Addendum no to contract no …Pobieranie 48.32 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar48.32 Kb.

Załącznik nr 1 Wzór aneksu i noty wyjaśniającej wg PRAG

ADDENDUM No ... to contract no …

Between
< Full name and address of the Contracting Authority / Employer > (“the Contracting Authority / Employer”),1


of the one part,
and
< Full name of [ Consultant / Supplier / Contractor]1 > (acronym) with its office at
, ("the [ Consultant / Supplier / Contractor]1")
of the other part,
have agreed as follows:
The following provisions of Contract < title and identification number of contract > concluded between the Contracting Authority and the [ Consultant / Supplier / Contractor]1 on < date > (the "Contract") are hereby replaced/completed as follows:
Article < number > : < title > (e.g.: Article 2.2 Implementation period)
< text of the new article as amended > (e.g. : the Implementation period of the Action, as laid down in Annex I, is xxx months)
Annex < number > : < title >
[The new version of Annex < number > : < title > is attached to this addendum ]
All other terms and conditions of the Contract [and its previous addenda] remain unchanged.

Done in English in 3 (three) originals and in Polish in 3 (three) originals, One original in English and Polish being for the Contracting Authority, one original in English and Polish being for the Implementing Agency and one original in English and Polish being for the [ Consultant / Supplier / Contractor]. In case of discrepancies the English language version shall prevail

This addendum shall enter into force on the later date of signature by the Parties.


For the Consultant / Supplier /

Contractor 1

For the Contracting Authority

Name
Name
Signature
Signature
Date
Date

< Endorsed for financing by the SAO and the NFOŚiGW >

Name


Signature


DateAneks NR …. Do Kontraktu Nr ...
pomiędzy
< Pełna nazwa oraz adres Zamawiającego / Instytucji Kontraktującej (“Zamawiający/Instytucja Kontraktująca”),1

Z jednej strony


i


1 > (akronim) z siedzibą w , ("Konsultant / Dostawca / Wykonawca")
Z drugiej strony
Uzgodniono, co następuje:
Poniższe zapisy Kontraktu zawartego pomiędzy Zamawiającym a [Konsultantem / Dostawcą / Wykonawcą] 1 w dniu („Kontrakt”) zostają zastąpione w następujący sposób::
Artykuł : (np. Artykuł 2.2 Okres wdrażania)
< treść artykułu po zmianach > (np. Okres wdrażania projektu, zgodnie z Aneksem nr 1, wynosi xxx miesięcy)


Załącznik :
[Nowa wersja Załącznika : jest dołączona do niniejszego aneksu]
Wszystkie inne pozycje i warunki Kontraktu (i wcześniejsze aneksy) pozostają bez zmian.

Sporządzono w języku angielskim w 3 (trzech) oryginalnych egzemplarzach oraz w języku polskim w 3 (trzech) oryginalnych egzemplarzach. Jeden oryginał angielski i jeden polski przeznaczone są dla Zamawiającego, jeden oryginał angielski i jeden polski dla Jednostki Wdrażającej oraz jeden oryginał angielski i jeden polski dla [Konsultanta / Dostawcy / Wykonawcy]. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wersja angielska jest obowiązująca.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez ostatnią ze stron.Za Konsultanta / Dostawcę / Wykonawcę

Za Zamawiającego

Nazwisko
Nazwisko
Podpis
Podpis
Data
Data

Nazwisko
Nazwisko
Podpis
Podpis
Data
Data

Explanatory Note (A6)


/ /


Title of the contract:
Programme code / budget line:
Contractor/beneficiary
Identification number:

< Number of the procurement notice / number of the call for proposals / contract number >

Name of the Project Manager:Original contract

Existing contract

Addendum

Budget (€/NC)


Duration


Expiry date


Purpose of the contract
Background information

< Award procedure, previous addenda, reason for this addendum, etc, as appropriate >


Action required and deadline (with explanation)

< Signature of contract, action required, etc, as appropriate >


Signature of Project Manager

Signature

DateNota wyjaśniająca (A6)/ /Tytuł Kontraktu
Nr programu/ linia budżetowa
Wykonawca/ Beneficjent
Numer identyfikacyjny

< numer ogłoszenia o przetargu / numer zaproszenia do złożenia ofert / numer kontraktu >

Przedstawiciel Zamawiającego Zarządzającego ProjektemOryginalny Kontrakt

Obecny Kontrakt

Aneks

Budżet (€/NC)


Czas trwania


Data ukończenia


Cel Kontraktu
Informacje podstawowe

< procedura postępowania, wcześniejsze aneksy, przyczyna niniejszego aneksu, itd., wybrać właściwe >


Wymagane działania i termin (z wyjaśnieniem)

< Podpisanie kontraktu, wymagane czynności, itd., wybrać właściwe >


Podpis Przedstawiciela Zamawiającego Zarządzającego Projektem

Podpis

Data1 Delete as appropriate according to the contractor's and the Employer’s name in the initial contract.

1 Niepotrzebne skreślić zgodnie z nazwą wykonawcy / zamawiającego w kontrakcie.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna