólne


podejmowanie zadań i wspólne działania pozwalają wychowawcy na poznawanie
wychowanków a wychowankom na wzajemne poznanie siebie i wychowawcy . Jeśli
wychowawca potrafi stworzyć swoim wychowankom możliwości samorealizacji
w atmosferze wzajemnej życzliwości, jeśli stworzy atmosferę wzajemnego zrozumienia
i zaufania, to efekty pracy wychowawczej staną się szybko zauważalne.
Na zakończenie pragnę jeszcze raz podkreślić ogromną rolę wychowawcy w tym trudnym
dla młodzieży okresie adaptacyjnym : jego wiedza, doświadczenie, odpowiedzialność,
życzliwość, takt, chęć udzielania pomocy i opieki tym, którzy tego potrzebują są
czynnikami, które w dużej mierze przesądzają o sukcesie edukacyjnym wychowawcy
i wychowanków.

Opracował : Ireneusz Chojnowski
Internat Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna