Administracji Zasobów Komunalnych Łódź – Widzew ul. Wysoka 44Pobieranie 62.51 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar62.51 Kb.

Załącznik nr 1a do SIWZ

Łódź, dnia ....................... r.

.........................................

(pieczęć wykonawcy)

Do Administracji Zasobów Komunalnych

Łódź – Widzew

ul. Wysoka 44

90-037 Łódź

Ja / imię i nazwisko .................................................................................................................

zamieszkały ...............................................................................................................................

reprezentując firmę / nazwa firmy / ……………………………………...............................

/adres/ ul. ………................................................................. …….. - ………. .............

nr. tel. ………........................ nr. fax. ………....................... e-mail ………............................FORMULARZ OFERTOWY


Przystępując do niniejszego przetargu nieograniczonego nr 173/PN/2015 oświadczamy, że:
 1. Prowadzimy działalność na podstawie (wpisać właściwe – aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej)

…………………………………………………………………………………………………………

z dnia …………………………………….. Nr …………………………………… 1. Posiadamy polisę o wartości ………………………………., ważną do dnia ………………………

 2. Posiadamy nr REGON …………………………..

 3. Posiadamy nr NIP ………………………………..

 4. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy oraz zobowiązujemy w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych we wzorze umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 5. Oferujemy wykonanie usług zgodnie z zaoferowanymi cenami jednostkowymi w formularzu cenowym za wartość ogółem:DLA CZĘŚCI I
CENA Z FORMULARZA


Lp.

Wartość usług netto z formularza cenowego z zał. nr 1b [w zł]

Procent wartości usług (netto)

Wartość usług netto

[w zł]


Podatek VAT

Cena całkowita usług brutto

[w zł]


Stawka

[%]


Wartość

[w zł]


1.
a) - 80 %
8b) - 20 %
232.

Ogółem

(a+b)
X


- za cenę całkowitą z powyższej tabeli brutto: ………………………..……………..zł., słownie…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………w tym podatek VAT,
STAWKA ROBOCZOGODZINY
Oferuję realizację tej części zamówienia dla czynności nie objętych cennikiem ryczałtowym wg następujących składników cenotwórczych:


 • Stawka roboczogodziny R(netto) - ............. zł

 • koszty pośrednie Kp (do R i S) - .............. %

 • zysk Z (do Kp, R i S) - .............. %

STAWKA (R + Kp + Z) - ………………. zł netto zł po narzutach


Lp.

Stawka netto po narzutach [w zł]

Podatek VAT

Stawka brutto po narzutach [w zł]

Procent usług

Stawka brutto badana [w zł]

Stawka

[%]


Wartość

[w zł]


1.
8a) - 80 %

a)

23b) - 20 %

b)

2.

stawka badana (a+b)


słownie…………………………………………………………………………………………………zł


DLA CZĘŚCI II
CENA Z FORMULARZA


Lp.

Wartość usług netto z formularza cenowego z zał. nr 1b [w zł]

Procent wartości usług (netto)

Wartość usług netto

[w zł]


Podatek VAT

Cena całkowita usług brutto

[w zł]


Stawka

[%]


Wartość

[w zł]


1.
a) - 80 %
8b) - 20 %
232.

Ogółem

(a+b)
X


- za cenę całkowitą z powyższej tabeli brutto: ………………………..……………..zł., słownie…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………zł. w tym podatek VAT,
STAWKA ROBOCZOGODZINY
Oferuję realizację tej części zamówienia dla czynności nie objętych cennikiem ryczałtowym wg następujących składników cenotwórczych:


 • Stawka roboczogodziny R(netto) - ............. zł

 • koszty pośrednie Kp (do R i S) - .............. %

 • zysk Z (do Kp, R i S) - .............. %

STAWKA (R + Kp + Z) - ………………. zł netto zł po narzutach


Lp.

Stawka netto po narzutach [w zł]

Podatek VAT

Stawka brutto po narzutach [w zł]

Procent usług

Stawka brutto badana [w zł]

Stawka

[%]


Wartość

[w zł]


1.
8a) - 80 %

a)

23b) - 20 %

b)

2.

stawka badana (a+b)

słownie…………………………………………………………………………………………………zł


 1. Oświadczam/my, że ceny netto określone w formularzu cenowym będą obowiązywać przez okres trwania umowy.

 2. Udzielam/my .............( min. 12 m-cy) gwarancji na wykonane usługi.

 3. Zobowiązuję/emy się zgodnie z wymaganiami Zamawiającego do realizacji umowy w okresie od stycznia 2016r.(po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu) do 31.12.2016r.

 4. Wadium w kwocie ...............zł (słownie: .......................................................................)zostało wniesione w dniu ............................. w formie ............................

Prosimy o zwrot wadium na konto nr: ………………………………………………………………

 1. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

 2. Oświadczam/my, że jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikami podatku VAT. NIP: ......................................................

 3. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ

 5. Oświadczam/my, że akceptujemy termin płatności do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

 6. Oświadczam/my, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) i nie mogą być udostępniane:

1. ....................................................................................................................

2. ...................................................................................................................

17. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
Nazwisko, imię ........................................................................................................

Stanowisko..............................................................................................................

Telefon...........................................Fax. .....................................e-mail ……....................

Zakres*:


18. Oświadczam/my, że nie powierzymy wykonania zamówienia */ powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcy w zakresie: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………......

19. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1/ ...........................................................................................................................

2/ ...........................................................................................................................

3/ ..........................................................................................................................

4/ ..........................................................................................................................

5/ ..........................................................................................................................

6/ ..........................................................................................................................

7/ ..........................................................................................................................

8/ ..........................................................................................................................


......................................

(data)


.........................................

podpis


(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

.

* niepotrzebne skreślić


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna